Регистрация

За да можете да ползвате е-услугите, предоставяни чрез Единния портал за предоставяне на информация и услуги на КЕВР е необходимо да попълните полетата в регистрационната форма, като попълването на отбелязаните с звезда е задължително, както и да попълните формата за услугите и функционалностите на портала, които желаете да ползвате.

ВАЖНО! Не се изисква регистрация за ползване на следните информационни ресурси/услуги в Единния портал за предоставяне на информация и услуги от КЕВР:

  • - подаване на жалби;
  • - проверка на статус на подадена жалба;
  • - подаване на искане за достъп до обществена информация;
  • - проверка на статус на подадено искане за достъп до обществена информация;
  • - справки по електронните регистри, поддържани от КЕВР и преглед на съдържанието им.

 

За да се регистрирате, е необходимо:

1. да свалите и попълните приложената по-долу регистрационна форма. За целта е необходимо да имате инсталиран софтуер за работа с WORD-документи.

2. след попълването на образеца е необходимо да запазите регистрационната форма в PDF формат и да я подпишете с квалифициран електронен подпис. Подробни инструкции, как да направите това, може да намерите по-долу, като кликнете върху бутон „Указания – запаметяване на word документ (.doc, .docx) като .pdf“

3. след което следва да попълните задължителните полета, да прикачите в поле „Файлове“ попълнената преобразувана в .pdf формат и подписана с електронен подпис регистрационна форма и да натиснете бутон „Регистрация“.

ВНИМАНИЕ! Регистрационната форма следва задължително да бъде подписана с електронен подпис.

Регистрационна форма

Указания – запаметяване на word документ (.doc, .docx) като .pdf

Данни

* Всички полета отбелязани с * са задължителни