Титуляр на разрешението № на решението за издаване на разрешение Описание на дейността Срок на разрешението Забележки
1 "Енергийна компания Марица изток ІІІ" АД №Р-001/ 06.02.2002 г. т. 1 – Разрешение за извършване на сделки с разпореждане (апорт и продажба) с имущество т. 4 – Разрешение за разширение на ТЕЦ "Марица-изток 3" с 64.4 МВт 41 (четиридесет и един) месеца Решение № И1-Р-001/16.12.2002 г. за удължаване срока по т. 1 до 28.02.2003 г.Решение № И2-Р-001/25.02.2003 г. за удължаване срока по т. 1 до 31.03.2003 г.
2 "Ей И Ес-3С Марица Изток І" ЕООД №Р-002/ 28.06.2002 г. Разрешение за изграждане на нов ТЕЦ с брутна мощност 670 МВт (±15 МВт) на площадката на ТЕЦ "Марица изток І" 45 (четиридесет и пет) месеца Решение № И1-Р-002/30.06.2003г. за удължаване срока по т.1 до 30.06.2004г. Решение № И2-Р-002/ 29.9.2003 г. за удължаване на срока за представяне доказателства до 30.11.2003 г.
3 "Топлина електроенергия газ екология-21" ООД №Р-003/ 16.07.2002 г. Разрешение за изграждане на нов енергиен обект – централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия 2 (две) години  
4 "Захарни заводи" АД №Р-004/ 12.12.2002 г. Разрешение на "Захарни заводи" АД да сключи с "ОББ" АД договор за особен залог   Решение № И1-Р-004/ 30.01.2003 г.
5 "Свилоза" АД № Л-122/23.04.2003 г., т. І Разрешение за извършване на сделка на разпореждане    
6 "Комекес" АД №Р-005/ 14.02.2003 г. Разрешение на "Комекес" АД да сключи с "Юнионбанк" ТБ договор за особен залог    
7 "Ямболен" АД №Л-129/ 06.11.2003 г., т. I Разрешение за разширение на енергиен обект 3 (три) години  
8 "Сииф Мекамиди- Литекс" АД №Р-006/ 27.11.2003 г. Разрешение на "Сииф Мекамиди–Литекс" АД да сключи договор за особен залог с банка "Сосиете Женерал Експресбанк" АД    
9 Електроразпределение "Златни пясъци" АД №Р-007/ 01.04.2004 г. Разрешение за присъединяване към своята електроразпределителна мрежа обект "Административна сграда и посетителски център" на дирекция Природен парк "Златни пясъци" към Министерство на земеделието и горите, намиращ се на територията по лицензията на "Електроразпределение–Варна" ЕАД    
10 "Захарни заводи" АД №Р-008/ 07.04.2004 г. Разрешение за ипотека върху топлоелектрическа централа заедно с прилежащата земя и залог върху машините и съоръженията в централата    
11 "Газоснабдяване–Нови Пазар" АД №Р-009/ 14.05.2004 г. Разрешение за учредяване на ипотека за обезпечаване на задължения по договор за банков кредит    
12 ТЕЦ "Марица 3" АД №Р-010/ 21.06.2004 Разрешение за сключване на договор за особен залог с банка "ПИБ" АД    
13 ТЕЦ "Марица изток 2 " ЕАД №Р-011/ 09.07.2004 г. Разрешение за сключване на договор за кредит с Японската банка за международно сътрудничество    
14 "Електроразпределение Столично" ЕАД №Р-014/ 19.07.2004 г. Разрешение за издаване на запис на заповед за обезпечаване на държавно вземане    
15 "Електроразпределение София област" ЕАД №Р-015/ 19.07.2004 г. Разрешение за издаване на запис на заповед за обезпечаване на държавно вземане    
16 ТЕЦ "Марица изток 2 " ЕАД №Р-016/ 23.08.2004 г. Разрешение за сключване на договор за кредит с "Булбанк" АД и договор за особен залог в полза на "Булбанк" АД    
17 "НЕК" ЕАД №Р-017/ 23.08.2004 г. Разрешение за сключване на споразумение за изкупуване на електроенергия с ТЕЦ "Марица изток 2 " ЕАД за срок от 5 /пет/ години    
18 "ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД №Р-018/ 18.11.2004 г. Разрешение за сключване на договор за кредит    
19 "Енерго-Про България" АД №Р-019/ 13.12.2004 г. Разрешение за сключване на договор за кредит    
20 "Булгаргаз" ЕАД №Р-020/ 20.12.2004 г. Разрешение за сключване сделка на разпореждане    
21 "Софиягаз" ЕАД №Р-021/ 14.02.2005 г. Разрешение за сключване на договор за кредит    
22 "Енерго-Про България" АД №Р-022/ 18.02.2005 г. Разрешение за сключване на договор за кредит    
23 "Топлофикация Казанлък" ЕАД №Р-023/ 27.04.2005 г Разрешение за сключване на договор за кредитен ангажимент под формата на револвиращ кредит и банкови гаранции    
24 "Топлофикация Враца" ЕАД №Р-024/ 04.07.2005 г. Разрешение за започване на лицензионна дейност след получаване на разрешение за ползване по ЗУТ    
25 "Севлиевогаз 2000" АД №Р-025/ 06.07.2005 г. Разрешение за сключване на договор за кредит    
26 "Топлофикация Русе" ЕАД №Р-026/ 06.10.2005 г. Решение за обезпечаване на публично държавни вземания    
27 "Примагаз" АД №Р-027/ 17.10.2005 г. Разрешение за особен залог по договор    
28 "Брикел" ЕАД №Р-028/ 31.10.2005 г. Решение за извършване на сделка на разпореждане    
29 "Булгаргаз" ЕАД №Р-029/ 07.11.2005 г. Разрешение за даване на писмено съгласие за извеждане от експлоатация на обекти – сондажи от ПГХ Чирен    
30 "Енерго-Про България" АД №Р-030/ 17.11.2005 г. Разрешение за сключване на договор за кредит    
31 "Газоснабдяване Русе" ЕАД №Р-031/ 17.11.2005 г. Разрешение за сключване на договор за особен залог    
32 "Раховецгаз 96" АД №Р-032/05.12.2005 г. Разрешение за сключване на договор за кредит и особен залог    
33 "Електроразпределение Варна" АД №Р-033/06.02.2006 г. Разрешение на "ЕРП Варна" АД да изведе от експлоатация трафопост    
34 "Ямболен" АД №Р-034/20.02.2006 г Разрешение за сключване на договор за кредит и учредяване на особен залог    
35 "Варнагаз" АД № Р-035/ 17.04.2006 г. Разрешение за сключване на договор за банков кредит и учредяване като обезпечение по него залог върху търговското предприятие    
36 "Топлофикация Бургас" ЕАД №Р-036/ 17.04.2006 г., т. 3 Разрешение за учредяването на особен залог и изменя и допълва лицензия Л-023-02/15.11.2000 г.    
37 "Биовет" АД №Р-037/ 17.04.2006 г. Разрешение за започване на лицензионна дейност на "Биовет" АД и прилагането на утвърдената с решение № Ц-008/30.03.2006 г. преф. цена    
38 "Топлофикация Пловдив" ЕАД №Р-038/ 29.05.2006 г. Разрешение на "Топлофикация Пловдив" ЕАД да сключи договор за покупко-продажба на собствен недвижим имот, представляващ подстанция 110/20 kV с "НЕК" ЕАД    
39 "Топлофикация Казанлък" ЕАД №Р-039/ 09.06.2006 г. Разрешение за ипотека и особен залог    
40 "Топлофикация Пловдив" ЕАД №Р-040/ 26.06.2006 г. Разрешаение за сключване на договор за покупко-продажба на собствен недвижим имот "Мазутно стопанство"    
41 "НЕК" ЕАД №Р-041/ 28.08.2006 г. Разрешение за сключване на договор между "НЕК" ЕАД и ТЕЦ "Варна" ЕАД за продажба на допълнителни услуги и студен резерв за срок от 5 години    
42 " ЕК Марица Изток ІІІ" АД №Р-042/ 25.09.2006 г. Разрешение за договор за кредит с банка Societe Generale, Paris    
43 "НЕК" ЕАД №Р-043/ 18.10.2006 г. Разрешение за сключване споразумения със ING Bank    
44 "Топлофикация Плевен" ЕАД №Р-044/ 13.11.2006 г. Разрешение за сключване на договор за банков кредит и договор за издаване на банкова гаранция    
45 "Бургасгаз" ЕАД №Р-045/ 20.11.2006 г. Разрешение за сключване на договор за кредит и особен залог    
46 "Булгаргаз" ЕАД №Р-046/ 29.11.2006 г. Разрешение за преобразуване на "Булгаргаз" ЕАД    
47 "Овергаз Инк" №Р-047/ 29.11.2006 г. Разрешение за преобразуване на "Овергаз Инк" АД за територията на регион Дунав    
48 "ЧЕЗ" №Р-048/ 29.11.2006 г. Разрешение за преобразуване на "ЧЕЗ" ("ЕРП Столично" АД; "ЕРП-София област" АД и "ЕРП-Плевен" АД)    
49 "E.ON" №Р-049/ 29.11.2006 г. Разрешение за преобразуване на "E.ON" (ЕРП-Г.Оряховица" АД и "ЕРП-Варна" АД)    
50 "EVN" №Р-050/ 29.11.2006 г. Разрешение за преобразуване на "EVN" (ЕРП-Пловдив" АД и "ЕРП-Ст. Загора" АД)    
51 "НЕК" ЕАД №Р-051/ 06.12.2006 г. Разрешение за сключване споразумения за кредит с Nord TK Investment Bank и "Българска пощенска банка" АД    
52 "НЕК" ЕАД №Р-052/ 28.12.2006 г. Разрешение за извършване на сделка на разпореждане с имущество    
53 "Електроразпределение Варна" АД №Р-053/ 15.01.2007 г. Разрешаване на "Е.ОН България Мрежи" АД, след въвеждане в експлоатация на новия трафопост, да изведе от експлоатация трафопост "Военна болница", находящ се в гр. Шумен    
54 "Електроразпределение Г. Оряховица" АД №Р-054/ 22.01.2007 г. Разрешава на "Е.ОН България Мрежи" АД, след въвеждане в експлоатация на новия трафопост, да изведе от експлоатация трафопост "ЕЖБ"    
55 "Електроразпределение Варна" АД №Р-055/ 05.02.2007 г. Разрешава на "Е.ОН България Мрежи" АД, след монтиране на комплексен трафопост да изведе от експлоатация трафопост с диспечерски номер 125 в гр. Варна    
56 "Е.ОН България Мрежи" АД №Р-056/ 12.02.2007 г. Разрешава на "Е.ОН България Мрежи" АД да изведе от експлоатация трафопост "Братислава"    
57 "Примагаз" АД №Р-057/ 05.03.2007 г. Разрешава на "Примагаз" АД да сключи банков кредит с "Булбанк" АД    
58 "Топлофикация Бургас" ЕАД №Р-058/ 12.03.2007 г. Разрешава на "Топлофикация Бургас" ЕАД да сключи договор за особен залог върху имущество с "Първа инвестиционна банка" АД    
59 "Топлофикация Русе" ЕАД №Р-059/ 12.03.2007 г. Разрешава на "Топлофикация Русе" ЕАД да сключи договор за кредит с корпоративна търговска банка" АД    
60 "НЕК" ЕАД №Р-060/ 19.04.2007 г. Разрешава на НЕК ЕАД да сключи с БНП ПАРИБА С.А кредитно споразумение    
61 "Топлофикация ВТ"АД №Р-061/ 01.06.2007 г. Разрешава на "Топлофикация ВТ" АД гр.В.Търново осъществяване на лицензионна дейност чрез обект "Инсталация за комбинирано производство"    
62 "Захар"ЕАД- Стара Загора №Р-062/ 18.06.2007 г. Разрешава на "Захар"ЕООД -Ст.Загора да сключи с ОББ договор за банков кредит за 1 млн. евро    
63 "Е.ОН България Мрежи"АД №Р-063/ 09.07.2007 г. Разрешава на "Е.ОН България Мрежи"АД извеждане от експлоатация на трафопост    
64 "Захар"ЕАД- Стара Загора №Р-064/ 06.08.2007 г. Разрешава на "Захар"ЕООД -Ст.Загора да учреди залог в полза на ОББ като допълнително обезпечение по кредит    
65 "Слънчев бряг"АД №Р-065/ 26.09.2007 г. Разрешава на "Слънчев бряг"АД да извърши сделка на разпореждане с имущество   Разрешение №И1-Л-134/ 26.09.2007 г. за прекратяване на лицензия №Л-134-07/ 10.05.2004 г.; изменя лицензии №Л-140-07/ 13.08.4004 г. и №Л-141-11/ 13.08.2004 г.
66 "Ню-Ко Загора" ЕООД №Р-066/ 26.09.2007 г. Разрешава извършване сделка на разпореждане    
67 "Електроразпределение - Столично" АД, "Електроразпределение София област"АД, "Електроразпределение Плевен"АД №Р-067/ 15.10.2007 г. Разрешава преобразуване чрез вливане на "Електроразпределение - Столично" АД, "Електроразпределение София област"АД, "Електроразпределение    
68 "Топлофикация Бургас" ЕАД №Р-068/ 21.11.2007 г. Разрешава на "Топлофикация Бургас" ЕАД да сключи договор за особен залог с "Първа инвестиционна банка" АД    
69 "Топлофикация Плевен" ЕАД №Р-069/ 21.11.2007 г. Разрешава на "Топлофикация Плевен" ЕАД да сключи договор за особен залог с "Първа инвестиционна банка" АД    
70 "Е.ОН България Мрежи" АД №Р-070/ 28.11.2007 г. Разрешава извеждане от експлоатация трафопостове "273" и "91" в гр. Варна    
71 "Е.ОН България Мрежи" АД №Р-071/ 28.11.2007 г. Разрешава извеждане от експлоатация трафопост "328" в гр. Варна    
72 "Бул Еко Енергия"ООД - гр. София №Р-072/ 28.01.2008 г. Разрешава извършване лиценз. дейност на обект Отоплителна централа за изгаряне дървесни отпадъци - гр. Банско с топл. мощност 5 МW    
73 "Е.ОН България Мрежи" АД №Р-073/ 11.02.2008 г. Разрешава извеждане от експлоатация трафопост в Разград    
74 "Набуко Газ Пайплайн Интернешънъл ГмбХ" №Р-074/ 11.02.2008 г. Разрешава изключение от прилагането на чл. 21 ал. 1 т. 6и т. 9 чл. 30 ал. 1 т. 7 и т. 8 чл. 172 от ЗЕM по отношение българската отсечка на газопровода "Набуко" при определени условия 25 /двадесет и пет/ години  
75 "Е.ОН България Мрежи" АД №Р-075/ 14.04.2008 г. Разрешава извеждане от експлоатация трафопост "ДИП Ивански", находящ се в Шумен    
76 "Е.ОН България Мрежи" АД №Р-076/ 21.04.2008 г. Разрешава извеждане от експлоатация трафопост "Стара печатница", находящ се в гр. Велико Търново    
77 "Булгартрансгаз" ЕАД №Р-077/ 26.05.2008 г. Разрешава одобряване програма за независимост    
78 "ЕСО" ЕАД №Р-078/ 05.06.2008 г. Разрешава одобряване програма за независимост    
79 "ЧЕЗ Разпределение България" АД №Р-079/ 30.06.2008 г. Дава задължителни указания в срок до 14.07.2008 г. да измени и допълни програмата с мерки за гарантиране на независимостта    
80 "ЕВН България Електроразпределение" АД №Р-080/ 30.06.2008 г. Дава задължителни указания в срок до 14.07.2008 г. да измени и допълни програмата с мерки за гарантиране на независимостта    
81 "ЕОН България Мрежи" АД №Р-081/ 30.06.2008 г. Дава задължителни указания в срок до 14.07.2008 г. да измени и допълни програмата с мерки за гарантиране на независимостта    
82 "ЕОН България Мрежи" АД №Р-082/ 30.06.2008 г. Разрешава извеждане от експлоатация на трафопост в с. Александрово, общ. Търговище    
83 "Промишлено Газоснабдяване" ООД №Р-083/ 07.07.2008 г. Разрешава сключване договори с особен залог с "ОББ"    
84 "Захар" EАД №Р-084/ 14.07.2008 г. Разрешава сключване договор с "ОББ" за банков кредит    
85 "ЕВН България Топлофикация" EАД №Р-085/ 14.07.2008 г. Разрешава сключване договор с "Уникредит Булбанк"АД за банков кредит    
86 "ЧЕЗ Разпределение България" АД №Р-086/ 24.07.2008 г. Одобрява програма с мерки за независимостта на дейността на "ЧЕЗ Разпределение България" АД от другите дейности на вертикално интегрираното предприятие    
87 "ЕВН България Електроразпределение" АД №Р-087/ 24.07.2008 г. Одобрява програма с мерки за независимостта на дейността на "ЕВН България Електроразпределение" АД от другите дейности на вертикално интегрираното предприятие    
88 "Е.ОН България Мрежи" АД №Р-088/ 24.07.2008 г. Одобрява програма с мерки за независимостта на дейността на "Е.ОН България Мрежи" АД от другите дейности на вертикално интегрираното предприятие    
89 "Е.ОН България Мрежи" АД №Р-089/ 25.08.2008 г. Разрешава на "Е.ОН България Мрежи" АД да присъедини към електроразпределителната си мрежа обект "Базова станция № 2853", находящ се в имот №002392, местност "Лещов рът", община Гурково, област Стара Загора.    
90 "Топлофикация Плевен" ЕАД №Р-090/ 25.08.2008 г. Разрешава на "Топлофикация Плевен" ЕАД да сключи договор за особен залог с "Първа инвестиционна банка" АД.    
91 "Брикел" ЕАД №Р-091/ 15.09.2008 г. Разрешава на "Брикел" ЕАД да сключи особен залог с "Първа инвестиционна банка" АД.    
92 "Топлофикация Бургас" ЕАД №Р-092/ 06.10.2008 г. Разрешава на "Топлофикация Бургас" ЕАД да започне осъществяването на лицензионна дейност по лицензия № Л-023-02/15.11.2000 г.    
93 "Бургасгаз" ЕАД №Р-093/ 06.10.2008 г. Разрешава на "Бургасгаз" ЕАД преобразуване чрез вливане и изменение на лицензии № Л-189-08/03.06.2005 г. № Л-189-12/03.06.2005 г.    
94 "Варнагаз" АД №Р-094/ 23.10.2008 г. Отказва разрешение за присъединяване на потребители към "Варнагаз" АД от други лицензирани територии.    
95 "Калиакра Уинд Пауър" АД №Р-095/ 03.11.2008 г. Разрешава да учреди особен залог.    
96 "Е.ОН България Мрежи" АД №Р-096/ 01.12.2008 г. Разрешава на "Е.ОН България Мрежи" АД, след изграждане и въвеждане в експлоатация на новия трафопост, да изведе от експлоатация трафопост с диспечерско наименование ТП № 1 "Ксилифор", община В. Търново.    
97 "Ей и Ес Гео Енерджи" ООД №Р-097/ 15.12.2008 г. Разрешава на "Ей и Ес Гео Енерджи" ООД сключване на договори за кредит.    
98 "Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България" АД №Р-098/ 21.05.2009 г. Разрешава на "Софиягаз" АД да снабдява с природен газ обект на "Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България" АД в Костинброд.    
99 "Далкия-Варна" ЕАД №Р-099/ 29.06.2009 г. Разрешава на "Далкия-Варна" ЕАД да започне осъществяването на лицензионната дейност чрез обект "Ко-генерационна инсталация за производство на топлинна и електрическа енергия № 2".    
100 "E.ОН България Мрежи" АД №Р-100/ 02.07.2009 г. Разрешава на "E.ОН България Мрежи" АД извеждане от експлоатация на два трафопоста в Русе.    
101 "E.ОН България Мрежи" АД №Р-101/ 09.07.2009 г. Разрешава на "E.ОН България Мрежи" АД извеждане от експлоатация на трафопост в Добрич.    
102 "E.ОН България Мрежи" АД №Р-102/ 09.07.2009 г. Разрешава на "E.ОН България Мрежи" АД да присъедини обект в община Гурково, обл. Стара Загора.    
103 "Топлофикация Разград" ЕАД №Р-103/ 20.07.2009 г. Разрешава на "Топлофикация Разград" ЕАД да сключи договор за банков кредит с "Обединена Българска Банка" АД и да сключи договор за особен залог на съществуващите машини, съоръжения и оборудване на "Топлофикация Разград" ЕАД    
104 "Овергаз Изток" АД №Р-104/ 20.07.2009 г. Разрешава на "Овергаз Изток" АД да учреди особен залог    
105 "Овергаз Юг" АД №Р-105/ 03.08.2009 г. Разрешава на "Овергаз Юг" АД да учреди особен залог    
106 "Национална електрическа компания" EАД №Р-106/ 11.08.2009 г. Отказва разрешение на "Национална електрическа компания" ЕАД за сключване на допълнително споразумение с БНП ПАРИБА С.А – клон София към сключено Кредитно споразумение от 21.05. 2007г.    
107 "Булгартрансгаз" EАД №Р-107/ 17.08.2009 г. Одобрява точките от преносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД за които се предоставя информация публично, съгласно член 6, параграф 4 от Регламента (ЕО) 1775/2005.    
108 “Национална електрическа компания" EАД №Р-108/ 09.09.2009 г. Разрешава на "Национална електрическа компания" ЕАД сключване на допълнително споразумение към Кредитно споразумение от 21.05.2007 г. с БНП "Париба" С.А. – клон София, при условията, посочени в подаденото от "НЕК" ЕАД заявление.    
109 "Бул Еко Енергия" ООД №Р-109/ 05.10.2009 г. След утвърждаване на цена разрешава на "Бул Еко Енергия" ООД започване на лицензионна дейност "производство на топлинна енергия"    
110 "Топлофикация Казанлък" АД №Р-110/ 19.10.2009 г. Разрешава на "Топлофикация Казанлък" АД да учреди в полза на "Уни Кредит Булбанк" АД особен залог върху имущество, с което се осъществява лицензионна дейност.    
111 "Булгартрансгаз" ЕАД №Р-111/ 09.11.2009 г. Разрешава на "Булгартрансгаз" ЕАД да изведе от експлоатация сондаж Е-36 от подземно газохранилище Чирен.    
112 "Топлофикация Разград" ЕАД №Р-112/ 21.12.2009 г. Разрешава на "Топлофикация Разград" ЕАД да сключи договор за банков кредит с "ПроКредит банк (България)" АД.    
113 "Ей и Ес Гео Енерджи" ООД №Р-113/ 15.03.2010 г. Разрешава на „Ей и Ес Гео Енерджи”ООД започване осъществяването на лицензионната дейност по издадената лицензия.    
114 „ЕОЛИКА България” ЕАД №Р-114/ 29.03.2010 г. Разрешава на „Eолика България” ЕАД учредяване на особен залог върху търговското предприятие    
115 “ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД №Р-115/ 25.06.2010 г. Разрешава сключване на дългосрочно споразумение за изкупуване на електрическа енергия между НЕК ЕАД и “ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД    
116 „Ситигаз България” АД №Р-116/ 25.06.2010 г. Разрешава на „Ситигаз България” АД да извършва сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие    
117 „Булгаргаз” ЕАД №Р-117/ 18.08.2010 г. Отказва да даде разрешение по подадената от “Булгаргаз” ЕАД молба за временно освобождаване на преносното предприятие “Булгартрансгаз” ЕАД от задължението му за предоставяне на достъп за периода 2010 – 2011 г.    
118 „Булгартрансгаз” ЕАД №Р-118/ 18.08.2010 г. Изменя решение № Р-107/17.08.2010 г. и одобрява ограничено публикуване на информацията във входните точки на системата – Негру вода 2 и 3 и в изходните точки Сидирокастрон, Малкочлар и Жидилово - на „Булгартрансгаз” ЕАД, която информация се свежда до публикуване на техническия капацитет.    
119 „Булгартрансгаз” ЕАД №Р-119/ 26.08.2010 г. Одобрява „Методика за определяне на цените при дисбаланс на газопреносния оператор” като основа за изчисляване на цените и задължава дружеството да публикува методиката на Интернет страницата си от влизане в сила на решението.    
120 „ЕОЛИКА България” ЕАД №Р-120/ 14.09.2010 г. Разрешава учредяване на особен залог върху търговското предприятие.    
121 „Енел Марица Изток 3” АД №Р-121/ 20.09.2010 г. Отказва даване на разрешение на „Енел Марица Изток 3” АД да подпише Споразумение за изменение на Споразумение за изкупуване на енергия, подписано между „НЕК” ЕАД и „Енел Марица Изток 3” АД на 13.06.2001 г., вкл. изменение ценообразуващите елементи на тарифата, съгласно чл. 20.2. от сключеното споразумение.    
122 „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” АД №Р-122/ 06.10.2010 г. Разрешава сключване на договор за банков кредит    
123 „РУНО-КАЗАНЛЪК” АД №Р-123/ 11.10.2010 г. Разрешава на „РУНО-КАЗАНЛЪК” АД да внесе под формата на непарична вноска по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон правото на собственост върху енергийния обект ВЕЦ „Асеница I” с обща инсталирана мощност 7 168 kW в капитала на „СИЕСАЙЕФ ХИДРО” ЕАД.    
124 „E.ОН България Мрежи” АД №Р-124/ 18.10.2010 г. Разрешава на „Е.ОН България Мрежи” АД, след реконструкция на съществуващите мрежи ниско и средно напрежение и извършване на присъединяването на съществуващите потребители, да изведе от експлоатация трафопост с диспечерско наименование МТП „Център”.    
125 “Ветроком” ЕООД №Р-125/ 08.11.2010 г. Разрешава на “Ветроком” ЕООД да започне осъществяването на лицензионната дейност “производство на електрическа енергия”    
126 “Ветроком” ЕООД №Р-126/ 22.11.2010 г. Разрешава на “Ветроком” ЕООД да започне осъществяването на лицензионната дейност “производство на електрическа енергия”    
127 „Енерго-Про България” ЕАД №Р-127/ 13.12.2010 г. Разрешава на „Енерго-Про България” ЕАД да учреди особен залог    
128 „Хаос Инвест” ЕАД №Р-128/ 20.12.2010 г. Разрешава на „Хаос Инвест” ЕАД започване осъществяването на лицензионната дейност по издадената лицензия № Л-303-01/20.07.2009г. за „производство на електрическа енергия”, чрез изградения енергиен обект - ветроенергиен парк „Могилище Запад”, с обща инсталирана мощност 16 MW, находящ в землището на с. Вранино и с. Могилище, община Каварна, област Добрич.    
129 „Овергаз Запад” АД, „Овергаз Север” ЕАД, „Софиягаз” ЕАД, „Овергаз Юг” АД, „Овергаз Изток” АД №Р-129/ 17.01.2011г. Разрешава на „Овергаз Запад” АД, „Овергаз Север” ЕАД, „Софиягаз” ЕАД, „Овергаз Юг” АД, „Овергаз Изток” АД, да сключат Договор за главен обезпечен срочен заем (Senior Secured Term Loan and Overdraft Facility).    
130 „Пиринска Бистрица-Енергия” АД №Р-130/09.02.2011 г. Разрешава на „Пиринска Бистрица-Енергия” АД да сключи с „Алианц Банк България” АД и „Банка ДСК” ЕАД договор за синдикиран банков кредит. Да учреди особен залог върху търговското си предприятие в полза на „Алианц Банк България” АД и „Банка ДСК” ЕАД    
131 „Топлофикация Сливен” ЕАД №Р-131/14.03.2011 г. Отказва да даде на „Топлофикация Сливен” ЕАД разрешение да сключи с „Първа инвестиционна банка” АД договор за особен залог на търговското предприятие, съгласно проекта на договор за особен залог    
132 „Национална електрическа компания” ЕАД №Р-132/11.04.2011 г. Разрешава на „Национална електрическа компания” ЕАД, с ЕИК 000649348 да сключи Допълнение V към Експортно кредитно споразумение от 14.11.2003г. с Fortis Bank SA-NV, Investkredit Bank AG, Raiffeisen Bank International AG, Societe Generale и Unicredit Bank Austria AG като кредитори и Unicredit Bank Austria AG като организатор и агент, при условията на приложения към административната преписка проект на Допълнение V към Експортно кредитно споразумение    
133 „АСМ-БГ Инвестиции” АД №Р-133/28.04.2011 г. Разрешава на „АСМ-БГ Инвестиции” АД учредяване на особен залог върху търговското предприятие на дружеството и учредяване на ипотека    
134 „РЕС ТЕХНОЛЪДЖИ” АД №Р-134/28.04.2011 г. Разрешава на „РЕС ТЕХНОЛЪДЖИ” АД учредяване на особен залог върху търговско предприятие и за учредяване на ипотека    
135 „Национална електрическа компания” ЕАД №Р-135/27.05.2011 г. Разрешава на НЕК ЕАД да сключи изменение на Допълнение V към Експортно кредитно споразумение от 14.11.2003г.    
136 „ЕЙ И ЕС-3С МАРИЦА ИЗТОК 1” ЕООД №Р-126/02.06.2011 г. Разрешава на „ЕЙ И ЕС-3С МАРИЦА ИЗТОК 1” ЕООД започване осъществяването на лицензионната дейност    
137 „Сигаз” ЕАД №Р-137/06.06.2011 г. Разрешава на „Сигаз” ЕАД да се преобразува чрез вливане на дружеството в „Ситигаз България”    
138 „ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3” АД и „НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ” ЕАД №Р-138/13.06.2011 г. Разрешава на „ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3” АД и на „НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ” ЕАД да сключат Споразумение за изменение на споразумението за изкупуване на електрическа енергия от 13 юни 2001г. при условията на приложения към административната преписка проект    
139 „ЧЕЗ Разпределение България” АД №Р-139/11.07.2011 г. Разрешава на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, ЕИК 130277958 да сключи договор за банков кредит в размер до 70 000 000 лева с банка-кредитор, определена чрез процедура за възлагане на обществена поръчка    
140 „ТЕЦ Хасково” АД №Р-140/21.07.2011 г. Разрешава на „ТЕЦ Хасково” АД, да сключи с „Корпоративна Търговска Банка” АД договор за банков кредит, в размер до 1 600 000    
141 „ЕСО” ЕАД №Р-141/29.08.2011 г. относно съгласуване от ДКЕВР на предложения от „ЕСО” ЕАД начин, по който ще се използват приходите получени в резултат от разпределението на междусистемните мощности за периода 01.07.2011 г. – 30.06.2012 г. в съответствие с определените в Регламент (ЕО) №714/2009 цели    
142 „НЮ-КО ЗАГОРА” ЕООД №Р-142/29.08.2011 г. Разрешава започване осъществяването на лицензионната дейност „производство на електрическа енергия” в съответствие с издадената лицензия №Л-190-01/04.07.2005 г. и изменена с Решение №И1-Л-190/02.06.2011 г.    
143 „ЕЙ И ЕС-3С Марица Изток 1” ЕООД №Р-143/29.08.2011 г. Разрешава започване осъществяването на лицензионната дейност „производство на електрическа енергия” в съответствие с издадената лицензия №Л-190-01/04.07.2005 г. и изменена с Решение №И1-Л-190/02.06.2011 г.    
144 „Ветроком” ЕООД №Р-144/19.09.2011 г. Разрешава на „Ветроком” ЕООД да се преобразува чрез вливане на дружество „Контакт Консул” ЕООД    
145 „Е.ОН България Мрежи” АД №Р-145/19.09.2011 г. Разрешава на „Е.ОН България Мрежи” АД да изведе от експлоатация трафопост с диспечерско наименование ТП “34”, находящ се в гр. Варна, ул. „Девня” № 2    
146 „АСМ-БГ Инвестиции” АД №Р-146/12.12.2011г. Разрешава на „АСМ-БГ ИНВЕСТИЦИИ” АД да започване осъществяването на лицензионната дейност „производство на електрическа енергия    
147 „Топлофикация Сливен” ЕАД №Р-147/19.12.2011 г. Разрешава на „Топлофикация Сливен” ЕАД учредяване на особен залог    
148 „Топлофикация Плевен” ЕАД №Р-148/28.12.2011 г. Разрешава на „Топлофикация Плевен” ЕАД да сключи с „„Гардени” ЕООД договор за особен залог на търговското предприятие.    
149 „Ветроком” ЕООД №Р-149/28.12.2011 г. Разрешава на „Ветроком” ЕООД започване осъществяването на лицензионната дейност по издадената лицензия № Л-363-01/19.09.2011 г. за „производство на електрическа енергия”    
150 „Нимекс-2004” ООД №Р-150/28.12.2011 г. Разрешава на „Нимекс-2004” ООД да се преобразува чрез отделяне на дружество „Нимекс-2004 М” ООД  
151 „ЕЙ И ЕС-3С МАРИЦА ИЗТОК 1” ЕООД №Р-151/28.12.2011 г. Разрешава на „ЕЙ И ЕС-3С МАРИЦА ИЗТОК 1” ЕООД започване осъществяването на лицензионната дейност по издадената лицензия № Л-190-01/04.07.2005 г., изменена с решение №И1-Л-190/02.06.2011 г. за „производство на електрическа енергия ”чрез енергийния обект”    
152 “Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ” АД №Р-152/09.01.2012 г Разрешава на „Е.ОН България Мрежи” АД да измести съществуващ трафопост с диспечерско наименование ТП “Военна болница І”, находящ се в гр. Русе, ул. „Майор Узунов” № 17, УПИ 63427.2.5527 в кв. 300, собственост на “Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ” АД    
153 “Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ” АД №Р-153/16.01.2012 г. Разрешава на „Е.ОН България Мрежи” АД да извършване сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие    
154 „Е.ОН България Продажби” АД №Р-154/16.01.2012 г. Разрешава на „Е.ОН България Продажби” АД извършване сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие    
155 „Ветроком” ЕООД №Р-155/30.01.2012 г. допусната фактическа грешка в решение №Р-149/28.12.2011 г. на „Ветроком” ЕООД    
156 “Топлофикация- Враца” ЕАД №Р-156/20.02.2012 г. издаване на разрешение за учредяване на залог на търговско предприятие на “Топлофикация-Враца” ЕАД    
157 „ЕЙ И ЕС СОЛАР БЪЛГАРИЯ ЛАМБРИНОВО” ЕООД №Р-157/27.02.2012 г. издаване на разрешение за преобразува чрез промяна на правната форма    
158 „РЕС Технолъджи” АД №Р-158/27.02.2012 г. издаване на разрешение за започване осъществяването на лицензионната дейност „производство на електрическа енергия    
159 „ТЕЦ Варна” ЕАД №Р-159/05.03.2012 г издаване на разрешение на „ТЕЦ Варна” ЕАД да се преобразува чрез вливане на дружеството в „ЧЕЗ Електропроизводство България” ЕАД.    
160 “Хаос Инвест-1” ЕАД №Р-160/05.03.2012 г. издаване на разрешение за започване осъществяването на лицензионната дейност по издадената лицензия №Л-366-01/31.10.2011г.    
161 “Уинд Форс БГ” ЕООД №Р-161/12.03.2012 г. издаване на разрешение за започване осъществяването на лицензионната дейност по издадената лицензия № Л-367-01/07.11.2011г., за „производство на електрическа енергия” чрез първи етап на енергийния обект фотоволтаична централа с мощност 1,00298 МW, находящ се в землището на местност „Чобанка” гр. Сливен, област Сливен    
162 “Уинд Форс БГ” ЕООД №Р-162/12.03.2012 г. издаване на разрешение за започване осъществяването на лицензионната дейност по издадената лицензия №Л-367-01/07.11.2011г. за „производство на електрическа енергия” чрез втори етап на енергийния обект фотоволтаична централа с инсталирана мощност от 1,58202 MW, находяща се в м.”Чобанка”, гр.Сливен, община Сливен    
163 „ТЕЦ Бобов дол” ЕАД №Р-163/11.04.2012 г. издаване на разрешение на „ТЕЦ-Бобов дол” ЕАД за сключване в качеството му на съдлъжник договор за банков кредит с „Първа Инвестиционна Банка” АД - кредитор и „Консорциум Енергия МК” АД – кредитополучател    
164 „Еолика България” ЕАД №Р-164/23.04.2012 г. издаване на разрешение на „Еолика България” ЕАД започване осъществяването на лицензионната дейност по издадената лицензия № Л-248-01/05.11.2007 г. за дейността „производство на електрическа енергия” чрез изградения енергиен обект ветроенергиен парк „Суворово”    
165 „ТЕЦ Бобов дол” ЕАД №№Р-165/14.05.2012 г. издаване на разрешение на „ТЕЦ Бобов дол” ЕАД за извършване на сделки и за учредяване на особен залог    
166 „НЕК" ЕАД №№ Р-166/14.05.2012 г. издаване на разрешение на "НЕК" ЕАД за започване осъществяването на лицензионната дейност „производство на електрическа енергия”  
167 “Уинд Форс БГ” ЕООД №№ Р-167/04.06.2012 г. Р-167/04.06.2012 г.- относно издаване на разрешение на „Уинд Форс БГ” ЕООД започване осъществяването на лицензионната дейност по издадената лицензия № Л-367-01/07.11.2011г., за „производство на електрическа енергия” чрез трети, четвърти и пети етап с инсталирана мощност от 4, 52892 МW на енергийния обект фотоволтаична централа, находяща се в м.”Чобанка”, гр.Сливен, община Сливен    
168 “ЗБЕ Партнерс” ЕАД №№ Р-168/11.06.2012 г. издаване на разрешение на „ЗБЕ Партнерс” ЕАД да започване осъществяването на лицензионната дейност по издадената лицензия №Л-383-01/26.04.2012 г. за „производство на електрическа енергия” чрез изградения енергиен обект Фотоволтаична централа „Караджалово”    
169 “Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ” АД №№ Р-169/11.06.2012 г. издаване на разрешение на „Е.ОН България Мрежи” АД да премахне съществуващ трафопост с диспечерско наименование ТП №235, находящ се в гр.Варна    
170 „Уинд Форс БГ” №№ Р-170/18.06.2012 г. издаване на разрешение на „Уинд Форс БГ” ЕООД за започване осъществяването на лицензионната дейност по издадената лицензия № Л-367-01/07.11.2011г., за „производство на електрическа енергия”    
171 „Е.ОН България Мрежи” АД №№ Р-171/21.06.2012 г. издаване на разрешение на „Е.ОН България Мрежи” АД да премахне съществуващи два броя трафопоста с диспечерско наименование КТП №390 и КТП №390А, находящи се в гр.Варна, ул. „Пирот” №4, ПИ 10135.1506.156, собственост на “Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ” АД    
172 “ЕВН-Каварна” ЕООД №№ Р-172/02.07.2012 г. издаване на разрешение на “ЕВН-Каварна” ЕООД за започване осъществяването на лицензионната дейност „производство на електрическа енергия”    
173 “Компания за Енергетика и Развитие” ЕООД №№ Р-173/23.07.2012 г. издаване на “Компания за Енергетика и Развитие” ЕООД разрешение за започване осъществяването на лицензионната дейност „производство на електрическа енергия”    
174 „ЕЙ И ЕС – 3С МАРИЦА ИЗТОК 1” ЕООД №№ Р-174/10.09.2012 г. Разрешава на „ЕЙ И ЕС – 3С МАРИЦА ИЗТОК 1” ЕООД и на „НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ” ЕАД, да сключат Седмо Споразумение за изменение на споразумението за изкупуване на електрическа енергия от 13 юни 2001г. при условията на приложения към административната преписка проект    
175 „Е.ОН България Мрежи” АД №№ Р-175/10.09.2012 г. Разрешава на „Е.ОН България Мрежи” АД да премахне съществуващ трафопост с диспечерско наименование КТП №458    
176 “Екосолар” ЕООД №№ Р-176/24.09.2012 г. Разрешава на “Екосолар” ЕООД да започне осъществяването на лицензионната дейност „производство на електрическа енергия”    
177 “Екоенерджи солар” ЕООД №№ Р-177/24.09.2012 г. Разрешава на “ Екоенерджи солар” ЕООД да започне осъществяването на лицензионната дейност „производство на електрическа енергия”    
178 “Е.В.Т. – Електра Волт Трейд” АД №№ Р-178/12.11.2012 г. Разрешава на “Е.В.Т. – Електра Волт Трейд” АД да започне осъществяването на лицензионната дейност „производство на електрическа енергия”    
179 “Топлофикация-Плевен” ЕАД №Р-179/14.11.2012 г. Разрешава на “Топлофикация-Плевен” ЕАД издаването на облигации    
180 „Сентрал Хидроелектрик Дьо Булгари” ЕООД №Р-180/19.11.2012 г. Разрешава на на „Сентрал Хидроелектрик Дьо Булгари” ЕООД да сключи със „Сосиете Женерал Експресбанк”АД договор за кредит    
181 „Енерго-Про България” ЕАД №Р-181/26.11.2012 г. Разрешава на „Енерго-Про България” ЕАД да сключи с „Чешка Експортна Банка” АД договор за срочен заем в размер на 67 946 985 евро.    
182 „Енерго-Про България” ЕАД №Р-182/26.11.2012 г. Отказва даване на разрешение на „Енерго-Про България” ЕАД да сключи с „Чешка Експортна Банка” АД договор за предоставяне на банкова гаранция за обезпечаване на вземания    
183 “Хелиос Проджектс” ЕАД №№Р-183/28.01.2013 г. разрешение за започване осъществяването на лицензионната дейност „производство на електрическа енергия”    
184 „Пиринска Бистрица Енергия” ЕАД №Р-184/18.02.2013 г. разрешение за учредяване на залог или ипотека    
185 „Ай Си Джи Би“ АД №Р-185/04.03.2013 г. управление и разпределение на капацитет на междусистемна газова връзка    
186 "ЕНЕГО-ПРО МРЕЖИ" АД №Р-186/25.03.2013 г. Разрешава на „ЕНЕГО-ПРО МРЕЖИ” АД, след реконструкция на съществуващите мрежи ниско и средно напрежение и извършване на присъединяването на съществуващите потребители, да изведе от експлоатация трафопост с диспечерско наименование ТП № 72.    
187 "Дъбово Енерджи" ЕООД №Р-187/26.04.2013 г. Разрешава на “Дъбово Енерджи” ЕООД започване осъществяването на лицензионната дейност “производство на електрическа енергия”    
188 "Ай Си Джи Би" АД №Р-188/08.05.2013 г. Одобрява представения с писмо с вх. № Е-12-00-181/18.04.2013 г. от „Ай Си Джи Би“ АД ревизиран проект на Известие за участие във Фаза Изразяване на интерес и неговите приложения    
189 "Набуко Газ Пайплайн Интернешънъл" ГмбХ №Р-189/09.05.2013 г. Потвърждава приложимостта на Решение №Р-074/11.02.2008 г., изменено с Решение №И1-Р-074/12.01.2009 г. и Решение №И2-Р-074/14.05.2009 г. на ДКЕВР за проекта „Набуко“ в неговата форма „Набуко Запад“ при задължително условие    
190 "ЕВН България Топлофикация" ЕАД №Р-190/27.05.2013 г. Разрешава преобразуване на лицензиант чрез промяна на правната форма    
191 "Топлофикация-Плевен" ЕАД №Р-191/29.05.2013 г. Разрешение на “Топлофикация-Плевен” ЕАД за придобиване на 100% от капитала на „Топлофикация Русе” ЕАД съгласно представения по преписката „Договор за покупко-продажба на акции във връзка с „Топлофикация Русе” ЕАД“ от 13.12.2012 г., сключен между „Мечел Интернешънъл Холдингс” ГМБХ и “Топлофикация-Плевен” ЕАД. 2. Дава разрешение на “Топлофикация-Плевен” ЕАД сключване на Договор за заем с „Ню Експрес Финанс” ЕООД съгласно представения по преписката проект    
192 "Топлофикация-Плевен" ЕАД №Р-192/29.05.2013 г. Разрешение на “Топлофикация-Плевен” ЕАД за сключване корпоративна гаранция за доставка на въглища с „Мечел Карбон” АГ съгласно представения по преписката проект    
193 "Топлофикация-Плевен" ЕАД №Р-193/29.05.2013 г. Разрешение на “Топлофикация-Плевен” ЕАД за сключване, съобразно представените по преписката проекти, на: 1. Договор за залог на вземания между „Топлофикация Плевен” ЕАД и „Мечел Интернешънъл Холдингс” ГМБХ и 2. Договор за залог на вземания за обезпечение на периодично дължимите суми по силата на определена Гаранция за доставка на въглища, между „Топлофикация Плевен” ЕАД и „Мечел карбон” АГ    
194 "Топлофикация-Русе" ЕАД №Р-194/29.05.2013 г. Разрешение на „Топлофикация Русе” ЕАД за сключване на Договор за особен залог върху вземания за обезпечаване на суми, периодически дължими по договор за доставка на въглища с „Мечел карбон” АГ, дружество, учредено в Швейцария, с дружествен номер СН-170.3.032.036-7 и адрес Обердорфщрасе 11, 6340 Баар, Швейцария, съгласно представения по преписката проект    
195 "Топлофикация-Русе" ЕАД №Р-195/08.07.2013 г. 1. Отказва да даде на „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД разрешение за извършване на сделка на разпореждане – апорт /непарична вноска/ на недвижими имоти и движими вещи в капитала на „ТЕЦ Марица Изток 2”(9 и 10) ЕАД. 2. Отказва да измени Лицензия № Л-091-01/21.02.2001 г. за производство на електрическа енергия, издадена на „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД. 3. Отказва да издаде на „ТЕЦ Марица Изток 2”(9 и 10) ЕАД лицензия за производство на електрическа енергия    
196 "Енерго-Про България" ЕАД №Р-196/09.09.2013 г. Разрешава на „Енерго-Про България” ЕАД, ЕИК 130368870, със седалище и адрес на управление: град София 1000, район Триадица, площад „Позитано” № 2, ет. 5, да се преобразува чрез вливане на дружеството „ВЕЦ Енергия Холдинг” ЕАД, ЕИК 201646079, със седалище и адрес на управление: град София 1000, район Триадица, площад „Позитано” № 2, ет. 5 в него    
197 "Пиринска Бистрица Енергия" ЕАД №Р-197/30.09.2013 г. Разрешава на „Пиринска Бистрица Енергия” ЕАД, ЕИК 121893417, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район „Триадица”, пл. „Позитано” № 2, ет. 5, да учреди в полза на „Чешка Експортна Банка” АД като обезпечение на вземанията на „Чешка Експортна Банка” АД по Договор за срочен заем № 22547 от 27.09.2012 г., сключен с „Енерго-Про България” ЕАД особен залог върху вземания.    
198 „Топлофикация - ВТ” АД №Р-198/07.10.2013 г. Отказва да даде разрешение на „Топлофикация - ВТ” АД за учредяване на договорна ипотека и на особен залог в полза на „Креди агрикол – България” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 2, ет. 5, с ЕИК 831595828, съобразно представените по преписката проекти на договори    
199 „Топлофикация - ВТ” АД №Р-199/07.10.2013 г. Отказва да даде разрешение на „Топлофикация - ВТ” АД за издаване на облигационна емисия, съгласно представеното по преписката Предложение за записване на облигации, издавани при условията на частно предлагане по реда на чл. 205, ал. 2 от ТЗ    
200 „Национална електрическа компания” ЕАД №Р-200/21.10.2013 г. Разрешава на НЕК ЕАД да сключи договор за заем с „Български енергиен холдинг” ЕАД в размер на 135 000 000 лева; Разрешава на НЕК ЕАД да сключи договор за заем с „Български енергиен холдинг” ЕАД в размер на 226 480 319,82 лева; Разрешава на НЕК ЕАД да сключи с „Български енергиен холдинг” ЕАД Допълнително споразумение към Договор за заем от 21.05.2007 г. в размер на 195 000 000 евро (381 386 850 лева).    
201 „Енерго Про Мрежи” АД №Р-201/18.11.2013 г. Разрешава на „Енерго Про Мрежи” АД да измести съществуващ трафопост с диспечерско наименование ТП “Виброполигон”, находящ се в гр. Шумен, бул. „Мадара” № 48, в кв. 340, собственост на “Енерго Про Мрежи” АД    
202 "ЕСП Златни пясъци" ООД №Р-202/29.11.2013 г. Разрешава на "ЕСП Златни пясъци" ООД да извърши сделки    
203 "ГЕРРАД" АД №Р-203/03.12.2013 г. ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на „ГЕРРАД“ АД за преобразуване чрез отделяне на ново акционерно дружество - „РАДГЕР” АД, при условията посочени в Плана за преобразуване, представен по преписката.    
204 "Мост Енерджи" АД №Р-204/16.12.2013 г. Относно решение мрежовите оператори да подпишат необходимите договори по чл. 23 от ПТЕЕ с доставчиците от последна инстанция и/или търговци, сключили договори с краен клиент, ползвател на тяхната мрежа, съгласно чл. 11, т. 10 от ПТЕЕ    
205 "НЕК" АД №Р-205/18.12.2013 г. Относно разрешение за преобразуване на „НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ” ЕАД и за прекратяване на лицензия № Л-147-04/17.12.2004 г. за дейността „пренос на електрическа енергия”; за прекратяване на лицензия на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД за управление на електроенергийната система №Л-221-17/28.12.2006 г. и издаване на лицензия за пренос на електрическа енергия    
206 "Топлофикация-Плевен" ЕАД №Р-206/20.12.2013 г. Относно издаване на разрешение на "Топлофикация-Плевен" ЕАД за извършване на сделки, които могат да доведат до нарушаване на сигурността на снабдяването, вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие    
207 „Бул Еко Енергия” ООД „Тевно” ЕООД №Р-207/06.01.2014 г. Разрешава да се извърши сделка на разпореждане – продажба по реда на Закона за особените залози на имуществото, с което се осъществява дейността по издадените на „Бул Еко Енергия” ООД лицензии № Л-198-02/27.02.2006 г. за производство на топлинна енергия и № Л-208-05/25.09.2006 г. за пренос на топлинна енергия, в неговата цялост и в срок до 31.12.2013 г., като приобретател по сделката е „Тевно” ЕООД. Прекратява, считано от датата на сделката на разпореждане по т. І, Лицензия № Л-198-02/27.02.2006 г. за производство на топлинна енергия и Лицензия № Л-208-05/25.09.2006 г. за пренос на топлинна енергия, издадени на „Бул Еко Енергия” ООД. Прекратява административното производство по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-55/08.10.2013 г., подадено от „Тевно” ЕООД за издаване на лицензия за производство на топлинна енергия и на лицензия за пренос на топлинна енергия, поради оттегляне на заявлението    
208 "ХАОС ИНВЕСТ-1" ЕАД, гр. София №Р-208/10.02.2014 г. разрешава на "ХАОС ИНВЕСТ-1" ЕАД сключване с "Уникредит Булбанк" АД, гр. София на Договор за банков инвестиционен кредит и Договор за банков кредит под условие за поемане на кредитни ангажименти под формата на финансови сделки, съгласно представените по преписката проекти.    
209 „Ай Си Джи Би“ АД №Р-209/23.05.2014 г. одобрява Указания за управление и разпределение на капацитет на междусистемна газова връзка /IGB INTERCONNECTOR/ съгласно параграф 6 на член 36 от Директива 2009/73/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ, ФАЗА II: Покана към участниците във фаза „Заявления за интерес“ да представят обвързващи оферти за резервиране на капацитет в междусистемен газопровод IGB.    
210 „Национална електрическа компания” ЕАД №Р-210/16.06.2014 г. разрешава на „Национална електрическа компания” ЕАД да сключи с „Български енергиен холдинг” ЕАД договор за кредит за консолидиране на задълженията    
211 „Топлофикация-Бургас“ ЕАД №Р-211/16.06.2014 г. разрешава на „Топлофикация-Бургас“ ЕАД да сключи с „Инвестбанк“ АД договор за банков кредит    
212 „Ай Си Джи Би“ АД №Р-212/27.06.2014 г. одобрява представения с писмо с вх. № Е-12-00-737/10.06.2014 г. от „Ай Си Джи Би“ АД и ревизиран проект на Известие за провеждане на Фаза на офериране (Фаза II: Покана към участниците във фаза Заявления за интерес да представят обвързващи оферти за резервиране на капацитет в или свързване с междусистемен газопровод IGB) и неговите приложения, неразделна част от настоящото решение    
213 "ТЕЦ Горна Оряховица" ЕАД №Р-213/23.07.2014 г. Дава разрешение на "ТЕЦ Горна Оряховица" ЕАД за встъпване в дълг по Договор за кредитен ангажимент № DKA 001/13.01.2006 г., сключен между "Общинска банка" АД, гр. София и "Захарни заводи" АД, съгласно представения по преписката проект на Анекс № 11 към Договор за кредитен ангажимент № DKA 001/13.01.2006 г. и при изпълнение на условията по т. 3 и 4, посочени по-долу, като разрешението важи до края на 2014 г.    
214 "Енерго-Про България" ЕАД № Р-214/17.12.2014 г. Дава разрешение на "Енерго-Про България" ЕАД да се преобразува чрез вливане в него на дружеството "Пиринска Бистрица-Каскади" ЕАД.    
215 "Булгаргаз" ЕАД № Р-215/19.12.2014 г. Относно издаване на разрешение на "Булгаргаз" ЕАД за извършване на сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие – договор за продажба на природен газ между "Булгаргаз" ЕАД и Държавната нефтена компания на Република Азербайджан SOCAR от реализацията на проект Шах Дениз – етап 2.    
216 "Хаос Инвест" ЕАД № Р-216/23.02.2015 г. Дава разрешение на "Хаос Инвест" ЕАД за сключване на договори за заем и за учредяване на залог    
217 "Компания за енергетика и развитие" ООД № Р-217/18.03.2015 г. Относно последващо одобрение на "Компания за енергетика и развитие" ООД за сключване на договор за клубен кредит със "Сосиете Женерал Експресбанк" АД и "Хипо Ное Групе Банк" АГ от 7 април 2014 г.; Последващо одобрение на "Компания за енергетика и развитие" ООД за сключване на договор за особен залог на търговско предприятие със "Сосиете Женерал Експресбанк" АД и "Хипо Ное Групе Банк" АГ от 8 април 2014 г.    
218 „Пиринска Бистрица-Енергия“ АД №Р-218/22.04.2015 г. с което дава разрешение на „Пиринска Бистрица - Енергия“ АД да сключи с „Чешка Експортна Банка“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Прага 1, ул. „Водичкова“ № 34, идентификационен номер 63078333, договор за изменение на Договор за залог на вземания № 22597 от 31.01.2013 г., сключен между „Пиринска Бистрица – Енергия“ АД и “Чешката експортна банка“ АД за обезпечаване на вземанията на „Чешката експортна банка“ АД в размер на 67 946 985 евро по Договор за срочен заем № 22547 от 27.09.2012 г., сключен с „Енерго-Про България“ ЕАД    
219 „Пиринска Бистрица-Енергия“ АД №Р-219/22.04.2015 г. разрешава на „Пиринска Бистрица-Енергия“ АД да учреди особен залог върху вземания по Договор за имуществена застраховка № 7720537750 от 20.08.2013 г., сключен между „Енерго-Про” а.с. и „Кооператива Поищьовна“ АД, „Виена иншуранс груп“ АД, „Ческа Поищьовна“ АД, „ЧСОБ Поищьовна“ АД и „Хасичска взайемна поищьовна“ АД, в полза на „Чешка Експортна Банка“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Прага 1, ул. „Водичкова“ № 34, идентификационен номер 63078333, като обезпечение на вземанията на „Чешка Експортна Банка” АД по Договор за срочен заем № 22547 от 27.09.2012 г., сключен с „Енерго-Про България” ЕАД.    
220 „Енерго-Про България” ЕАД №Р-220/07.05.2015 г. разрешава на „Енерго-Про България” ЕАД да учреди особен залог    
221 "Хаос Инвест" ЕАД №Р-221/18.05.2015 г. поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № Р-216 от 23.02.2015 г. на ДКЕВР    
222 „Ес И И Пауър Трейдинг” ООД №Р-222/25.05.2015 г. разрешение за преобразуване на лицензиант чрез промяна на правната форма    
223 „Ей и Ес - 3С Марица Изток 1” ЕООД и „Национална електрическа компания” ЕАД №Р-223/22.06.2015 г. с което разрешава на „Ей и Ес - 3С Марица Изток 1” ЕООД и на „Национална електрическа компания” ЕАД да сключат Девето споразумение за изменение на Споразумение за закупуване на енергия, сключено на 13 юни 2001 г. при условията на проекта, приложен към искане с вх. № Е-13-13-8 от 25.05.2015 г. и потвърден с писмо с вх. № Е-13-13-8 от 11.06.2015 г.    
224 "Булгаргаз" ЕАД №Р-224/30.06.2015 г. с което разрешава на „Булгаргаз“ ЕАД да сключи допълнително споразумение към Договор за заем № 102-2014/№470 от 01.12.2014 г. между „Булгаргаз“ ЕАД и „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, съгласно приложения към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-40 от 24.06.2015 г. проект на допълнително споразумение.    
225 "Хаос Инвест" ЕАД №Р-225/09.07.2015 г. с което разрешава на "Хаос Инвест" ЕАД да извършва сделки на разпореждане с имущество, с което се осъществява лицензионна дейност.    
226 "Топлофикация-Плевен" ЕАД №Р-226/14.07.2015 г. с което дава разрешение на "Топлофикация Плевен" ЕАД към вече разрешения размер на кредита, съгласно Решение № Р–206 от 20.12.2013 г. от 6 791 952 USD да бъде добавена и сумата от 382 575 USD (669 506 BGN), отнасяща се за разходи по договора за кредит, със срок на погасяване 5 години.    
227 "УИНД ФОРС БГ" ЕООД №Р-227/21.07.2015 г. с което дава разрешение на "УИНД ФОРС БГ" ЕООД да сключи на договор за особен залог на търговското му предприятие с „Уникредит Булбанк“ АД.    
228 „Контур Глобал Марица Изток 3” АД и „Национална електрическа компания” ЕАД №Р-228/27.08.2015 г. с което: 1. Одобрява подписаното на 14.08.2015 г. между „Контур Глобал Марица Изток 3” АД и „Национална електрическа компания” ЕАД Споразумение за изменение на Споразумение за изкупуване на електроенергия, сключено на 13.06.2001 г., приложено към искане с вх. № Е-13-14-3 от 18.08.2015 г. и потвърдено с писмо с вх. № Е-13-14-3 от 19.08.2015 г. 2. Указва на „Национална електрическа компания” ЕАД след изготвяне на правен, финансов и технически анализ по чл. 3.2.2. от Споразумението да представи копие на същите в Комисията за енергийно и водно регулиране. 3. Указва на „Контур Глобал Марица Изток 3” АД да представи за одобрение в Комисията за енергийно и водно регулиранe окончателния размер на инвестицията за модернизация на ТЕЦ „Марица Изток 3” и на нормата на възвръщаемост на капитала на тази инвестиция, след уточняване с „Национална електрическа компания” ЕАД.    
229 "ЧЕЗ Разпределение България" АД № Р-229/18.09.2015 г. с което разрешава на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД да извърши сделка на разпореждане с предмет: въздушна електропроводна линия 20 kV „Кристал 2“, „Прихватна кула Кристал 2 (нова)“ и кабелни линии СрН 20 kV от „Прихватна кула Кристал 2 (нова)“ до ЗРУ 20 kV.    
230 "Енерго-Про Трейдинг" ЕАД № Р-230/20.10.2015 г. Разрешава на "Енерго-Про Трейдинг" ЕАД да сключи договор за кредит и договор за особен залог    
231 „Енерго-Про България“ ЕАД № Р-231/15.12.2015 г. Издава разрешение на "Енерго - Про България" ЕАД за преобразуване на лицензиант    
232 „Пиринска Бистрица - Енергия“ АД №Р-232/15.12.2015 г. Издава разрешение на „Пиринска Бистрица - Енергия“ АД за преобразуване на лицензиант.    
233 „ЕВН-Каварна“ ЕООД №Р-233/02.02.2016 г. Издава разрешение на „ЕВН-Каварна“ ЕООД за преобразуване на лицензиант.    
234 „Дъбово Енерджи“ ЕООД №Р-234/16.02.2016 г. Издава разрешение на „Дъбово Енерджи“ ЕООД да сключи със „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД договор за банков кредит и договор за особен залог на търговското предприятие на „Дъбово Енерджи“ ЕООД, съгласно представените по преписката проекти и при изпълнение на условието по т. 2 по-долу. 2. Указва на „Дъбово Енерджи“ ЕООД в договора за особен залог на търговското предприятие на „Дъбово Енерджи“ ЕООД да бъде включена допълнителна клауза, предвиждаща, че активите, съставляващи енергиен обект от заложеното търговско предприятие ще бъдат продавани от „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД само в тяхната цялост като енергиен обект след предварително разрешение на КЕВР.    
235 „Биовет“ АД №Р-235/11.03.2016 г. Издава разрешение на „Биовет“ АД за учредяване на ипотека и особен залог върху енергиен обект.    
236 „Контур Глобал Марица Изток 3” АД №Р-236/22.04.2016 г. Издава разрешение за Споразумение от 07.03.2016 г. за изменение на Споразумението за изкупуване на енергия, сключено на 13.06.2001 г. между „Контур Глобал Марица Изток 3” АД и „Национална електрическа компания” ЕАД, приложено към заявление с вх. № Е-13-14-1 от 17.03.2016 г., ведно с приложенията: Тристранно споразумение между „Контур Глобал Марица Изток 3” АД, „Мини Марица – Изток“ ЕАД и „Национална електрическа компания” ЕАД, Договор за изменение между „Национална електрическа компания” ЕАД, като залогодател и „Контур Глобал Марица Изток 3” АД, като заложен кредитор във връзка с Договора за залог и Споразумение за банката-държател на сметката между „Национална електрическа компания” ЕАД, „Контур Глобал Марица Изток 3” АД и Банка.    
237 „Национална електрическа компания“ ЕАД №Р-237/25.04.2016 г. Издава разрешение на „Национална електрическа компания“ ЕАД да сключи с „Български енергиен холдинг” ЕАД Договор за заем в размер на 521 625 000 (петстотин двадесет и един милиона шестстотин двадесет и пет хиляди) евро, съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-22 от 14.04.2016 г. проект на договор.    
238 „Национална електрическа компания“ ЕАД №Р-238/25.04.2016 г. Издава разрешение на „Национална електрическа компания“ ЕАД да сключи сделка за изменение на Договор за залог, сключен на 01.02.2002 г. между „Национална електрическа компания“ ЕАД и „КонтурГлобал Марица Изток 3” АД, чрез учредяване в полза на „КонтурГлобал Марица Изток 3” АД на особени залози, съгласно приложения проект на договор към заявление вх. № Е-ЗЛР-Р-18 от 11.04.2016 г., ведно с приложенията към него    
239 „Национална електрическа компания“ ЕАД №Р-239/25.04.2016 г. Издава разрешение на „Национална електрическа компания“ ЕАД да сключи сделка за изменение на Договор за залог, сключен на 30.11.2005 г. между „Национална електрическа компания“ ЕАД и „Ей И Ес-3С Марица изток 1“ ЕООД, чрез учредяване в полза на „Ей И Ес-3С Марица изток 1“ ЕООД на особени залози, съгласно приложения проект на писмо – споразумение към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-19 от 11.04.2016 г.    
240 „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД №Р-240/10.06.2016 г. Издава разрешение на „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД да сключи с „Български Енергиен Холдинг” ЕАД Договор за заем в размер на 60 000 000 (шестдесет милиона) лева, съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-31 от 01.06.2016 г. проект на договор, ведно с приложенията към него.    
241 „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД №Р-241/10.06.2016 г. Издава разрешение на „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД да учреди в полза на „Търговска банка Д“ АД особен залог върху вземания, съгласно приложения проект на договор към заявление вх. № Е-ЗЛР-Р-29 от 31.05.2016 г.    
242 „Топлофикация Русе” ЕАД №Р-242/10.06.2016 г. 1. Издава разрешение на „Топлофикация Русе” ЕАД да сключи договор за заем с „Про Трейд Финанс Консулт“ ЕООД, съгласно представения по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-20 от 12.04.2016 г. проект на договор.2. Разрешава на „Топлофикация Русе” ЕАД да учреди в полза на „Про Трейд Финанс Консулт“ ЕООД особен залог върху търговското предприятие, като обезпечение по договор за заем с „Про Трейд Финанс Консулт“ ЕООД, съгласно представения по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-21 от 04.05.2016 г. проект и при изпълнение на условието по т. 3 по-долу.3. Указва на „Топлофикация Русе“ ЕАД в договора за особен залог на търговско предприятие да бъде включена клауза, предвиждаща заложените вещи и имоти да бъдат продавани от заложния кредитор само в тяхната цялост като енергиен обект, след предварително разрешение на КЕВР.    
243 „Овергаз Мрежи” АД №Р-243/14.06.2016 г. Издава разрешение на „Овергаз Мрежи” АД да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД Договор за банков инвестиционен кредит на обща стойност от 82 000 000 (осемдесет и два милиона) евро съгласно представения с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-26 от 31.05.2016 г. актуализиран проект на договор, ведно с приложенията към него.    
244 „Овергаз Мрежи” АД №Р-244/14.06.2016 г. Издава разрешение на „Овергаз Мрежи” АД да учреди в полза на „УниКредит Булбанк“ АД особен залог върху търговското предприятие на дружеството, съгласно представения с писмо с вх.№ Е-ЗЛР-Р-25 от 06.06.2016 г. актуализиран проект на договор за особен залог на търговско предприятие, ведно с приложенията към него.    
245 „Енерго-Про Трейдинг“ ЕАД №Р-245/27.06.2016 г. 1. Разрешава на „Енерго-Про Трейдинг“ ЕАД да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД Договор за кредит в размер до 5 000 000 (пет милиона) евро съгласно представения със заявление с вx. № E-ЗЛР-P-8 от 29.02.2016 г. проект на договор за кредит;2. Разрешава на „Енерго-Про Трейдинг“ ЕАД да учреди в полза на „УниКредит Булбанк“ АД залог върху вземания, съгласно клаузите на представения със заявление с вx. № E-ЗЛР-P-8 от 29.02.2016 г. проект на договор за кредит;3. Разрешава на „Енерго-Про Трейдинг“ ЕАД да учреди в полза на „УниКредит Булбанк“ АД особен залог върху вземания, съгласно представения със заявление с вx. № E-ЗЛР-P-8 от 29.02.2016 г. проект на договор за особен залог.    
246 „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД №Р-246/06.07.2016 г. 1. Дава разрешение на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД да сключи Рамков договор за издаване на банкови гаранции, съгласно представения по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-9 от 09.03.2016 г. актуализиран проект.2. Дава разрешение на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД да сключи с „Общинска Банка“ АД договор за залог на индивидуално определени движими вещи и договорна ипотека върху недвижими имоти, собственост на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД, съгласно представените проекти по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-9 от 09.03.2016 г.3. Указва на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД в договора за залог на индивдуално определени движими вещи и в нотариалния акт за учредяване на договорна ипотека да бъдат включени допълнителни клаузи, предвиждащи заложените вещи и ипотекираните имоти да бъдат продавани от „Общинска Банка“ АД само в тяхната цялост като енергиен обект след предварително разрешение на КЕВР.    
247 „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД №Р-247/14.07.2016 г. Издава разрешение на „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД да сключи с „ТЕЦ Бобов дол“ ЕАД договор за покупко-продажба на електрическа енергия по свободно договорени цени, съгласно представения по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-70 от 05.11.2015 г. актуализиран проект на договор.    
248 „КИД 2228“ ЕООД №Р-248/28.07.2016 г. I. Дава разрешение на „КИД 2228“ ЕООД: 1. Да сключи с „Жребчево Енерджи“ ООД Анекс към Договора за банков инвестиционен кредит № 697/05208/011288/ от 28.05.2014 г., съгласно представения актуализиран проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-33 от 09.06.2016 г.; 2. Да сключи, като съдлъжник, с „Банка ДСК“ ЕАД Договор за стандартен инвестиционен кредит, съгласно представения актуализиран проект по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-33 от 09.06.2016 г.; 3. Да сключи с „Банка ДСК“ ЕАД Договор за особен залог на търговско предприятие, съгласно представения актуализиран проект по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-33 от 09.06.2016 г.; 4. Да сключи с „Банка ДСК“ ЕАД Договор за учредяване на особен залог върху вземания, съгласно представения актуализиран проект по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-33 от 09.06.2016 г.;II. Указва на „КИД 2228“ ЕООД в Договора за особен залог на търговско предприятие по т. I.3. да бъде включена допълнителна клауза, предвиждаща заложеното имущество, съставляващо енергиен обект, да бъде продавано от „Банка ДСК“ ЕАД само в неговата цялост след предварително разрешение на Комисията за енергийно и водно регулиране.    
249 „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД №Р-249/11.08.2016 г. Издава разрешение на „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД да сключи с „Български Енергиен Холдинг” ЕАД Договор за заем в размер на 35 000 000 (тридесет и пет милиона) лева, съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-41 от 01.08.2016 г. проект на договор    
250 „ЧЕЗ Разпределение България“ АД №Р-250/18.08.2016 г. Издава разрешение на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД да сключи договор за инвестиционен кредит с Европейската банка за развитие, съгласно представените предварителни договорености по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-34 от 27.06.2016 г.    
251 „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕООД №Р-251/18.08.2016 г. 1. Разрешава на „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕООД да сключи с „Банка ДСК“ ЕАД Анекс към Договор за кредит № 1368 от 27.06.2014 г., съгласно представения проект на анекс към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-40 от 20.07.2016 г.;2. Разрешава на „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕООД да сключи с „Банка ДСК“ ЕАД Анекс към Договор за учредяване на особени залози върху вземания и банкови сметки от 27.06.2014 г. към Договор за кредит № 1368 от 27.06.2014 г., сключен между „Банка ДСК“ ЕАД и „Енерго-Про Енергийни услуги“ ЕООД, съгласно представения проект на анекс към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-40 от 20.07.2016 г.    
252 "Юлико-Евротрейд" ЕООД № Р-252/20.10.2016 г. I. Дава разрешение на "Юлико-Евротрейд" ЕООД: 1. Да сключи с "Обединена българска банка" АД Договор за инвестиционен банков кредит в размер на 1 260 000 лв., съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-72 от 09.09.2016 г. актуализиран проект на договор. 2. Да учреди в полза на "Обединена българска банка" АД договорна ипотека и особен залог върху имущество, с което се осъществява лицензионна дейност, като обезпечение по Договора за инвестиционен банков кредит в размер на 1 260 000 лв., съгласно представените със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-72 от 09.09.2016 г. актуализирани проекти на договори. 3. Да сключи с "Обединена българска банка" АД Договора за залог върху (съвкупности) от вземания, съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-72 от 09.09.2016 г. актуализиран проект на договор. 4. Да сключи с "Обединена българска банка" АД Договор за финансово обезпечение чрез залог върху вземания съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-72 от 09.09.2016 г. актуализиран проект на договор. 5. Да сключи с "Обединена българска банка" АД Договор за залог върху (съвкупности от) движими вещи (готова продукция, суровини, материали или стоки) като обезпечение по Договор за кредитна линия в размер на 300 000 лв., сключен на 02.11.2015 г., допълнен с Допълнително споразумение № 1 от 26.01.2016 г., Допълнително споразумение № 2 от 24.02.2016 г. и Допълнително споразумение № 3 съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-72 от 09.09.2016 г. актуализиран проект на договор. II. Указва на "Юлико-Евротрейд" ЕООД в договорите по т. I.2 и т. I.5. да бъдат включени допълнителни клаузи, предвиждащи, че заложените вещи и ипотекирани имоти ще бъдат продавани от "Обединена българска банка" АД само в тяхната цялост като енергиен обект след предварително разрешение на Комисията за енергийно и водно регулиране.    
253 Енерджи Маркет” АД; „АВВ Електрифициране” ООД №Р-253/15.11.2016 г.   1. На основание чл. 27, ал. 2, т. 6 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за енергетиката, чл. 92 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката прекратява административното производство по заявление с вx. № E-ЗЛР-P-45  от 29.09.2016 г., подадено от „Енерджи Маркет” АД с ЕИК 131200181, със седалище и адрес на управление гр. София 1124, община Столична, район „Средец“, ул. „Цар Иван Асен II” № 41, ет. 1; 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, пр. 2 от Закона за енергетиката, във връзка с чл. 92, ал. 1, т. 3 и ал. 4, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката разрешава в полза на „АВВ Електрифициране” ООД издаването на банкови гаранции в размер до кредитния лимит по Договор за кредит № 1787.1014 от 07.11.2014 г. с „Търговска банка Д” АД съгласно представения към заявление с вx. № E-ЗЛР-P- 46 от 29.09.2016 г. проект на анекс.    
254  „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД  №Р-254/22.11.2016 г.  Разрешава на „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД да сключи с „Български Енергиен Холдинг” ЕАД Договор за заем в размер на 45 000 000 (четиридесет и пет милиона) лева, съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-56 от 03.11.2016 г. проект на договор, ведно с приложенията към него.    
255  „Национална електрическа компания“ ЕАД  №Р-255/01.12.2016 г.  Разрешава на „Национална електрическа компания“ ЕАД да сключи с „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД Допълнително споразумение № 1 за изменение на Договор за заем № 49-2016 от 25.04.2016 г. съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-47 от 06.10.2016 г. проект на анекс, ведно с приложенията към него.    
256  „Екоенерджи Солар“ ЕООД  №Р-256/01.12.2016 г.  Разрешава  на „Екоенерджи Солар“ ЕООД следното: 1. Да сключи Срочен договор за кредит с „УниКредит Булбанк“ АД и със „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, съгласно представения със заявление вх. №  Е-ЗЛР-Р-54 от 25.10.2016 г. проект на договор. 2. Да сключи Договор за лихвен суап с „УниКредит Булбанк“ АД, както и анекс към този договор за финансово обезпечение по Закона за договорите за финансово обезпечение, съгласно представените със заявление вх. №  Е-ЗЛР-Р-54 от 25.10.2016 г. проекти на договори. 3. Да сключи Договор за лихвен суап със „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, както и анекс към този договор за финансово обезпечение по Закона за договорите за финансово обезпечение, съгласно представените със заявление вх. №  Е-ЗЛР-Р-54 от 25.10.2016 г. проекти на договори. 4. Да сключи Договор за залог на търговското предприятие в полза на „УниКредит Булбанк“ АД и „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, като съвкупност и с отделно посочени активи, съгласно представения със заявление вх. №  Е-ЗЛР-Р-54 от 25.10.2016 г. проект на договор. 5. Да сключи Договор за залог на вземания в полза на „УниКредит Булбанк“ АД и „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, съгласно представения със заявление вх. № Е-ЗЛР-Р-54 от 25.10.2016 г. проект на договор.    
257  „Екосолар“ ЕООД  №Р-257/01.12.2016 г.  Разрешава на „Екосолар“ ЕООД следното: 1. Да сключи Срочен договор за кредит с „УниКредит Булбанк“ АД и със „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, съгласно представения със заявление вх. №  Е-ЗЛР-Р-55 от 25.10.2016 г. проект на договор. 2. Да сключи Договор за лихвен суап с „УниКредит Булбанк“ АД, както и анекс към този договор за финансово обезпечение по Закона за договорите за финансово обезпечение, съгласно представените със заявление вх. № Е-ЗЛР-Р-55 от 25.10.2016 г. проекти на договори. 3. Да сключи Договор за лихвен суап със „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, както и анекс към този договор за финансово обезпечение по Закона за договорите за финансово обезпечение, съгласно представените със заявление вх. № Е-ЗЛР-Р-55 от 25.10.2016 г. проекти на договори. 4. Да сключи Договор за залог на търговското предприятие в полза на „УниКредит Булбанк“ АД и „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, като съвкупност и с отделно посочени активи, съгласно представения със заявление вх. №  Е-ЗЛР-Р-55 от 25.10.2016 г. проект на договор. 5. Да сключи Договор за залог на вземания с „УниКредит Булбанк“ АД и „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, съгласно представения със заявление вх. № Е-ЗЛР-Р-55 от 25.10.2016 г. проект на договор.    
258 „КИД 2228“ ЕООД  №Р-258/ 16.02.2017 г.   1. На основание чл. 27, ал. 2, т. 6 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 53, ал. 5 от Закона за енергетиката, чл. 92 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката прекратява административното производство по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-3 от 26.01.2017 г. в частта относно искането за разрешение за учредяване на особен залог на дружествени дялове на „КИД 2228“ ЕООД от „Жребчево Енерджи” ООД в полза на „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД; 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение второ от Закона за енергетиката, във връзка с чл. 92, ал. 1, т. 2 и ал. 4, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката разрешава на „КИД 2228“ ЕООД да сключи със „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД договор за кредит съгласно представения проект по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-3 от 26.01.2017 г.; 3. На основание чл. 53, ал. 5 от Закона за енергетиката, във връзка с чл. 92, ал. 1, т. 1 и ал. 4, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката разрешава на „КИД 2228“ ЕООД да сключи със „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД договор за особен залог на търговско предприятие, съгласно представения проект по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-3 от 26.01.2017 г.; 4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение второ от Закона за енергетиката, във връзка с чл. 92, ал. 1, т. 2 и ал. 4, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката разрешава на „КИД 2228“ ЕООД да сключи с „Жребчево Енерджи“ ООД Анекс към Договора за банков инвестиционен кредит № 697/05208/011288/ от 28.05.2014 г., съгласно представения проект по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-3 от 26.01.2017 г.    
259 „ТЕЦ Марица изток 2“  ЕАД  № Р-259/12.04.2017 г.  Разрешава на „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД да сключи с „Български Енергиен Холдинг” ЕАД Договор за заем в размер на 89 943 971,04 лв. (осемдесет и девет милиона деветстотин четиридесет и три хиляди деветстотин седемдесет и един лева и четири стотинки) съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-5 от 20.02.2017 г. проект на договор, ведно с приложенията към него.    
260  „РЕС Технолъджи“ АД  Р-260/23.05.2017 г.    I. На основание чл. 27, ал. 2, т. 6 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка чл. 53, ал. 5 от Закона за енергетиката, чл. 92 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката прекратява административното производство по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-19 от 25.04.2017 г., в частта относно искането за разрешение за учредяване на особен залог на акции и вземания от акции на „РЕС Технолъджи“ АД, от СДН Къмпани Лтд., и Корея Саут-Ийст Пауър Ко., Лтд., в полза на „УниКредит Булбанк“ АД. II. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 53, ал. 5 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, разрешава на „РЕС Технолъджи“ АД: 1. Да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД договор за заем, съгласно представения проект по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-20 от 25.04.2017 г. 2. Да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД договор за особен залог на търговско предприятие, съгласно представения проект по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-19 от 25.04.2017 г. 3.  Да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД договор за особен залог на вземания и банкови сметки, съгласно представения проект по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-19 от 25.04.2017 г. 4. Да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД договор за залог по Закона за договорите за финансово обезпечение, съгласно представените проекти на договори към заявления с вх. № Е-ЗЛР-Р-19 от 25.04.2017 г.   III. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката разрешава на „АСМ-БГ Инвестиции“ АД да сключи договор за заем с „УниКредит Булбанк“ АД, съгласно представения проект на договор към заявления с вх. № Е-ЗЛР-Р-24 от 17.05.2017 г.    
261  „АСМ-БГ Инвестиции“ АД  № Р-261/23.05.2017 г.   I. На основание чл. 27, ал. 2, т. 6 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка чл. 53, ал. 5 от Закона за енергетиката, чл. 92 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката прекратява административното производство по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-17 от 25.04.2017 г., в частта относно искането за разрешение за учредяване на особен залог на акции и вземания от акции на „АСМ-БГ Инвестиции“ АД, от СДН Къмпани Лтд., и Корея Саут-Ийст Пауър Ко., Лтд., в полза на „УниКредит Булбанк“ АД.   II. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 53, ал. 5 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, разрешава на „АСМ-БГ Инвестиции“ АД: 1. Да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД договор за заем, съгласно представения проект по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-18 от 25.04.2017 г. 2. Да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД договор за особен залог на търговско предприятие съгласно представения проект по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-17 от 25.04.2017 г. 3.  Да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД договор за особен залог на вземания и банкови сметки, съгласно представения проект по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-17 от 25.04.2017 г. 4. Да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД договор за залог по Закона за договорите за финансово обезпечение, съгласно представените проекти на договори към заявления с вх. № Е-ЗЛР-Р-17 от 25.04.2017 г.   III. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката разрешава на „РЕС Технолъджи“ АД, в качеството му на съдлъжник, да сключи договор за заем с „УниКредит Булбанк“ АД, съгласно представения проект на договор към заявления с вх. № Е-ЗЛР-Р-23 от 17.05.2017 г.   II. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 53, ал. 5 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, разрешава на „РЕС Технолъджи“ АД: 1. Да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД договор за заем, съгласно представения проект по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-20 от 25.04.2017 г. 2. Да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД договор за особен залог на търговско предприятие, съгласно представения проект по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-19 от 25.04.2017 г. 3.  Да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД договор за особен залог на вземания и банкови сметки, съгласно представения проект по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-19 от 25.04.2017 г. 4. Да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД договор за залог по Закона за договорите за финансово обезпечение, съгласно представените проекти на договори към заявления с вх. № Е-ЗЛР-Р-19 от 25.04.2017 г.   III. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката разрешава на „АСМ-БГ Инвестиции“ АД да сключи договор за заем с „УниКредит Булбанк“ АД, съгласно представения проект на договор към заявления с вх. № Е-ЗЛР-Р-24 от 17.05.2017 г.    
262  „Солвей Соди“ АД  № Р-262/02.06.2017 г.   І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 22, чл. 52, ал. 1 от Закона за енергетиката и чл. 88, ал. 3, т. 1 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на „Девен” АД да се преобразува чрез вливане в „Солвей Соди“ АД, съобразно представения по преписката договор за преобразуване чрез вливане. ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 52, ал. 2 и чл. 55, ал. 1, т. 3 от Закона за енергетиката и чл. 88, ал. 3, т. 1, ал. 4 и ал. 5 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката ПРЕКРАТЯВА лицензия № Л-047-03 от 06.12.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, издадена на „Девен“ АД.  ІІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 39, ал. 1, т. 1 и чл. 52, ал. 2 от Закона за енергетиката и чл. 88, ал. 3, т. 1, ал. 4 и ал. 5 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката ИЗДАВА на „Солвей Соди“ АД  Лицензия № Л-489-03 от 02.06.2017 г. за извършване на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, за срок от 30 (тридесет) години чрез топлоелектрическа централа с електрическа мощност 125 MWе и топлинна мощност 700 MWt - приложение № 1 решението. ІV. На основание чл. 21, ал. 1, т. 4 и чл. 149, ал. 1, т. 2 от Закона за енергетиката и чл. 49, ал. 2, т. 7 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката ОДОБРЯВА предложените от „Солвей Соди“ АД Общи условия за продажба на топлинна енергия от „Солвей Соди“ АД на клиенти на топлинна енергия за небитови нужди, приложение № 2 към решението и приложение по лицензията по т.ІІІ. V. На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката и чл. 13, ал. 4 и чл. 49, ал. 2, т. 4 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката ОДОБРЯВА предложените от „Солвей Соди“ АД Правила за работа с клиенти на топлинна енергия за небитови нужди на „Солвей Соди“ АД, приложение № 3 към това решението и приложение по лицензията по т.ІІІ. VІ. На основание чл. 52, ал. 2 от Закона за енергетиката прекратяването на лицензия № Л-047-03 от 06.12.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ на „Девен“ АД по т. II, както и издаването на лицензия № Л-489-03 от 02.06.2017 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ на „Солвей Соди“ АД по т. III, заедно с приложенията към последната, влизат в сила от датата на вписване на преобразуването по т. І в Търговския регистър.    
263  "Топлофикация Русе" ЕАД   № Р-263/04.08.2017 г.   1. Дава разрешение на „Топлофикация Русе“ ЕАД за сключване на анекс към договора за заем от 27.06.2016 г. с „Про Трейд Финанс Консулт“ ЕООД, съгласно представения по преписката проект на анекс. 2. Дава разрешение на „Топлофикация Русе“ ЕАД за сключване на споразумение към договора за залог на търговското предприятие между „Топлофикация Русе“ ЕАД и „Про Трейд Финанс Консулт“ ЕООД от 27.06.2016 г., като обезпечение по договора за заем с „Про Трейд Финанс Консулт“ ЕООД, съгласно представения по преписката проект на споразумение.    
264  „Синергон Енерджи“ ЕООД   № Р-264/17.08.2017 г.   1. Разрешава на „Синергон Енерджи“ ЕООД с ЕИК 202668908, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район „Средец“, ул. „Солунска“ № 2, да сключи с „Райфайзенбанк (България)“ АД договор за овърдрафт в размер до 800 000 лв. съгласно представения с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-29#4 от 14.08.2017 г. проект на договор за овърдрафт; 2. Разрешава на „Синергон Енерджи“ ЕООД да учреди в полза на „Райфайзенбанк (България)“ АД особен залог върху вземания, съгласно клаузите на представения с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-29#4 от 14.08.2017 г. проект на договор за залог върху вземания.    
265  „Е.В.Т. - Електра Волт Трейд“ АД  № Р-265/30.08.2017 г.   I. Дава разрешение на „Е.В.Т. – Електра Волт Трейд“ АД:  1. Да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД допълнително споразумение към договор за заем от 26.03.2012 г. и договор за заем с отразени изменения съгласно допълнителното споразумение, съгласно представените проекти към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-35 от 04.08.2017 г.; 2. Да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД договор за изменение към Договор за особен залог на търговско предприятие от 26.03.2012 г., съгласно представения проект по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-34 от 04.08.2017 г.; 3. Да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД споразумение за изменение към Договор за финансово обезпечение с предоставяне на залог от 26.03.2012 г., съгласно представения проект по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-34 от 04.08.2017 г.; II. Указва на „Е.В.Т. – Електра Волт Трейд“ АД в договора за изменение към Договора за залог на търговското предприятие от 26.03.2012 г. по т. I.2. да бъде включена допълнителна клауза, предвиждаща заложеното имущество, съставляващо енергиен обект, да бъде продавано от „УниКредит Булбанк“ АД само в неговата цялост след предварително разрешение на Комисията за енергийно и водно регулиране.    
266 „Аресгаз“ АД № Р-266/23.10.2017 г. Дава разрешение на „Аресгаз“ ЕАД да присъедини към газоразпределителната си мрежа обект „Хлебопекарна“ и прилежащи обекти, които ще бъдат изградени в недвижими имоти, собственост на „Денислав“ ЕАД, находящи се в с. Константиново, община Варна, област Варна – част от  територията на Лицензия № Л-438-08 от 30.03.2015 г.  за дейността „разпределение на природен газ“, издадена на „Овергаз Мрежи“ АД.    
267 „АСМ-БГ Инвестиции“ АД „РЕС Технолъджи“ АД № Р-267/14.11.2017 г.  1. На основание чл. 27, ал. 2, т. 6 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за енергетиката и чл. 92 от Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката, прекратява административното производство по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-39 от 16.08.2017 г., в частта относно искането за разрешение за сключване на договор за цесия между „УниКредит Булбанк“ АД и „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД.  2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1, т. 2 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, разрешава на „АСМ-БГ Инвестиции“ АД и „РЕС Технолъджи“ АД да сключат договор за изменение на Договор за заем от 30.05.2017 г., съгласно представения проект към заявления с вх. № Е-ЗЛР-Р-39 от 16.08.2017 г.3. На основание чл. 53, ал. 5 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1, т. 1 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, разрешава на „АСМ-БГ Инвестиции“ АД да сключи договор за изменение на договор за особен залог на търговско предприятие, договор за изменение на договора за особен залог на вземания и банкови сметки и договор за изменение на договора за залог по Закона за договорите за финансово обезпечение, съгласно представените проекти на договори към заявления с вх. № Е-ЗЛР-Р-38 от 16.08.2017 г.    
268  „РЕС Технолъджи“ АД „АСМ-БГ Инвестиции“ АД № Р-268/14.11.2017 г. 1. На основание чл. 27, ал. 2, т. 6 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за енергетиката и чл. 92 от Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката, прекратява административното производство по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-41 от 16.08.2017 г., в частта относно искането за разрешение за сключване на договор за цесия между „УниКредит Булбанк“ АД и „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД.  2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1, т. 2 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, разрешава на „РЕС Технолъджи“ АД и „АСМ-БГ Инвестиции“ АД да сключат договор за изменение на Договор за заем от 30.05.2017 г., съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-41 от 16.08.2017 г. 3. На основание чл. 53, ал. 5 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1, т. 1 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, разрешава на „РЕС Технолъджи“ АД да сключи договор за изменение на договор за особен залог на търговско предприятие, договор за изменение на договора за особен залог на вземания и банкови сметки и договор за изменение на договора за залог по Закона за договорите за финансово обезпечение, съгласно представените проекти на договори към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-40 от 16.08.2017 г.    
269  „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД № Р-269/15.13.2017 г.  Разрешава на „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД да сключи с „Български Енергиен Холдинг” ЕАД Договор за заем в размер на 4 483 722,67 лева (четири милиона четиристотин осемдесет и три хиляди седемстотин двадесет и два лева и шестдесет и седем стотинки), съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-46 от 25.09.2017 г. проект на договор, ведно с приложенията към него.    
270  „АВВ Електрифициране“ ООД № Р-270/16.01.2018 г. 1. Разрешава на „АВВ Електрифициране“ ООД да сключи с „Търговска Банка Д“ АД Договор за особен залог на вземания, съгласно представения актуализиран проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-33 от 01.08.2017 г.; 2. Разрешава на „АВВ Електрифициране“ ООД да сключи с „Търговска Банка Д“ АД Договор за особен залог на търговско предприятие, съгласно представения актуализиран проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-33 от 01.08.2017 г.    
271 „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕООД № Р-271/02.02.2018 г. Разрешава на „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕООД  да сключи с „ЕНЕРГО- ПРО Варна“ ЕАД договор за предоставяне на овърдрафт заемна линия, съгласно представения проект към заявление с вх. № E-ЗЛР-P-53 от 16.11.2017 г.    
272 "ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД № Р-272/ 16.05.2018 г.  Разрешава на „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД да сключи с „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД договор за заем, съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-4 от 09.02.2018 г. проект на договор, ведно с приложенията към него    
273 "Райков сервиз" ООД № Р-273/05.06.2018 г. Разрешава на ,,Райков сервиз“ ООД започване осъществяването на лицензионна дейност по издадените лицензии № Л-448-08 от 31.08.2015 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и № Л-448-12 от 31.08.2015 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” на територията на община Смолян, под условие - след получаване на документ за въвеждане на строежа в експлоатация, издаден при условията и по реда на Закона за устройство на територията.    
274 "Енерджи Маркет" АД № Р-274/07.06.2018 г. Разрешава на „Енерджи Маркет“ АД да сключи с „Търговска Банка Д“ АД анекс към Договор за кредит № 1787.1014 от 07.11.2014 г. и договор за особен залог на вземания, съгласно представените проекти към заявление с вx. № E-ЗЛР-P-56 от 21.12.2017 г., допълнено с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-56 от 25.05.2018 г.    
275 "Синергон Енерджи" ЕООД № Р-275/30.07.2018 г. 1. Разрешава на „Синергон Енерджи“ ЕООД с ЕИК 202668908, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район „Средец“, ул. „Солунска“ № 2, да сключи с „Райфайзенбанк (България)“ АД договор за овърдрафт съгласно представения с писмо с вх. Е-ЗЛР-Р-19 от 26.06.2018 г. проект на договор; 2. Разрешава на „Синергон Енерджи“ ЕООД да учреди в полза на „Райфайзенбанк (България)“ АД особен залог върху вземания съгласно представения с писмо с вх. Е-ЗЛР-Р-19 от 26.06.2018 г. проект на договор.    
276 "Дъбово Енерджи" ЕООД № Р-276/18.10.2018 г. Разрешава на „Дъбово Енерджи“ ЕООД да сключи със „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД анекс към Договор за кредит от 30.03.2018 г. съгласно представения с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-16 от 23.07.2018 г. проект.    
277 „Енерго-Про Енергийни Услуги“ ЕООД № Р-277/ 02.11.2018г. Разрешава на „Енерго-Про Енергийни услуги“ ЕООД да сключи с „Банка ДСК“ ЕАД анекс към Договор за кредит № 1368 от 27.06.2014 г. и анекс към Договор за учредяване на особени залози върху вземания и банкови сметки от 27.06.2014 г., съгласно представените проекти към заявление № E-ЗЛР-P-37 от 09.08.2018 г.    
278 „Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари“ ЕООД № Р-278/ 08.11.2018г. 1. Отказва да даде разрешение на „Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари“ ЕООД да сключи със „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД договор за встъпване в дълг и за встъпване в договор за заем, съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-22 от 28.05.2018 г. 2. Отказва да даде разрешение на „Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари“ ЕООД да сключи със „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД договор за учредяване на особен залог на търговско предприятие, договор за особен залог на вземания и банкови сметки и договор за залог по Закона за договорите за финансово обезпечение, съгласно представените проекти към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-21 от 28.05.2018 г.    
279 „ЧЕЗ Разпределение България“ АД № Р-279/ 27.11.2018г. Разрешава на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД да сключи с ЧЕЗ а.с. договор за заем съгласно проекта, представен с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-47 от 22.11.2018 г.    
280

„Енерго-Про Енергийни Услуги“ ЕООД

№ Р-280/20.12.2018 г.

Разрешава на „Енерго-Про Енергийни услуги“ ЕООД да сключи със „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД договор за кредитна линия за издаване на банкови гаранции и договор за залог на банкови сметки, съгласно представените проекти на договори към заявление с вх. № E-ЗЛР-P-53 от 20.11.2018 г.

281

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД

№ Р-281/20.12.2018 г.

Разрешава на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД да сключи с „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД договор за заем съгласно проекта, представен със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-50 от 16.11.2018 г.

282

"Аква Пауър Си Еф Карад Пи Ви Парк" ЕАД

№ Р-282/28.02.2019 г.

Разрешава на „Аква Пауър Си Еф Карад Пи Ви Парк“ ЕАД да сключи с Международна финансова корпорация, Корпорация за задгранични частни инвестиции и „Уникредит Булбанк“ АД Договор за изменение на Договор за залог на търговско предприятие от 09.03.2012 г., съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-59 от 29.11.2018 г.

283

„ТЕЦ Варна“ ЕАД

№ Р-283/28.05.2019 г.

Разрешава на „Компания за Енергетика и Развитие“ ООД да сключи със „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД Договор за револвиращ кредит за оборотни средства и издаване на банкови гаранции съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1 от 10.01.2019 г.

284

„Компания за Енергетика и Развитие“ ООД

№ Р-284/05.06.2019 г.

Разрешава на „Компания за Енергетика и Развитие“ ООД да сключи със „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД Договор за револвиращ кредит за оборотни средства и издаване на банкови гаранции съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1 от 10.01.2019 г.

Разрешава на „Компания за Енергетика и Развитие“ ООД да сключи със „Сосиете Женерал Експресбанк“ Договор за залог на търговско предприятие по реда на Закона за особените залози съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1 от 10.01.2019 г., като указва на дружеството в договора да включи клауза, предвиждаща заложените вещи да бъдат продавани само в тяхната цялост като енергиен обект след предварително разрешение на Комисията за енергийно и водно регулиране.

Разрешава на „Компания за Енергетика и Развитие“ ООД да сключи със „Сосиете Женерал Експресбанк“ Договор за залог на вземане по реда Закона за особените залози, съгласно представения проект с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-1 от 29.01.2019 г.към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1 от 10.01.2019 г.

285

„АСМ-БГ Инвестиции“ АД

№ Р-285/19.06.2019 г.

1. На основание чл. 27, ал. 2, т. 6 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката прекратява административното производство по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-55 от 26.11.2018 г., подадено от „АСМ-БГ Инвестиции“ АД;

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката разрешава на „АСМ-БГ Инвестиции“ АД да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД и „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД Договор за изменение на Договор за особен залог на вземания и банкови сметки от 30.05.2017 г. съгласно представения проект към заявление с вx. № Е-ЗЛР-Р-54 от 26.11.2018 г.

286

„РЕС Технолъджи“ АД

№ Р-286/19.06.2019 г.

1. На основание чл. 27, ал. 2, т. 6 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката прекратява административното производство по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-57 от 26.11.2018 г., подадено от „РЕС Технолъджи“ АД;

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката разрешава на „РЕС Технолъджи“ АД да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД и „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД Договор за изменение на Договор за особен залог на вземания и банкови сметки от 30.05.2017 г. съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-56 от 26.11.2018 г.

287

„ЕЙ И ЕС Гео Енерджи“ ООД

№ Р-287/19.06.2019 г.

Разрешава на „ЕЙ И ЕС Гео Енерджи“ ООД да сключи с Европейска банка за възстановяване и развитие, Международна финансова корпорация и УниКредит Банк С.П.А. и УниКредит банк АГ, клон Лондон Анекс № 2 – Споразумение за изменение на договор за залог на търговско предприятие от 04.12.2008 г., съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-16 от 03.04.2019 г.

288

„Биовет“ АД

№ Р-288/19.06.2019 г.

1. Разрешава на „Биовет“ АД да учреди в полза на „Обединена българска банка“ АД договорна ипотека съгласно представения проект на нотариален акт към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-17 от 11.04.2019 г.;

2. Разрешава на „Биовет“ АД да сключи с „Обединена българска банка“ АД Договор за особен залог на движими вещи съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-17 от 11.04.2019 г., като указва на дружеството в договора да включи клауза, предвиждаща заложените вещи да бъдат продавани само в тяхната цялост като енергиен обект след предварително разрешение на Комисията за енергийно и водно регулиране.

289

„E.В.Т.-Електра Волт Трейд“ АД

№ Р-289/23.07.2019 г.

Разрешава на „Е.В.Т. – Електра Волт Трейд“ АД да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД Договор за изменение към Договор за залог на търговско предприятие от 26 март 2012 г., съгласно представения проект заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-2 от 25.01.2019 г.

290

„Хаос Инвест-1“ ЕАД

№ Р-290/23.07.2019 г.

Разрешава на „Хаос Инвест-1“ ЕАД да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД договори за учредяване на особен залог, съгласно представените проекти към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-13 от 29.03.2019 г.

291

„Уинд Форс БГ“ ЕООД

№ Р-291/23.07.2019 г.

Разрешава на „Уинд Форс БГ“ ЕООД да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД договор за учредяване на особен залог на вземане, съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-20 от 28.05.2019 г.

292

„Сентрал Хидроелектрик Дьо Булгари“ ЕООД

№ Р-292/09.08.2019 г.

1. Дава разрешение на „Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари“ ЕООД да сключи с „Експресбанк“ АД договор за встъпване в дълг и за встъпване в договор за заем, съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-5 от 21.02.2019 г.

2. Дава разрешение на „Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари“ ЕООД да сключи с „Експресбанк“ АД договор за учредяване на особен залог на търговско предприятие, договор за особен залог на вземания и банкови сметки и договор за залог по Закона за договорите за финансово обезпечение, съгласно представените проекти към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-6 от 21.02.2019 г.

293

„Булгаргаз” ЕАД

№ Р-293/16.08.2019 г.

1. Разрешава на „Булгаргаз“ ЕАД да сключи с „Търговска банка Д“ АД договор за кредит съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-51 от 04.07.2019 г.;

2. Разрешава на „Булгаргаз“ ЕАД да сключи с „Експресбанк“ АД договор за кредит овърдрафт за оборотни средства съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-51 от 04.07.2019 г.;

3. Разрешава на „Булгаргаз“ ЕАД да сключи с „Централна кооперативна банка“ АД Анекс № 2 към Договор за предоставяне на кредит овърдрафт реф. № 42327РО-АА-00-25 от 21.12.2017 г. между „Булгаргаз“ ЕАД и „Централна кооперативна банка“ АД, съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-51 от 04.07.2019 г.

294

„Костинбродгаз” ООД

№ Р-294/04.09.2019 г.

Прекратява административното производство, образувано по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-4 от 14.02.2019 г. от „Костинбродгаз” ООД за издаване на разрешение за извършване на сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие.

295

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД

№ Р-295/08.10.2019 г.

Разрешава на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД да сключи с „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД договор за заем съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-58 от 20.08.2019 г. проект на договор, ведно с приложенията към него.

296

„Екосолар“ ЕООД

№ Р-296/04.11.2019 г.

I. Прекратява административното производство по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-62 от 17.09.2019 г., подадено от „Екосолар“ ЕООД, в частта относно искането за разрешаване сключването с „УниКредит Булбанк“ АД на договор за залог на дялове.

II. Дава разрешение на „Екосолар“ ЕООД:

1. Да сключи Срочен договор за кредити с „УниКредит Булбанк“ АД, съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-63 от 17.09.2019 г. проект на договор.

2. Да сключи Изменение към Договор за лихвен суап от 06.12.2016 г. с „УниКредит Булбанк“ АД, както и анекс към този  договор за  финансово  обезпечение  по  Закона  за  договорите  за  финансово обезпечение, съгласно  представените  със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-63 от 17.09.2019 г.  проекти на договори.

3. Да сключи Договор за залог на търговското предприятие в полза на „УниКредит Булбанк“  АД,  съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-62 от 17.09.2019 г. проект на договор.

4. Да сключи Договор за залог на вземания с „УниКредит Булбанк“ АД, съгласно  представения  със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-62 от 17.09.2019 г.  проект на договор.

297

„Екоенерджи Солар“ ЕООД

№ Р-297/04.11.2019 г.

I. Прекратява административното производство по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-60 от 17.09.2019 г., подадено от „Екоенерджи Солар“ ЕООД, в частта относно искането за разрешаване сключването с „УниКредит Булбанк“ АД на договор за залог на дялове.

II. Дава разрешение на „Екоенерджи Солар“ ЕООД:

1. Да сключи Срочен договор за кредити с „УниКредит Булбанк“ АД, съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-60 от 17.09.2019 г. проект на договор.

2. Да сключи Изменение към Договор за лихвен суап от 06.12.2016 г. с „УниКредит Булбанк“ АД, както и анекс към този  договор за  финансово  обезпечение  по  Закона  за  договорите  за  финансово обезпечение, съгласно  представените  със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-60 от 17.09.2019 г.  проекти на договори.

3. Да сключи Договор за залог на търговското предприятие в полза на „УниКредит Булбанк“  АД,  съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-61 от 17.09.2019 г. проект на договор.

4. Да сключи Договор за залог на вземания с „УниКредит Булбанк“ АД, съгласно  представения  със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-61 от 17.09.2019 г.  проект на договор.

298

„БИ СИ АЙ ЧЕРГАНОВО“ ЕООД

№ Р-298/20.11.2019 г.

Разрешава на „Би Си Ай Черганово“ ЕООД да сключи с Китайската банка за развитие Договор за изменение към Договор за залог на търговско предприятие от 03 декември 2012 г., съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-68 от 02.10.2019 г.

299

„Хелиос Проджектс“ ЕАД

№ Р-299/20.11.2019 г.

Разрешава на „Хелиос Проджектс“ ЕАД да сключи с Китайската банка за развитие Договор за изменение към Договор за залог на търговско предприятие от 27 февруари 2012 г., съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-69 от 02.10.2019 г.

300

„Бугаргаз“ ЕАД

№ Р-300/28.11.2019 г.

1. Разрешава на „Булгаргаз“ ЕАД да сключи с „ИНГ Банка Н.В“ клон София договор за кредит овърдрафт съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-86 от 14.11.2019 г.;

2. Разрешава на „Булгаргаз“ ЕАД да сключи със „Ситибанк Европа“ АД клон България договор за кредит съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-86 от 14.11.2019 г.

301

„Костинбродгаз“ ООД

№ Р-301/05.12.2019 г.

1. Разрешава на „Костинбродгаз“ ООД да сключи с „Обединена Българска Банка“ АД договор за банков кредит съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-71 от 11.10.2019 г.;

2. Разрешава на „Костинбродгаз“ ООД да сключи с „Обединена Българска Банка“ АД договор за учредяване на особен залог върху търговско предприятие съгласно представения проект с писмо с вх. № E-ЗЛР-Р-71 от 25.10.2019 г., като указва на дружеството да включи клауза предвиждаща заложените вещи да бъдат продавани само в тяхната цялост като енергиен обект след предварително разрешение на Комисията за енергийно и водно регулиране;

3. Разрешава на „Костинбродгаз“ ООД да сключи с „Обединена Българска Банка“ АД договор за финансово обезпечение чрез залог върху вземания по Закона за договорите за финансово обезпечение съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-71 от 11.10.2019 г.

302

„ЕНЕРГО-ПРО Трейдинг“ ЕАД

„ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕООД

№ Р-302/05.12.2019 г.

1.  На основание чл. 52, ал. 1 от Закона за енергетиката, чл. 87, ал. 1 и чл. 88, ал. 3, т. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката дава разрешение за преобразуване на ЕНЕРГО-ПРО Трейдинг“ ЕАД чрез вливане в дружеството на „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕООД;

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 52, ал. 2, чл. 55, ал. 1, т. 3 от Закона за енергетиката и чл. 71, ал. 1, т. 3, чл. 88, ал. 3, т. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката прекратява лицензия № Л-199-15 от 27.02.2006 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и на „координатор на комбинирана балансираща група“, издадена на „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕООД;

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 42, ал. 2 от Закона за енергетиката отказва да продължи срока на издадената на „ЕНЕРГО-ПРО Трейдинг“ ЕАД лицензия № Л-360-15 от 21.07.2011 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“;

4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 51, ал. 1, т. 1 и чл. 52, ал. 2 от Закона за енергетиката и чл. 61, ал.. 2, т. 1 и чл. 88, ал. 3, т. 1 от  Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката изменя лицензия № Л-360-15 от 21.07.2011 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, издадена на „ЕНЕРГО-ПРО Трейдинг“ ЕАД, ново наименование „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕАД, като допълва същата с права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група“;

5. Решенията по т. 2 и т. 4 влизат в сила от датата на вписване на преобразуването в Търговския регистър и новото наименование на приемащото дружество.

303

„ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕООД

№ Р-303/18.12.2019 г.

Разрешава на „Енерго-Про Енергийни услуги“ ЕООД да сключи с „Банка ДСК“ ЕАД анекс към Договор за кредит № 1368 от 27.06.2014 г. и анекс към Договор за учредяване на особени залози върху вземания и банкови сметки от 27.06.2014 г., съгласно представените проекти към заявление с № E-ЗЛР-P-70 от 11.10.2019 г.

304

„ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕООД

№ Р-304/18.12.2019 г.

Разрешава на „Енерго-Про Енергийни услуги“ ЕООД да сключи с „Уникредит Булбанк“ АД Договор за банков кредит под условие за поемане на кредитни ангажименти  под формата на банкови гаранции, контрагаранции, стендбай акредитиви, поръчителства и документарни акредитиви, с включена клауза за учредяване на залог по реда на Закона за договорите за финансови обезпечения, съгласно представения със заявление с вх. № E-ЗЛР-P-92 от 26.11.2019 г.  проект на договор.

305

„Енерджи Маркет Глобал" ООД

№ Р-305/18.12.2019 г.

1. Разрешава на „Енерджи Маркет Глобал“ ООД да сключи с „Търговска банка Д“ АД Договор за кредит съгласно представения със заявление с вх. № E-ЗЛР-P-91 от 22.11.2019 г. проект на договор.

2. Разрешава на „Енерджи Маркет Глобал“ ООД да сключи с „Търговска банка Д“ АД Договор за особен залог на вземания с „Търговска банка Д“ АД, съгласно представения със заявление с вх. № E-ЗЛР-P-91 от 22.11.2019 г. проект на договор.

306

„Енерджи Маркет" АД

№ Р-306/18.12.2019 г.

I. Прекратява административното производство по заявление с вх. № E-ЗЛР-P-90 от 22.11.2019 г., подадено от „Енерджи Маркет“ АД, в частта относно искането за разрешаване сключването с „Търговска банка Д“ АД на договор за кредит.

II. Дава разрешение на „Енерджи Маркет“ АД:

1. Да сключи Договор за особен залог на вземания с „Търговска банка Д“ АД, съгласно представения със заявление с вх. № E-ЗЛР-P-90 от 22.11.2019 г. проект на договор.

2. Да сключи Договор за особен залог на търговско предприятие с „Търговска банка Д“ АД, съгласно представения със заявление с вх. № E-ЗЛР-P-90 от 22.11.2019 г. проект на договор.

307

„Синергон Енерджи" ЕООД

№ Р-307/18.12.2019 г.

1. Разрешава на „Синергон Енерджи“ ЕООД да сключи с „Райфайзенбанк (България)“ АД анекс към Договор за овърдрафт от 18.06.2018 г. съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-76 от 22.10.2019 г. проект на договор;

2. Разрешава на „Синергон Енерджи“ ЕООД да сключи с „Райфайзенбанк (България)“ АД договор за залог върху вземания съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-76 от 22.10.2019 г.  проект на договор.

308

„ТЕЦ-Варна" ЕАД

Разрешение № Р-308/20.03.2020 г.

1. Разрешава на „ТЕЦ Варна“ ЕАД да сключи с „Търговска банка Д“ АД договор за кредит съгласно представения проект с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-8#4  от 10.03.2020 г.;

2. Разрешава на „ТЕЦ Варна“ ЕАД да сключи с „Търговска банка Д“ АД договор за особен залог на вземания съгласно представения проект с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-8#4 от 10.03.2020 г.;

3. Разрешава на „ТЕЦ Варна“ ЕАД да сключи с „Търговска банка Д“ АД договор за учредяване на особен залог върху търговско предприятие съгласно представения проект с писмо с вх. № E-ЗЛР-Р-8# от 10.03.2020 г., като указва на дружеството да включи клауза предвиждаща заложеното имущество да бъде продавано само в неговата цялост като енергиен обект след предварително разрешение на Комисията за енергийно и водно регулиране.

309

„АСМ-БГ Инвестиции“ АД

Разрешение № Р-309/01.04.2020 г.

1. Одобрява Договор за изменение № 2 към Договор за заем от 30.05.2017 г.,

2. Одобрява Договор за изменение № 3 на Договор за особен залог на вземания и банкови сметки от 30.05.2017 г.,

3.Одобрява Договор за изменение № 2 на Договор за залог по Закона за договорите за финансово обезпечение от 30.05.2017 г.,

4. Разрешава на „АСМ-БГ Инвестиции“ АД да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД и „Експресбанк“ АД Договор за изменение № 2 на Договор за особен залог на търговско предприятие от 30.05.2017 г. съгласно представения проект със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-3 от 31.01.2020 г.

5. Одобрява Договор за изменение № 2 към Договор за заем от 30.05.2017 г., сключен на 29.01.2020 г. между „РЕС Технолъджи“ АД като заемополучател, „АСМ-БГ Инвестиции“ АД като съдлъжник, „УниКредит Булбанк“ АД като първоначален кредитор, Агент и Агент по обезпеченията, „Експресбанк“ АД като първоначален кредитор и „Банка ДСК“ ЕАД като хеджираща страна, представен със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-4 от 20.02.2020 г.

310

„РЕС Технолъджи“ АД

Разрешение № Р-310/01.04.2020 г.

1. Одобрява Договор за изменение № 2 към Договор за заем от 30.05.2017 г., сключен на 29.01.2020 г.

2. Одобрява Договор за изменение № 3 на Договор за особен залог на вземания и банкови сметки от 30.05.2017 г.

3. Одобрява Договор за изменение № 2 на Договор за залог по Закона за договорите за финансово обезпечение от 30.05.2017 г.

5. Одобрява Договор за изменение № 2 към Договор за заем от 30.05.2017 г., сключен на 29.01.2020 г.

4. Разрешава на „РЕС Технолъджи“ АД да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД и „Експресбанк“ АД Договор за изменение № 3 на Договор за особен залог на търговско предприятие от 30.05.2017 г. съгласно представения проект със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-5 от 31.01.2020 г.

311

„Електроразпределение Север” АД

Разрешение № Р-311/10.04.2020 г.

Разрешава на „Електроразпределение Север” АД да изведе от експлоатация трафопост с диспечерско наименование КТП № 396, гр. Варна, ул. „Княз Дондуков“ № 5, собственост на „Електроразпределение Север” АД.

312

„АКВА Пауър Си Еф Карад Пи Ви Парк“ ЕАД

Разрешение

№ Р-312/16.06.2020 г.

1. Разрешава на „АКВА Пауър Си Еф Карад Пи Ви Парк“ ЕАД да сключи с „Енери Пауър БГ Холдинг ГМБХ“ договор за акционерен заем, съгласно представения проект със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-59 от 12.05.2020 г.

2. Разрешава на „АКВА Пауър Си Еф Карад Пи Ви Парк“ ЕАД да сключи с „Енери Пауър БГ Холдинг ГМБХ“ договор за залог на търговско предприятие, съгласно представения проект със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-59 от 12.05.2020 г.

3. Разрешава на „АКВА Пауър Си Еф Карад Пи Ви Парк“ ЕАД да сключи с „Енери Пауър БГ Холдинг ГМБХ“ договор за залог на вземания, съгласно представения проект със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-59 от 12.05.2020 г.

313

„Севлиевогаз-2000“ АД

Р-313/30.06.2020 г.

1. Разрешава на „Севлиевогаз-2000“ АД да сключи с „Алианц банк България“ АД договор за банков инвестиционен кредит;

2. Разрешава на „Севлиевогаз-2000“ АД да сключи с „Алианц банк България“ АД договор за учредяване нa залог върху движими вещи по реда на Закона за особените залози;

3. Разрешава на „Севлиевогаз-2000“ АД да сключи с „Алианц банк България“ АД договор за учредяване на залог по Закона за договорите за финансово обезпечение;

4. Разрешава на „Севлиевогаз-2000“ АД да сключи с „Алианц банк България“ АД договор за учредяване на залог върху вземане по реда на Закона за особените залози.

314

„Топлофикация София“ ЕАД

Р-314/16.07.2020 г.

1. Разрешава на „Топлофикация София“ ЕАД да сключи с „Българска банка за развитие“ АД договор за кредит съгласно;

2. Разрешава на „Топлофикация София“ ЕАД да сключи с „Българска банка за развитие“ АД договор за залог по реда на Закона за особените залози върху настоящи, бъдещи и условни вземания, произтичащи от продажба на електрическа енергия

3. Разрешава на „Топлофикация София“ ЕАД да сключи с „Българска банка за развитие“ АД договор за залог по реда на Закона за особените залози върху настоящи, бъдещи и условни вземания по всички сметки на „Топлофикация София“ ЕАД, открити в търговски банки на територията на страната, както и всички вземания по новооткрити впоследствие сметки;

4. Разрешава на „Топлофикация София“ ЕАД да сключи с „Българска банка за развитие“ АД договор за финансово обезпечение с предоставяне на залог по реда на Закона за договорите за финансово обезпечение.

315

„Булгаргаз“ ЕАД

Р-315/30.07.2020 г.

Разрешава на „Булгаргаз“ ЕАД да сключи със „СИТИБАНК ЮРЪП ПЛС“ чрез „СИТИБАНК ЕВРОПА” АД, КЛОН БЪЛГАРИЯ, договор за банков кредит, който включва и условия за издаване на  банкова гаранция в полза на Azerbaijan Gaz Supply Copmany, както и предоставяне на залог върху парични вземания в полза на „СИТИБАНК ЮРЪП ПЛС“ чрез „СИТИБАНК ЕВРОПА” АД, КЛОН БЪЛГАРИЯ.

316

„Марица изток 2“ ЕАД

Р-316/05.08.2020 г.

Разрешава на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД да се преобразува чрез вливане в него на дружеството „ТЕЦ Марица изток 2 (9 и 10)“ ЕАД.

317

„Топлофикация Русе“ ЕАД

Р-317/05.08.2020 г.

1. На основание чл. 27, ал. 2, т. 6 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 53, ал. 5 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1, т. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката прекратява административното производство по заявление на „Топлофикация Русе“ ЕАД за издаване на разрешение за сключване на договор за учредяване на залог върху движими вещи по реда на Закона за особените залози;

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката разрешава на „Топлофикация Русе“ ЕАД като кредитополучател да сключи договор за кредитен ангажимент с „Инвестбанк“ АД като кредитодател и „Топлофикация-Плевен“ АД като солидарен длъжник.

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката разрешава на „Топлофикация Русе“ ЕАД да сключи като солидарен длъжник договор за кредитен ангажимент с „Инвестбанк“ АД като кредитодател и „Топлофикация-Плевен“ АД като кредитополучател.

4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката разрешава на „Топлофикация Русе“ ЕАД да сключи с „Инвестбанк“ АД договор за учредяване на залог върху вземане по реда на Закона за особените залози.

5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката разрешава на „Топлофикация Русе“ ЕАД да сключи с „Инвестбанк“ АД договор за финансово обезпечение с предоставяне на залог върху парични вземания по банкова сметка по реда на Закона за договорите за финансово обезпечение.

318

„Топлофикация-Плевен“ ЕАД

Р-318/05.08.2020 г.

1. На основание чл. 27, ал. 2, т. 6 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 53, ал. 5 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1, т. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката прекратява административното производство по отношение на искането на „Топлофикация-Плевен“ ЕАД за издаване на разрешение за сключване на договор за учредяване на залог върху движими вещи по реда на Закона за особените залози, предмет на Договор за покупко-продажба на оборудване от 05.06.2020 г., сключен между „Топлофикация-Плевен“ ЕАД и 11 Endustriyel Muhendislik ve Logistik Нizm.A.S;

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката разрешава на „Топлофикация-Плевен“ ЕАД като кредитополучател да сключи договор за кредитен ангажимент с „Инвестбанк“ АД като кредитодател и „Топлофикация Русе“ АД като солидарен длъжник.

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката разрешава на „Топлофикация-Плевен“ АД да сключи като солидарен длъжник договор за кредитен ангажимент с „Инвестбанк“ АД като кредитодател и кредитен ангажимент като кредитополучател.

4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката разрешава на „Топлофикация-Плевен“ АД да сключи с „Инвестбанк“ АД договор за учредяване на залог върху вземане по реда на Закона за особените залози.

5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката разрешава на „Топлофикация-Плевен“ АД да сключи с „Инвестбанк“ АД договор за финансово обезпечение с предоставяне на залог върху парични вземания по банкова сметка по реда на Закона за договорите за финансово обезпечение.

6. На основание чл. 53, ал. 1 и ал. 5 от Закона за енергетиката и чл. 92 ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката разрешава на „Топлофикация-Плевен“ ЕАД да сключи с „Инвестбанк“ АД договор за учредяване на залог върху движими вещи по реда на Закона за особените залози, с предмет машини и оборудване – енергетично оборудване, собственост на „Топлофикация- Плевен“ ЕАД, като указва на дружеството в договора да бъде включена клауза, предвиждаща заложените вещи да бъдат продавани от „Инвестбанк“ АД само в тяхната цялост като енергиен обект след предварително разрешение на Комисията за енергийно и водно регулиране.

319

„Булгаргаз“ ЕАД

Р-319/30.09.2020 г.

1. Разрешава на „Булгаргаз“ ЕАД да сключи със „СИТИБАНК ЮРЪП ПЛС“ чрез „СИТИБАНК ЕВРОПА“АД, КЛОН БЪЛГАРИЯ, договор за кредит тип овърдрафт

2. Разрешава на „Булгаргаз“ ЕАД да сключи с „БАНКА ДСК“ АД договор за кредит тип овърдрафт

3. Разрешава на „Булгаргаз“ ЕАД да сключи с „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД договор за банков кредит тип овърдрафт

4. Разрешава на „Булгаргаз“ ЕАД да сключи с „Централна кооперативна банка“ АД договор за предоставяне на кредит тип овърдрафт 

320

„Енерго-Про Енергийни услуги“ ЕООД

Р-320/20.10.2020 г.

Разрешава на „Енерго-Про Енергийни услуги“ ЕООД да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД договор за кредит за поемане на кредитни ангажименти по линия на овърдрафт кредит и договор за учредяване на особен залог върху вземане

321

„Енерго-Про Енергийни услуги“ ЕООД

Р-321/20.10.2020 г.

1. На основание чл. 27, ал. 2, т. 6 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката прекратява административното производство по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-53 от 06.08.2020 г. по отношение на искането на „Енерго-Про Енергийни Услуги“ ЕАД за издаване на разрешение „Енерго-Про Варна“ ЕАД да сключи анекс към Договор за поръчителство от 27.06.2014 г., сключен между „Банка ДСК“ ЕАД и „Енерго-Про Варна“ ЕАД;

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1, т. 3 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката разрешава на „Енерго-Про Енергийни Услуги“ ЕАД да сключи с „Банка ДСК“ ЕАД анекс към Договор за кредит № 1368 от 27.06.2014 г.

322

"Костинбродгаз“ ООД

Р-322/19.11.2020 г.

Разрешава на „Костинбродгаз“ ООД да сключи:

1. Договор за банков кредит с „Обединена Българска Банка“ АД.

2. Договор за учредяване на особен залог върху търговско предприятие в полза „Обединена Българска Банка“ АД, като съвкупност и с отделно посочени активи, съгласно представения проект на договор, като указва на „Костинбродгаз“ ООД чл. 12.3. и чл. 12.7. от същия, да включват единствено права и задължения, както следва: „чл. 12.3. Заложният кредитор има право да се удовлетвори от търговското предприятие като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, само в неговата цялост съгласно чл. 53, ал. 1 по ЗЕ.“, съответно „чл. 12.7. Заложният кредитор има право да продаде заложеното предприятие в неговата цялост съгласно чл. 53, ал. 1 по ЗЕ, след изтичането на две седмици от вписване на пристъпването към изпълнение. При извършване на продажбата заложният кредитор е длъжен да положи грижата на добър търговец. Получената цена срещу продажбата на заложеното имущество се превежда по банковата сметка на депозитаря, определен по реда на ЗОЗ, за извършване на разпределение.“.

3. Договор за финансово обезпечение чрез залог върху вземания (по сметки) в полза „Обединена Българска Банка“ АД

323

„Овергаз Мрежи“ АД

Р-323/23.12.2020 г.

Разрешава на „Овергаз Мрежи“ АД да сключи:

1. Договор за предоставяне на кредити със страни: „Овергаз Мрежи“ АД (Кредитополучател 1), „Ес Дий Проджект“ ЕАД (Кредитополучател 2), солидарни длъжници - „Овергаз Мрежи“ АД, „Ди Ди Ай Холдингс“ Лимитед, „Овергаз Холдинг“ АД, „Ес Дий Проджект“ ЕАД и „Овергаз Инк.“ АД и кредитори – „Уникредит Булбанк“ АД, „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, „Банка ДСК“ АД, „Алианц Банк България“ АД и Международна банка за икономическо сътрудничество

2. Договор за особен залог на търговско предприятиe със страни: „Овергаз Мрежи“ АД – залогодател; заложни кредитори – „Уникредит Булбанк“ АД, „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, „Банка ДСК“ АД, „Алианц Банк България“ АД и Международна банка за икономическо сътрудничество и агент по обезпечението - „Уникредит Булбанк“ АД

3. Договор за залог на акции от капитала на „Овергаз Мрежи“ АД, собственост на „Овергаз Инк.“ АД, със страни: „Овергаз Мрежи“ АД, „Овергаз Инк.“ АД – залогодател, заложни кредитори – „Уникредит Булбанк“ АД, „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, „Банка ДСК“ АД, „Алианц Банк България“ АД и Международна банка за икономическо сътрудничество и агент по обезпечението - „Уникредит Булбанк“ АД, съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-54 от 02.09.2020 г. проект на договор, като указва на „Овергаз Мрежи“ АД в същия да включи нов член 10.1.1. със следното съдържание: „10.1.1. Преди пристъпване от заложните кредитори към принудително изпълнение по чл. 10.1., което има за предмет разпореждане с акции, представляващи повече от 20 на сто от капитала на „Овергаз Мрежи“ АД, дружеството - „Овергаз Мрежи“ АД подава заявление по реда на чл. 21, ал. 1, т. 23а от ЗЕ до Комисията за енергийно и водно регулиране с искане за разрешаване на съответната сделка. След получаване на това разрешение заложните кредитори могат да реализират правото си на принудително изпълнение.“.

4. Договор за залог на акции от капитала на „Овергаз Мрежи“ АД, собственост на „Ди Ди Ай Холдингс“ Лимитид, със страни: „Овергаз Мрежи“ АД, „Ди Ди Ай Холдингс“ Лимитид – залогодател, заложни кредитори – „Уникредит Булбанк“ АД, „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, „Банка ДСК“ АД, „Алианц Банк България“ АД и Международна банка за икономическо сътрудничество и агент по обезпечението - „Уникредит Булбанк“ АД, съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-54 от 02.09.2020 г. проект на договор, като указва на „Овергаз Мрежи“ АД в същия да включи нов член 10.1.1. със следното съдържание: „10.1.1. Преди пристъпване от заложните кредитори към принудително изпълнение по чл. 10.1., което има за предмет разпореждане с акции, представляващи повече от 20 на сто от капитала на „Овергаз Мрежи“ АД, дружеството - „Овергаз Мрежи“ АД подава заявление по реда на чл. 21, ал. 1, т. 23а от ЗЕ до Комисията за енергийно и водно регулиране с искане за разрешаване на съответната сделка. След получаване на това разрешение заложните кредитори могат да реализират правото си на принудително изпълнение.“.

5. Договор за залог на акции от капитала на „Овергаз Мрежи“ АД, собственост на „Овергаз Мрежи“ АД, със страни: „Овергаз Мрежи“ АД - залогодател, заложни кредитори – „Уникредит Булбанк“ АД, „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, „Банка ДСК“ АД, „Алианц Банк България“ АД и Международна банка за икономическо сътрудничество и агент по обезпечението - „Уникредит Булбанк“ АД, съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-54 от 02.09.2020 г. проект на договор, като указва на „Овергаз Мрежи“ АД в същия да включи нов член 10.1.1. със следното съдържание: „10.1.1. Преди пристъпване от заложните кредитори към принудително изпълнение по чл. 10.1., което има за предмет разпореждане с акции, представляващи повече от 20 на сто от капитала на „Овергаз Мрежи“ АД, дружеството - „Овергаз Мрежи“ АД подава заявление по реда на чл. 21, ал. 1, т. 23а от ЗЕ до Комисията за енергийно и водно регулиране с искане за разрешаване на съответната сделка. След получаване на това разрешение заложните кредитори могат да реализират правото си на принудително изпълнение.“.

6. Договор за залог по Закона за договорите за финансово обезпечение със страни: „Овергаз Мрежи“ АД – залогодател, заложни кредитори – „Уникредит Булбанк“ АД, „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, „Банка ДСК“ АД, „Алианц Банк България“ АД и Международна банка за икономическо сътрудничество и агент по обезпечението - „Уникредит Булбанк“ АД, съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-54 от 02.09.2020 г. проект на договор.

7. Договор за покупко-продажба на акции със страни: „Ди Ди Ай Холдингс“ Лимитид и „Овергаз Мрежи“ АД

8. Договор за покупко-продажба на акции със страни: „Овергаз Инк.“ АД и „Овергаз Мрежи“ АД

324

„Булгаргаз“ ЕАД

Р-324/23.12.2020 г.

Разрешава на „Булгаргаз“ ЕАД да сключи със „СИТИБАНК ЮРЪП ПЛС“ чрез „СИТИБАНК ЕВРОПА” АД, КЛОН БЪЛГАРИЯ, Анекс № 1 към Договор за кредит № 443/2020, който включва и условия за издаване на изменение на банкова гаранция в полза на Azerbaijan Gaz Supply Company за удължаване на срока й, както и предоставяне на залог върху парични вземания в полза на „СИТИБАНК ЮРЪП ПЛС“ чрез „СИТИБАНК ЕВРОПА” АД, КЛОН БЪЛГАРИЯ

325

„Национална електрическа компания“ ЕАД

Р-325/23.12.2020 г.

Разрешава на „Национална електрическа компания“ ЕАД да сключи сделка за изменение на Договор за залог, сключен на 01.02.2002 г. между „Национална електрическа компания“ ЕАД и „КонтурГлобал Марица Изток 3” АД

326

„Енери Солар БГ 1“ ЕАД

Р-326/23.12.2020 г.

1. Разрешава на „Енери Солар БГ 1“ ЕАД да сключи с „Енери Пауър БГ Холдинг ГМБХ“  Договор за изменение към Договор за акционерен заем от 25.08.2020 г., съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-60 от 30.09.2020 г.

2. Разрешава на „Енери Солар БГ 1“ ЕАД да сключи с „Енери Пауър БГ Холдинг ГМБХ“ Договор за изменение към Договор за залог на търговско предприятие от 26.08.2020 г.

3. Разрешава на „Енери Солар БГ 1“ ЕАД да сключи с „Енери Пауър БГ Холдинг ГМБХ“ Договор за изменение към Договор за залог на вземания от 26.08.2020 г.

327

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД

Р-327/23.12.2020 г.

Разрешава на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД да сключи с „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД договор за заем

328

„ЧЕЗ“ а.с.

Р-328/19.01.2021 г.

Разрешава на „ЧЕЗ“ а.с. да се разпореди с притежаваните от него 67% от акциите от капитала на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД като ги продаде и прехвърли на „Ийстърн Юропиън Електрик Къмпъни“ б.в.

329

„Електроразпределение Север” АД

Р-329/20.01.2021 г.

Разрешава на „Електроразпределение Север” АД да изведе от експлоатация трафопост с диспечерско наименование ТП „Руно“, гр. Габрово, ул. „Индустриална“ № 5, собственост на „Електроразпределение Север” АД.

330

„Топлофикация-Бургас“ АД

Р-330/04.02.2021 г.

1. Разрешава на „Топлофикация - Бургас“ АД като кредитополучател да сключи с „Инвестбанк“ АД като кредитор договор за инвестиционен кредит;

2. Разрешава на „Топлофикация - Бургас“ АД да сключи с „Инвестбанк“ АД договор за финансово обезпечаване по реда на Закона за договорите за финансово обезпечение;

3. Разрешава на „Топлофикация - Бургас“ АД да сключи с „Инвестбанк“ АД договор за учредяване на залог върху вземане по реда на Закона за особените залози, съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-70 от 16.12.2020 г.;

4. Разрешава на „Топлофикация - Бургас“ АД да сключи с „Инвестбанк“ АД договор за учредяване на залог върху бъдеща вещ по реда на Закона за особените залози;

5. Разрешава на „Топлофикация - Бургас“ АД да сключи с „Инвестбанк“ АД договор за учредяване на залог върху движими вещи по реда на Закона за особените залози.

331

„Хаос Инвест“ ЕАД

Р-331/12.02.2021 г.

1. Разрешава на „Хаос Инвест“ ЕАД да сключи с „Обединена Българска Банка“ АД договор за банков кредит;

2. Разрешава на „Хаос Инвест“ ЕАД да сключи с „Обединена Българска Банка“ АД договор за залог на търговско предприятие;

3. Разрешава на „Хаос Инвест“ ЕАД да сключи с „Обединена Българска Банка“ АД договор за финансово обезпечение чрез залог върху вземания по сметки.

332

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Р-332/25.02.2021 г.

Разрешава на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД да се разпореди със стълбовната линия, част от електропроводна линия 20 kV „Кристал 1“, от стълб № 1, Прихватна кула „Кристал 1“ и кабелните линии Ср.Н от Прихватна кула „Кристал 1“ до ЗРУ 20 kV „Рубин“, като я продаде на „Рубин трейдинг“ АД.

333

„Синергон Енерджи“ ЕООД

Р-333/25.02.2021 г.

1. Разрешава на „Синергон Енерджи“ ЕООД да сключи с „Райфайзенбанк (България)“ АД анекс към Договор за овърдрафт от 18.06.2018 г.;

2. Разрешава на „Синергон Енерджи“ ЕООД да сключи с „Райфайзенбанк (България)“ АД договор за залог върху вземания.

334

„Компания за Енергетика и Развитие“ ООД

Р-334/30.03.2021 г.

1. Разрешава на „Компания за Енергетика и Развитие“ ООД да сключи с „Банка ДСК“ АД анекс към Договор за револвиращ кредит за оборотни средства и издаване на банкови гаранции;

2. Разрешава на „Компания за Енергетика и Развитие“ ООД да сключи с „Банка ДСК“ АД анекс към Договор за залог на търговско предприятие по реда на Закона за особените залози;

3. Разрешава на „Компания за Енергетика и Развитие“ ООД да сключи с „Банка ДСК“ АД анекс към Договор за залог на вземане по реда Закона за особените залози.

335

„E.В.Т. - Електра Волт Трейд“ АД

Р-335/25.02.2021 г.

1. На основание чл. 27, ал. 2, т. 6 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката прекратява административното производство по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-14 от 12.03.2021 г. по отношение на искането на „Е.В.Т. – Електра Волт Трейд“ АД за издаване на разрешение „Е.В.Т. – Електра Волт Трейд“ АД да сключи Договор за подчинен заем от 26.03.2012 г., изменен и допълнен с Допълнителното споразумение от 2021 г., с „Монкада Енерджи България“ ЕООД, „ЕЛ-БАУ“ ООД, „Монкада Енерджи Груп“ С.Р.Л. и „УниКредит Булбанк“ АД, Договор за обезпечение прехвърляне на заем от акционер от 26.03.2012 г., изменен и допълнен с Допълнителното споразумение от 2021 г. със страни „Монкада Енерджи България“ ЕООД, „ЕЛ-БАУ“ ООД, „УниКредит Булбанк“ АД и „УниКредит Аустрия“ АГ и Споразумение за изменение № 2 към договор за залог на акции от 15.03.2012 г., изменен със Споразумение от 2017 г. с „Монкада Енерджи България“ ЕООД, „ЕЛ-БАУ“ ООД,  ЕЛЕ2 С.Р.Л. и „УниКредит Булбанк“ АД;

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал.1, т. 2 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката разрешава на „Е.В.Т. – Електра Волт Трейд“ АД да сключи с „Монкада Енерджи България“ ЕООД, „ЕЛ-БАУ“ ООД, ЕЛЕ2 С.Р.Л., „Монкада Енерджи Груп“ С.Р.Л. и „УниКредит Булбанк“ АД Допълнително споразумение във връзка със Заем за строителство и Заем за ДДС от 26.03.2012 г., изменен и потвърден с Допълнително споразумение от 04.10.2017 г., Споразумение за подчиненост от 26.03.2012 г., и Договор за обезпечение от 26.03.2012 г.;

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал.1, т. 2 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката разрешава на „Е.В.Т. – Електра Волт Трейд“ АД да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД и „УниКредит Банк Австрия“ АД Договор за заем за изграждане и заем за ДДС от 26.03.2012 г. и изменен с Допълнително споразумение от 2017 г. и Допълнително споразумение от 2021 г.

336

„Енерго-Про България“ ЕАД

Р-336/21.03.2021 г.

Разрешава на „Енерго-Про България“ ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София, площад „Позитано“ № 2, ет. 5, да се преобразува чрез вливане в него на дружеството „Пиринска Бистрица-Каскади“ ЕАД, с ЕИК 200959562, със седалище и адрес на управление: гр. София, площад „Позитано“ № 2, ет. 5.

337

„Булгаргаз“ ЕАД

Р-337/27.04.2021 г.

Разрешава на „Булгаргаз“ ЕАД да сключи със „СИТИБАНК ЮРЪП ПЛС“ чрез „СИТИБАНК ЕВРОПА” АД, КЛОН БЪЛГАРИЯ Анекс № 2 към Договор за кредит № 443/2020 от 31.07.2020 г., съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-26 от 08.04.2021 г.

338

„Булгаргаз“ ЕАД

Р-338/17.05.2021 г.

Разрешава на „Булгаргаз“ ЕАД да предостави обезпечение под формата на банкова гаранция в полза на Azerbaijan Gaz Supply Company, която да бъде издадена от „СИТИБАНК ЮРЪП ПЛС“ чрез „СИТИБАНК ЕВРОПА” АД, КЛОН БЪЛГАРИЯ, както и да предостави финансово обезпечение под формата на паричен депозит в полза на „СИТИБАНК ЮРЪП ПЛС“ чрез „СИТИБАНК ЕВРОПА” АД, КЛОН БЪЛГАРИЯ, съгласно мотивите на настоящото решение.

339

„Електроразпределение Север“ АД

Р-339/20.05.2021 г.

Не разрешава на „Електроразпределение Север“ АД да присъедини към собствената си електроразпределителна мрежа обект на клиент, намиращ се на лицензионната територия на „Електроразпределение Юг“ ЕАД във връзка с подадено  Искане с вх. № Е-13-273-24/10.03.2020 г.

340

„Болкан Лоджик“ ООД

Р-340/28.05.2021 г.

1. Разрешава на „Болкан Лоджик“ ООД да сключи с „Българска банка за развитие“ АД договор за линия за издаване на банкови гаранции, договор за залог на вземания - приложение № 2 към договора за линия за издаване на банкови гаранции, договор за залог на вземания - приложение № 3 към договора линия за издаване на банкови гаранции и договор за финансово обезпечение с предоставяне на залог по реда на Закона за договорите за финансово обезпечение - приложение към договора линия за издаване на банкови гаранции, съгласно представените проекти на договори към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-25 от 08.04.2021 г.

2. Разрешава на „Болкан Лоджик“ ООД да сключи с „Българска банка за развитие“ АД договор за револвираща кредитна линия, договор за залог на вземания - приложение № 2 към договора за револвираща кредитна линия, договор за залог на вземания - приложение № 3 към договора за револвираща кредитна линия и договор за финансово обезпечение с предоставяне на залог по реда на Закона за договорите за финансово обезпечение - приложение към договора за револвираща кредитна линия, съгласно представените проекти на договори към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-25 от 08.04.2021 г.

341

„Синергон  Енерджи“ ЕООД

Р-341/28.05.2021 г.

1. Разрешава на „Синергон  Енерджи“ ЕООД да сключи  с  „Райфайзенбанк (България)“ АД анекс към Договор за овърдрафт от 18.06.2018 г.  съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-17 от 30.03.2021 г.;

2. Разрешава на „Синергон  Енерджи“ ЕООД да сключи  с  „Райфайзенбанк (България)“ АД договор за залог върху вземания съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-17 от 30.03.2021 г.

342

„ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД

Р-342/04.06.2021 г.

1. На основание чл. 27, ал. 2, т. 6 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 53, ал. 5 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1, т. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката прекратява административното производство по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-28 от 19.04.2021 г. по отношение на искането на „ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД за издаване на разрешение за сключване на договор за залог върху машини;

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката разрешава на „ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД да сключи с „Първа инвестиционна банка“ АД договор за банков кредит съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-28 от 19.04.2021 г.;

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката разрешава на „ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД да сключи с „Първа инвестиционна банка“ АД договор за финансово обезпечение с предоставяне на залог съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-28 от 19.04.2021 г.

343

„Синергон Енерджи" ЕООД

Р-343/28.07.2021 г.

1. Разрешава на „Синергон Енерджи“ ЕООД да сключи с „Райфайзенбанк (България)“ АД анекс към Договор за овърдрафт от 18.06.2018 г. съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-43 от 30.06.2021 г.;

2. Разрешава на „Синергон Енерджи“ ЕООД да сключи с „Райфайзенбанк (България)“ АД договор за залог върху вземания съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-43 от 30.06.2021 г.

344

„Енерго-Про Енергийни Услуги" ЕАД

Р-344/28.07.2021 г.

Разрешава на „Енерго-Про Енергийни услуги“ ЕАД да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД анекс към Договор за кредит за поемане на кредитни ангажименти по линия на овърдрафт кредит и Договор за учредяване на особен залог върху вземане, съгласно представените проекти на договори към заявление с вх. № E-ЗЛР-P-34 от 17.05.2021 г.

345

„Енерго-Про Енергийни Услуги" ЕАД

Р-345/28.07.2021 г.

1. Разрешава на „Енерго-Про Енергийни услуги“ ЕАД да сключи с „Банка ДСК“ ЕАД анекс към Договор за кредит № 1368 от 27.06.2014 г., съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-32 от 26.04.2021 г.

2. Разрешава на „Енерго-Про Енергийни услуги“ ЕАД да сключи с „Банка ДСК“ ЕАД анекс към Договор за учредяване на особен залог върху вземания и банкови сметки от 27.06.2014 г., съгласно  представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-32 от 26.04.2021 г.

346

„Костинбродгаз“ ООД

Р-346/19.08.2021 г.

І. Разрешава на „Костинбродгаз“ ООД да сключи:

1. Договор за банков кредит с „Обединена Българска Банка“ АД, съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-46 от 01.07.2021 г. проект на договор.

2. Договор за учредяване на особен залог върху търговско предприятие в полза „Обединена Българска Банка“ АД, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения и с отделно посочени активи, съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-46 от 01.07.2021 г. проект на договор.

3. Договор за финансово обезпечение чрез залог върху вземания (по сметки) в полза „Обединена Българска Банка“ АД, съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-46 от 01.07.2021 г. проект на договор.

347

„Балкангаз“ АД

Р-347/31.08.2021 г.

Разрешава на „Балкангаз 2000“ АД да сключи:

1. Договор за банков кредит с „Обединена Българска Банка“ АД, съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-54 от 21.07.2021 г. проект на договор.

2. Договор за учредяване на особен залог върху движими вещи в полза „Обединена Българска Банка“ АД, съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-54 от 21.07.2021 г. проект на договор, като указва на „Балкангаз 2000“ АД чл. 11, чл. 14.1. и чл. 15 от същия, да включват единствено права и задължения, както следва: „чл. 11 Заложният кредитор има право да се удовлетвори от заложените вещи само в тяхната цялост като енергиен обект, след предварително разрешение от КЕВР.“, съответно „чл. 14.1. След изтичането на две седмици от вписване на пристъпването към изпълнение, заложният кредитор има право да продаде заложените вещи само в тяхната цялост като енергиен обект след предварително разрешение от КЕВР.”, съответно „чл. 15. В случай, че залогодателят не изпълнява задълженията си по този договор, заложният кредитор може да иска изпълнение преди срока, както и да се удовлетвори от заложените движими вещи, но само в тяхната цялост като енергиен обект, след предварително разрешение от КЕВР.“

3. Договор за финансово обезпечение чрез залог върху вземания в полза „Обединена Българска Банка“ АД, съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-54 от 21.07.2021 г. проект на договор.

348

„Риал Стейтс“ ЕООД

Р-348/16.09.2021 г.

Разрешава на „Риал Стейтс“, с ЕИК 112633304, със седалище и адрес на управление: Република България, област София, община Столична, гр. София, п. к. 1618, р-н Витоша, ул. „Околовръстен път“ № 3, ет. 7, ап. 73А, започване осъществяването на лицензионната дейност по лицензия № Л-543-01 от 19.08.2021 г. за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект чрез първа част - инсталирана мощност 8 MWp, от етап I на изграждания енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 150 МWp“, находящ се в поземлени имоти в с. Сбор и с. Априлци, местност Сакарджа, община Пазарджик, след получаване на документ за въвеждане на строежа в експлоатация, издаден при условията и по реда на Закона за устройство на територията.

349

„Риал Стейтс“ ЕООД

Р-349/20.09.2021 г.

1. Разрешава на „Риал Стейтс“ ЕООД да сключи с „Обединена Българска Банка“ АД договор за банков кредит съгласно представения към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-75 от 25.08.2021 г. проект на договор;

2. Разрешава на „Риал Стейтс“ ЕООД да учреди в полза на „Обединена Българска Банка“ АД договорна ипотека съгласно представения към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-76 от 25.08.2021 г. проект на нотариален акт като указва в същия да бъде включена клауза, която предвижда в случай на принудително изпълнение от страна на „Обединена Българска Банка“ АД имуществото да бъде продавано само в неговата цялост като енергиен обект след предварително разрешение на КЕВР;

3. Разрешава на „Риал Стейтс“ ЕООД да сключи с „Обединена Българска Банка“ АД договор за особен залог на движимите вещи по чл. 2.3 от представения към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-76 от 25.08.2021 г. проект на договор при условията, предвидени в него, като указва чл. 11, чл. 14.1. и чл. 15 от същия, да включват права и задължения, както следва: „чл. 11 Заложният кредитор има право да се удовлетвори от заложените вещи по чл. 2.3 само в тяхната цялост като енергиен обект, след предварително разрешение от КЕВР“, съответно „чл. 14.1. След изтичането на две седмици от вписване на пристъпването към изпълнение, заложният кредитор има право да продаде заложените вещи по чл. 2.3 само в тяхната цялост като енергиен обект след предварително разрешение от КЕВР.”, съответно „чл. 15. В случай, че залогодателят не изпълнява задълженията си по този договор, заложният кредитор може да иска изпълнение преди срока, както и да се удовлетвори от заложените движими вещи по чл. 2.3, но само в тяхната цялост като енергиен обект, след предварително разрешение от КЕВР“;

4. Разрешава на „Риал Стейтс“ ЕООД да сключи с „Обединена Българска Банка“ АД договор за особен залог върху вземания, в частта по чл. 2.3 съгласно представения проект на договор към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-76 от 25.08.2021 г.;

5. Разрешава на „Риал Стейтс“ ЕООД да сключи с „Обединена Българска Банка“ АД договор за финансово обезпечение чрез залог върху вземания по сметки, съгласно представения проект на договор към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-76 от 25.08.2021 г.

350

„Електроразпределение Север“ АД

Р-350 от 06.10.2021 г.

Разрешава на „Електроразпределение Север” АД да изведе от експлоатация трафопост с диспечерско наименование ТП Любово № 2, бул. „Столетов“, гр. Габрово, представляващ сграда с идентификатор 14218.537.286.1, собственост на „Електроразпределение Север” АД.

351

„Булгаргаз” ЕАД

Р-351 от 06.10.2021 г.

Разрешава на „Булгаргаз“ ЕАД да сключи със „СИТИБАНК ЮРЪП ПЛС“ чрез „СИТИБАНК ЕВРОПА” АД, КЛОН БЪЛГАРИЯ, Анекс 3 към Договор за кредит № 443 от 31.07.2020 г., както и да бъде удължен срокът на валидност на предоставеното обезпечение под формата на банкова гаранция в полза на Azerbaijan Gaz Supply Company, издадена от „СИТИБАНК ЮРЪП ПЛС“ чрез „СИТИБАНК ЕВРОПА” АД, КЛОН БЪЛГАРИЯ, както и да предостави финансово обезпечение под формата на паричен депозит в полза на „СИТИБАНК ЮРЪП ПЛС“ чрез „СИТИБАНК ЕВРОПА” АД, КЛОН БЪЛГАРИЯ, съгласно мотивите на настоящото решение.

352

„Компания за Енергетика и Развитие“ ООД

Р-352 от 13.10.2021 г.

1. Разрешава на „Компания за Енергетика и Развитие“ ООД да сключи с „Банка ДСК“ АД и с ОТП БАНК договор за кредит  съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-80 от 26.08.2021 г., актуализиран с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-80 от 05.10.2021 г.

2. Разрешава на „Компания за Енергетика и Развитие“ ООД да сключи с „Банка ДСК“ АД и с ОТП БАНК договор за залог на търговско предприятие по реда на Закона за особените залози, съгласно представеният проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-80 от 26.08.2021 г.

353

„Булгаргаз“ ЕАД

Р-353 от 13.10.2021 г.

Разрешава на „Булгаргаз“ ЕАД:

1. да сключи с „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД договор за предоставяне на кредит тип овърдрафт;

2. да сключи с „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД договор за кредит тип овърдрафт;

3. да сключи с „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД договор за банков кредит тип овърдрафт;

4. да сключи със „СИТИБАНК ЮРЪП ПЛС“ чрез „СИТИБАНК ЕВРОПА“АД, КЛОН БЪЛГАРИЯ, договор за кредит тип овърдрафт;

5. да сключи с „ИНГ Банк Н.В.“, клон София, договор за предоставяне на кредит тип овърдрафт;

6. да сключи с „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД договор за банков кредит тип овърдрафт.

354

"Риал Стейтс" ЕООД

Р-354 от 21.10.2021 г.

1. Разрешава на „Риал Стейтс“ ЕООД да учреди в полза на „Юробанк България“ АД договорна ипотека съгласно представения с писмо с вх. № Е-ЗЛР-81 от 08.09.2021 г. към заявление вх. № Е-ЗЛР-Р-81 от 26.08.2021 г. проект на нотариален акт като указва в същия да бъде включена клауза, която предвижда в случай на принудително изпълнение от страна на „Юробанк България“ АД имуществото да бъде продавано само в неговата цялост като енергиен обект след предварително разрешение на Комисията за енергийно и водно регулиране;

2. Разрешава на „Риал Стейтс“ ЕООД да сключи с „Юробанк България“ АД Анекс № 1 към Договор № 100-3805-1 от 13.07.2021 г. за особен залог върху индивидуално определени движими вещи съгласно представения проект с писмо с вх. № Е-ЗЛР-81 от 11.10.2021 г. към заявление вх. № Е-ЗЛР-Р-81 от 26.08.2021 г., като указва в същия да бъде включена клауза, която предвижда в случай на принудително изпълнение от страна на „Юробанк България“ АД имуществото да бъде продавано само в неговата цялост като енергиен обект след предварително разрешение на Комисията за енергийно и водно регулиране;

3. Разрешава на „Риал Стейтс“ ЕООД да сключи с „Юробанк България“ АД Анекс № 1 към Договор № 100-3805-2 от 13.07.2021 г. за особен залог на вземания съгласно представения проект с писмо с вх. № Е-ЗЛР-81 от 11.10.2021 г. към заявление вх. № Е-ЗЛР-Р-81 от 26.08.2021 г.

355

"Синергон Имоти" ООД

Р-355 от 21.10.2021 г.

1. Одобрява Договор за овърдрафт № 7448957-53743 от 30.08.2021 г., сключен между „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД и „Синергон Имоти“ ООД като кредитополучател, „Синергон Енерджи“ ЕООД като кредитополучател, „Премиер – ПЛ“ АД като съдлъжник, и „Премиер Плевен“ ЕООД като съдлъжник, представен със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-93 от 16.09.2021 г.

2. Разрешава на „Синергон Енерджи“ ЕООД да сключи с „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД Договор за залог върху вземания, съгласно представения проект със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-93 от 16.09.2021 г.

356

„ТЕЦ Варна“ ЕАД

Р-356 от 26.10.2021 г.

1. Разрешава на „ТЕЦ Варна“ ЕАД да сключи с „Търговска банка Д“ АД договор за кредит съгласно представения проект на договор към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-111 от 12.10.2021 г.;

2. Разрешава на „ТЕЦ Варна“ ЕАД да учреди в полза на „Търговска банка Д“ АД договорна ипотека съгласно  представения към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-112 от 12.10.2021 г. проект на нотариален акт като указва в същия да бъде включена клауза, която предвижда в случай на принудително изпълнение от страна на „Търговска банка Д“ АД имуществото да бъде продавано само в неговата цялост като енергиен обект след предварително разрешение на Комисията за енергийно и водно регулиране;

3. Разрешава на „ТЕЦ Варна“ ЕАД да сключи с „Търговска банка Д“ АД договор за особен залог съгласно  представения към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-112 от 12.10.2021 г. проект на договор като указва в същия да бъде включена клауза, която предвижда в случай на принудително изпълнение от страна на „Търговска банка Д“ АД имуществото да бъде продавано само в неговата цялост като енергиен обект след предварително разрешение на Комисията за енергийно и водно регулиране;

4. Разрешава на „ТЕЦ Варна“ ЕАД да сключи с „Търговска банка Д“ АД договор за особен залог на вземания съгласно представения проект на договор към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-112 от 12.10.2021 г.

357

„Булгаргаз“ ЕАД

Р-357 от 18.11.2021 г.

Разрешава на „Булгаргаз“ ЕАД да сключи със ИНГ БАНК Н.В. – клон София, договор за кредит за гаранция, който включва и условия за издаване на банкова гаранция в полза на Gastrade S.A., съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-123 от 28.10.2021 г.

358

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Р-358 от 24.11.2021 г.

Одобрява сключения между „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и Европейската банка за възстановяване и развитие Допълнен и изменен договор за заем от 22.07.2021 г., съгласно представените принципни условия към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-99 от 24.09.2021 г.

359

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Р-359 от 24.11.2021 г.

Разрешава на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД да сключи с „Ийстърн Юропиън Електрик Къмпания“ Б.В. Допълнително споразумение № 1 към Договор за кредит № (2018/60) от 03.12.2018 г. съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-100 от 24.09.2021 г.

360

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Р-360 от 24.11.2021 г.

Разрешава на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД да сключи с „Ийстърн Юропиън Електрик Къмпания“ Б.В. Анекс № 1 към Договор за заем сключен на 28.07.2021 г. съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-101 от 24.09.2021 г.