Титуляр на разрешението БУЛСТАТ/ЕИК № на решението за издаване на разрешение Описание на дейността Срок на разрешението Забележки
1

„Електроразпределение Север“ АД

104518621

Р-507/08.05.2024 г.

Продажба на сгради, с които се осъществява лицензионна дейност

2

„ПАРК РАМАНУША“ ЕООД

ЕИК 205981153

Р-506/18.04.2024 г.

Започване осъществяването на лицензионната дейност по лицензия № Л-736-01 от 22.02.2024 г. за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект, чрез изградения енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа „Рамануша“ с инсталирана мощност 48 MW“

3

„ЕЛ БОНУС“ ЕООД

131381543

Р-505/18.04.2024 г.

Сключване на анекс към договор за банков кредит под условие за поемане на кредитни ангажименти под формата на банкови гаранции, контрагаранции, стенбай акредитиви, поръчителства и документарни акредитиви.

4

„КЕР ТОКИ ПАУЪР“ АД

206117083

Р-504/17.04.2024 г.

Сключване на анекс към договор за револвиращ кредит за оборотни средства и  издаване на банкови гаранции; учредяване на особен залог на конкретно посочени вземания и сметки; особен залог върху съвкупност от вземания.

5

„Аратиден“ ЕООД

203137732

Р-503/17.04.2024 г.

Сключването на анекс към договор за банков инвестиционен кредит.

6

„ТОПЛОФИКАЦИЯ – РАЗГРАД“ АД

116019472

Р-502/09.04.2024 г.

Сключването на договор за банков кредит; разрешаване сключването на особен залог върху търговското предприятие за вземания, произтичащи от договор за банков кредит.

7

„Акспо България“ ЕАД

175156562

Р-501/09.04.2024 г.

Сключване на  договор за заем

8

„Булгаргаз“ ЕАД

175203485

Р-500/09.04.2024 г.

Предоставяне на обезпечение в полза на азербайджанската компания по Договор за продажба на газ, чрез удължаване на срока на валидност на издадената банкова гаранция

9

„ПИРИНСКА БИСТРИЦА-ЕНЕРГИЯ“ ЕАД

„ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

ЕИК 121893417

№ Р-499/04.04.2024 г.

Прекратяване на лицензия

Изменение на лицензия

10

„Карлово Солар БГ“ ЕООД

ЕИК 206714096

№ Р-498/29.03.2024 г.

Разрешение за извършване на сделки и разрешение за учредяване на залог или ипотека

11

„Солар електрисити къмпани“ ЕООД

ЕИК 203427290

№ Р-497/29.03.2024 г.

Разрешение за извършване на сделки и разрешение за учредяване на залог или ипотека

12

„Сосиете Ендюстриел Дьо Л-Атлантик“ ЕАД

ЕИК 131134354

№ Р-496/27.03.2024 г.

Разрешение за извършване на разпореждане с незавършени обекти на строителство или с имущество, с което се осъществява дейността по издадена лицензия

13

„КАРНОБАТ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД

ЕИК 206717480

№ Р-495/14.03.2024 г.

Разрешаване започване осъществяването на лицензионна дейност

14

„Аратиден“ ЕООД

ЕИК 203137732

№ Р-494/27.02.2024 г.

Разрешение за извършване на сделки и разрешение за учредяване на залог или ипотека

15

„Белозем Солар Парк 2“ ООД

ЕИК 205978342

№ Р-493/27.02.2024 г.

Разрешение за извършване на сделки и разрешение за учредяване на залог или ипотека

16

„Белозем Солар Парк 2“ ООД

ЕИК 205978342

№ Р-492/15.02.2024 г.

Преобразуване на „Белозем Солар Парк 2“ ООД чрез вливане в него на дружеството „Агроконсулт инвест“ ЕООД

17

„ТЕЦ Варна“ ЕАД

ЕИК 103551629

№ Р-491/25.01.2024 г.

Разрешава на „ТЕЦ Варна“ ЕАД да учреди в полза на „Общинска банка“ АД договорна ипотека върху недвижим имот съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-155 от 07.12.2023 г. проект на нотариален акт, като указва в същия да бъде включена клауза,  която предвижда в случай на принудително изпълнение от страна на „Общинска банка“ АД имуществото да бъде продавано само в неговата цялост като енергиен обект след предварително разрешение на Комисията за енергийно и водно регулиране;

3. Разрешава на „ТЕЦ Варна“ ЕАД да сключи с „Общинска банка“ АД договор за поръчителство съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-2 от 05.01.2024 г. проект на договор;

4.  Разрешава на „ТЕЦ Варна“ ЕАД да сключи с „Общинска банка“ АД договор за залог на вземане по разплащателна сметка съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-2 от 05.01.2024 г. проект на договор;

18

„Ямболен“ АД

ЕИК 838169382

№ Р-490/11.01.2024 г.

Разрешава на „Ямболен“ АД:

1. Да сключи с „XXX“ АД договор за кредит, съгласно представения проект с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-160 от 19.12.2023 г. към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-160 от 13.12.2023 г.;

2. Да учреди в полза на „XXX“ АД договорна ипотека върху недвижими имоти съгласно представения проект на нотариален акт със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-159 от 13.12.2023 г.;

3. Да учреди в полза на „XXX“ АД особен залог на движими вещи съгласно представения проект на договор със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-159 от 13.12.2023 г.;

4. Да учреди в полза на „XXX“ АД особен залог на вземане и на сметката, по която постъпва вземането за обезпечаване вземанията на банката в размер на XXX евро съгласно представения проект на договор със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-160 от 13.12.2023 г.;

5. Да учреди в полза на „XXX“ АД особен залог на вземане в размер на XXX и на сметката, по която постъпва вземането за обезпечаване вземанията на банката съгласно представения проект на договор със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-160 от 13.12.2023 г.;

6. Да сключи с „XXX“ АД споразумение за учредяване на залог по реда на Закона за договорите за финансови обезпечения към договор за кредит съгласно представения проект на споразумение със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-160 от 13.12.2023 г.;

19

„Тракия МТ Солар“ ЕООД

ЕИК 206181004

№ Р-489/11.01.2024 г.

Разрешава на „Тракия МТ Солар“ ЕООД започване осъществяването на лицензионната дейност по лицензия №  Л-668-01 от 23.02.2023 г. за „производство на електрическа енергия” чрез изградения енергиен обект фотоволтаична електрическа централа „Уинслоу Солар МТ“ с инсталирана постояннотокова (DC) мощност 44,63 МWр и променливотокова (AC) мощност 36 MW, в поземлени имоти с идентификатори 46663.52.587 и 46663.52.588, находящи се в местност „Добържана“, землище на гр. Малко Търново, община Малко Търново, област Бургас, след получаване на документи за въвеждане на строежа в експлоатация, издадени при условията и по реда на Закона за устройство на територията;

20

„МЕТ Суворово Уинд Парк“ ЕООД

ЕИК 207403867

№ Р-488/20.12.2023 г.

Разрешава на „МЕТ Суворово Уинд Парк“ EООД да сключи договор за целеви заем съгласно представения проект на договор към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-149 от 23.11.2023 г.

Разрешава на „МЕТ Суворово Уинд Парк“ EООД да сключи договор за особен залог върху търговско предприятие съгласно представения проект на договор към заявление вх. № Е-ЗЛР-Р-148 от 23.11.2023 г.

21

„Ценово Солар Плант“ ЕООД

ЕИК 206015300

№ Р-487/19.12.2023 г.

Дава разрешение на „Ценово Солар Плант“ ЕООД:
1. Да сключи договор за срочен и револвиращ кредит.  
2. Да учреди договорна ипотека върху вещно право на строеж.
3. Да сключи договор за особен залог на търговско предприятие.

22

„Риал Стейтс“ ЕООД

ЕИК 112633304

№ Р-486/05.12.2023 г.

Разрешава на „Риал Стейтс“ ЕООД започване осъществяването на лицензионната дейност по лицензия № Л-543-01 от 19.08.2021 г. за “производство на електрическа енергия” чрез изградените енергийни обекти: с инсталирана постояннотокова мощност от 0,85215 MWp, находящ се в поземлен имот с идентификатор 65468.102.30, местност „Капанищата“, в землището на с. Сбор, община Пазарджик и с инсталирана постояннотокова мощност 8,06 MWp, находящ се в поземлен имот с идентификатор 65468.104.31, местност „Капанищата“, в землището на с. Сбор, община Пазарджик, части от изграждания енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 300 МW (400 МWp)“, след получаване на документи за въвеждане на строежите в експлоатация, издадени при условията и по реда на Закона за устройство на територията.

23

„Риал Стейтс“ ЕООД

ЕИК 112633304

№ Р-485/28.11.2023 г.

Разрешава на „Риал Стейтс“ ЕООД започване осъществяването на лицензионната дейност по лицензия № Л-543-01 от 19.08.2021 г. за „производство на електрическа енергия“ чрез изградените енергийни обекти: в местност „Кел Тепе“, в землището на с. Сбор, община Пазарджик; местност „Балакларе“, в землището на с. Сбор, община Пазарджик; в местност „Капанищата“, в землището на с. Сбор, община Пазарджик; в местност „Сакарджа“, в землището на с. Априлци, община Пазарджик; в местност „Сакарджа“, в землището на с. Априлци, община Пазарджик, след получаване на документи за въвеждане на строежите в експлоатация, издадени при условията и по реда на Закона за устройство на територията.

24

„БИ СИ АЙ ЧЕРГАНОВО“ ЕООД

ЕИК 201466946

№ Р-484/28.11.2023 г.

Разрешава на „БИ СИ АЙ ЧЕРГАНОВО“ ЕООД:
1. Да сключи договор за банков кредит;
2. Да сключи договор за особен залог на търговско предприятие;

25

„ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ EАД

ЕИК 201398872

№ Р-483/23.11.2023 г.

Разрешава на „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ EАД да сключи анекс към договор за кредит;

26

„Фотоволтаична централа-Ловеч“ ЕООД

ЕИК 207276149

№ Р-482/23.11.2023 г.

Разрешава на „Фотоволтаична централа-Ловеч“ ЕООД започване осъществяването на лицензионната дейност по лицензия № Л-693-01 от 07.07.2023 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ чрез изградения енергиен обект – фотоволтаична електрическа централа „Ловеч“ с обща инсталирана (АС) мощност 86,2 MW, находяща се в гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч.

27

„Риал Стейтс“ ЕООД

ЕИК 112633304

№ Р-481/16.11.2023 г.

І.На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 53, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от Закона за енергетиката и чл. 92 ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката дава разрешение на „Риал Стейтс“ ЕООД:

1. Да сключи договор за банков инвестиционен кредит, с включена клауза за учредяване на залог по реда на Закона за договорите за финансови обезпечения;

2. Да учреди договорна ипотека върху недвижими имоти;

3. Да сключи договор за особен залог на съвкупност от машини и съоръжения съгласно представения проект на договор;

4. Да сключи договор за особен залог на вземания по застраховки;

5. Да сключи договор за особен залог на вземания;

28

„Ей И Ес Гео Енерджи“ ООД

ЕИК 175155987

№ Р-480/16.11.2023 г.

1. Разрешава на „Ей И Ес Гео Енерджи“ ООД да сключи договор за кредит;
2. Разрешава на „Ей И Ес Гео Енерджи“ ООД да сключи договор за залог на търговско предприятие.

 

29

„Риал Стейтс“ ЕООД

ЕИК 112633304

№ Р-479/16.11.2023 г.

1. Разрешава на „Риал Стейтс“ ЕООД да учреди в договорна ипотека;

2. Разрешава на „Риал Стейтс“ ЕООД да сключи с договор за особен залог;

3. Разрешава на „Риал Стейтс“ ЕООД да сключи с договор за особен залог на вземания.

30

„Булгаргаз“ ЕАД

ЕИК 175203485

№ Р-478/07.11.2023 г.

Разрешава на „Булгаргаз“ ЕАД да сключи Анекс към Договор за кредит.

31

„Риал Стейтс“ ЕООД

ЕИК 112633304

№ Р-477/13.10.2023 г.

Разрешава на „Риал Стейтс“ ЕООД, с ЕИК 112633304, със седалище и адрес на управление: Република България, област София, община Столична, гр. София, п. к. 1618, р-н „Витоша“, ул. „Околовръстен път“ № 3, ет. 7, ап. 73А, започване осъществяването на лицензионната дейност по лицензия № Л-543-01 от 19.08.2021 г. за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект чрез изградените енергийни съоръжения с инсталирана постояннотокова мощност 1,9488 MWp и с инсталирана постояннотокова мощност 1,9367 MWp от изграждания енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 300 МW (400 МWp)“, находящи се в поземлен имот в местност „Кел Тепе“, в землището на с. Сбор, община Пазарджик, област Пазарджик, след получаване на документи за въвеждане на строежите в експлоатация, издадени при условията и по реда на Закона за устройство на територията.

32

„Риал Стейтс“ ЕООД

ЕИК 112633304

№ Р-476/13.10.2023 г.

Разрешава на „Риал Стейтс“ ЕООД, с ЕИК 112633304, със седалище и адрес на управление: Република България, област София, община Столична, гр. София, п. к. 1618, р-н „Витоша“, ул. „Околовръстен път“ № 3, ет. 7, ап. 73А, започване осъществяването на лицензионната дейност по лицензия № Л-543-01 от 19.08.2021 г. за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект чрез изградените енергийни съоръжения с инсталирана постояннотокова мощност 2,816 MWp на изграждания енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 300 МW (400 МWp)“, находящи се в поземлен имот в местност „Кел Тепе“, в землището на с. Сбор, община Пазарджик, област Пазарджик, след получаване на документи за въвеждане на строежите в експлоатация, издадени при условията и по реда на Закона за устройство на територията.

33

„Болкан Лоджик“ ООД

ЕИК 202025709

№ Р-475/13.10.2023 г.

Разрешава на Болкан Лоджик“ ООД:

1. Да сключи с „Българска банка за развитие“ ЕАД анекс към Договор № 1080 от 31.05.2021 г. за револвираща кредитна линия, съгласно представения проект на анекс с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-75 от 02.10.2023 г. 

2. Да сключи с „Българска банка за развитие“ ЕАД анекс към Договор № Г-144 от 31.05.2021 г. за линия за издаване на банкови гаранции, съгласно представения проект на анекс с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-75 от 01.08.2023 г.

34

„Кронос - Биотоп“ ЕООД

№ Р-474/24.08.2023 г.

1. Разрешава на „Кронос - Биотоп“ ЕООД да сключи с „XXX“ АД договор за стандартен инвестиционен кредит и кредитна линия съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-111 от 16.08.2023 г.
2. Разрешава на „Кронос - Биотоп“ ЕООД да сключи с „XXX“ АД договор за учредяване на особен залог върху търговско предприятие съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-107 от 11.08.2023 г., като указва на „Кронос - Биотоп“ ЕООД в същия да бъде включена клауза, която предвижда в случай на принудително изпълнение от страна на „XXX“ АД, заложеното имущество да бъде продавано само в неговата цялост като енергиен обект, след предварително разрешение на Комисията за енергийно и водно регулиране.

35

„Карнобат Енерджи“ ЕООД

№ Р-473/18.08.2023 г.

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 53, ал. 5 от Закона за енергетиката и чл. 92 ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката дава разрешение на „Карнобат Енерджи“ ЕООД:
1. Да сключи с „Инвестбанк“ АД анекс към Договор за  инвестиционен банков кредит № ДБ-7378-1778/29.06.2022г. съгласно проект на анекс, представен със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-104 от 04.08.2023 г.;
2. Да сключи с „Инвестбанк“ АД договор за учредяване на залог на търговско предприятие съгласно проект на договор, представен със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-103 от 04.08.2023 г.;
3. Да сключи с „Инвестбанк“ АД договор за учредяване на залог върху вземане съгласно проект на договор, представен със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-103 от 04.08.2023 г.;
4. Да сключи с „Инвестбанк“ АД анекс към Договор за финансово обезпечение по реда на Закона за договорите за финансово обезпечение от 29.06.2022 г., съгласно проект на анекс, представен със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-103 от 04.08.2023 г.;
II. На основание чл. 56, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс прекратява административното производство по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-103 от 04.08.2023 г., подадено от „Карнобат Енерджи“ ЕООД, в частта съдържаща искане за разрешение сключване на договор за учредяване на залог на движими вещи.

36

„Електроразпределение Юг“ ЕАД

№ Р-472/16.08.2023 г.

Разрешава на „Електроразпределение Юг“ ЕАД да изведе от експлоатация въздушен електропровод средно напрежение, представляващ отклонение на въздушна линия 20 kV с диспечерско наименование „Баня“ от стълб № 41 до стълб № 41/11, преминаващ през землището на с. Дъбене, общ. Карлово, обл. Пловдив, разположено в ПИ 24241.10.706 с дължина от 710 м.

37

„Ветроком“ EООД

№ Р-471/16.08.2023 г.

Разрешава на „Ветроком“ EООД:
1. Да сключи с „XXX“ АД Договор за банков кредит, съгласно представения проект на договор към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-102 от 04.08.2023 г.
2. Да сключи с „XXX АД Договор за учредяване на особен залог върху търговско предприятие, съгласно представения проект на договор към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-102 от 04.08.2023 г

 

38

„Гълъбово Солар БГ“ ЕООД

№ Р-470/10.08.2023 г.

Разрешава на „Гълъбово Солар БГ“ ЕООД, ЕИК 206735400, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4003, област Пловдив, община Пловдив, район „Северен“, бул. „Дунав“ № 5, започване осъществяването на лицензионната дейност по лицензия № Л-667-01 от 16.02.2023 г. за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергийния обект чрез фотоволтаична електрическа централа „Гълъбово“ с инсталирана променливотокова мощност 150 МW, след получаване на документи за въвеждане на строежа в експлоатация, издадени при условията и по реда на Закона за устройство на територията.

39

„Енерго-Про Енергийни услуги“ EАД

№ Р-469/26.07.2023 г.

Разрешава на Енерго-Про Енергийни услуги“ EАД:

1. Да сключи с „Обединена Българска банка“ АД договор за овърдрафт, съгласно представения проект на договор с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-80 от 17.07.2023 г.

2. Да сключи с „Обединена Българска банка“ АД договор за залог на вземания, съгласно представения проект на договор с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-80 от 17.07.2023 г.

40

„Риал Стейтс“ ЕООД

№ Р-468/14.07.2023 г.

1. Дава разрешение на „Риал Стейтс“ ЕООД да сключи с „Юробанк България“ АД Допълнително споразумение към Договор за предоставяне на инвестиционен кредит № 100-4726/20.01.2023 г. съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-66 от 02.06.2023 г. проект на допълнително споразумение;

2. Дава разрешение на „Риал Стейтс“ ЕООД да сключи с „Юробанк България“ АД договор за особен залог върху индивидуално определени движими вещи съгласно представения проект на договор със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-66 от 02.06.2023 г., като указва на „Риал Стейтс“ ЕООД в същия да бъде включена клауза, която предвижда в случай на принудително изпълнение от страна на „Юробанк България“ АД, заложените вещи да бъдат продавани в тяхната цялост като енергиен обект, след предварително разрешение от КЕВР;

3. Дава разрешение на „Риал Стейтс“ ЕООД учреди в полза на „Юробанк България“ АД договорна ипотека върху недвижими имоти съгласно представения проект на нотариален акт със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-66 от 02.06.2023 г., като указва на „Риал Стейтс“ ЕООД в същия да бъде включена клауза, която предвижда, че учредяването на правото на ползване влиза в сила от датата, на която „Юробанк България“ АД обяви предсрочна изискуемост на вземанията си по договора за инвестиционен кредит.

41

„Галакси РЕ“ ООД

№ Р-467/14.07.2023 г.

1. Разрешава на „Галакси РЕ“ ООД, ЕИК 203597015, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4003, област Пловдив, община Пловдив, район „Северен“, бул. „Дунав“ № 5, започване осъществяването на лицензионната дейност по лицензия № Л-605-01 от 20.04.2022 г. за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект чрез обект „Фотоволтаична електрическа централа „Дълго поле“, Фаза 3 с обща инсталирана мощност 91 574,08 kWp, след получаване на документи за въвеждане на строежа в експлоатация, издадени при условията и по реда на Закона за устройство на територията.

2. Одобрява актуализирано приложение № 2 „Описание на енергийния обект с неговите технически и технологични характеристики“ към лицензията.

3. Задължава „Галакси РЕ“ ООД да представи в Комисията за енергийно и водно регулиране документ за въвеждане на строежа в експлоатация, издаден при условията и по реда на Закона за устройство на територията, в 7 дневен срок от получаването му.

42

„Севлиевогаз-2000“ АД

№ Р-466/16.06.2023 г.

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1, т. 2 и ал. 4, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката разрешава на „Севлиевогаз-2000“ АД:

1. Да сключи с „Алианц Банк България“ АД Договор за банков кредит, съгласно представения с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-56 от 26.04.2023 г. проект на договор.

2. Да сключи с „Алианц Банк България“ АД Договор за залог по Закона за договорите за финансово обезпечение, съгласно представения с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-56 от 26.04.2023 г. проект на договор.

3. Да сключи с „Алианц Банк България“ АД Договор за учредяване на залог върху вземане по реда на Закона за особените залози, съгласно представения с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-56 от 26.04.2023 г. проект на договор.

II. На основание чл. 27, ал. 2, т. 6 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 53, ал. 5 от Закона за енергетиката прекратява административното производство по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-56 от 26.04.2023 г.

43

„ГЪЛЪБОВО СОЛАР БГ“ ЕООД

№ Р-465/16.06.2023 г.

Разрешава на „ГЪЛЪБОВО СОЛАР БГ“ EООД:

1. Да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД Договор за комбиниран банков кредит, съдържащ и клауза, предвиждаща особен залог по реда на Закона за договорите за финансово обезпечение, съгласно представения проект на договор към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-67 от 05.06.2023 г., като указва на „ГЪЛЪБОВО СОЛАР БГ“ ЕООД от договора да отпадне клаузата по т. 8.2.4., както и свързаните с нея други клаузи.

2. Да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД договор за особен залог на търговско предприятие (първи по ред) съгласно представения проект на договор към заявление № Е-ЗЛР-Р-68 от 05.06.2023 г.

3. Да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД договор за особен залог върху вземане (първи по ред) съгласно проекта на договор,  представен с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-68 от 06.06.2023 г

44

„Овергаз Инк.“ АД

№ Р-464/15.06.2023 г.

Разрешава на „Овергаз Инк.“ АД да сключи:

1. Анекс № 2 към Договор № 00018/730 от 30.06.2022 г. за стандартен кредит за оборотни средства, сключен с „УниКредит Булбанк“ АД, съгласно проект, представен по заявление с вх. Е-ЗЛР-Р-52 от 07.04.2023 г.;

2. Анекс № 3 към Договор № 00019/730 от 30.06.2022 г. за стандартен кредит за оборотни средства, сключен с „УниКредит Булбанк“ АД, съгласно проект, представен по заявление с вх. Е-ЗЛР-Р-52 от 07.04.2023 г.

45

„Риал Стейтс“ ЕООД

№ Р-463/08.06.2023 г.

I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 53, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от Закона за енергетиката и чл. 92 ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката дава разрешение на „Риал Стейтс“ ЕООД:

1. Да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД договор за банков инвестиционен кредит, с включена клауза за учредяване на залог по реда на Закона за договорите за финансови обезпечения, съгласно представения проект с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-58 от 22.05.2023 г.  към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-58 от 09.05.2023 г.;

2. Да учреди в полза на „УниКредит Булбанк“ АД договорна ипотека върху недвижими имоти съгласно представения проект на нотариален акт с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-60 от 22.05.2023 г. към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-60 от 09.05.2023 г.;

3. Да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД договор за особен залог на съвкупност от машини и съоръжения съгласно представения проект на договор с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-60 от 22.05.2023 г. към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-60 от 09.05.2023 г., като указва на „Риал Стейтс“ ЕООД в същия да бъде включена клауза, която предвижда в случай на принудително изпълнение от страна на „УниКредит Булбанк“ АД, заложените вещи да бъдат продавани в тяхната цялост като енергиен обект, след предварително разрешение от КЕВР;

4. Да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД договор за особен залог на вземания по застраховки съгласно представения проект на договор с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-60 от 22.05.2023 г. към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-60 от 09.05.2023 г.;

5. Да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД договор за особен залог на вземания съгласно представения проект на договор с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-60 от 22.05.2023 г. към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-60 от 09.05.2023 г.;

6. Да учреди в полза на „Риал Солар“ ЕАД вещно право на ползване и сервитутни права съгласно представения проект на нотариален акт с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-60 от 22.05.2023 г. към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-60 от 09.05.2023 г., като указва на „Риал Стейтс“ ЕООД в същия да бъде включена клауза, която предвижда, че учредяването на вещно право на ползване и сервитутни права влиза в сила от датата, на която „УниКредит Булбанк” АД обяви предсрочна изискуемост на вземанията си по договора за инвестиционен кредит в размер до 75 299 хил. лв. (38 500 хил. евро).

II. На основание чл. 27, ал. 2, т. 6 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за енергетиката, прекратява административното производство по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-60 от 09.05.2023 г., изменено с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-60 от 22.05.2023 г. подадено от „Риал Стейтс“ ЕООД, в частите относно:

1. Искането за разрешаване сключването на договор за залог на търговско предприятие между „Риал Солар“ ЕАД и „УниКредит Булбанк“ АД;

2. Искането за разрешаване учредяване на залог на акции на „Риал Солар“ ЕАД в полза на „УниКредит Булбанк“ АД;

3. Искането за разрешаване сключването на договор за наем между „Риал Солар“ ЕАД и „Риал Стейтс“ ЕООД;
 
4. Искането за разрешаване сключването на предварителен договор за учредяване на сервитутни права между „Риал Солар“ ЕАД и „Риал Стейтс“ ЕООД.

46

„Булгаргаз“ ЕАД

№ Р-462/07.06.2023 г.

Разрешава на „Булгаргаз“ ЕАД да предостави обезпечение в полза на Azerbaijan Gaz Supply Company по Договора за продажба на газ от 19.09.2013 г., чрез удължаване до 11.12.2023 г. на срока на валидност на издадената от „Ситибанк Юръп“ ПЛС чрез „Ситибанк Европа“ АД, клон България, банкова гаранция.

47

„Си Солар енерджи “ ЕООД

№ Р-461/02.06.2023 г.

Разрешава на „Си Солар енерджи“ започване осъществяването на лицензионната дейност по лицензия № Л-669-01 от 23.02.2023 г. за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект чрез изградения енергиен обект – фотоволтаична електрическа централа „Терасол“ с обща инсталирана мощност 100,0 МW (АС мощност), находяща се в поземлени имоти в с. Хрищени, община Стара Загора, област Стара Загора, след получаване на документи за въвеждане на строежите в експлоатация, издадени при условията и по реда на Закона за устройство на територията.

48

„Белозем Солар Парк 3“ ЕООД

№ Р-460/02.06.2023 г.

1. Разрешава на „Белозем Солар Парк 3“ започване осъществяването на лицензионната дейност по лицензия № Л-643-01 от 17.11.2022 г. за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект чрез изградения енергиен обект – фотоволтаична електрическа централа „Верила“ с обща инсталирана мощност 100,0 МW (АС мощност), находяща се в поземлени имоти в местност „Асаница“, землището на село Крайници, община Дупница, област Кюстендил, след получаване на документи за въвеждане на строежите в експлоатация, издадени при условията и по реда на Закона за устройство на територията.

2. Одобрява Актуализирано приложение № 2 „Описание на енергийния обект с неговите технически и технологични характеристики“ към лицензията, представляващо приложение и към решението.

3. Задължава „Белозем Солар Парк 3“ ЕООД да представи в Комисията за енергийно и водно регулиране документи за въвеждане на строежите в експлоатация, издадени при условията и по реда на Закона за устройство на територията, в 7 дневен срок от получаването им.

49

„МЕТ Суворово Уинд Парк“ ЕАД

№ Р-459/04.05.2023 г.

Разрешава на „МЕТ Суворово Уинд Парк“ ЕАД да се преобразува в „МЕТ Суворово Уинд Парк“ ЕООД чрез промяна на правната форма от еднолично акционерно дружество на еднолично дружество с ограничена отговорност.

50

„ЕЛ БОНУС“ ЕООД

№ Р-458/04.05.2023 г.

Разрешава на „ЕЛ БОНУС“ ЕООД:

1. Да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД договор за банков кредит – овърдрафт, съдържащ и клауза, предвиждаща особен залог по реда на Закона за договорите за финансово обезпечение, съгласно представения проект на договор към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-45 от 23.03.2023 г.;

2. Да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД договор за особен залог на търговско предприятие (втори по ред) съгласно представения проект на договор към заявление № Е-ЗЛР-Р-46 от 23.03.2023 г., като указва на „ЕЛ БОНУС“ ЕООД в същия да включи нов член със съдържание в съответствие с чл. 53, ал. 1, предл. 2 от Закона за енергетиката;

3. Да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД договор за особен залог върху вземане (първи по ред) съгласно представения проект на договор към заявление № Е-ЗЛР-Р-46 от 23.03.2023 г.;
4. Да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД договор за банков кредит под условие за поемане на кредитни ангажименти под формата на банкови гаранции, контрагаранции, стендбай акредитиви, поръчителства и документарни акредитиви, съдържащ и клауза, предвиждаща особен залог по реда на Закона за договорите за финансово обезпечение, съгласно представения проект на договор към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-45 от 23.03.2023 г.;

5. Да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД договор за особен залог на търговско предприятие (първи по ред) съгласно представения проект на договор към заявление № Е-ЗЛР-Р-46 от 23.03.2023 г., като указва на „ЕЛ БОНУС“ ЕООД в същия да включи нов член със съдържание в съответствие с чл. 53, ал. 1, предл. 2 от Закона за енергетиката;

6. Да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД договор за банков инвестиционен кредит като солидарен длъжник с „ЕКОЗИД ИНВЕСТ“ ЕООД, съдържащ и клауза, предвиждаща учредяване от „ЕЛ БОНУС“ ЕООД на особен залог по реда на Закона за договорите за финансово обезпечение, съгласно представения проект на договор към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-45 от 23.03.2023 г.

51

„Риал Стейтс“ ЕООД

№ Р-457/11.04.2023 г.

1. Разрешава на „Риал Стейтс“ ЕООД, с ЕИК 112633304, със седалище и адрес на управление: Република България, област София, община Столична, гр. София, п. к. 1618, р-н „Витоша“, ул. „Околовръстен път“ № 3, ет. 7, ап. 73А, започване осъществяването на лицензионната дейност по лицензия № Л-543-01 от 19.08.2021 г. за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект чрез изградените енергийни съоръжения към проекта за разширение на ФЕЦ „Априлци“, с инсталирана постояннотокова мощност 8 212,75 kWp на изграждания енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 300 МW (400 МWp)“, находящи се в поземлени имоти в местност „Сакарджа“ и местност „Чатърлъка“, в землищата на с. Сбор и с. Априлци, община Пазарджик, област Пазарджик, след получаване на документи за въвеждане на строежите в експлоатация, издадени при условията и по реда на Закона за устройство на територията;

2. Одобрява приложение № 2 „Описание на енергийния обект с неговите технически и технологични характеристики“ към лицензията, представляващо приложение и към решението;

3. Задължава „Риал Стейтс“ ЕООД да представи в Комисията за енергийно и водно регулиране документи за въвеждане на строежите в експлоатация, издадени при условията и по реда на Закона за устройство на територията, в 7 дневен срок от получаването им.

52

„Риал Стейтс“ ЕООД

№ Р-456/11.04.2023 г.

1. Разрешава на „Риал Стейтс“ ЕООД, с ЕИК 112633304, със седалище и адрес на управление: Република България, област София, община Столична, гр. София, п. к. 1618, р-н „Витоша“, ул. „Околовръстен път“ № 3, ет. 7, ап. 73А, започване осъществяването на лицензионната дейност по лицензия № Л-543-01 от 19.08.2021 г. за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект чрез изградените енергийни съоръжения към проекта за разширение на ФЕЦ „Априлци“, с инсталирана постояннотокова мощност 26 543,9 kWp на изграждания енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 300 МW (400 МWp)“, находящи се в поземлени имоти в местност „Палешникова кория“ и местност „Лазаров келник“, в землището на с. Сбор, община Пазарджик, област Пазарджик, след получаване на документи за въвеждане на строежите в експлоатация, издадени при условията и по реда на Закона за устройство на територията;

2. Одобрява приложение № 2 „Описание на енергийния обект с неговите технически и технологични характеристики“ към лицензията, представляващо приложение и към решението;

3. Задължава „Риал Стейтс“ ЕООД да представи в Комисията за енергийно и водно регулиране документи за въвеждане на строежите в експлоатация, издадени при условията и по реда на Закона за устройство на територията, в 7 дневен срок от получаването им.

53

„Тракия МТ Солар“ EООД

№ Р-455/11.04.2023 г.

1. Разрешава на „Тракия МТ Солар“ EООД да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД за комбиниран банков кредит с включена клауза за предоставяне на финансово обезпечение по реда на Закона за договорите за финансово обезпечение съгласно представения проект на договор към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-43 от 23.03.2023 г.;

2. Разрешава на „Тракия МТ Солар“ EООД да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД договор за особен залог на търговско предприятие съгласно представения проект на договор към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-44 от 23.03.2023 г.;

3. Разрешава на „Тракия МТ Солар“ EООД да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД договор за особен залог върху вземания по договор/и за изкупуване на електроенергия по свободно договорени цени съгласно представения проект на договор към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-44 от 23.03.2023 г.;

4. Разрешава на „Тракия МТ Солар“ EООД да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД договор за особен залог върху вземания по застрахователни полици съгласно представения проект на договор към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-44 от 23.03.2023 г.;

5. Разрешава на „Тракия МТ Солар“ EООД да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД договор за особен залог върху вземания по договор за присъединяване на обект на производител на електрическа енергия съгласно представения проект на договор към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-44 от 23.03.2023 г.

54

„Булгартрансгаз“ ЕАД

№ Р-454/06.04.2023 г.

Разрешава на „Булгартрансгаз“ ЕАД да сключи с „Български енергиен холдинг“ ЕАД Анекс № 1 към Договор за заем № 13-2023 от 17.02.2023 г., съгласно представения проект към заявление с вх. Е-ЗЛР-Р-36 от 17.03.2023 г.

55

„Топлофикация София“ ЕАД

№ Р-453/06.04.2023 г.

Разрешава на „Топлофикация София“ ЕАД да сключи с „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД договори за залог съгласно представените проекти на договори към заявление с вх. № Е-14-01-19 от 19.09.2022 г.

56

„ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕАД

№ Р-452/06.04.2023 г.

Разрешава на „Енерго-Про Енергийни услуги“ ЕАД да сключи с „Банка ДСК“ АД анекс към Договор за кредит № 1368 от 27.06.2014 г., съгласно представения проект към заявление вх. № Е-ЗЛР-Р-18 от 26.01.2023 г.

57

„Карнобат Енерджи“ ЕООД

№ Р-451/30.03.2023 г.

1. Разрешава на „Карнобат Енерджи“ ЕООД, с ЕИК 206717480, със седалище и адрес на управление: Република България, област Бургас, община Карнобат, гр. Карнобат-8400, ж.к. Промишлена зона „Север“, ул. „Тринадесета“ № 15, започване осъществяването на лицензионната дейност по лицензия № Л-650-01 от 15.12.2022 г. за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект чрез ФЕЦ „Карнобат“ с обща инсталирана мощност 25,0 МW (АС мощност) или постояннотокова мощност 28,590 MWр, след получаване на документ за въвеждане на строежа в експлоатация, издаден при условията и по реда на Закона за устройство на територията;

2. Одобрява приложение № 2 „Описание на енергийния обект с неговите технически и технологични характеристики“ към лицензията, представляващо приложение и към решението;

3. Задължава „Карнобат Енерджи“ ЕООД да представи в Комисията за енергийно и водно регулиране документ за въвеждане на строежа в експлоатация, издаден при условията и по реда на Закона за устройство на територията, в 7 дневен срок от получаването му.

58

„Галакси Ре“ ЕООД

№ Р-450/30.03.2023 г.

1. Разрешава на „Галакси РЕ“ ООД с ЕИК 203597015, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4003, област Пловдив, община Пловдив, район „Северен“, бул. „Дунав“ № 5, започване осъществяването на лицензионната дейност по лицензия № Л-605-01 от 20.04.2022 г. за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект чрез фотоволтаична електрическа централа „Дълго поле“, Фаза 2 с обща инсталирана постояннотокова мощност 50 375,82 кWp, след получаване на документи за въвеждане на строежите в експлоатация, издадени при условията и по реда на Закона за устройство на територията;

2. Одобрява приложение № 2 „Описание на енергийния обект с неговите технически и технологични характеристики“ към лицензията, представляващо приложение и към решението;

3. Задължава „Галакси РЕ“ ООД да представи в Комисията за енергийно и водно регулиране документи за въвеждане на строежите в експлоатация, издадени при условията и по реда на Закона за устройство на територията, в 7 дневен срок от получаването им.

59

„Риал Стейтс“ ЕООД

№ Р-449/30.03.2023 г.

1. Разрешава на „Риал Стейтс“ ЕООД, с ЕИК 112633304, със седалище и адрес на управление: Република България, област София, община Столична, гр. София, п. к. 1618, р-н „Витоша“, ул. „Околовръстен път“ № 3, ет. 7, ап. 73А, започване осъществяването на лицензионната дейност по лицензия № Л-543-01 от 19.08.2021 г. за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект чрез енергийни съоръжения с инсталирана постояннотокова мощност 42,48894 МWp към Трети етап на изграждания енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 300 МW (400 МWp)“, находящи се в поземлени имоти в местност „Кел Тепе“ и местност „Еленка“, в землището на с. Сбор, община Пазарджик, област Пазарджик, след получаване на документи за въвеждане на строежите в експлоатация, издадени при условията и по реда на Закона за устройство на територията;

2. Одобрява приложение № 2 „Описание на енергийния обект с неговите технически и технологични характеристики“ към лицензията, представляващо приложение и към решението;

3. Задължава „Риал Стейтс“ ЕООД да представи в Комисията за енергийно и водно регулиране документи за въвеждане на строежите в експлоатация, издадени при условията и по реда на Закона за устройство на територията, в 7 дневен срок от получаването им.

60

„Аресгаз“ ЕАД

"Атлас Ютилитис" ЕАД

"Примагаз" АД

№ Р-448/24.03.2023 г.

Разрешава на „Аресгаз“ ЕАД да сключи с „Атлас Ютилитис“ ЕАД договор за покупко-продажба на акции от капитала на „Примагаз“ АД, съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1092 от 19.09.2022 г. проект на договор.

61

„Булгаргаз“ ЕАД

№ Р-447/24.03.2023 г.

Разрешава на „Булгаргаз“ ЕАД да сключи с „Български енергиен холдинг“ ЕАД Договор за заем, съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-33 от 10.03.2023 г.

62

„Риал Стейтс“ ЕООД

№ Р-446/20.03.2023 г.

1. Разрешава на „Риал Стейтс“ ЕООД да сключи с „Обединена Българска Банка“ АД договор за банков кредит съгласно представения проект на договор към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-27 от 01.03.2023 г.;

2. Разрешава на „Риал Стейтс“ ЕООД да учреди в полза на „Обединена българска банка“ АД договорна ипотека съгласно  представения проект на нотариален акт към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-28 от 01.03.2023 г.;

3. Разрешава на „Риал Стейтс“ ЕООД да сключи с „Обединена Българска Банка“ АД договор за особен залог на движими вещи съгласно представения проект на договор към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-28 от 01.03.2023 г.;

4. Разрешава на „Риал Стейтс“ ЕООД да сключи с „Обединена Българска Банка“ АД договор за особен залог върху вземания съгласно представения проект на договор към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-28 от 01.03.2023 г.; 

5. Разрешава на „Риал Стейтс“ ЕООД да сключи с „Обединена Българска Банка“ АД договор за финансово обезпечение чрез залог върху вземания по сметки, съгласно представения проект на договор към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-28 от 01.03.2023 г.

63

„Галакси Ре“ ЕООД

№ Р-445/20.03.2023 г.

1. Разрешава на „Галакси Ре“ ЕООД да сключи с „Банка ДСК“ АД договор за стандартен инвестиционен кредит съгласно представения проект на договор към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-31 от 08.03.2023 г.;

2. Разрешава на „Галакси Ре“ ЕООД да сключи с „Банка ДСК“ АД договор за учредяване на особени залози върху вземания и банкови сметки съгласно представения проект на договор към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-30 от 08.03.2023 г.;

3. Разрешава на „Галакси Ре“ ЕООД да сключи с „Банка ДСК“ АД договор за учредяване на особен залог върху търговско предприятие съгласно представения проект на договор към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-30 от 08.03.2023 г.

64

„Овергаз Мрежи“ АД

№ Р-444/15.03.2023 г.

І. Разрешава на „Овергаз Мрежи“ АД да сключи:

1. Договор за изменение на Договор за предоставяне на кредити със страни: „Овергаз Мрежи“ АД (Кредитополучател 1), „Ес Дий Проджект“ ЕАД (Кредитополучател 2), солидарни длъжници - „Овергаз Мрежи“ АД, „Ес Дий Проджект“ ЕАД, „Ди Ди Ай Холдингс“ Лимитед, „Овергаз Холдинг“ АД и „Овергаз Академия“ ЕАД, първоначални първи по ред кредитори – „Уникредит Булбанк“ АД, Международна банка за икономическо сътрудничество, „Кей Би Си Банк България“ ЕАД, „Банка ДСК“ АД и „Алианц Банк България“ АД и агент, агент по обезпеченията, инициатор на синдиката от кредитори, водещ организатор на синдиката от кредитори, координатор на финансиращите страни и банка водеща сметките „Уникредит Булбанк“ АД, съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1161 от 22.12.2022 г. проект на договор.

2. Договор за особен залог на търговско предприятиe със страни: „Овергаз Мрежи“ АД – залогодател; заложни кредитори – „Уникредит Булбанк“ АД, „Кей Би Си Банк България“ ЕАД и „Алианц Банк България“ АД и агент по обезпечението - „Уникредит Булбанк“ АД, съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1161 от 22.12.2022 г. проект на договор.
3. Договор за залог на акции от капитала на „Овергаз Мрежи“ АД, собственост на „Овергаз Академия“ ЕАД, със страни: „Овергаз Мрежи“ АД, „Овергаз Академия“ ЕАД – залогодател, заложни кредитори – „Уникредит Булбанк“ АД, „Кей Би Си Банк България“ ЕАД и „Алианц Банк България“ АД и агент по обезпечението - „Уникредит Булбанк“ АД, съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1161 от 22.12.2022 г. проект на договор.

4. Договор за залог на акции от капитала на „Овергаз Мрежи“ АД, собственост на „Ди Ди Ай Холдингс“ Лимитид, със страни: „Овергаз Мрежи“ АД, „Ди Ди Ай Холдингс“ Лимитид – залогодател, заложни кредитори – „Уникредит Булбанк“ АД, „Кей Би Си Банк България“ ЕАД и „Алианц Банк България“ АД и агент по обезпечението - „Уникредит Булбанк“ АД, съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1161 от 22.12.2022 г. проект на договор.

5. Договор за залог на акции от капитала на „Овергаз Мрежи“ АД, собственост на „Овергаз Мрежи“ АД, със страни: „Овергаз Мрежи“ АД - залогодател, заложни кредитори – „Уникредит Булбанк“ АД, „Кей Би Си Банк България“ ЕАД и „Алианц Банк България“ АД и агент по обезпечението - „Уникредит Булбанк“ АД, съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1161 от 22.12.2022 г. проект на договор.

6. Договор за залог по Закона за договорите за финансово обезпечение със страни: „Овергаз Мрежи“ АД – залогодател, заложни кредитори – „Уникредит Булбанк“ АД, „Кей Би Си Банк България“ ЕАД и „Алианц Банк България“ АД и агент по обезпечението - „Уникредит Булбанк“ АД, съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1161 от 22.12.2022 г. проект на договор.

65

„Белозем Солар парк 3“ ЕООД

№ Р-443/15.03.2023 г.

1. Разрешава на „Белозем Солар парк 3“ ЕООД да сключи с „Банка ДСК“ АД договор за заем (срочен заем) съгласно представения проект на договор към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-25 от 22.02.2023 г.;

2. Разрешава на „Белозем Солар парк 3“ ЕООД да сключи с „Банка ДСК“ АД договор за учредяване на особен залог върху търговско предприятие съгласно представения проект на договор към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-24 от 22.02.2023 г.

66

„Костинбродгаз“ ООД

№ Р-442/23.02.2023 г.

1. Разрешава на „Костинбродгаз“ ООД да сключи с „Обединена Българска Банка“ АД Договор за банков кредит, съгласно представения проект към писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-4 от 31.01.2023 г.;

2. Разрешава на „Костинбродгаз“ ООД да сключи с „Обединена Българска Банка“ АД Договор за учредяване на особен залог върху търговско предприятие, съгласно представения проект към писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-4 от 31.01.2023 г.;

3. Разрешава на „Костинбродгаз“ ООД да сключи с „Обединена Българска Банка“ АД Договор за финансово обезпечение чрез залог върху вземания (по сметки), съгласно представения проект към писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-4 от 31.01.2023 г.

67

"Галакси Ре" ООД

№ Р-441/21.02.2023 г.

1. Разрешава на „Галакси Ре“ ЕООД да сключи с „Банка ДСК“ АД договор за стандартен инвестиционен кредит съгласно представения проект на договор към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-21 от 02.02.2023 г.;

2. Разрешава на „Галакси Ре“ ЕООД да сключи с „Банка ДСК“ АД договор за учредяване на особени залози върху вземания и банкови сметки съгласно представения с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-21 от 10.02.2023 г. проект на договор към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-21 от 02.02.2023 г.;

3. Разрешава на „Галакси Ре“ ЕООД да сключи с „Банка ДСК“ АД договор за учредяване на особен залог върху търговско предприятие съгласно представения проект на договор към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-22 от 02.02.2023 г.

68

"Риал Стейтс" ЕООД

№ Р-440/17.02.2023 г.

Разрешава на „Риал Стейтс“ ЕООД да учреди в полза на „Обединена българска банка“ АД договорна ипотека съгласно представения проект на нотариален акт към заявление с вх. Е-ЗЛР-Р-19 от 27.01.2023 г.

69

"Риал Стейтс" ЕООД

№ Р-439 от 01.02.2023 г.

1. Разрешава на „Риал Стейтс“ ЕООД, с ЕИК 112633304, със седалище и адрес на управление: Република България, област София, община Столична, гр. София, п. к. 1618, р-н Витоша, ул. „Околовръстен път“ № 3, ет. 7, ап. 73А, започване осъществяването на лицензионната дейност по лицензия № Л-543-01 от 19.08.2021 г. за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект чрез енергийни съоръжения с инсталирана постоянно токова мощност 27,825 МWp към Трета част от етап II на изграждания енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 150 МWp“, находящи се в поземлени имоти в местност „Сакарджа“, в землището на с. Сбор и с. Априлци, община Пазарджик, област Пазарджик, след получаване на документи за въвеждане на строежите в експлоатация, издадени при условията и по реда на Закона за устройство на територията.

2. Одобрява актуализирано приложение № 1 „График за строителството на новия енергиен обект“ към лицензията, представляващо приложение и към решението.

3. Задължава „Риал Стейтс“ ЕООД да представи в Комисията за енергийно и водно регулиране документ за въвеждане на строежа в експлоатация, издаден при условията и по реда на Закона за устройство на територията, в 7 дневен срок от получаването му.

70

"Галакси Ре" ООД

№ Р-438 от 01.02.2023 г.

Разрешава на „Галакси Ре“ ООД с ЕИК 203597015, да сключи със „Сантера Ре“ ООД договор за заем съгласно представения проект към заявление вх. № Е-ЗЛР-Р-6 от 16.01.2023 г.

71

"Тецеко" ЕАД

№ Р-437 от 31.01.2023 г.

1. Разрешава на „Тецеко“ ЕАД да сключи с „Обединена Българска Банка“ АД Договор за банков кредит-овърдрафт, съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1133 от 24.11.2022 г.;

2. Разрешава на „Тецеко“ ЕАД да сключи с „Обединена Българска Банка“ АД Договор за учредяване на особен залог върху търговско предприятие, съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1134 от 24.11.2022 г., като указва на „Тецеко“ ЕАД в същия да включи нови член 12.3. и член 12.7. със съдържание в съответствие с чл. 53, ал. 1, предл. 2 от Закона за енергетиката;

3. Разрешава на „Тецеко“ ЕАД да сключи с „Обединена Българска Банка“ АД Договор за финансово обезпечение чрез залог върху вземания, съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1134 от 24.11.2022 г.

72

"Ей и Ес Гео Енерджи" ООД

№ Р-436 от 27.01.2023 г.

1. Разрешава на „Ей И Ес Гео Енерджи“ ООД да сключи с Европейската банка за възстановяване и развитие, „БАНКА ОТП“ АД и „БАНКА ДСК“ АД Анекс 1 Споразумение за изменение към Договор за особен залог на търговско предприятие, сключен на 16.12.2021 г., съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1126 от 21.11.2022 г.

2. Разрешава на „Ей И Ес Гео Енерджи“ ООД да учреди в полза на Европейската банка за възстановяване и развитие, „БАНКА ДСК“ АД и „БАНКА ОТП“ АД договорна ипотека, съгласно представения проект на нотариален акт към заявление вх. № Е-ЗЛР-Р-1126 от 21.11.2022 г.

73

„Булгартрансгаз“ ЕАД

№ Р-435 от 25.01.2023 г.

Разрешава на „Булгартрансгаз“ ЕАД да сключи с „Български енергиен холдинг“ ЕАД договор за заем, съгласно представения проект към заявление с вх. Е-ЗЛР-Р-1164 от 30.12.2022 г.

74

„ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД

№ Р-434 от 25.01.2023 г.

1. Разрешава на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД да сключи с „Юробанк България“ АД (кредитор) и „ЕНЕРГО-ПРО Варна“ ЕАД (солидарен длъжник) Договор за предоставяне на кредитна линия съгласно представения проект със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1146 от 06.12.2022 г.

2. Разрешава на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД да сключи с „Юробанк България“ АД Договор за залог на вземания за наличности по сметка съгласно представения проект със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1146 от 06.12.2022 г.

75

„ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ“ ЕАД

№ Р-433 от 19.01.2023 г.

1. Разрешава на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ“ ЕАД, с ЕИК 115016602, със седалище и адрес на управление: Република България, област Пловдив, Община Пловдив, гр. Пловдив, п.к. 4000, район Централен, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, започване осъществяването на лицензионната дейност „производство на електрическа и топлинна енергия“ по лицензия № Л-506-03 от 31.10.2018 г. чрез новоизградени енергийни обекти – „Нова топлоцентрала за заместване на стари съоръжения на парни котли на площадката на ТЕЦ „Пловдив Север“ с нови водогрейни котли на газ и газьол в УПИ  IV-504-935 „производствени и складови дейности“, кв. 9А по плана СИЗ-III-та и IV-та част гр. Пловдив“ и „Нова централа за заместване на стари съоръжения на водогрейни котли на площадката на ОЦ „Пловдив ЮГ“ с нови пикови водогрейни котли на газ и газьол в УПИ II-536.1562 – отоплителна централа Юг по плана на Южна индустриална зона – IV, гр. Пловдив“.

2. Одобрява актуализирано Приложение № 2 „Описание на обекта с неговите технически и технологични характеристики“ към лицензия № Л-506-03 от 31.10.2018 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, което е приложение и към настоящото решение.

76

„Риал Стейтс“ ЕООД

№ Р-432 от 19.01.2023 г.

Разрешение, с което: 
Разрешава на „Риал Стейтс“ ЕООД да сключи с „Ф Инвест“ ЕООД Допълнително споразумение № 1 към Договор за покупко-продажба на електрическа енергия от 01.12.2022 г.  съгласно представения проект с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-1145 от 21.12.2022 г. към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1145 от 06.12.2022 г.

77

„Булгартрансгаз“ ЕАД

№ Р-431 от 18.01.2023 г.

Разрешава на „Булгартрансгаз“ ЕАД да сключи с ИНГ Банк Н.В., чрез ИНГ Банк Н.В. – клон София договор за дългосрочен кредит, съгласно представения проект към заявление с вх. Е-ЗЛР-Р-1157 от 21.12.2022 г.

78

„Булгаргаз“ ЕАД

№ Р-430 от 09.01.2023 г.

Разрешава на „Булгаргаз“ ЕАД да сключи със „Ситибанк Юръп ПЛС“ чрез „Ситибанк Европа” АД, клон България, Анекс № 6 към Договор за кредит № 443/2020 от 31.07.2020 г., съгласно представения проект към заявление с вх. Е-ЗЛР-Р-1165 от 30.12.2022 г., както и да предостави обезпечение в полза на Azerbaijan Gaz Supply Company по Договора за продажба на газ от 19.09.2013 г. чрез удължаване до 11.07.2023 г. на срока на валидност на издадената от „Ситибанк Юръп“ ПЛС чрез „Ситибанк Европа“ АД, клон България, банкова гаранция.

79

„Инвесто Партнърс“ ЕАД

№ Р-429 от 09.01.2023 г.

Разрешава на „Инвесто Партнърс“ ЕАД, с ЕИК 205448511, със седалище и адрес на управление: Република България, област София (столица), община Столична, гр. София 1000, район „Средец“, бул. „Цар Освободител“ № 14, започване осъществяването на лицензионната дейност по лицензия № Л-603-01 от 14.04.2022 г. за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект чрез етап 3  с постояннотокова пикова мощност – 6,60 МWp и променливотокова мощност – 5,7 MW и етап 4 с постояннотокова пикова мощност 16,5 МWp  и променливотокова мощност – 14,25 MW на изграждания енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа „Разлог“ с инсталирана постояннотокова мощност – 33,0 МWp и променливотокова мощност – 28,5 MW.

80

„ПВ Пауър“ ЕООД
„Уинд Форс БГ“ ЕООД

№ Р-428 от 23.12.2022 г.

1. На основание чл. 27, ал. 2, т. 6 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката прекратява административното производство по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1071 от 09.08.2022 г., подадено от „ПВ Пауър“ ЕООД, за разрешаване сключването с „УниКредит Булбанк“ АД на договор за особен залог на дружествени дялове и вземания;

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1, т. 2 и ал. 4, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката дава разрешение на „ПВ Пауър“ ЕООД да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД договор за банков инвестиционен кредит, с включена клауза за учредяване на залог по реда на Закона за договорите за финансови обезпечения и договор за банков револвиращ кредит с включена клауза за учредяване на залог по реда на Закона за договорите за финансови обезпечения, съгласно представените проекти със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1072 от 09.08.2022 г.;

3. На основание чл. 53, ал. 5 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1, т. 1 и ал. 4, т. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката дава разрешение на „ПВ Пауър“ ЕООД да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД договор за особен залог на търговско предприятие, съгласно представения проект със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1069 от 09.08.2022 г.;

4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 4, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката дава разрешение на „ПВ Пауър“ ЕООД да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД договор за особен залог върху вземане съгласно представения проект със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1070 от 09.08.2022 г.;

5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 4, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката дава разрешение на „Уинд Форс БГ“ ЕООД в качеството му на солидарен длъжник и обезпечител да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД договор за банков инвестиционен кредит, с включена клауза за учредяване на залог по реда на Закона за договорите за финансови обезпечения и договор за банков револвиращ кредит с включена клауза за учредяване на залог по реда на Закона за договорите за финансови обезпечения, съгласно представените проекти със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1072 от 09.08.2022 г.

81

„Булгаргаз“ ЕАД

№ Р-427 от 23.12.2022 г.

Разрешава на „Булгаргаз“ ЕАД:

1. Да сключи с „Банка ДСК“ АД Анекс № 1 към Договор за овърдрафт № 3112 от 23.12.2021 г. съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1155 от 20.12.2022 г.;

2. Да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД Анекс № 1 към Договор за банков кредит – овърдрафт № 00010/703 от 23.12.2021 г. съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1155 от 20.12.2022 г.;

3. Да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД Анекс № 2 към Договор за банков кредит – овърдрафт № 1181 от 13.10.2021 г. съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1155 от 20.12.2022 г.;

4. Да сключи с „ИНГ Банк Н.В.“ - клон София Допълнително споразумение за изменение № 2 към кредит овърдрафт № 005/21 от 13 октомври 2021 г. съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1155 от 20.12.2022 г.

82

„Булгаргаз“ ЕАД

№ Р-426 от 20.12.2022 г.

Разрешава на „Булгаргаз“ ЕАД да сключи с „Български енергиен холдинг“ ЕАД Договор за заем, съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1129 от 22.11.2022 г.

83

„Електроразпределение Север“ АД

№ Р-425 от 15.12.2022 г.

Разрешава на „Електроразпределение Север“ АД да сключи с „Кей Би Си Банк България“ ЕАД Договор за поемане на кредитни ангажименти по линия за овърдрафт кредит съгласно представения проект към заявление вх. № Е-ЗЛР-Р-1108 от 24.10.2022 г.

84

„Актаел“ ЕООД

№ Р-424 от 15.12.2022 г.

Разрешава на „Актаел“ ЕООД да сключи:

1. Договор за револвиращ банков кредит между „Актаел“ ЕООД - кредитополучател, „Майкромет“ ООД - съдлъжник и „Първа Инвестиционна Банка“ АД - кредитор, съгласно проект, представен към заявление с вх. Е-ЗЛР-Р-1030 от 23.11.2022 г.;

2. Договор за залог на вземания по реда на Закона за особените залози между „Първа Инвестиционна Банка“ АД и „Актаел“ ЕООД, съгласно проект, представен с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-1131 от 07.12.202 г. към заявление с вх. Е-ЗЛР-Р-1031 от 23.11.2022 г.;

3. Договор за финансово обезпечение с предоставяне на залог между „Първа Инвестиционна Банка“ АД и „Актаел“ ЕООД, съгласно проект, представен с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-1131 от 07.12.202 г. към заявление с вх. Е-ЗЛР-Р-1031 от 23.11.2022 г.;

4. Договор за залог на вземания по реда на Закона за задълженията и договорите между „Първа Инвестиционна Банка“ АД (банката) и „Актаел“ ЕООД (залогодател), съгласно проект, представен с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-1131 от 07.12.202 г. към заявление с вх. Е-ЗЛР-Р-1031 от 23.11.2022 г.

85

„Риал Стейтс“ ЕООД

№ Р-423 от 09.12.2022 г.

1. Разрешава на „Риал Стейтс“ ЕООД да сключи с „Юробанк България“ АД договор за инвестиционен кредит съгласно представения проект на договор с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-1124 от 02.12.2022 г. към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1124 от 18.11.2022 г.;

2. Разрешава на „Риал Стейтс“ ЕООД да учреди в полза на „Юробанк България“ АД договорна ипотека съгласно представения проект на нотариален акт с писмо вх. № Е-ЗЛР-Р-1124 от 02.12.2022 г. към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1125 от 18.11.2022 г.;

3. Разрешава на „Риал Стейтс“ ЕООД да сключи с „Юробанк България“ АД договор за особен залог на движимите вещи съгласно представения проект на договор с писмо вх. № Е-ЗЛР-Р-1124 от 02.12.2022 г. към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1125 от 18.11.2022 г. като указва в същия да бъде включена клауза, която предвижда в случай на принудително изпълнение от страна на „Юробанк България“ АД заложените вещи да бъдат продавани само в тяхната цялост като енергиен обект, след предварително разрешение от КЕВР;

4. Разрешава на „Риал Стейтс“ ЕООД да сключи с „Юробанк България“ АД договор за особен залог върху вземания съгласно представения проект на договор писмо вх. № Е-ЗЛР-Р-1124 от 02.12.2022 г. към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1125 от 18.11.2022 г.

86

„Галакси Ре“ ООД

№ Р-422 от 02.12.2022 г.

Разрешава на „Галакси Ре“ ООД с ЕИК 203597015, да сключи със „Сантера Ре“ ООД договор за заем съгласно представения проект към заявление вх. № Е-ЗЛР-Р-1119 от 09.11.2022 г.

87

„Електроразпределение Север” АД

№ Р-421 от 02.12.2022 г.

Разрешава на „Електроразпределение Север” АД да изведе от експлоатация трафопост с диспечерско наименование ТП № 92, собственост на „Електроразпределение Север” АД, представляващ сграда, находяща се на бул. „Цар Освободител“ № 76-А, гр. Варна, в ПИ с идентификатор 10135.2556.397

 

88

„Уинд Форс БГ“ EООД

№ Р-420 от 29.11.2022 г.

1. На основание чл. 27, ал. 2, т. 6 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, прекратява административното производство по заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-1022 от 01.06.2022 г., подадено от „Уинд Форс БГ“ ЕООД, в частта относно искането за разрешаване сключването с „УниКредит Булбанк“ АД на договор за залог на дялове;

2. На основание чл. 27, ал. 2, т. 6 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, прекратява административното производство по заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-1022 от 01.06.2022 г., подадено от „Уинд Форс БГ“ ЕООД, в частта относно искането за разрешаване учредяване на ипотека в полза на „УниКредит Булбанк“ АД;

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от Закона за енергетиката и чл. 92 ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката дава разрешение на „Уинд Форс БГ“ ЕООД да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД договор за банков инвестиционен кредит, с включена клауза за учредяване на залог по реда на Закона за договорите за финансови обезпечения, съгласно представения проект със заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-1022 от 01.06.2022 г.;

4. На основание чл. 53, ал. 5 от Закона за енергетиката и чл. 92 ал. 1, т. 1 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката дава разрешение на „Уинд Форс БГ“ ЕООД да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД договор за залог на търговско предприятие, съгласно представения проект със заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-1022 от 01.06.2022 г.

89

„Ей и Ес-3С Марица Изток I“ EООД

№ Р-419 от 18.11.2022 г.

Разрешава на „Ей и Ес-3С Марица Изток I“ EООД да сключи с „Банка ДСК“ АД договор за залог на търговско предприятие съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1100 от 10.10.2022 г.

90

„Риал Стейтс“ ЕООД

№ Р-418 от 10.11.2022 г.

1. Разрешава на „Риал Стейтс“ ЕООД да сключи с „Юробанк България“ АД договор за инвестиционен кредит съгласно представения проект на договор с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-1107 от 01.11.2022 г. към заявление с вх. № Е-13-146-1007 от 21.10.2022 г.;

2. Разрешава на „Риал Стейтс“ ЕООД да учреди в полза на „Юробанк България“ АД договорна ипотека съгласно представения проект на нотариален акт с писмо с вх. № Е- ЗЛР-Р-1107 от 01.11.2022 г. към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1107 от 21.10.2022 г.;

3. Разрешава на „Риал Стейтс“ ЕООД да сключи с „Юробанк България“ АД договор за особен залог на движимите вещи съгласно представения проект на договор с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-1107 от 28.10.2022 г. към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1107 от 21.10.2022 г. като указва в същия да бъде включена клауза, която предвижда в случай на принудително изпълнение от страна на „Юробанк България“ АД заложените вещи да бъдат продавани само в тяхната цялост като енергиен обект, след предварително разрешение от КЕВР;

4. Разрешава на „Риал Стейтс“ ЕООД да сключи с „Юробанк България“ АД договор за особен залог върху вземания съгласно представения проект на договор към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1107 от 21.10.2022 г.

91

„Булгаргаз“ ЕАД

№ Р-417 от 08.11.2022 г.

Разрешава на „Булгаргаз“ ЕАД да сключи с ИНГ Банк Н.В., чрез ИНГ Банк Н.В. - клон София, Допълнително споразумение за изменение № 1 към Договор № 1215 от 09.03.2022 г., съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1115 от 02.11.2022 г.

92

„Акспо България“ ЕАД

№ Р-416 от 02.11.2022 г.

Разрешава на „Акспо България“ ЕАД да сключи с „Акспо Интернешанъл“ С.А. договор за предварително управление на средства в евро от типа кеш-пул съгласно представения проект на договор към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1090 от 16.09.2022 г.

93

„Булгаргаз“ ЕАД

№ Р-415 от 12.10.2022 г.

1. Разрешава на „Булгаргаз“ ЕАД:

1.1. да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД Aнекс № 1 към Договор № 1181 от 13.10.2021 г. за банков кредит – Овърдрафт, съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1099 от 06.10.2022 г.;

1.2. да сключи с „ИНГ Банк Н.В.“ – клон София Допълнително споразумение за изменение № 1 към Договор № 1180 от 13.10.2021 г. за кредит – овърдрафт, съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1099 от 06.10.2022 г.

94

„Инвесто Партнърс“ АД

№ Р-414 от 12.10.2022 г.

1. Разрешава на „Инвесто Партнърс“ АД, с ЕИК 205448511, със седалище и адрес на управление: Република България, област София (столица), община Столична, гр. София 1000, район „Средец“, бул. „Цар Освободител“ № 14, започване осъществяването на лицензионната дейност по лицензия № Л-603-01 от 14.04.2022 г. за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект чрез етап 2 с постояннотокова пикова мощност – 6,60 MWp и променливотокова мощност – 5,7 MW на изграждания енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа „Разлог“ с инсталирана постояннотокова мощност – 33,0 МWp и променливотокова мощност – 28,5 MW, след получаване на документ за въвеждане на строежа в експлоатация, издаден при условията и по реда на Закона за устройство на територията;

2. Задължава „ИНВЕСТО ПАРТНЪРС“ АД да представи в Комисията за енергийно и водно регулиране документ за въвеждане на строежа в експлоатация, издаден при условията и по реда на Закона за устройство на територията, в 7 дневен срок от получаването му.

95

„Инвесто Партнърс“ АД

№ Р-413 от 30.09.2022 г.

1. Разрешава на „Инвесто Партнърс“ АД да сключи с „Кей Би Си Банк България“ ЕАД договор за инвестиционен банков кредит съгласно представения проект на договор към заявлениe с вх. № Е-ЗЛР-Р-1067 от 08.08.2022 г.;

2. Разрешава на „Инвесто Партнърс“ АД да сключи с „Кей Би Си Банк България“ ЕАД договор за особен залог на търговско предприятие по реда на Закона за особените залози съгласно представения проект на договор към заявлениe с вх. № Е-ЗЛР-Р-1067 от 08.08.2022 г. като указва в същия да бъде включена клауза, която предвижда в случай на принудително изпълнение от страна на „Кей Би Си Банк България“ ЕАД имуществото да бъде продавано само в неговата цялост като енергиен обект след предварително разрешение на Комисията за енергийно и водно регулиране;

3. Разрешава на „Инвесто Партнърс“ АД да сключи с „Кей Би Си Банк България“ ЕАД договор за залог на машини, съоръжения и оборудване съгласно представения проект на договор към заявлениe с вх. № Е-ЗЛР-Р-1067 от 08.08.2022 г. като указва в същия да бъде включена клауза, която предвижда в случай на принудително изпълнение от страна на „Кей Би Си Банк България“ ЕАД имуществото да бъде продавано само в неговата цялост като енергиен обект след предварително разрешение на Комисията за енергийно и водно регулиране;

4. Разрешава на „Инвесто Партнърс“ АД да сключи с „Кей Би Си Банк България“ ЕАД договор за залог на вземания съгласно представения проект на договор към заявлениe с вх. № Е-ЗЛР-Р-1067 от 08.08.2022 г.;

5. Разрешава на „Инвесто Партнърс“ АД да учреди в полза на „Кей Би Си Банк България“ ЕАД договорна ипотека съгласно представения с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-1067 от 23.09.2022 г. към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1067 от 08.08.2022 г. проект на нотариален акт като указва в същия да бъде включена клауза, която предвижда в случай на принудително изпълнение от страна на„Кей Би Си Банк България“ ЕАД имуществото да бъде продавано само в неговата цялост като енергиен обект след предварително разрешение на Комисията за енергийно и водно регулиране.

96

„Българска независима енергийна борса“ ЕАД

№ Р-412 от 30.09.2022 г.

1. Разрешава на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД да сключи с „Обединена българска банка“ АД договор за банков кредит - овърдрафт съгласно представения проект към заявление вх. № Е-ЗЛР-Р-1080 от 24.08.2022 г.;

2. Разрешава на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД да сключи с „ИНГ Банк Н.В. клон София” договор за кредит овърдрафт съгласно представения проект към заявление вх. № Е-ЗЛР-Р-1080 от 24.08.2022 г.;

3. Разрешава на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД да сключи с „Търговска банка Д“ АД договор за кредит № 5536.0622 съгласно представения проект към заявление вх. № Е-ЗЛР-Р-1080 от 24.08.2022 г.;

4. Разрешава на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД да сключи с „Алианц банк България“ АД договор за банков кредит съгласно представения проект към заявление вх. № Е-ЗЛР-Р-1080 от 24.08.2022 г.

97

„Ай Си Джи Би“ АД

№ Р-411 от 30.09.2022 г.

Разрешава на „Ай Си Джи Би“ АД, с ЕИК 201383265, със седалище и адрес на управление: Р България, гр. София, п.к. 1000, р-н Оборище, ул. „Веслец“ № 13, ет. 2, започване осъществяването на лицензионната дейност по лицензия № Л-576-06 от 04.11.2021 г. за дейността „пренос на природен газ“

98

„ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги” ЕАД

№ Р-410 от 29.09.2022 г.

1. Разрешава на „Енерго-Про Енергийни услуги“ ЕАД да сключи с „Банка ДСК“ АД анекс към Договор за кредит № 1368 от 27.06.2014 г., съгласно представения проект към заявление вх. № Е-ЗЛР-Р-1028 от 18.05.2022 г.

2. Разрешава на „Енерго-Про Енергийни услуги“ ЕАД да сключи с „Банка ДСК“ АД анекс към Договор за учредяване на особен залог върху вземания и банкови сметки от 27.06.2014 г., съгласно  представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1028 от 18.05.2022 г.

99

„ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги” ЕАД

№ Р-409 от 29.09.2022 г.

Разрешава на „Енерго-Про Енергийни услуги“ ЕАД да сключи с „Уникредит Булбанк“ АД анекс към Договор за поемане на кредитни ангажименти по линия за овърдрафт кредит № 00006/713/10.08.2020 г. съгласно представения проект към заявление вх. № Е-ЗЛР-Р-1073 от 09.08.2022 г.

100

„Овергаз Инк.“ АД

№ Р-408 от 21.09.2022 г.

Разрешава на „Овергаз Инк.“ АД да сключи:

1. Анекс № 1 към Договор № 00019/730 от 30.06.2022 г. за стандартен кредит за оборотни средства с „УниКредит Булбанк“ АД, съгласно проект, представен по заявление с вх. Е-ЗЛР-Р-1082 от 25.08.2022 г.;

2. Анекс № 1 към Договор № 1 от 30.06.2022 г. за особен залог върху движими вещи – СМЦ и незавършено производство, между „УниКредит Булбанк“ АД – залогоприемател, и „Овергаз Инк.“ АД – залогодател, за учредяване на първи по ред залог върху природен газ в подземно газохранилище „Чирен“, съгласно проект, представен по заявление с вх. Е-ЗЛР-Р-1081 от 25.08.2022 г.;

3. Анекс № 1 към Договор № 2 от 30.06.2022 г. за особен залог върху вземане между „УниКредит Булбанк“ АД – залогоприемател, и „Овергаз Инк.“ АД – залогодател, за учредяване на първи по ред залог върху вземане на „Овергаз Инк.“ АД, произтичащо от Договор № ПП-ОМ-80/ЕДП-ПП-54а от 27.11.2020 г. между „Овергаз Инк.“ АД и „Овергаз Мрежи“ АД, съгласно проект, представен по заявление с вх. Е-ЗЛР-Р-1081 от 25.08.2022 г.

101

„Газ Енерджи Файненс“ ООД

№ Р-407 от 30.08.2022 г.

Разрешава на „Газ Енерджи Файненс“ ЕООД да сключи:

1. Договор за банков кредит с „Юробанк България“ АД, съгласно представения със заявление с вх. № Е-15-83-3 от 12.04.2022 г. проект на договор.

2. Договор за учредяване на особен залог върху вземания, съгласно представения със заявление с вх. № Е-15-83-3 от 12.04.2022 г. проект на договор.    

102

„Галакси РЕ“ ООД

№ Р-406 от 18.08.2022 г.

1. Разрешава на „Галакси РЕ“ ООД започване осъществяването на лицензионната дейност по лицензия

№ Л-605-01 от 20.04.2022 г. за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект чрез „Фотоволтаична електрическа централа с постояннотокова мощност 66,047 МWp и променливотокова мощност – 55,0 MW, след получаване на документ за въвеждане на строежа в експлоатация, издаден при условията и по реда на Закона за устройство на територията;

2. Одобрява Приложение № 2 – Описание на обекта с неговите технически и технологични характеристики към лицензия № Л-605-01 от 20.04.2022 г. за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект, издадена на „Галакси РЕ“ ООД, което е приложение и към настоящото решение;

3. Задължава „Галакси РЕ“ ООД да представи в Комисията за енергийно и водно регулиране документ за въвеждане на строежа в експлоатация, издаден при условията и по реда на Закона за устройство на територията, в 7 дневен срок от получаването му.

103

„ИНВЕСТО ПАРТНЪРС“ АД“ АД

№ Р-405 от 18.08.2022 г.

Разрешава на „ИНВЕСТО ПАРТНЪРС“ АД“ АД  започване осъществяването на лицензионната дейност по лицензия № Л-603-01 от 14.04.2022 г. за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект чрез етап 1 с постояннотокова пикова мощност – 3,30 MWp и променливотокова мощност – 2,85 MW на изграждания енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа „Разлог“ с инсталирана постояннотокова мощност – 33,0 МWp и променливотокова мощност – 28,5 MW.

104

„Компания за енергетика и развитие“ ООД

№ Р-404 от 16.08.2022 г.

Разрешава на „Компания за енергетика и развитие“ ООД да сключи:

1. Анекс № 15 към Договор от 07.12.2018 г. за револвиращ кредит за оборотни средства и издаване на банкови гаранции, сключен между „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД с универсален правоприемник – „Банка ДСК“ АД – кредитор и „Компания за енергетика и развитие“ ООД – кредитополучател, съгласно проект, представен по заявление с вх. Е-ЗЛР-Р-1052 от 29.06.2022 г.;

2. Анекс № 2 Договор за залог на търговско предприятие по реда на Закона за особените залози от 14.06.2019 г., сключен между „Експресбанк“ АД, с универсален правоприемник – „Банка ДСК“ АД – заложен кредитор и „Компания за енергетика и развитие“ ООД - залогодател към Договор за револвиращ кредит за оборотни средства и издаване на банкови гаранции от 07.12.2018 г., сключен между „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД с последващо наименование „Експресбанк“ АД, с универсален правоприемник – „Банка ДСК“ АД – кредитор и „Компания за енергетика и развитие“ ООД – кредитополучател, съгласно проект, представен по заявление с вх. Е-ЗЛР-Р-1052 от 29.06.2022 г.;

3. Анекс № 2 към Договор за учредяване за особен залог на вземане по реда на ЗОЗ от 19.12.2018 г., сключен между „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД с последващо наименование „Експресбанк“ АД, с универсален правоприемник – „Банка ДСК“ АД – заложен кредитор и „Компания за енергетика и развитие“ ООД - залогодател към Договор за револвиращ кредит за оборотни средства и издаване на банкови гаранции, сключен между „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД с последващо наименование „Експресбанк“ АД, с универсален правоприемник – „Банка ДСК“ АД –кредитор и „Компания за енергетика и развитие“ ООД – кредитополучател, съгласно проект, представен писмо с вх. Е-ЗЛР-Р-1052 от 21.07.2022 г.

105

„Булгаргаз“ ЕАД

№ Р-403 от 05.08.2022 г.

Разрешава на „Булгаргаз“ ЕАД да сключи със „СИТИБАНК ЮРЪП ПЛС“ чрез „СИТИБАНК ЕВРОПА” АД, КЛОН БЪЛГАРИЯ Анекс № 5 към Договор за кредит № 443/2020 от 31.07.2020 г., съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1060 от 28.07.2022 г. и да предостави обезпечение в полза на Azerbaijan Gaz Supply Company по Договора за продажба на газ от 19.09.2013 г. 

106

„Електроразпределителни мрежи Запад“ АД

№ Р-402 от 20.07.2022 г.

Прекратява административното производство по искания с вх. № Е-ЗЛР-Р-119 от 22.10.2021 г. и с вх. № Е-ЗЛР-Р-119 от 29.12.2021 г. на „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД.

107

„Риал Стейтс“ ЕООД

№ Р-401 от 12.07.2022 г.

Разрешава на „Риал Стейтс“ ЕООД

Започване осъществяването на лицензионната дейност по лицензия № Л-543-01 от 19.08.2021 г. за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект чрез

втора част с инсталирана постоянно токова мощност 14,50683 МWp от етап II на изграждания енергиен обект

„Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 150 МWp“, находящ се в поземлен имот в с. Сбор, местност Сакарджа, община Пазарджик, след получаване на документи за въвеждане на строежа в експлоатация, издадени при условията и по реда на Закона за устройство на територията.

108

„Галакси Ре“ ООД

№ Р-400 от 12.07.2022 г.

1. Разрешава на „Галакси Ре“ ООД да сключи с „Банка ДСК“ АД договор за банков кредит съгласно представения към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1043 от 20.06.2022 г. проект на договор;

2. Разрешава на „Галакси Ре“ ООД да учреди в полза на „Банка ДСК“ АД договор за особен залог върху търговското предприятие като указва в същия да бъде включена клауза, която предвижда, в случай на принудително изпълнение от страна на „Банка ДСК“ АД, имуществото, с което се осъществява лицензионна дейност, да бъде продавано само в неговата цялост след предварително разрешение от КЕВР.

109

„Овергаз Инк.“ АД

№ Р-399 от 06.07.2022 г.

Разрешава на „Овергаз Инк.“ АД да сключи:

1. Договор за стандартен кредит за оборотни средства с „УниКредит Булбанк“ АД;

2. Договор за стандартен кредит за оборотни средства с „УниКредит Булбанк“ АД;

3. Договор за особен залог върху движими вещи – СМЦ и незавършено производство, между „УниКредит Булбанк“ АД – залогоприемател, и „Овергаз Инк.“ АД – залогодател, за учредяване на първи по ред залог върху природен газ в подземно газохранилище „Чирен“;

4. Договор за особен залог върху движими вещи – СМЦ и незавършено производство, между „УниКредит Булбанк“ АД – залогоприемател, и „Овергаз Инк.“ АД – залогодател, за учредяване на втори по ред залог върху природен газ в подземно газохранилище „Чирен“;

5. Договор за особен залог върху вземане между „УниКредит Булбанк“ АД – залогоприемател, и „Овергаз Инк.“ АД – залогодател, за учредяване на първи по ред залог върху вземане на „Овергаз Инк.“ АД,;

6. Договор за особен залог върху вземане между „УниКредит Булбанк“ АД – залогоприемател, и „Овергаз Инк.“ АД – залогодател, за учредяване на втори по ред залог върху вземане на „Овергаз Инк.“ АД.

110

„Риал Стейтс“ ЕООД

Р-398/10.06.2022 г.

Разрешава на „Риал Стейтс“ ЕООД започване осъществяването на лицензионната дейност по лицензия № Л-543-01 от 19.08.2021 г. за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект чрез първа част с инсталирана постоянно токова мощност 8,39163 МWp (инсталирана максимална променливо токова мощност – 9,4 MW) от етап II на изграждания енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 150 МWp“, находящ се в поземлен имот в с. Сбор, местност Сакарджа, община Пазарджик, след получаване на документи за въвеждане на строежа в експлоатация, издадени при условията и по реда на Закона за устройство на територията.

111

„КАЛЦИТ” АД 

 Р-397/10.06.2022 г.

Разрешава на „Калцит“ АД започване осъществяването на лицензионната дейност по лицензия

№ Л-591-15 от 13.01.2022 г. за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект чрез етап I, с инсталирана електрическа мощност

5,25 MW на изграждания енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана постояннотокова мощност 8,41344 МWp (променливотокова мощност –

7,2 MW)“.

112

„Булгартрансгаз” ЕАД 

Р-396/10.06.2022 г.

Разрешава на „Булгартрансгаз“ ЕАД да сключи с „Български енергиен холдинг“ ЕАД договор за заем, съгласно представения с писмо с вх. Е-ЗЛР-Р-1011 от 18.05.2022 г. проект на договор.

113

„РЕС Технолъджи“ АД

Р-395/10.06.2022 г.

Разрешава на „РЕС Технолъджи“ АД да сключи:

 1. Договор за изменение № 3 към Договор за заем от 30.05.2017 г., сключен между „АСМ-БГ Инвестиции“ АД - съдлъжник, „УниКредит Булбанк“ АД и „Банка ДСК“ ЕАД – кредитори и „РЕС Технолъджи“ АД - като кредитополучател, съгласно проект, представен по заявление с вх. Е-ЗЛР-Р-1018 от 05.04.2022 г.;

2. Договор за изменение № 3 на Договор за особен залог на търговско предприятие от 30.05.2017 г., сключен между „УниКредит Булбанк“ АД и „Банка ДСК“ ЕАД – заложни кредитори и „РЕС Технолъджи“ АД – залогодател, съгласно проект, представен по заявление с вх. Е-ЗЛР-Р-1023 от 05.04.2022 г.;

3. Договор за изменение № 4 на Договор за особен залог на вземания и банкови сметки от 30.05.2017 г., сключен между „УниКредит Булбанк“ АД и „Банка ДСК“ ЕАД – заложни кредитори и „РЕС Технолъджи“ АД – залогодател, съгласно проект, представен по заявление с вх. Е-ЗЛР-Р-1023 от 05.04.2022 г.;

4. Договор за изменение № 3 на Договор за залог по Закона за договорите за финансово обезпечение от 30.05.2017 г., сключен между „УниКредит Булбанк“ АД и „Банка ДСК“ ЕАД – заложни кредитори и „РЕС Технолъджи“ АД – залогодател, съгласно проект, представен по заявление с вх. Е-ЗЛР-Р-1023 от 05.04.2022 г.;

5. Договор за изменение № 3 към Договор за заем от 30.05.2017 г., сключен между  „АСМ-БГ Инвестиции“ АД – кредитополучател, „УниКредит Булбанк“ АД и „Банка ДСК“ ЕАД – кредитори и „РЕС Технолъджи“ АД – съдлъжник, съгласно проект, представен по заявление с вх. Е-ЗЛР-Р-1019 от 05.04.2022 г.  

114

„АСМ-БГ Инвестиции“ АД

Р-394/10.06.2022 г.

Разрешава на „АСМ-БГ Инвестиции“ АД да сключи:

1. Договор за изменение № 3 към Договор за заем от 30.05.2017 г., сключен между „РЕС Технолъджи“ АД - съдлъжник, „УниКредит Булбанк“ АД и „Банка ДСК“ ЕАД – кредитори и „АСМ-БГ Инвестиции“ АД - като кредитополучател, съгласно проект, представен по заявление с вх. Е-ЗЛР-Р-1019 от 05.04.2022 г.;

2. Договор за изменение № 3 на Договор за особен залог на търговско предприятие от 30.05.2017 г., сключен между „УниКредит Булбанк“ АД и „Банка ДСК“ ЕАД – заложни кредитори и „АСМ-БГ Инвестиции“ АД – залогодател, съгласно проект, представен по заявление с вх. Е-ЗЛР-Р-1024 от 05.04.2022 г.;

3. Договор за изменение № 4 на Договор за особен залог на вземания и банкови сметки от 30.05.2017 г., сключен между „УниКредит Булбанк“ АД и „Банка ДСК“ ЕАД – заложни кредитори и „АСМ-БГ Инвестиции“ АД – залогодател, съгласно проект, представен по заявление с вх. Е-ЗЛР-Р-1024 от 05.04.2022 г.;

4. Договор за изменение № 3 на Договор за залог по Закона за договорите за финансово обезпечение от 30.05.2017 г., сключен между „УниКредит Булбанк“ АД и „Банка ДСК“ ЕАД – заложни кредитори и „АСМ-БГ Инвестиции“ АД – залогодател, съгласно проект, представен по заявление с вх. Е-ЗЛР-Р-1024 от 05.04.2022 г.;

5. Договор за изменение № 3 към Договор за заем от 30.05.2017 г., сключен между  „РЕС Технолъджи“ АД – кредитополучател, „УниКредит Булбанк“ АД и „Банка ДСК“ ЕАД – кредитори и „АСМ-БГ Инвестиции“ АД – съдлъжник, съгласно проект, представен по заявление с вх. Е-ЗЛР-Р-1018 от 05.04.2022 г.

115

„Булгартрансгаз“ ЕАД

№ Р-393 от 29.04.2022 г.

Разрешава на „Булгартрансгаз“ ЕАД да сключи с „Български енергиен холдинг“ ЕАД договор за заем, съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-23 от 14.03.2022 г. проект на договор, като указва на „Булгартрансгаз“ ЕАД в чл. 1, т. 1.1.4. на същия лихвеният процент да бъде определен при пазарни условия.        

116

„Национална електрическа компания“ ЕАД

№ Р-392 от 05.04.2022 г.

Разрешава на „Национална електрическа компания“ ЕАД да сключи с „Български Енергиен Холдинг” ЕАД договор за заем, съгласно приложения проект към писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-27 от 31.03.2022 г.

117

„Юлико-Евротрейд“ ЕООД

№ Р-391 от 01.04.2022 г.

I. Разрешава сключения между „Юробанк България“ АД (кредитор), „Леона 7“ ЕАД (кредитополучател), „Юлико-Евротрейд“ ЕООД (солидарен длъжник) и Юлиян Васков Балджийски (солидарен длъжник) Договор за предоставяне на кредитна линия № 100-4013 от 18.11.2021 г., изменен и допълнен с Допълнително споразумение  № 1 от 21.02.2022 г., представени със заявления с вх. № Е-ЗЛР-Р-150 от 23.11.2021 г. и вх. № Е-ЗЛР-Р-150 от 23.02.2022 г.

II. Разрешава сключения между „Юробанк България“ АД (кредитор), „Юлико-Евротрейд“ ЕООД (кредитополучател), „ЛЕОНА 7“ ЕАД (солидарен длъжник)  и Юлиян Васков Балджийски (солидарен длъжник) Договор за предоставяне на инвестиционен кредит № 100-4014/18.11.2021 г., изменен и допълнен с Допълнително споразумение  № 1 от 21.02.2022 г., представени със заявления с вх. № Е-ЗЛР-Р-150 от 23.11.2021 г. и вх. № Е-ЗЛР-Р-150 от 23.02.2022 г.

III. Разрешава сключения между „Юробанк България“ АД (кредитор), „Юлико-Евротрейд ЕООД (кредитополучател), „Леона 7“ ЕАД (солидарен длъжник) и Юлиян Васков Балджийски (солидарен длъжник) Договор за предоставяне на кредитна линия № 100-4015/18.11.2021 г., изменен и допълнен с Допълнително споразумение  № 1 от 21.02.2022 г., представени със заявления с вх. № Е-ЗЛР-Р-150 от 23.11.2021 г. и вх. № Е-ЗЛР-Р-150 от 23.02.2022 г.

118

„Енерго-Про Енергийни услуги“ ЕАД

№ Р-390 от 01.04.2022 г.

1. Разрешава на „Енерго-Про Енергийни услуги“ ЕАД да сключи с „Банка ДСК“ ЕАД анекс към Договор за кредит № 1368 от 27.06.2014 г., съгласно представения проект към заявление с вх. № E-ЗЛР-P-3 от 24.01.2022 г.;

2. Разрешава на „Енерго-Про Енергийни услуги“ ЕАД да сключи с „Банка ДСК“ ЕАД анекс към Договор за учредяване на особен залог върху вземания и банкови сметки от 27.06.2014 г., съгласно  представения проект към заявление с вх. № E-ЗЛР-P-3 от 24.01.2022 г.

119

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД

№ Р-389 от 01.04.2022 г.

Разрешава на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД да сключи с „Ийстърн Юропиън Електрик Къмпания“ Б.В. Анекс № 1 към Договор за заем от 25.11.2021 г. съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-4 от 27.01.2022 г.

120

„Елнова“ ЕАД

№ Р-388 от 01.04.2022 г.

Разрешава на „Елнова“ ЕАД да сключи с Обединение „Планекс-Гес“ ДЗЗД договор за заем съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-21 от 11.03.2022 г.

121

„Риал Стейтс“ ЕООД

№ Р-387 от 09.03.2022 г.

1. Разрешава на „Риал Стейтс“ ЕООД да сключи с „Обединена Българска Банка“ АД договор за банков кредит съгласно представения към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-5 от 28.01.2022 г. проект на договор;

2. Разрешава на „Риал Стейтс“ ЕООД да учреди в полза на „Обединена българска банка“ АД договорна ипотека съгласно представения към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-6 от 28.01.2022 г. проект на нотариален акт като указва в същия да бъде включена клауза, която предвижда в случай на принудително изпълнение от страна на „Обединена българска банка“ АД имуществото да бъде продавано само в неговата цялост като енергиен обект след предварително разрешение на КЕВР;

3. Разрешава на „Риал Стейтс“ ЕООД да сключи с „Обединена Българска Банка“ АД договор за особен залог на движими вещи, в частта по чл. 2.3, съгласно представения към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-6 от 28.01.2022 г. проект на договор, като указва в същия да бъдат включени клаузи, които предвиждат в случай на принудително изпълнение от страна на „Обединена българска банка“ АД, заложените вещи по чл. 2.3 да бъдат продавани в тяхната цялост като енергиен обект, след предварително разрешение от КЕВР;

4. Разрешава на „Риал Стейтс“ ЕООД да сключи с „Обединена Българска Банка“ АД договор за особен залог върху вземания, в частта по чл. 2.3, съгласно представения проект на договор към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-6 от 28.01.2022 г.

5. Разрешава на „Риал Стейтс“ ЕООД да сключи с „Обединена Българска Банка“ АД договор за финансово обезпечение чрез залог върху вземания по сметки, съгласно представения проект на договор към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-6 от 28.01.2022 г.

122

„Булгаргаз“ ЕАД

№ Р-386 от 04.03.2022 г.

Разрешава на „Булгаргаз“ ЕАД да предостави обезпечение в полза на Azerbaijan Gaz Supply Company по Договора за продажба на газ от 19.09.2013 г. чрез удължаване до 11.09.2022 г. на срока на валидност на издадената от „Ситибанк Юръп“ ПЛС чрез „Ситибанк Европа“ АД, клон България, банкова гаранция.

123

„Риал Стейтс“ ЕООД

№ Р-385 от 24.02.2022 г.

1. Разрешава на „Риал Стейтс“ ЕООД започване осъществяването на лицензионната дейност по лицензия № Л-543-01 от 19.08.2021 г. за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект чрез втора част с инсталирана постояннотокова мощност 22,64028 МWp (инсталирана променливотокова мощност 24,56 MWe) от етап I на изграждания енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 150 МWp“, находящ се в поземлен имот в с. Сбор, местност Сакарджа, община Пазарджик, след получаване на документи за въвеждане на строежа в експлоатация, издадени при условията и по реда на Закона за устройство на територията.

2. Одобрява актуализирано приложение № 1 „График за строителството на новия енергиен обект“ към лицензията, представляващо приложение и към решението.

124

„Пауър Сист“ ЕООД и „Токи Пауър“ АД

№ Р-384 от 08.02.2022 г.

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. първо и чл. 53, ал. 1 от Закона за енергетиката, и чл. 89 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката дава разрешение на „Пауър Сист“ ЕООД да сключи с „Токи Пауър“ АД Договор за продажба на търговско предприятие, съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-71 от 18.08.2021 г.;

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 71, ал. 1, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката прекратява лицензия № Л-466-15 от 27.04.2016 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, издадена на „Пауър Сист“ ЕООД, считано от датата на настъпване на прехвърлителния ефект на договора по т. 1.

125

„Националната електрическа компания“ ЕАД

№ Р-383 от 28.01.2022 г.

Разрешава на „Национална електрическа компания“ ЕАД да сключи с „Български Енергиен Холдинг” ЕАД Допълнително споразумение № 1 към Кредитно споразумение № 77-2014 (№14ФС-Х14А006) от 21.08.2014 г., Допълнително споразумение № 2 към Договор за заем № 49-2016 (№16ФС-Х14А002) от 25.04.2016 г. и Споразумение за разсрочване на лихвени задължения, съгласно приложените проекти към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-161 от 03.12.2021 г.

126

„Енерго-Про Енергийни услуги“ ЕАД

№ Р-382 от 20.01.2022 г.

1. Разрешава на „Енерго-Про Енергийни услуги“ ЕАД да сключи с „Банка ДСК“ ЕАД анекс към Договор за кредит № 1368 от 27.06.2014 г., съгласно представения проект към заявление с вх. № E-ЗЛР-P-117 от 19.10.2021 г.

2. Разрешава на „Енерго-Про Енергийни услуги“ ЕАД да сключи с „Банка ДСК“ ЕАД анекс към Договор за учредяване на особен залог върху вземания и банкови сметки от 27.06.2014 г., съгласно  представения проект към заявление с вх. № E-ЗЛР-P-117 от 19.10.2021 г.

127

„Булгартрансгаз“ ЕАД

№ Р-381 от 14.01.2022 г.

Разрешава на „Булгартрансгаз“ ЕАД да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД, банков кредит под условие за поемане на кредитен ангажимент под формата на гаранция, който включва и условия за предоставяне на финансово обезпечение под формата на залог върху парични вземания в полза на „УниКредит Булбанк“ АД, съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1 от 07.01.2022 г.

128

„Елнова“ ЕАД

№ Р-380 от 14.01.2022 г.

Разрешава на „Елнова“ ЕАД да сключи с „Ресурс Фонд“ ООД договор за заем съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-110 от 07.10.2021 г.

129

„Елнова“ ЕАД

№ Р-379 от 14.01.2022 г.

Разрешава на „Елнова“ ЕАД да сключи с „Фонд за дялово инвестиране - Растеж“ АД договор за заем съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-109 от 07.10.2021 г.

130

„Елнова“ ЕАД

№ Р-378 от 14.01.2022 г.

Разрешава на „Елнова“ ЕАД да сключи с „Хелиос Пауер“ АД договор за заем съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-108 от 07.10.2021 г.

131

„Риал Стейтс“ ЕООД

№ Р-377 от 14.01.2022 г.

Разрешава на „Риал Стейтс“ ЕООД да сключи с „Токи Пауър“ АД Допълнително споразумение към Договор за покупко-продажба на електрическа енергия № 3 от 15.09.2021 г.  съгласно представения проект с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-103 от 03.12.2021 г. към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-103 от 29.09.2021 г.

132

„Риал Стейтс“ ЕООД

№ Р-376 от 14.01.2022 г.

Разрешава на „Риал Стейтс“ ЕООД да сключи с „Компания за енергетика и развитие“ ООД Допълнително споразумение към Договор за покупко-продажба на електрическа енергия № 2 от 08.09.2021 г. съгласно представения проект с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-88 от 03.12.2021 г. към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-88 от 08.09.2021 г.

133

„ТЕЦЕКО“ ЕООД

№ Р-375 от 13.01.2022 г.

Разрешава преобразуването на „ТЕЦЕКО“ ЕООД чрез промяна на правната форма – от еднолично дружество с ограничена отговорност в еднолично акционерно дружество.

134

„Хелиос Проджектс“ ЕАД

№ Р-374 от 30.12.2021 г.

1. Разрешава на „Хелиос Проджектс“ ЕАД да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД договор за залог на търговско предприятие, съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-130 от 10.11.2021 г.

2. Разрешава на „Хелиос Проджектс“ ЕАД да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД договор за банков инвестиционен кредит с включена клауза за учредяване на обезпечение по Закона за договорите за финансово обезпечение, съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-132 от 10.11.2021 г.

3. Разрешава на „Хелиос Проджектс“ ЕАД да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД Рамков договор за финансови сделки, съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-132 от 10.11.2021 г.

4. Разрешава на „Хелиос Проджектс“ ЕАД да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД договор за банков кредит под условие за поемане на кредитни ангажименти под формата на финансови сделки съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-132 от 10.11.2021 г.

5. Разрешава на „Хелиос Проджектс“ ЕАД да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД договор за залог на търговско предприятие съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-131 от 10.11.2021 г.

6. Разрешава на „Хелиос Проджектс“ ЕАД да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД договор за особен залог върху вземане съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-131 от 10.11.2021 г.

135

„Ямболен“ АД

№ Р-373 от 22.12.2021 г.

1. Разрешава на „Ямболен“ АД да сключи с „Интернешънъл Асет Банк“ АД Договор за инвестиционен кредит, съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-154 от 25.11.2021 г.;

2. Разрешава на „Ямболен“ АД да сключи с „Интернешънъл Асет Банк“ АД Договор за кредит за оборотни средства, съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-154 от 25.11.2021 г.;

3. Разрешава на „Ямболен“ АД да учреди ипотека в полза на „Интернешънъл Асет Банк“ АД, съгласно представения проект на нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижими имоти към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-153 от 25.11.2021 г.;

4. Разрешава на „Ямболен“ АД да сключи с „Интернешънъл Асет Банк“ АД договор за особен залог на движими вещи, съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-153 от 16.12.2021 г.;

5. Разрешава на „Ямболен“ АД да сключи с „Интернешънъл Асет Банк“ АД договор за особен залог на вземане и на сметката, по която постъпва вземането, за обезпечаване на вземанeто, произтичащо от Договор за инвестиционен кредит, съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-153 от 25.11.2021 г.;

6. Разрешава на „Ямболен“ АД да сключи с „Интернешънъл Асет Банк“ АД договор за особен залог на вземане и на сметката, по която постъпва вземането, за обезпечаване на вземанeто, произтичащо от Договор за кредит за оборотни средства, съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-153 от 25.11.2021 г.;

7. Разрешава на „Ямболен“ АД да сключи с „Интернешънъл Асет Банк“ АД споразумение за учредяване на залог по реда на Закона за договорите за финансови обезпечения към Договор за инвестиционен кредит, съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-153 от 13.12.2021 г.;

8. Разрешава на „Ямболен“ АД да сключи с „Интернешънъл Асет Банк“ АД споразумение за учредяване на залог по реда на Закона за договорите за финансови обезпечения към Договор за кредит за оборотни средства, съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-153 от 13.12.2021 г.

136

„Булгаргаз” ЕАД

№ Р-372 от 22.12.2021 г.

Разрешава на „Булгаргаз“ ЕАД:

1. да сключи с „Банка ДСК“ ЕАД договор за кредит тип овърдрафт, съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-162 от 07.12.2021 г.;

2. да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД договор за кредит тип овърдрафт, съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-162 от 07.12.2021 г.

137

„Риал Стейтс“ ЕООД

№ Р-371 от 22.12.2021 г.

Разрешава на „Риал Стейтс“ ЕООД да учреди в полза на „Търговска банка Д“ АД договорна ипотека по отношение на поземлени имоти, съгласно представения проект на нотариален акт към заявление вх. № Е-ЗЛР-Р-160 от 03.12.2021 г.

138

„ВЕЦ Яхиново“ ООД

№ Р-370 от 17.12.2021 г.

1. Разрешава на „ВЕЦ Яхиново“ ООД да сключи договор за кредит с „Юробанк България“ АД, съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-128 от 10.11.2021 г.;

2. Разрешава на „ВЕЦ Яхиново“ ООД да сключи договор за особен залог върху търговско предприятие с „Юробанк България“ АД, съгласно представения проект към писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-128 от 24.11.2021 г.

3. Разрешава на „ВЕЦ Яхиново“ ООД да сключи договор за особен залог върху вземания с „Юробанк България“ АД, съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-128 от 29.11.2021 г.

139

„Дъбово Енерджи“ ЕООД

№ Р-369 от 17.12.2021 г.

1. Разрешава на „Дъбово Енерджи“ ЕООД да сключи договор за срочен заем с „Банка ДСК“ АД, съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-120 от 22.10.2021 г.;

2. Разрешава на „Дъбово Енерджи“ ЕООД да сключи договор за заем (вътрешногрупов) с „НовЕнергия II България“ ЕООД, съгласно представения проект към заявление с вх. вх. № Е-ЗЛР-Р-120 от 22.10.2021 г.;

3. Разрешава на „Дъбово Енерджи“ ЕООД да сключи с „Банка ДСК“ АД договор за залог на търговско предприятие съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-121 от 22.10.2021 г.

140

„Номад енерджи къмпани“ ЕООД

№ Р-368 от 17.12.2021 г.

1. Разрешава на „Номад енерджи къмпани“ ЕООД да сключи с „Юробанк България“ АД Договор за заместване в задължения и прехвърляне на права съгласно представения проект с писмо с вх. № Е-ЗЛР-113 от 30.11.2021 г. към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-113 от 13.10.2021 г.;

2. Разрешава на „Номад енерджи къмпани“ ЕООД да сключи с „Юробанк България“ АД Допълнително споразумение № 5 към Договор за предоставяне на кредит, съгласно представения проект с писмо с вх.№ Е-ЗЛР-113 от 30.11.2021 г. към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-113 от 13.10.2021 г.;

3. Разрешава на „Номад енерджи къмпани“ ЕООД да сключи с „Юробанк България“ АД Договор за особен залог върху вземания съгласно представения проект с писмо с вх. № Е-ЗЛР-113 от 30.11.2021 г. към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-113 от 13.10.2021 г.

141

„ЕЙ И ЕС ГЕО ЕНЕРДЖИ“ ООД

№ Р-367 от 09.12.2021 г.

1. Разрешава на „ЕЙ И ЕС Гео Енерджи“ ООД да сключи Споразумение за общи условия на финансиране във връзка с финансирането на 156 MW Вятърен парк Каварна, България с Европейската банка за възстановяване и развитие, „БАНКА ДСК“ АД и БАНКА ОТП АД финансов гарант и Банка ОТП АД съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-146 от 16.11.2021 г.;

2. Разрешава на „ЕЙ И ЕС Гео Енерджи“ ООД да сключи с Европейската банка за възстановяване и развитие Договор за кредит, съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-146 от 16.11.2021 г.;

3. Разрешава на „ЕЙ И ЕС Гео Енерджи“ ООД да сключи с „Банка ДСК“ АД и Банка ОТП АД Договор за кредит от търговска банка, съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-146 от 16.11.2021 г.;

4. Разрешава на „ЕЙ И ЕС Гео Енерджи“ ООД да учреди в полза на Европейската банка за възстановяване и развитие, „БАНКА ДСК“ АД и БАНКА ОТП АД договорна ипотека, съгласно представения проект на нотариален акт към заявление вх. № Е-ЗЛР-Р-145 от 16.11.2021 г.

5. Разрешава на „ЕЙ И ЕС Гео Енерджи“ ООД да сключи с Европейската банка за възстановяване и развитие, „БАНКА ДСК“ АД и БАНКА ОТП АД Договор за особен залог на търговско предприятие, съгласно представения проект към заявление вх. № Е-ЗЛР-Р-145 от 16.11.2021 г., като указва Раздел 5.05. от проекта на Договор за особен залог на търговско предприятие да придобие следната редакция:

6. Разрешава на „ЕЙ И ЕС Гео Енерджи“ ООД да сключи с Европейската банка за възстановяване и развитие, „БАНКА ДСК“ АД и БАНКА ОТП АД Договор за залог на вземания по банкови сметки, съгласно представения проект към заявление вх. № Е-ЗЛР-Р-145 от 16.11.2021 г.

142

„Риал Стейст“ ЕООД

№ Р-366 от 09.12.2021 г.

1. Разрешава на „Риал Стейтс“ ЕООД да сключи с „Юробанк България“ АД Анекс № 1 към Договор за предоставяне на инвестиционен кредит № 100-3805 от 13.07.2021 г. съгласно представения проект към заявление вх. № Е-ЗЛР-Р-156 от 26.11.2021 г.

2. Разрешава на „Риал Стейтс“ ЕООД да учреди в полза на „Юробанк България“ АД договорна ипотека съгласно представения проект на нотариален акт към заявление вх. № Е-ЗЛР-Р-155 от 26.11.2021 г.

3. Разрешава на „Риал Стейтс“ ЕООД да сключи с „Юробанк България“ АД Анекс № 2 към Договор № 100-3805-1 от 13.07.2021 г. за особен залог върху индивидуално определени движими вещи съгласно представения проект с писмо с вх. № Е-ЗЛР-155 от 30.11.2021 г. към заявление вх. № Е-ЗЛР-Р-155 от 26.11.2021 г.

4. Разрешава на „Риал Стейтс“ ЕООД да сключи с „Юробанк България“ АД Анекс № 2 към Договор № 100-3805-2 от 13.07.2021 г. за особен залог на вземания съгласно представения проект с писмо с вх. № Е-ЗЛР-146-6 от 06.12.2021 г. към заявление вх. № Е-ЗЛР-Р-155 от 26.11.2021 г.

143

„Риал Стейст“ ЕООД

№ Р-365 от 09.12.2021 г.

Разрешава на „Риал Стейтс“, с ЕИК 112633304, със седалище и адрес на управление: Република България, област София, община Столична, гр. София, п. к. 1618, р-н Витоша, ул. „Околовръстен път“ № 3, ет. 7, ап. 73А, започване осъществяването на лицензионната дейност по лицензия № Л-543-01 от 19.08.2021 г. за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект чрез втора част с инсталирана мощност 12,41448 МWp и трета част с инсталирана мощност 12,9168 МWp от етап I на изграждания енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 150 МWp“, находящ се в поземлени имоти в с. Сбор и с. Априлци, местност Сакарджа, община Пазарджик, след получаване на документи за въвеждане на строежите в експлоатация, издадени при условията и по реда на Закона за устройство на територията.

144

„Булгартрансгаз“ ЕАД

Р-364 от 02.12.2021 г.

Разрешава на „Булгартрансгаз“ ЕАД да сключи със Ситибанк Юръп ПЛС чрез „Ситибанк Европа” АД, клон България, договор за кредит, съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-148 от 19.11.2021 г.

145

„Тракия МТ“ ЕООД

Р-363 от 02.12.2021 г.

Разрешава на „Тракия МТ“ ЕООД започване осъществяването на лицензионната дейност по лицензия № Л-527-01 от 19.11.2020 г. за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект чрез изградeния енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 8,64 МWp“.

146

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД

Р-362 от 02.12.2021 г.

Разрешава на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД да сключи с „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД договор за заем съгласно представения към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-107 от 06.10.2021 г. проект на договор, ведно с приложенията към него.  

147

„Булгаргаз“ ЕАД

Р-361 от 30.11.2021 г.

Разрешава на „Булгаргаз“ ЕАД да сключи със „СИТИБАНК ЮРЪП ПЛС“ чрез „СИТИБАНК ЕВРОПА” АД, КЛОН БЪЛГАРИЯ Анекс № 4 към Договор за кредит № 443/2020 от 31.07.2020 г., съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-144 от 16.11.2021 г.

148

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Р-360 от 24.11.2021 г.

Разрешава на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД да сключи с „Ийстърн Юропиън Електрик Къмпания“ Б.В. Анекс № 1 към Договор за заем сключен на 28.07.2021 г. съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-101 от 24.09.2021 г.

149

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Р-359 от 24.11.2021 г.

Разрешава на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД да сключи с „Ийстърн Юропиън Електрик Къмпания“ Б.В. Допълнително споразумение № 1 към Договор за кредит № (2018/60) от 03.12.2018 г. съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-100 от 24.09.2021 г.

150

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Р-358 от 24.11.2021 г.

Одобрява сключения между „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и Европейската банка за възстановяване и развитие Допълнен и изменен договор за заем от 22.07.2021 г., съгласно представените принципни условия към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-99 от 24.09.2021 г.

151

„Булгаргаз“ ЕАД

Р-357 от 18.11.2021 г.

Разрешава на „Булгаргаз“ ЕАД да сключи със ИНГ БАНК Н.В. – клон София, договор за кредит за гаранция, който включва и условия за издаване на банкова гаранция в полза на Gastrade S.A., съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-123 от 28.10.2021 г.

152

„ТЕЦ Варна“ ЕАД

Р-356 от 26.10.2021 г.

1. Разрешава на „ТЕЦ Варна“ ЕАД да сключи с „Търговска банка Д“ АД договор за кредит съгласно представения проект на договор към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-111 от 12.10.2021 г.;

2. Разрешава на „ТЕЦ Варна“ ЕАД да учреди в полза на „Търговска банка Д“ АД договорна ипотека съгласно  представения към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-112 от 12.10.2021 г. проект на нотариален акт като указва в същия да бъде включена клауза, която предвижда в случай на принудително изпълнение от страна на „Търговска банка Д“ АД имуществото да бъде продавано само в неговата цялост като енергиен обект след предварително разрешение на Комисията за енергийно и водно регулиране;

3. Разрешава на „ТЕЦ Варна“ ЕАД да сключи с „Търговска банка Д“ АД договор за особен залог съгласно  представения към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-112 от 12.10.2021 г. проект на договор като указва в същия да бъде включена клауза, която предвижда в случай на принудително изпълнение от страна на „Търговска банка Д“ АД имуществото да бъде продавано само в неговата цялост като енергиен обект след предварително разрешение на Комисията за енергийно и водно регулиране;

4. Разрешава на „ТЕЦ Варна“ ЕАД да сключи с „Търговска банка Д“ АД договор за особен залог на вземания съгласно представения проект на договор към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-112 от 12.10.2021 г.

153

"Синергон Имоти" ООД

Р-355 от 21.10.2021 г.

1. Одобрява Договор за овърдрафт № 7448957-53743 от 30.08.2021 г., сключен между „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД и „Синергон Имоти“ ООД като кредитополучател, „Синергон Енерджи“ ЕООД като кредитополучател, „Премиер – ПЛ“ АД като съдлъжник, и „Премиер Плевен“ ЕООД като съдлъжник, представен със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-93 от 16.09.2021 г.

2. Разрешава на „Синергон Енерджи“ ЕООД да сключи с „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД Договор за залог върху вземания, съгласно представения проект със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-93 от 16.09.2021 г.

154

"Риал Стейтс" ЕООД

Р-354 от 21.10.2021 г.

1. Разрешава на „Риал Стейтс“ ЕООД да учреди в полза на „Юробанк България“ АД договорна ипотека съгласно представения с писмо с вх. № Е-ЗЛР-81 от 08.09.2021 г. към заявление вх. № Е-ЗЛР-Р-81 от 26.08.2021 г. проект на нотариален акт като указва в същия да бъде включена клауза, която предвижда в случай на принудително изпълнение от страна на „Юробанк България“ АД имуществото да бъде продавано само в неговата цялост като енергиен обект след предварително разрешение на Комисията за енергийно и водно регулиране;

2. Разрешава на „Риал Стейтс“ ЕООД да сключи с „Юробанк България“ АД Анекс № 1 към Договор № 100-3805-1 от 13.07.2021 г. за особен залог върху индивидуално определени движими вещи съгласно представения проект с писмо с вх. № Е-ЗЛР-81 от 11.10.2021 г. към заявление вх. № Е-ЗЛР-Р-81 от 26.08.2021 г., като указва в същия да бъде включена клауза, която предвижда в случай на принудително изпълнение от страна на „Юробанк България“ АД имуществото да бъде продавано само в неговата цялост като енергиен обект след предварително разрешение на Комисията за енергийно и водно регулиране;

3. Разрешава на „Риал Стейтс“ ЕООД да сключи с „Юробанк България“ АД Анекс № 1 към Договор № 100-3805-2 от 13.07.2021 г. за особен залог на вземания съгласно представения проект с писмо с вх. № Е-ЗЛР-81 от 11.10.2021 г. към заявление вх. № Е-ЗЛР-Р-81 от 26.08.2021 г.

155

„Булгаргаз“ ЕАД

Р-353 от 13.10.2021 г.

Разрешава на „Булгаргаз“ ЕАД:

1. да сключи с „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД договор за предоставяне на кредит тип овърдрафт;

2. да сключи с „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД договор за кредит тип овърдрафт;

3. да сключи с „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД договор за банков кредит тип овърдрафт;

4. да сключи със „СИТИБАНК ЮРЪП ПЛС“ чрез „СИТИБАНК ЕВРОПА“АД, КЛОН БЪЛГАРИЯ, договор за кредит тип овърдрафт;

5. да сключи с „ИНГ Банк Н.В.“, клон София, договор за предоставяне на кредит тип овърдрафт;

6. да сключи с „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД договор за банков кредит тип овърдрафт.

156

„Компания за Енергетика и Развитие“ ООД

Р-352 от 13.10.2021 г.

1. Разрешава на „Компания за Енергетика и Развитие“ ООД да сключи с „Банка ДСК“ АД и с ОТП БАНК договор за кредит  съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-80 от 26.08.2021 г., актуализиран с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-80 от 05.10.2021 г.

2. Разрешава на „Компания за Енергетика и Развитие“ ООД да сключи с „Банка ДСК“ АД и с ОТП БАНК договор за залог на търговско предприятие по реда на Закона за особените залози, съгласно представеният проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-80 от 26.08.2021 г.

157

„Булгаргаз” ЕАД

Р-351 от 06.10.2021 г.

Разрешава на „Булгаргаз“ ЕАД да сключи със „СИТИБАНК ЮРЪП ПЛС“ чрез „СИТИБАНК ЕВРОПА” АД, КЛОН БЪЛГАРИЯ, Анекс 3 към Договор за кредит № 443 от 31.07.2020 г., както и да бъде удължен срокът на валидност на предоставеното обезпечение под формата на банкова гаранция в полза на Azerbaijan Gaz Supply Company, издадена от „СИТИБАНК ЮРЪП ПЛС“ чрез „СИТИБАНК ЕВРОПА” АД, КЛОН БЪЛГАРИЯ, както и да предостави финансово обезпечение под формата на паричен депозит в полза на „СИТИБАНК ЮРЪП ПЛС“ чрез „СИТИБАНК ЕВРОПА” АД, КЛОН БЪЛГАРИЯ, съгласно мотивите на настоящото решение.

158

„Електроразпределение Север“ АД

Р-350 от 06.10.2021 г.

Разрешава на „Електроразпределение Север” АД да изведе от експлоатация трафопост с диспечерско наименование ТП Любово № 2, бул. „Столетов“, гр. Габрово, представляващ сграда с идентификатор 14218.537.286.1, собственост на „Електроразпределение Север” АД.

159

„Риал Стейтс“ ЕООД

Р-349/20.09.2021 г.

1. Разрешава на „Риал Стейтс“ ЕООД да сключи с „Обединена Българска Банка“ АД договор за банков кредит съгласно представения към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-75 от 25.08.2021 г. проект на договор;

2. Разрешава на „Риал Стейтс“ ЕООД да учреди в полза на „Обединена Българска Банка“ АД договорна ипотека съгласно представения към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-76 от 25.08.2021 г. проект на нотариален акт като указва в същия да бъде включена клауза, която предвижда в случай на принудително изпълнение от страна на „Обединена Българска Банка“ АД имуществото да бъде продавано само в неговата цялост като енергиен обект след предварително разрешение на КЕВР;

3. Разрешава на „Риал Стейтс“ ЕООД да сключи с „Обединена Българска Банка“ АД договор за особен залог на движимите вещи по чл. 2.3 от представения към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-76 от 25.08.2021 г. проект на договор при условията, предвидени в него, като указва чл. 11, чл. 14.1. и чл. 15 от същия, да включват права и задължения, както следва: „чл. 11 Заложният кредитор има право да се удовлетвори от заложените вещи по чл. 2.3 само в тяхната цялост като енергиен обект, след предварително разрешение от КЕВР“, съответно „чл. 14.1. След изтичането на две седмици от вписване на пристъпването към изпълнение, заложният кредитор има право да продаде заложените вещи по чл. 2.3 само в тяхната цялост като енергиен обект след предварително разрешение от КЕВР.”, съответно „чл. 15. В случай, че залогодателят не изпълнява задълженията си по този договор, заложният кредитор може да иска изпълнение преди срока, както и да се удовлетвори от заложените движими вещи по чл. 2.3, но само в тяхната цялост като енергиен обект, след предварително разрешение от КЕВР“;

4. Разрешава на „Риал Стейтс“ ЕООД да сключи с „Обединена Българска Банка“ АД договор за особен залог върху вземания, в частта по чл. 2.3 съгласно представения проект на договор към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-76 от 25.08.2021 г.;

5. Разрешава на „Риал Стейтс“ ЕООД да сключи с „Обединена Българска Банка“ АД договор за финансово обезпечение чрез залог върху вземания по сметки, съгласно представения проект на договор към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-76 от 25.08.2021 г.

160

„Риал Стейтс“ ЕООД

Р-348/16.09.2021 г.

Разрешава на „Риал Стейтс“, с ЕИК 112633304, със седалище и адрес на управление: Република България, област София, община Столична, гр. София, п. к. 1618, р-н Витоша, ул. „Околовръстен път“ № 3, ет. 7, ап. 73А, започване осъществяването на лицензионната дейност по лицензия № Л-543-01 от 19.08.2021 г. за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект чрез първа част - инсталирана мощност 8 MWp, от етап I на изграждания енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 150 МWp“, находящ се в поземлени имоти в с. Сбор и с. Априлци, местност Сакарджа, община Пазарджик, след получаване на документ за въвеждане на строежа в експлоатация, издаден при условията и по реда на Закона за устройство на територията.

161

„Балкангаз“ АД

Р-347/31.08.2021 г.

Разрешава на „Балкангаз 2000“ АД да сключи:

1. Договор за банков кредит с „Обединена Българска Банка“ АД, съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-54 от 21.07.2021 г. проект на договор.

2. Договор за учредяване на особен залог върху движими вещи в полза „Обединена Българска Банка“ АД, съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-54 от 21.07.2021 г. проект на договор, като указва на „Балкангаз 2000“ АД чл. 11, чл. 14.1. и чл. 15 от същия, да включват единствено права и задължения, както следва: „чл. 11 Заложният кредитор има право да се удовлетвори от заложените вещи само в тяхната цялост като енергиен обект, след предварително разрешение от КЕВР.“, съответно „чл. 14.1. След изтичането на две седмици от вписване на пристъпването към изпълнение, заложният кредитор има право да продаде заложените вещи само в тяхната цялост като енергиен обект след предварително разрешение от КЕВР.”, съответно „чл. 15. В случай, че залогодателят не изпълнява задълженията си по този договор, заложният кредитор може да иска изпълнение преди срока, както и да се удовлетвори от заложените движими вещи, но само в тяхната цялост като енергиен обект, след предварително разрешение от КЕВР.“

3. Договор за финансово обезпечение чрез залог върху вземания в полза „Обединена Българска Банка“ АД, съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-54 от 21.07.2021 г. проект на договор.

162

„Костинбродгаз“ ООД

Р-346/19.08.2021 г.

І. Разрешава на „Костинбродгаз“ ООД да сключи:

1. Договор за банков кредит с „Обединена Българска Банка“ АД, съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-46 от 01.07.2021 г. проект на договор.

2. Договор за учредяване на особен залог върху търговско предприятие в полза „Обединена Българска Банка“ АД, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения и с отделно посочени активи, съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-46 от 01.07.2021 г. проект на договор.

3. Договор за финансово обезпечение чрез залог върху вземания (по сметки) в полза „Обединена Българска Банка“ АД, съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-46 от 01.07.2021 г. проект на договор.

163

„Енерго-Про Енергийни Услуги" ЕАД

Р-345/28.07.2021 г.

1. Разрешава на „Енерго-Про Енергийни услуги“ ЕАД да сключи с „Банка ДСК“ ЕАД анекс към Договор за кредит № 1368 от 27.06.2014 г., съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-32 от 26.04.2021 г.

2. Разрешава на „Енерго-Про Енергийни услуги“ ЕАД да сключи с „Банка ДСК“ ЕАД анекс към Договор за учредяване на особен залог върху вземания и банкови сметки от 27.06.2014 г., съгласно  представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-32 от 26.04.2021 г.

164

„Енерго-Про Енергийни Услуги" ЕАД

Р-344/28.07.2021 г.

Разрешава на „Енерго-Про Енергийни услуги“ ЕАД да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД анекс към Договор за кредит за поемане на кредитни ангажименти по линия на овърдрафт кредит и Договор за учредяване на особен залог върху вземане, съгласно представените проекти на договори към заявление с вх. № E-ЗЛР-P-34 от 17.05.2021 г.

165

„Синергон Енерджи" ЕООД

Р-343/28.07.2021 г.

1. Разрешава на „Синергон Енерджи“ ЕООД да сключи с „Райфайзенбанк (България)“ АД анекс към Договор за овърдрафт от 18.06.2018 г. съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-43 от 30.06.2021 г.;

2. Разрешава на „Синергон Енерджи“ ЕООД да сключи с „Райфайзенбанк (България)“ АД договор за залог върху вземания съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-43 от 30.06.2021 г.

166

„ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД

Р-342/04.06.2021 г.

1. На основание чл. 27, ал. 2, т. 6 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 53, ал. 5 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1, т. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката прекратява административното производство по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-28 от 19.04.2021 г. по отношение на искането на „ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД за издаване на разрешение за сключване на договор за залог върху машини;

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката разрешава на „ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД да сключи с „Първа инвестиционна банка“ АД договор за банков кредит съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-28 от 19.04.2021 г.;

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката разрешава на „ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД да сключи с „Първа инвестиционна банка“ АД договор за финансово обезпечение с предоставяне на залог съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-28 от 19.04.2021 г.

167

„Синергон  Енерджи“ ЕООД

Р-341/28.05.2021 г.

1. Разрешава на „Синергон  Енерджи“ ЕООД да сключи  с  „Райфайзенбанк (България)“ АД анекс към Договор за овърдрафт от 18.06.2018 г.  съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-17 от 30.03.2021 г.;

2. Разрешава на „Синергон  Енерджи“ ЕООД да сключи  с  „Райфайзенбанк (България)“ АД договор за залог върху вземания съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-17 от 30.03.2021 г.

168

„Болкан Лоджик“ ООД

Р-340/28.05.2021 г.

1. Разрешава на „Болкан Лоджик“ ООД да сключи с „Българска банка за развитие“ АД договор за линия за издаване на банкови гаранции, договор за залог на вземания - приложение № 2 към договора за линия за издаване на банкови гаранции, договор за залог на вземания - приложение № 3 към договора линия за издаване на банкови гаранции и договор за финансово обезпечение с предоставяне на залог по реда на Закона за договорите за финансово обезпечение - приложение към договора линия за издаване на банкови гаранции, съгласно представените проекти на договори към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-25 от 08.04.2021 г.

2. Разрешава на „Болкан Лоджик“ ООД да сключи с „Българска банка за развитие“ АД договор за револвираща кредитна линия, договор за залог на вземания - приложение № 2 към договора за револвираща кредитна линия, договор за залог на вземания - приложение № 3 към договора за револвираща кредитна линия и договор за финансово обезпечение с предоставяне на залог по реда на Закона за договорите за финансово обезпечение - приложение към договора за револвираща кредитна линия, съгласно представените проекти на договори към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-25 от 08.04.2021 г.

169

„Електроразпределение Север“ АД

Р-339/20.05.2021 г.

Не разрешава на „Електроразпределение Север“ АД да присъедини към собствената си електроразпределителна мрежа обект на клиент, намиращ се на лицензионната територия на „Електроразпределение Юг“ ЕАД във връзка с подадено  Искане с вх. № Е-13-273-24/10.03.2020 г.

170

„Булгаргаз“ ЕАД

Р-338/17.05.2021 г.

Разрешава на „Булгаргаз“ ЕАД да предостави обезпечение под формата на банкова гаранция в полза на Azerbaijan Gaz Supply Company, която да бъде издадена от „СИТИБАНК ЮРЪП ПЛС“ чрез „СИТИБАНК ЕВРОПА” АД, КЛОН БЪЛГАРИЯ, както и да предостави финансово обезпечение под формата на паричен депозит в полза на „СИТИБАНК ЮРЪП ПЛС“ чрез „СИТИБАНК ЕВРОПА” АД, КЛОН БЪЛГАРИЯ, съгласно мотивите на настоящото решение.

171

„Булгаргаз“ ЕАД

Р-337/27.04.2021 г.

Разрешава на „Булгаргаз“ ЕАД да сключи със „СИТИБАНК ЮРЪП ПЛС“ чрез „СИТИБАНК ЕВРОПА” АД, КЛОН БЪЛГАРИЯ Анекс № 2 към Договор за кредит № 443/2020 от 31.07.2020 г., съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-26 от 08.04.2021 г.

172

„Енерго-Про България“ ЕАД

Р-336/21.03.2021 г.

Разрешава на „Енерго-Про България“ ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София, площад „Позитано“ № 2, ет. 5, да се преобразува чрез вливане в него на дружеството „Пиринска Бистрица-Каскади“ ЕАД, с ЕИК 200959562, със седалище и адрес на управление: гр. София, площад „Позитано“ № 2, ет. 5.

173

„E.В.Т. - Електра Волт Трейд“ АД

Р-335/25.02.2021 г.

1. На основание чл. 27, ал. 2, т. 6 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката прекратява административното производство по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-14 от 12.03.2021 г. по отношение на искането на „Е.В.Т. – Електра Волт Трейд“ АД за издаване на разрешение „Е.В.Т. – Електра Волт Трейд“ АД да сключи Договор за подчинен заем от 26.03.2012 г., изменен и допълнен с Допълнителното споразумение от 2021 г., с „Монкада Енерджи България“ ЕООД, „ЕЛ-БАУ“ ООД, „Монкада Енерджи Груп“ С.Р.Л. и „УниКредит Булбанк“ АД, Договор за обезпечение прехвърляне на заем от акционер от 26.03.2012 г., изменен и допълнен с Допълнителното споразумение от 2021 г. със страни „Монкада Енерджи България“ ЕООД, „ЕЛ-БАУ“ ООД, „УниКредит Булбанк“ АД и „УниКредит Аустрия“ АГ и Споразумение за изменение № 2 към договор за залог на акции от 15.03.2012 г., изменен със Споразумение от 2017 г. с „Монкада Енерджи България“ ЕООД, „ЕЛ-БАУ“ ООД,  ЕЛЕ2 С.Р.Л. и „УниКредит Булбанк“ АД;

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал.1, т. 2 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката разрешава на „Е.В.Т. – Електра Волт Трейд“ АД да сключи с „Монкада Енерджи България“ ЕООД, „ЕЛ-БАУ“ ООД, ЕЛЕ2 С.Р.Л., „Монкада Енерджи Груп“ С.Р.Л. и „УниКредит Булбанк“ АД Допълнително споразумение във връзка със Заем за строителство и Заем за ДДС от 26.03.2012 г., изменен и потвърден с Допълнително споразумение от 04.10.2017 г., Споразумение за подчиненост от 26.03.2012 г., и Договор за обезпечение от 26.03.2012 г.;

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал.1, т. 2 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката разрешава на „Е.В.Т. – Електра Волт Трейд“ АД да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД и „УниКредит Банк Австрия“ АД Договор за заем за изграждане и заем за ДДС от 26.03.2012 г. и изменен с Допълнително споразумение от 2017 г. и Допълнително споразумение от 2021 г.

174

„Компания за Енергетика и Развитие“ ООД

Р-334/30.03.2021 г.

1. Разрешава на „Компания за Енергетика и Развитие“ ООД да сключи с „Банка ДСК“ АД анекс към Договор за револвиращ кредит за оборотни средства и издаване на банкови гаранции;

2. Разрешава на „Компания за Енергетика и Развитие“ ООД да сключи с „Банка ДСК“ АД анекс към Договор за залог на търговско предприятие по реда на Закона за особените залози;

3. Разрешава на „Компания за Енергетика и Развитие“ ООД да сключи с „Банка ДСК“ АД анекс към Договор за залог на вземане по реда Закона за особените залози.

175

„Синергон Енерджи“ ЕООД

Р-333/25.02.2021 г.

1. Разрешава на „Синергон Енерджи“ ЕООД да сключи с „Райфайзенбанк (България)“ АД анекс към Договор за овърдрафт от 18.06.2018 г.;

2. Разрешава на „Синергон Енерджи“ ЕООД да сключи с „Райфайзенбанк (България)“ АД договор за залог върху вземания.

176

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Р-332/25.02.2021 г.

Разрешава на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД да се разпореди със стълбовната линия, част от електропроводна линия 20 kV „Кристал 1“, от стълб № 1, Прихватна кула „Кристал 1“ и кабелните линии Ср.Н от Прихватна кула „Кристал 1“ до ЗРУ 20 kV „Рубин“, като я продаде на „Рубин трейдинг“ АД.

177

„Хаос Инвест“ ЕАД

Р-331/12.02.2021 г.

1. Разрешава на „Хаос Инвест“ ЕАД да сключи с „Обединена Българска Банка“ АД договор за банков кредит;

2. Разрешава на „Хаос Инвест“ ЕАД да сключи с „Обединена Българска Банка“ АД договор за залог на търговско предприятие;

3. Разрешава на „Хаос Инвест“ ЕАД да сключи с „Обединена Българска Банка“ АД договор за финансово обезпечение чрез залог върху вземания по сметки.

178

„Топлофикация-Бургас“ АД

Р-330/04.02.2021 г.

1. Разрешава на „Топлофикация - Бургас“ АД като кредитополучател да сключи с „Инвестбанк“ АД като кредитор договор за инвестиционен кредит;

2. Разрешава на „Топлофикация - Бургас“ АД да сключи с „Инвестбанк“ АД договор за финансово обезпечаване по реда на Закона за договорите за финансово обезпечение;

3. Разрешава на „Топлофикация - Бургас“ АД да сключи с „Инвестбанк“ АД договор за учредяване на залог върху вземане по реда на Закона за особените залози, съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-70 от 16.12.2020 г.;

4. Разрешава на „Топлофикация - Бургас“ АД да сключи с „Инвестбанк“ АД договор за учредяване на залог върху бъдеща вещ по реда на Закона за особените залози;

5. Разрешава на „Топлофикация - Бургас“ АД да сключи с „Инвестбанк“ АД договор за учредяване на залог върху движими вещи по реда на Закона за особените залози.

179

„Електроразпределение Север” АД

Р-329/20.01.2021 г.

Разрешава на „Електроразпределение Север” АД да изведе от експлоатация трафопост с диспечерско наименование ТП „Руно“, гр. Габрово, ул. „Индустриална“ № 5, собственост на „Електроразпределение Север” АД.

180

„ЧЕЗ“ а.с.

Р-328/19.01.2021 г.

Разрешава на „ЧЕЗ“ а.с. да се разпореди с притежаваните от него 67% от акциите от капитала на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД като ги продаде и прехвърли на „Ийстърн Юропиън Електрик Къмпъни“ б.в.

181

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД

Р-327/23.12.2020 г.

Разрешава на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД да сключи с „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД договор за заем

182

„Енери Солар БГ 1“ ЕАД

Р-326/23.12.2020 г.

1. Разрешава на „Енери Солар БГ 1“ ЕАД да сключи с „Енери Пауър БГ Холдинг ГМБХ“  Договор за изменение към Договор за акционерен заем от 25.08.2020 г., съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-60 от 30.09.2020 г.

2. Разрешава на „Енери Солар БГ 1“ ЕАД да сключи с „Енери Пауър БГ Холдинг ГМБХ“ Договор за изменение към Договор за залог на търговско предприятие от 26.08.2020 г.

3. Разрешава на „Енери Солар БГ 1“ ЕАД да сключи с „Енери Пауър БГ Холдинг ГМБХ“ Договор за изменение към Договор за залог на вземания от 26.08.2020 г.

183

„Национална електрическа компания“ ЕАД

Р-325/23.12.2020 г.

Разрешава на „Национална електрическа компания“ ЕАД да сключи сделка за изменение на Договор за залог, сключен на 01.02.2002 г. между „Национална електрическа компания“ ЕАД и „КонтурГлобал Марица Изток 3” АД

184

„Булгаргаз“ ЕАД

Р-324/23.12.2020 г.

Разрешава на „Булгаргаз“ ЕАД да сключи със „СИТИБАНК ЮРЪП ПЛС“ чрез „СИТИБАНК ЕВРОПА” АД, КЛОН БЪЛГАРИЯ, Анекс № 1 към Договор за кредит № 443/2020, който включва и условия за издаване на изменение на банкова гаранция в полза на Azerbaijan Gaz Supply Company за удължаване на срока й, както и предоставяне на залог върху парични вземания в полза на „СИТИБАНК ЮРЪП ПЛС“ чрез „СИТИБАНК ЕВРОПА” АД, КЛОН БЪЛГАРИЯ

185

„Овергаз Мрежи“ АД

Р-323/23.12.2020 г.

Разрешава на „Овергаз Мрежи“ АД да сключи:

1. Договор за предоставяне на кредити със страни: „Овергаз Мрежи“ АД (Кредитополучател 1), „Ес Дий Проджект“ ЕАД (Кредитополучател 2), солидарни длъжници - „Овергаз Мрежи“ АД, „Ди Ди Ай Холдингс“ Лимитед, „Овергаз Холдинг“ АД, „Ес Дий Проджект“ ЕАД и „Овергаз Инк.“ АД и кредитори – „Уникредит Булбанк“ АД, „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, „Банка ДСК“ АД, „Алианц Банк България“ АД и Международна банка за икономическо сътрудничество

2. Договор за особен залог на търговско предприятиe със страни: „Овергаз Мрежи“ АД – залогодател; заложни кредитори – „Уникредит Булбанк“ АД, „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, „Банка ДСК“ АД, „Алианц Банк България“ АД и Международна банка за икономическо сътрудничество и агент по обезпечението - „Уникредит Булбанк“ АД

3. Договор за залог на акции от капитала на „Овергаз Мрежи“ АД, собственост на „Овергаз Инк.“ АД, със страни: „Овергаз Мрежи“ АД, „Овергаз Инк.“ АД – залогодател, заложни кредитори – „Уникредит Булбанк“ АД, „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, „Банка ДСК“ АД, „Алианц Банк България“ АД и Международна банка за икономическо сътрудничество и агент по обезпечението - „Уникредит Булбанк“ АД, съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-54 от 02.09.2020 г. проект на договор, като указва на „Овергаз Мрежи“ АД в същия да включи нов член 10.1.1. със следното съдържание: „10.1.1. Преди пристъпване от заложните кредитори към принудително изпълнение по чл. 10.1., което има за предмет разпореждане с акции, представляващи повече от 20 на сто от капитала на „Овергаз Мрежи“ АД, дружеството - „Овергаз Мрежи“ АД подава заявление по реда на чл. 21, ал. 1, т. 23а от ЗЕ до Комисията за енергийно и водно регулиране с искане за разрешаване на съответната сделка. След получаване на това разрешение заложните кредитори могат да реализират правото си на принудително изпълнение.“.

4. Договор за залог на акции от капитала на „Овергаз Мрежи“ АД, собственост на „Ди Ди Ай Холдингс“ Лимитид, със страни: „Овергаз Мрежи“ АД, „Ди Ди Ай Холдингс“ Лимитид – залогодател, заложни кредитори – „Уникредит Булбанк“ АД, „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, „Банка ДСК“ АД, „Алианц Банк България“ АД и Международна банка за икономическо сътрудничество и агент по обезпечението - „Уникредит Булбанк“ АД, съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-54 от 02.09.2020 г. проект на договор, като указва на „Овергаз Мрежи“ АД в същия да включи нов член 10.1.1. със следното съдържание: „10.1.1. Преди пристъпване от заложните кредитори към принудително изпълнение по чл. 10.1., което има за предмет разпореждане с акции, представляващи повече от 20 на сто от капитала на „Овергаз Мрежи“ АД, дружеството - „Овергаз Мрежи“ АД подава заявление по реда на чл. 21, ал. 1, т. 23а от ЗЕ до Комисията за енергийно и водно регулиране с искане за разрешаване на съответната сделка. След получаване на това разрешение заложните кредитори могат да реализират правото си на принудително изпълнение.“.

5. Договор за залог на акции от капитала на „Овергаз Мрежи“ АД, собственост на „Овергаз Мрежи“ АД, със страни: „Овергаз Мрежи“ АД - залогодател, заложни кредитори – „Уникредит Булбанк“ АД, „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, „Банка ДСК“ АД, „Алианц Банк България“ АД и Международна банка за икономическо сътрудничество и агент по обезпечението - „Уникредит Булбанк“ АД, съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-54 от 02.09.2020 г. проект на договор, като указва на „Овергаз Мрежи“ АД в същия да включи нов член 10.1.1. със следното съдържание: „10.1.1. Преди пристъпване от заложните кредитори към принудително изпълнение по чл. 10.1., което има за предмет разпореждане с акции, представляващи повече от 20 на сто от капитала на „Овергаз Мрежи“ АД, дружеството - „Овергаз Мрежи“ АД подава заявление по реда на чл. 21, ал. 1, т. 23а от ЗЕ до Комисията за енергийно и водно регулиране с искане за разрешаване на съответната сделка. След получаване на това разрешение заложните кредитори могат да реализират правото си на принудително изпълнение.“.

6. Договор за залог по Закона за договорите за финансово обезпечение със страни: „Овергаз Мрежи“ АД – залогодател, заложни кредитори – „Уникредит Булбанк“ АД, „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, „Банка ДСК“ АД, „Алианц Банк България“ АД и Международна банка за икономическо сътрудничество и агент по обезпечението - „Уникредит Булбанк“ АД, съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-54 от 02.09.2020 г. проект на договор.

7. Договор за покупко-продажба на акции със страни: „Ди Ди Ай Холдингс“ Лимитид и „Овергаз Мрежи“ АД

8. Договор за покупко-продажба на акции със страни: „Овергаз Инк.“ АД и „Овергаз Мрежи“ АД

186

"Костинбродгаз“ ООД

Р-322/19.11.2020 г.

Разрешава на „Костинбродгаз“ ООД да сключи:

1. Договор за банков кредит с „Обединена Българска Банка“ АД.

2. Договор за учредяване на особен залог върху търговско предприятие в полза „Обединена Българска Банка“ АД, като съвкупност и с отделно посочени активи, съгласно представения проект на договор, като указва на „Костинбродгаз“ ООД чл. 12.3. и чл. 12.7. от същия, да включват единствено права и задължения, както следва: „чл. 12.3. Заложният кредитор има право да се удовлетвори от търговското предприятие като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, само в неговата цялост съгласно чл. 53, ал. 1 по ЗЕ.“, съответно „чл. 12.7. Заложният кредитор има право да продаде заложеното предприятие в неговата цялост съгласно чл. 53, ал. 1 по ЗЕ, след изтичането на две седмици от вписване на пристъпването към изпълнение. При извършване на продажбата заложният кредитор е длъжен да положи грижата на добър търговец. Получената цена срещу продажбата на заложеното имущество се превежда по банковата сметка на депозитаря, определен по реда на ЗОЗ, за извършване на разпределение.“.

3. Договор за финансово обезпечение чрез залог върху вземания (по сметки) в полза „Обединена Българска Банка“ АД

187

„Енерго-Про Енергийни услуги“ ЕООД

Р-321/20.10.2020 г.

1. На основание чл. 27, ал. 2, т. 6 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката прекратява административното производство по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-53 от 06.08.2020 г. по отношение на искането на „Енерго-Про Енергийни Услуги“ ЕАД за издаване на разрешение „Енерго-Про Варна“ ЕАД да сключи анекс към Договор за поръчителство от 27.06.2014 г., сключен между „Банка ДСК“ ЕАД и „Енерго-Про Варна“ ЕАД;

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1, т. 3 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката разрешава на „Енерго-Про Енергийни Услуги“ ЕАД да сключи с „Банка ДСК“ ЕАД анекс към Договор за кредит № 1368 от 27.06.2014 г.

188

„Енерго-Про Енергийни услуги“ ЕООД

Р-320/20.10.2020 г.

Разрешава на „Енерго-Про Енергийни услуги“ ЕООД да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД договор за кредит за поемане на кредитни ангажименти по линия на овърдрафт кредит и договор за учредяване на особен залог върху вземане

189

„Булгаргаз“ ЕАД

Р-319/30.09.2020 г.

1. Разрешава на „Булгаргаз“ ЕАД да сключи със „СИТИБАНК ЮРЪП ПЛС“ чрез „СИТИБАНК ЕВРОПА“АД, КЛОН БЪЛГАРИЯ, договор за кредит тип овърдрафт

2. Разрешава на „Булгаргаз“ ЕАД да сключи с „БАНКА ДСК“ АД договор за кредит тип овърдрафт

3. Разрешава на „Булгаргаз“ ЕАД да сключи с „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД договор за банков кредит тип овърдрафт

4. Разрешава на „Булгаргаз“ ЕАД да сключи с „Централна кооперативна банка“ АД договор за предоставяне на кредит тип овърдрафт 

190

„Топлофикация-Плевен“ ЕАД

Р-318/05.08.2020 г.

1. На основание чл. 27, ал. 2, т. 6 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 53, ал. 5 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1, т. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката прекратява административното производство по отношение на искането на „Топлофикация-Плевен“ ЕАД за издаване на разрешение за сключване на договор за учредяване на залог върху движими вещи по реда на Закона за особените залози, предмет на Договор за покупко-продажба на оборудване от 05.06.2020 г., сключен между „Топлофикация-Плевен“ ЕАД и 11 Endustriyel Muhendislik ve Logistik Нizm.A.S;

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката разрешава на „Топлофикация-Плевен“ ЕАД като кредитополучател да сключи договор за кредитен ангажимент с „Инвестбанк“ АД като кредитодател и „Топлофикация Русе“ АД като солидарен длъжник.

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката разрешава на „Топлофикация-Плевен“ АД да сключи като солидарен длъжник договор за кредитен ангажимент с „Инвестбанк“ АД като кредитодател и кредитен ангажимент като кредитополучател.

4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката разрешава на „Топлофикация-Плевен“ АД да сключи с „Инвестбанк“ АД договор за учредяване на залог върху вземане по реда на Закона за особените залози.

5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката разрешава на „Топлофикация-Плевен“ АД да сключи с „Инвестбанк“ АД договор за финансово обезпечение с предоставяне на залог върху парични вземания по банкова сметка по реда на Закона за договорите за финансово обезпечение.

6. На основание чл. 53, ал. 1 и ал. 5 от Закона за енергетиката и чл. 92 ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката разрешава на „Топлофикация-Плевен“ ЕАД да сключи с „Инвестбанк“ АД договор за учредяване на залог върху движими вещи по реда на Закона за особените залози, с предмет машини и оборудване – енергетично оборудване, собственост на „Топлофикация- Плевен“ ЕАД, като указва на дружеството в договора да бъде включена клауза, предвиждаща заложените вещи да бъдат продавани от „Инвестбанк“ АД само в тяхната цялост като енергиен обект след предварително разрешение на Комисията за енергийно и водно регулиране.

191

„Топлофикация Русе“ ЕАД

Р-317/05.08.2020 г.

1. На основание чл. 27, ал. 2, т. 6 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 53, ал. 5 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1, т. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката прекратява административното производство по заявление на „Топлофикация Русе“ ЕАД за издаване на разрешение за сключване на договор за учредяване на залог върху движими вещи по реда на Закона за особените залози;

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката разрешава на „Топлофикация Русе“ ЕАД като кредитополучател да сключи договор за кредитен ангажимент с „Инвестбанк“ АД като кредитодател и „Топлофикация-Плевен“ АД като солидарен длъжник.

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката разрешава на „Топлофикация Русе“ ЕАД да сключи като солидарен длъжник договор за кредитен ангажимент с „Инвестбанк“ АД като кредитодател и „Топлофикация-Плевен“ АД като кредитополучател.

4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката разрешава на „Топлофикация Русе“ ЕАД да сключи с „Инвестбанк“ АД договор за учредяване на залог върху вземане по реда на Закона за особените залози.

5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката разрешава на „Топлофикация Русе“ ЕАД да сключи с „Инвестбанк“ АД договор за финансово обезпечение с предоставяне на залог върху парични вземания по банкова сметка по реда на Закона за договорите за финансово обезпечение.

192

„Марица изток 2“ ЕАД

Р-316/05.08.2020 г.

Разрешава на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД да се преобразува чрез вливане в него на дружеството „ТЕЦ Марица изток 2 (9 и 10)“ ЕАД.

193

„Булгаргаз“ ЕАД

Р-315/30.07.2020 г.

Разрешава на „Булгаргаз“ ЕАД да сключи със „СИТИБАНК ЮРЪП ПЛС“ чрез „СИТИБАНК ЕВРОПА” АД, КЛОН БЪЛГАРИЯ, договор за банков кредит, който включва и условия за издаване на  банкова гаранция в полза на Azerbaijan Gaz Supply Copmany, както и предоставяне на залог върху парични вземания в полза на „СИТИБАНК ЮРЪП ПЛС“ чрез „СИТИБАНК ЕВРОПА” АД, КЛОН БЪЛГАРИЯ.

194

„Топлофикация София“ ЕАД

Р-314/16.07.2020 г.

1. Разрешава на „Топлофикация София“ ЕАД да сключи с „Българска банка за развитие“ АД договор за кредит съгласно;

2. Разрешава на „Топлофикация София“ ЕАД да сключи с „Българска банка за развитие“ АД договор за залог по реда на Закона за особените залози върху настоящи, бъдещи и условни вземания, произтичащи от продажба на електрическа енергия

3. Разрешава на „Топлофикация София“ ЕАД да сключи с „Българска банка за развитие“ АД договор за залог по реда на Закона за особените залози върху настоящи, бъдещи и условни вземания по всички сметки на „Топлофикация София“ ЕАД, открити в търговски банки на територията на страната, както и всички вземания по новооткрити впоследствие сметки;

4. Разрешава на „Топлофикация София“ ЕАД да сключи с „Българска банка за развитие“ АД договор за финансово обезпечение с предоставяне на залог по реда на Закона за договорите за финансово обезпечение.

195

„Севлиевогаз-2000“ АД

Р-313/30.06.2020 г.

1. Разрешава на „Севлиевогаз-2000“ АД да сключи с „Алианц банк България“ АД договор за банков инвестиционен кредит;

2. Разрешава на „Севлиевогаз-2000“ АД да сключи с „Алианц банк България“ АД договор за учредяване нa залог върху движими вещи по реда на Закона за особените залози;

3. Разрешава на „Севлиевогаз-2000“ АД да сключи с „Алианц банк България“ АД договор за учредяване на залог по Закона за договорите за финансово обезпечение;

4. Разрешава на „Севлиевогаз-2000“ АД да сключи с „Алианц банк България“ АД договор за учредяване на залог върху вземане по реда на Закона за особените залози.

196

„АКВА Пауър Си Еф Карад Пи Ви Парк“ ЕАД

Разрешение

№ Р-312/16.06.2020 г.

1. Разрешава на „АКВА Пауър Си Еф Карад Пи Ви Парк“ ЕАД да сключи с „Енери Пауър БГ Холдинг ГМБХ“ договор за акционерен заем, съгласно представения проект със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-59 от 12.05.2020 г.

2. Разрешава на „АКВА Пауър Си Еф Карад Пи Ви Парк“ ЕАД да сключи с „Енери Пауър БГ Холдинг ГМБХ“ договор за залог на търговско предприятие, съгласно представения проект със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-59 от 12.05.2020 г.

3. Разрешава на „АКВА Пауър Си Еф Карад Пи Ви Парк“ ЕАД да сключи с „Енери Пауър БГ Холдинг ГМБХ“ договор за залог на вземания, съгласно представения проект със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-59 от 12.05.2020 г.

197

„Електроразпределение Север” АД

Разрешение № Р-311/10.04.2020 г.

Разрешава на „Електроразпределение Север” АД да изведе от експлоатация трафопост с диспечерско наименование КТП № 396, гр. Варна, ул. „Княз Дондуков“ № 5, собственост на „Електроразпределение Север” АД.

198

„РЕС Технолъджи“ АД

Разрешение № Р-310/01.04.2020 г.

1. Одобрява Договор за изменение № 2 към Договор за заем от 30.05.2017 г., сключен на 29.01.2020 г.

2. Одобрява Договор за изменение № 3 на Договор за особен залог на вземания и банкови сметки от 30.05.2017 г.

3. Одобрява Договор за изменение № 2 на Договор за залог по Закона за договорите за финансово обезпечение от 30.05.2017 г.

5. Одобрява Договор за изменение № 2 към Договор за заем от 30.05.2017 г., сключен на 29.01.2020 г.

4. Разрешава на „РЕС Технолъджи“ АД да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД и „Експресбанк“ АД Договор за изменение № 3 на Договор за особен залог на търговско предприятие от 30.05.2017 г. съгласно представения проект със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-5 от 31.01.2020 г.

199

„АСМ-БГ Инвестиции“ АД

Разрешение № Р-309/01.04.2020 г.

1. Одобрява Договор за изменение № 2 към Договор за заем от 30.05.2017 г.,

2. Одобрява Договор за изменение № 3 на Договор за особен залог на вземания и банкови сметки от 30.05.2017 г.,

3.Одобрява Договор за изменение № 2 на Договор за залог по Закона за договорите за финансово обезпечение от 30.05.2017 г.,

4. Разрешава на „АСМ-БГ Инвестиции“ АД да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД и „Експресбанк“ АД Договор за изменение № 2 на Договор за особен залог на търговско предприятие от 30.05.2017 г. съгласно представения проект със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-3 от 31.01.2020 г.

5. Одобрява Договор за изменение № 2 към Договор за заем от 30.05.2017 г., сключен на 29.01.2020 г. между „РЕС Технолъджи“ АД като заемополучател, „АСМ-БГ Инвестиции“ АД като съдлъжник, „УниКредит Булбанк“ АД като първоначален кредитор, Агент и Агент по обезпеченията, „Експресбанк“ АД като първоначален кредитор и „Банка ДСК“ ЕАД като хеджираща страна, представен със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-4 от 20.02.2020 г.

200

„ТЕЦ-Варна" ЕАД

Разрешение № Р-308/20.03.2020 г.

1. Разрешава на „ТЕЦ Варна“ ЕАД да сключи с „Търговска банка Д“ АД договор за кредит съгласно представения проект с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-8#4  от 10.03.2020 г.;

2. Разрешава на „ТЕЦ Варна“ ЕАД да сключи с „Търговска банка Д“ АД договор за особен залог на вземания съгласно представения проект с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-8#4 от 10.03.2020 г.;

3. Разрешава на „ТЕЦ Варна“ ЕАД да сключи с „Търговска банка Д“ АД договор за учредяване на особен залог върху търговско предприятие съгласно представения проект с писмо с вх. № E-ЗЛР-Р-8# от 10.03.2020 г., като указва на дружеството да включи клауза предвиждаща заложеното имущество да бъде продавано само в неговата цялост като енергиен обект след предварително разрешение на Комисията за енергийно и водно регулиране.

201

„Синергон Енерджи" ЕООД

№ Р-307/18.12.2019 г.

1. Разрешава на „Синергон Енерджи“ ЕООД да сключи с „Райфайзенбанк (България)“ АД анекс към Договор за овърдрафт от 18.06.2018 г. съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-76 от 22.10.2019 г. проект на договор;

2. Разрешава на „Синергон Енерджи“ ЕООД да сключи с „Райфайзенбанк (България)“ АД договор за залог върху вземания съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-76 от 22.10.2019 г.  проект на договор.

202

„Енерджи Маркет" АД

№ Р-306/18.12.2019 г.

I. Прекратява административното производство по заявление с вх. № E-ЗЛР-P-90 от 22.11.2019 г., подадено от „Енерджи Маркет“ АД, в частта относно искането за разрешаване сключването с „Търговска банка Д“ АД на договор за кредит.

II. Дава разрешение на „Енерджи Маркет“ АД:

1. Да сключи Договор за особен залог на вземания с „Търговска банка Д“ АД, съгласно представения със заявление с вх. № E-ЗЛР-P-90 от 22.11.2019 г. проект на договор.

2. Да сключи Договор за особен залог на търговско предприятие с „Търговска банка Д“ АД, съгласно представения със заявление с вх. № E-ЗЛР-P-90 от 22.11.2019 г. проект на договор.

203

„Енерджи Маркет Глобал" ООД

№ Р-305/18.12.2019 г.

1. Разрешава на „Енерджи Маркет Глобал“ ООД да сключи с „Търговска банка Д“ АД Договор за кредит съгласно представения със заявление с вх. № E-ЗЛР-P-91 от 22.11.2019 г. проект на договор.

2. Разрешава на „Енерджи Маркет Глобал“ ООД да сключи с „Търговска банка Д“ АД Договор за особен залог на вземания с „Търговска банка Д“ АД, съгласно представения със заявление с вх. № E-ЗЛР-P-91 от 22.11.2019 г. проект на договор.

204

„ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕООД

№ Р-304/18.12.2019 г.

Разрешава на „Енерго-Про Енергийни услуги“ ЕООД да сключи с „Уникредит Булбанк“ АД Договор за банков кредит под условие за поемане на кредитни ангажименти  под формата на банкови гаранции, контрагаранции, стендбай акредитиви, поръчителства и документарни акредитиви, с включена клауза за учредяване на залог по реда на Закона за договорите за финансови обезпечения, съгласно представения със заявление с вх. № E-ЗЛР-P-92 от 26.11.2019 г.  проект на договор.

205

„ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕООД

№ Р-303/18.12.2019 г.

Разрешава на „Енерго-Про Енергийни услуги“ ЕООД да сключи с „Банка ДСК“ ЕАД анекс към Договор за кредит № 1368 от 27.06.2014 г. и анекс към Договор за учредяване на особени залози върху вземания и банкови сметки от 27.06.2014 г., съгласно представените проекти към заявление с № E-ЗЛР-P-70 от 11.10.2019 г.

206

„ЕНЕРГО-ПРО Трейдинг“ ЕАД

„ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕООД

№ Р-302/05.12.2019 г.

1.  На основание чл. 52, ал. 1 от Закона за енергетиката, чл. 87, ал. 1 и чл. 88, ал. 3, т. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката дава разрешение за преобразуване на ЕНЕРГО-ПРО Трейдинг“ ЕАД чрез вливане в дружеството на „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕООД;

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 52, ал. 2, чл. 55, ал. 1, т. 3 от Закона за енергетиката и чл. 71, ал. 1, т. 3, чл. 88, ал. 3, т. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката прекратява лицензия № Л-199-15 от 27.02.2006 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и на „координатор на комбинирана балансираща група“, издадена на „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕООД;

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 42, ал. 2 от Закона за енергетиката отказва да продължи срока на издадената на „ЕНЕРГО-ПРО Трейдинг“ ЕАД лицензия № Л-360-15 от 21.07.2011 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“;

4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 51, ал. 1, т. 1 и чл. 52, ал. 2 от Закона за енергетиката и чл. 61, ал.. 2, т. 1 и чл. 88, ал. 3, т. 1 от  Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката изменя лицензия № Л-360-15 от 21.07.2011 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, издадена на „ЕНЕРГО-ПРО Трейдинг“ ЕАД, ново наименование „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕАД, като допълва същата с права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група“;

5. Решенията по т. 2 и т. 4 влизат в сила от датата на вписване на преобразуването в Търговския регистър и новото наименование на приемащото дружество.

207

„Костинбродгаз“ ООД

№ Р-301/05.12.2019 г.

1. Разрешава на „Костинбродгаз“ ООД да сключи с „Обединена Българска Банка“ АД договор за банков кредит съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-71 от 11.10.2019 г.;

2. Разрешава на „Костинбродгаз“ ООД да сключи с „Обединена Българска Банка“ АД договор за учредяване на особен залог върху търговско предприятие съгласно представения проект с писмо с вх. № E-ЗЛР-Р-71 от 25.10.2019 г., като указва на дружеството да включи клауза предвиждаща заложените вещи да бъдат продавани само в тяхната цялост като енергиен обект след предварително разрешение на Комисията за енергийно и водно регулиране;

3. Разрешава на „Костинбродгаз“ ООД да сключи с „Обединена Българска Банка“ АД договор за финансово обезпечение чрез залог върху вземания по Закона за договорите за финансово обезпечение съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-71 от 11.10.2019 г.

208

„Бугаргаз“ ЕАД

№ Р-300/28.11.2019 г.

1. Разрешава на „Булгаргаз“ ЕАД да сключи с „ИНГ Банка Н.В“ клон София договор за кредит овърдрафт съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-86 от 14.11.2019 г.;

2. Разрешава на „Булгаргаз“ ЕАД да сключи със „Ситибанк Европа“ АД клон България договор за кредит съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-86 от 14.11.2019 г.

209

„Хелиос Проджектс“ ЕАД

№ Р-299/20.11.2019 г.

Разрешава на „Хелиос Проджектс“ ЕАД да сключи с Китайската банка за развитие Договор за изменение към Договор за залог на търговско предприятие от 27 февруари 2012 г., съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-69 от 02.10.2019 г.

210

„БИ СИ АЙ ЧЕРГАНОВО“ ЕООД

№ Р-298/20.11.2019 г.

Разрешава на „Би Си Ай Черганово“ ЕООД да сключи с Китайската банка за развитие Договор за изменение към Договор за залог на търговско предприятие от 03 декември 2012 г., съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-68 от 02.10.2019 г.

211

„Екоенерджи Солар“ ЕООД

№ Р-297/04.11.2019 г.

I. Прекратява административното производство по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-60 от 17.09.2019 г., подадено от „Екоенерджи Солар“ ЕООД, в частта относно искането за разрешаване сключването с „УниКредит Булбанк“ АД на договор за залог на дялове.

II. Дава разрешение на „Екоенерджи Солар“ ЕООД:

1. Да сключи Срочен договор за кредити с „УниКредит Булбанк“ АД, съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-60 от 17.09.2019 г. проект на договор.

2. Да сключи Изменение към Договор за лихвен суап от 06.12.2016 г. с „УниКредит Булбанк“ АД, както и анекс към този  договор за  финансово  обезпечение  по  Закона  за  договорите  за  финансово обезпечение, съгласно  представените  със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-60 от 17.09.2019 г.  проекти на договори.

3. Да сключи Договор за залог на търговското предприятие в полза на „УниКредит Булбанк“  АД,  съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-61 от 17.09.2019 г. проект на договор.

4. Да сключи Договор за залог на вземания с „УниКредит Булбанк“ АД, съгласно  представения  със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-61 от 17.09.2019 г.  проект на договор.

212

„Екосолар“ ЕООД

№ Р-296/04.11.2019 г.

I. Прекратява административното производство по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-62 от 17.09.2019 г., подадено от „Екосолар“ ЕООД, в частта относно искането за разрешаване сключването с „УниКредит Булбанк“ АД на договор за залог на дялове.

II. Дава разрешение на „Екосолар“ ЕООД:

1. Да сключи Срочен договор за кредити с „УниКредит Булбанк“ АД, съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-63 от 17.09.2019 г. проект на договор.

2. Да сключи Изменение към Договор за лихвен суап от 06.12.2016 г. с „УниКредит Булбанк“ АД, както и анекс към този  договор за  финансово  обезпечение  по  Закона  за  договорите  за  финансово обезпечение, съгласно  представените  със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-63 от 17.09.2019 г.  проекти на договори.

3. Да сключи Договор за залог на търговското предприятие в полза на „УниКредит Булбанк“  АД,  съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-62 от 17.09.2019 г. проект на договор.

4. Да сключи Договор за залог на вземания с „УниКредит Булбанк“ АД, съгласно  представения  със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-62 от 17.09.2019 г.  проект на договор.

213

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД

№ Р-295/08.10.2019 г.

Разрешава на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД да сключи с „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД договор за заем съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-58 от 20.08.2019 г. проект на договор, ведно с приложенията към него.

214

„Костинбродгаз” ООД

№ Р-294/04.09.2019 г.

Прекратява административното производство, образувано по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-4 от 14.02.2019 г. от „Костинбродгаз” ООД за издаване на разрешение за извършване на сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие.

215

„Булгаргаз” ЕАД

№ Р-293/16.08.2019 г.

1. Разрешава на „Булгаргаз“ ЕАД да сключи с „Търговска банка Д“ АД договор за кредит съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-51 от 04.07.2019 г.;

2. Разрешава на „Булгаргаз“ ЕАД да сключи с „Експресбанк“ АД договор за кредит овърдрафт за оборотни средства съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-51 от 04.07.2019 г.;

3. Разрешава на „Булгаргаз“ ЕАД да сключи с „Централна кооперативна банка“ АД Анекс № 2 към Договор за предоставяне на кредит овърдрафт реф. № 42327РО-АА-00-25 от 21.12.2017 г. между „Булгаргаз“ ЕАД и „Централна кооперативна банка“ АД, съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-51 от 04.07.2019 г.

216

„Сентрал Хидроелектрик Дьо Булгари“ ЕООД

№ Р-292/09.08.2019 г.

1. Дава разрешение на „Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари“ ЕООД да сключи с „Експресбанк“ АД договор за встъпване в дълг и за встъпване в договор за заем, съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-5 от 21.02.2019 г.

2. Дава разрешение на „Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари“ ЕООД да сключи с „Експресбанк“ АД договор за учредяване на особен залог на търговско предприятие, договор за особен залог на вземания и банкови сметки и договор за залог по Закона за договорите за финансово обезпечение, съгласно представените проекти към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-6 от 21.02.2019 г.

217

„Уинд Форс БГ“ ЕООД

№ Р-291/23.07.2019 г.

Разрешава на „Уинд Форс БГ“ ЕООД да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД договор за учредяване на особен залог на вземане, съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-20 от 28.05.2019 г.

218

„Хаос Инвест-1“ ЕАД

№ Р-290/23.07.2019 г.

Разрешава на „Хаос Инвест-1“ ЕАД да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД договори за учредяване на особен залог, съгласно представените проекти към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-13 от 29.03.2019 г.

219

„E.В.Т.-Електра Волт Трейд“ АД

№ Р-289/23.07.2019 г.

Разрешава на „Е.В.Т. – Електра Волт Трейд“ АД да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД Договор за изменение към Договор за залог на търговско предприятие от 26 март 2012 г., съгласно представения проект заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-2 от 25.01.2019 г.

220

„Биовет“ АД

№ Р-288/19.06.2019 г.

1. Разрешава на „Биовет“ АД да учреди в полза на „Обединена българска банка“ АД договорна ипотека съгласно представения проект на нотариален акт към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-17 от 11.04.2019 г.;

2. Разрешава на „Биовет“ АД да сключи с „Обединена българска банка“ АД Договор за особен залог на движими вещи съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-17 от 11.04.2019 г., като указва на дружеството в договора да включи клауза, предвиждаща заложените вещи да бъдат продавани само в тяхната цялост като енергиен обект след предварително разрешение на Комисията за енергийно и водно регулиране.

221

„ЕЙ И ЕС Гео Енерджи“ ООД

№ Р-287/19.06.2019 г.

Разрешава на „ЕЙ И ЕС Гео Енерджи“ ООД да сключи с Европейска банка за възстановяване и развитие, Международна финансова корпорация и УниКредит Банк С.П.А. и УниКредит банк АГ, клон Лондон Анекс № 2 – Споразумение за изменение на договор за залог на търговско предприятие от 04.12.2008 г., съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-16 от 03.04.2019 г.

222

„РЕС Технолъджи“ АД

№ Р-286/19.06.2019 г.

1. На основание чл. 27, ал. 2, т. 6 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката прекратява административното производство по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-57 от 26.11.2018 г., подадено от „РЕС Технолъджи“ АД;

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката разрешава на „РЕС Технолъджи“ АД да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД и „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД Договор за изменение на Договор за особен залог на вземания и банкови сметки от 30.05.2017 г. съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-56 от 26.11.2018 г.

223

„АСМ-БГ Инвестиции“ АД

№ Р-285/19.06.2019 г.

1. На основание чл. 27, ал. 2, т. 6 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката прекратява административното производство по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-55 от 26.11.2018 г., подадено от „АСМ-БГ Инвестиции“ АД;

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката разрешава на „АСМ-БГ Инвестиции“ АД да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД и „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД Договор за изменение на Договор за особен залог на вземания и банкови сметки от 30.05.2017 г. съгласно представения проект към заявление с вx. № Е-ЗЛР-Р-54 от 26.11.2018 г.

224

„Компания за Енергетика и Развитие“ ООД

№ Р-284/05.06.2019 г.

Разрешава на „Компания за Енергетика и Развитие“ ООД да сключи със „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД Договор за револвиращ кредит за оборотни средства и издаване на банкови гаранции съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1 от 10.01.2019 г.

Разрешава на „Компания за Енергетика и Развитие“ ООД да сключи със „Сосиете Женерал Експресбанк“ Договор за залог на търговско предприятие по реда на Закона за особените залози съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1 от 10.01.2019 г., като указва на дружеството в договора да включи клауза, предвиждаща заложените вещи да бъдат продавани само в тяхната цялост като енергиен обект след предварително разрешение на Комисията за енергийно и водно регулиране.

Разрешава на „Компания за Енергетика и Развитие“ ООД да сключи със „Сосиете Женерал Експресбанк“ Договор за залог на вземане по реда Закона за особените залози, съгласно представения проект с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-1 от 29.01.2019 г.към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1 от 10.01.2019 г.

225

„ТЕЦ Варна“ ЕАД

№ Р-283/28.05.2019 г.

Разрешава на „Компания за Енергетика и Развитие“ ООД да сключи със „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД Договор за револвиращ кредит за оборотни средства и издаване на банкови гаранции съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1 от 10.01.2019 г.

226

"Аква Пауър Си Еф Карад Пи Ви Парк" ЕАД

№ Р-282/28.02.2019 г.

Разрешава на „Аква Пауър Си Еф Карад Пи Ви Парк“ ЕАД да сключи с Международна финансова корпорация, Корпорация за задгранични частни инвестиции и „Уникредит Булбанк“ АД Договор за изменение на Договор за залог на търговско предприятие от 09.03.2012 г., съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-59 от 29.11.2018 г.

227

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД

№ Р-281/20.12.2018 г.

Разрешава на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД да сключи с „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД договор за заем съгласно проекта, представен със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-50 от 16.11.2018 г.

228

„Енерго-Про Енергийни Услуги“ ЕООД

№ Р-280/20.12.2018 г.

Разрешава на „Енерго-Про Енергийни услуги“ ЕООД да сключи със „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД договор за кредитна линия за издаване на банкови гаранции и договор за залог на банкови сметки, съгласно представените проекти на договори към заявление с вх. № E-ЗЛР-P-53 от 20.11.2018 г.

229 „ЧЕЗ Разпределение България“ АД № Р-279/ 27.11.2018г. Разрешава на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД да сключи с ЧЕЗ а.с. договор за заем съгласно проекта, представен с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-47 от 22.11.2018 г.    
230 „Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари“ ЕООД № Р-278/ 08.11.2018г. 1. Отказва да даде разрешение на „Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари“ ЕООД да сключи със „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД договор за встъпване в дълг и за встъпване в договор за заем, съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-22 от 28.05.2018 г. 2. Отказва да даде разрешение на „Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари“ ЕООД да сключи със „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД договор за учредяване на особен залог на търговско предприятие, договор за особен залог на вземания и банкови сметки и договор за залог по Закона за договорите за финансово обезпечение, съгласно представените проекти към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-21 от 28.05.2018 г.    
231 „Енерго-Про Енергийни Услуги“ ЕООД № Р-277/ 02.11.2018г. Разрешава на „Енерго-Про Енергийни услуги“ ЕООД да сключи с „Банка ДСК“ ЕАД анекс към Договор за кредит № 1368 от 27.06.2014 г. и анекс към Договор за учредяване на особени залози върху вземания и банкови сметки от 27.06.2014 г., съгласно представените проекти към заявление № E-ЗЛР-P-37 от 09.08.2018 г.    
232 "Дъбово Енерджи" ЕООД № Р-276/18.10.2018 г. Разрешава на „Дъбово Енерджи“ ЕООД да сключи със „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД анекс към Договор за кредит от 30.03.2018 г. съгласно представения с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-16 от 23.07.2018 г. проект.    
233 "Синергон Енерджи" ЕООД № Р-275/30.07.2018 г. 1. Разрешава на „Синергон Енерджи“ ЕООД с ЕИК 202668908, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район „Средец“, ул. „Солунска“ № 2, да сключи с „Райфайзенбанк (България)“ АД договор за овърдрафт съгласно представения с писмо с вх. Е-ЗЛР-Р-19 от 26.06.2018 г. проект на договор; 2. Разрешава на „Синергон Енерджи“ ЕООД да учреди в полза на „Райфайзенбанк (България)“ АД особен залог върху вземания съгласно представения с писмо с вх. Е-ЗЛР-Р-19 от 26.06.2018 г. проект на договор.    
234 "Енерджи Маркет" АД № Р-274/07.06.2018 г. Разрешава на „Енерджи Маркет“ АД да сключи с „Търговска Банка Д“ АД анекс към Договор за кредит № 1787.1014 от 07.11.2014 г. и договор за особен залог на вземания, съгласно представените проекти към заявление с вx. № E-ЗЛР-P-56 от 21.12.2017 г., допълнено с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-56 от 25.05.2018 г.    
235 "Райков сервиз" ООД № Р-273/05.06.2018 г. Разрешава на ,,Райков сервиз“ ООД започване осъществяването на лицензионна дейност по издадените лицензии № Л-448-08 от 31.08.2015 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и № Л-448-12 от 31.08.2015 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” на територията на община Смолян, под условие - след получаване на документ за въвеждане на строежа в експлоатация, издаден при условията и по реда на Закона за устройство на територията.    
236 "ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД № Р-272/ 16.05.2018 г.  Разрешава на „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД да сключи с „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД договор за заем, съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-4 от 09.02.2018 г. проект на договор, ведно с приложенията към него    
237 „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕООД № Р-271/02.02.2018 г. Разрешава на „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕООД  да сключи с „ЕНЕРГО- ПРО Варна“ ЕАД договор за предоставяне на овърдрафт заемна линия, съгласно представения проект към заявление с вх. № E-ЗЛР-P-53 от 16.11.2017 г.    
238  „АВВ Електрифициране“ ООД № Р-270/16.01.2018 г. 1. Разрешава на „АВВ Електрифициране“ ООД да сключи с „Търговска Банка Д“ АД Договор за особен залог на вземания, съгласно представения актуализиран проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-33 от 01.08.2017 г.; 2. Разрешава на „АВВ Електрифициране“ ООД да сключи с „Търговска Банка Д“ АД Договор за особен залог на търговско предприятие, съгласно представения актуализиран проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-33 от 01.08.2017 г.    
239  „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД № Р-269/15.13.2017 г.  Разрешава на „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД да сключи с „Български Енергиен Холдинг” ЕАД Договор за заем в размер на 4 483 722,67 лева (четири милиона четиристотин осемдесет и три хиляди седемстотин двадесет и два лева и шестдесет и седем стотинки), съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-46 от 25.09.2017 г. проект на договор, ведно с приложенията към него.    
240  „РЕС Технолъджи“ АД „АСМ-БГ Инвестиции“ АД № Р-268/14.11.2017 г. 1. На основание чл. 27, ал. 2, т. 6 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за енергетиката и чл. 92 от Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката, прекратява административното производство по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-41 от 16.08.2017 г., в частта относно искането за разрешение за сключване на договор за цесия между „УниКредит Булбанк“ АД и „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД.  2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1, т. 2 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, разрешава на „РЕС Технолъджи“ АД и „АСМ-БГ Инвестиции“ АД да сключат договор за изменение на Договор за заем от 30.05.2017 г., съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-41 от 16.08.2017 г. 3. На основание чл. 53, ал. 5 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1, т. 1 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, разрешава на „РЕС Технолъджи“ АД да сключи договор за изменение на договор за особен залог на търговско предприятие, договор за изменение на договора за особен залог на вземания и банкови сметки и договор за изменение на договора за залог по Закона за договорите за финансово обезпечение, съгласно представените проекти на договори към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-40 от 16.08.2017 г.    
241 „АСМ-БГ Инвестиции“ АД „РЕС Технолъджи“ АД № Р-267/14.11.2017 г.  1. На основание чл. 27, ал. 2, т. 6 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за енергетиката и чл. 92 от Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката, прекратява административното производство по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-39 от 16.08.2017 г., в частта относно искането за разрешение за сключване на договор за цесия между „УниКредит Булбанк“ АД и „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД.  2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1, т. 2 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, разрешава на „АСМ-БГ Инвестиции“ АД и „РЕС Технолъджи“ АД да сключат договор за изменение на Договор за заем от 30.05.2017 г., съгласно представения проект към заявления с вх. № Е-ЗЛР-Р-39 от 16.08.2017 г.3. На основание чл. 53, ал. 5 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1, т. 1 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, разрешава на „АСМ-БГ Инвестиции“ АД да сключи договор за изменение на договор за особен залог на търговско предприятие, договор за изменение на договора за особен залог на вземания и банкови сметки и договор за изменение на договора за залог по Закона за договорите за финансово обезпечение, съгласно представените проекти на договори към заявления с вх. № Е-ЗЛР-Р-38 от 16.08.2017 г.    
242 „Аресгаз“ АД № Р-266/23.10.2017 г. Дава разрешение на „Аресгаз“ ЕАД да присъедини към газоразпределителната си мрежа обект „Хлебопекарна“ и прилежащи обекти, които ще бъдат изградени в недвижими имоти, собственост на „Денислав“ ЕАД, находящи се в с. Константиново, община Варна, област Варна – част от  територията на Лицензия № Л-438-08 от 30.03.2015 г.  за дейността „разпределение на природен газ“, издадена на „Овергаз Мрежи“ АД.    
243  „Е.В.Т. - Електра Волт Трейд“ АД  № Р-265/30.08.2017 г.   I. Дава разрешение на „Е.В.Т. – Електра Волт Трейд“ АД:  1. Да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД допълнително споразумение към договор за заем от 26.03.2012 г. и договор за заем с отразени изменения съгласно допълнителното споразумение, съгласно представените проекти към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-35 от 04.08.2017 г.; 2. Да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД договор за изменение към Договор за особен залог на търговско предприятие от 26.03.2012 г., съгласно представения проект по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-34 от 04.08.2017 г.; 3. Да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД споразумение за изменение към Договор за финансово обезпечение с предоставяне на залог от 26.03.2012 г., съгласно представения проект по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-34 от 04.08.2017 г.; II. Указва на „Е.В.Т. – Електра Волт Трейд“ АД в договора за изменение към Договора за залог на търговското предприятие от 26.03.2012 г. по т. I.2. да бъде включена допълнителна клауза, предвиждаща заложеното имущество, съставляващо енергиен обект, да бъде продавано от „УниКредит Булбанк“ АД само в неговата цялост след предварително разрешение на Комисията за енергийно и водно регулиране.    
244  „Синергон Енерджи“ ЕООД   № Р-264/17.08.2017 г.   1. Разрешава на „Синергон Енерджи“ ЕООД с ЕИК 202668908, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район „Средец“, ул. „Солунска“ № 2, да сключи с „Райфайзенбанк (България)“ АД договор за овърдрафт в размер до 800 000 лв. съгласно представения с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-29#4 от 14.08.2017 г. проект на договор за овърдрафт; 2. Разрешава на „Синергон Енерджи“ ЕООД да учреди в полза на „Райфайзенбанк (България)“ АД особен залог върху вземания, съгласно клаузите на представения с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-29#4 от 14.08.2017 г. проект на договор за залог върху вземания.    
245  "Топлофикация Русе" ЕАД   № Р-263/04.08.2017 г.   1. Дава разрешение на „Топлофикация Русе“ ЕАД за сключване на анекс към договора за заем от 27.06.2016 г. с „Про Трейд Финанс Консулт“ ЕООД, съгласно представения по преписката проект на анекс. 2. Дава разрешение на „Топлофикация Русе“ ЕАД за сключване на споразумение към договора за залог на търговското предприятие между „Топлофикация Русе“ ЕАД и „Про Трейд Финанс Консулт“ ЕООД от 27.06.2016 г., като обезпечение по договора за заем с „Про Трейд Финанс Консулт“ ЕООД, съгласно представения по преписката проект на споразумение.    
246  „Солвей Соди“ АД  № Р-262/02.06.2017 г.   І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 22, чл. 52, ал. 1 от Закона за енергетиката и чл. 88, ал. 3, т. 1 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на „Девен” АД да се преобразува чрез вливане в „Солвей Соди“ АД, съобразно представения по преписката договор за преобразуване чрез вливане. ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 52, ал. 2 и чл. 55, ал. 1, т. 3 от Закона за енергетиката и чл. 88, ал. 3, т. 1, ал. 4 и ал. 5 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката ПРЕКРАТЯВА лицензия № Л-047-03 от 06.12.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, издадена на „Девен“ АД.  ІІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 39, ал. 1, т. 1 и чл. 52, ал. 2 от Закона за енергетиката и чл. 88, ал. 3, т. 1, ал. 4 и ал. 5 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката ИЗДАВА на „Солвей Соди“ АД  Лицензия № Л-489-03 от 02.06.2017 г. за извършване на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, за срок от 30 (тридесет) години чрез топлоелектрическа централа с електрическа мощност 125 MWе и топлинна мощност 700 MWt - приложение № 1 решението. ІV. На основание чл. 21, ал. 1, т. 4 и чл. 149, ал. 1, т. 2 от Закона за енергетиката и чл. 49, ал. 2, т. 7 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката ОДОБРЯВА предложените от „Солвей Соди“ АД Общи условия за продажба на топлинна енергия от „Солвей Соди“ АД на клиенти на топлинна енергия за небитови нужди, приложение № 2 към решението и приложение по лицензията по т.ІІІ. V. На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката и чл. 13, ал. 4 и чл. 49, ал. 2, т. 4 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката ОДОБРЯВА предложените от „Солвей Соди“ АД Правила за работа с клиенти на топлинна енергия за небитови нужди на „Солвей Соди“ АД, приложение № 3 към това решението и приложение по лицензията по т.ІІІ. VІ. На основание чл. 52, ал. 2 от Закона за енергетиката прекратяването на лицензия № Л-047-03 от 06.12.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ на „Девен“ АД по т. II, както и издаването на лицензия № Л-489-03 от 02.06.2017 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ на „Солвей Соди“ АД по т. III, заедно с приложенията към последната, влизат в сила от датата на вписване на преобразуването по т. І в Търговския регистър.    
247  „АСМ-БГ Инвестиции“ АД  № Р-261/23.05.2017 г.   I. На основание чл. 27, ал. 2, т. 6 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка чл. 53, ал. 5 от Закона за енергетиката, чл. 92 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката прекратява административното производство по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-17 от 25.04.2017 г., в частта относно искането за разрешение за учредяване на особен залог на акции и вземания от акции на „АСМ-БГ Инвестиции“ АД, от СДН Къмпани Лтд., и Корея Саут-Ийст Пауър Ко., Лтд., в полза на „УниКредит Булбанк“ АД.   II. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 53, ал. 5 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, разрешава на „АСМ-БГ Инвестиции“ АД: 1. Да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД договор за заем, съгласно представения проект по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-18 от 25.04.2017 г. 2. Да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД договор за особен залог на търговско предприятие съгласно представения проект по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-17 от 25.04.2017 г. 3.  Да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД договор за особен залог на вземания и банкови сметки, съгласно представения проект по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-17 от 25.04.2017 г. 4. Да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД договор за залог по Закона за договорите за финансово обезпечение, съгласно представените проекти на договори към заявления с вх. № Е-ЗЛР-Р-17 от 25.04.2017 г.   III. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката разрешава на „РЕС Технолъджи“ АД, в качеството му на съдлъжник, да сключи договор за заем с „УниКредит Булбанк“ АД, съгласно представения проект на договор към заявления с вх. № Е-ЗЛР-Р-23 от 17.05.2017 г.   II. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 53, ал. 5 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, разрешава на „РЕС Технолъджи“ АД: 1. Да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД договор за заем, съгласно представения проект по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-20 от 25.04.2017 г. 2. Да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД договор за особен залог на търговско предприятие, съгласно представения проект по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-19 от 25.04.2017 г. 3.  Да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД договор за особен залог на вземания и банкови сметки, съгласно представения проект по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-19 от 25.04.2017 г. 4. Да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД договор за залог по Закона за договорите за финансово обезпечение, съгласно представените проекти на договори към заявления с вх. № Е-ЗЛР-Р-19 от 25.04.2017 г.   III. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката разрешава на „АСМ-БГ Инвестиции“ АД да сключи договор за заем с „УниКредит Булбанк“ АД, съгласно представения проект на договор към заявления с вх. № Е-ЗЛР-Р-24 от 17.05.2017 г.    
248  „РЕС Технолъджи“ АД  Р-260/23.05.2017 г.    I. На основание чл. 27, ал. 2, т. 6 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка чл. 53, ал. 5 от Закона за енергетиката, чл. 92 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката прекратява административното производство по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-19 от 25.04.2017 г., в частта относно искането за разрешение за учредяване на особен залог на акции и вземания от акции на „РЕС Технолъджи“ АД, от СДН Къмпани Лтд., и Корея Саут-Ийст Пауър Ко., Лтд., в полза на „УниКредит Булбанк“ АД. II. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 53, ал. 5 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, разрешава на „РЕС Технолъджи“ АД: 1. Да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД договор за заем, съгласно представения проект по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-20 от 25.04.2017 г. 2. Да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД договор за особен залог на търговско предприятие, съгласно представения проект по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-19 от 25.04.2017 г. 3.  Да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД договор за особен залог на вземания и банкови сметки, съгласно представения проект по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-19 от 25.04.2017 г. 4. Да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД договор за залог по Закона за договорите за финансово обезпечение, съгласно представените проекти на договори към заявления с вх. № Е-ЗЛР-Р-19 от 25.04.2017 г.   III. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката разрешава на „АСМ-БГ Инвестиции“ АД да сключи договор за заем с „УниКредит Булбанк“ АД, съгласно представения проект на договор към заявления с вх. № Е-ЗЛР-Р-24 от 17.05.2017 г.    
249 „ТЕЦ Марица изток 2“  ЕАД  № Р-259/12.04.2017 г.  Разрешава на „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД да сключи с „Български Енергиен Холдинг” ЕАД Договор за заем в размер на 89 943 971,04 лв. (осемдесет и девет милиона деветстотин четиридесет и три хиляди деветстотин седемдесет и един лева и четири стотинки) съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-5 от 20.02.2017 г. проект на договор, ведно с приложенията към него.    
250 „КИД 2228“ ЕООД  №Р-258/ 16.02.2017 г.   1. На основание чл. 27, ал. 2, т. 6 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 53, ал. 5 от Закона за енергетиката, чл. 92 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката прекратява административното производство по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-3 от 26.01.2017 г. в частта относно искането за разрешение за учредяване на особен залог на дружествени дялове на „КИД 2228“ ЕООД от „Жребчево Енерджи” ООД в полза на „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД; 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение второ от Закона за енергетиката, във връзка с чл. 92, ал. 1, т. 2 и ал. 4, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката разрешава на „КИД 2228“ ЕООД да сключи със „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД договор за кредит съгласно представения проект по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-3 от 26.01.2017 г.; 3. На основание чл. 53, ал. 5 от Закона за енергетиката, във връзка с чл. 92, ал. 1, т. 1 и ал. 4, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката разрешава на „КИД 2228“ ЕООД да сключи със „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД договор за особен залог на търговско предприятие, съгласно представения проект по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-3 от 26.01.2017 г.; 4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение второ от Закона за енергетиката, във връзка с чл. 92, ал. 1, т. 2 и ал. 4, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката разрешава на „КИД 2228“ ЕООД да сключи с „Жребчево Енерджи“ ООД Анекс към Договора за банков инвестиционен кредит № 697/05208/011288/ от 28.05.2014 г., съгласно представения проект по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-3 от 26.01.2017 г.    
251  „Екосолар“ ЕООД  №Р-257/01.12.2016 г.  Разрешава на „Екосолар“ ЕООД следното: 1. Да сключи Срочен договор за кредит с „УниКредит Булбанк“ АД и със „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, съгласно представения със заявление вх. №  Е-ЗЛР-Р-55 от 25.10.2016 г. проект на договор. 2. Да сключи Договор за лихвен суап с „УниКредит Булбанк“ АД, както и анекс към този договор за финансово обезпечение по Закона за договорите за финансово обезпечение, съгласно представените със заявление вх. № Е-ЗЛР-Р-55 от 25.10.2016 г. проекти на договори. 3. Да сключи Договор за лихвен суап със „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, както и анекс към този договор за финансово обезпечение по Закона за договорите за финансово обезпечение, съгласно представените със заявление вх. № Е-ЗЛР-Р-55 от 25.10.2016 г. проекти на договори. 4. Да сключи Договор за залог на търговското предприятие в полза на „УниКредит Булбанк“ АД и „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, като съвкупност и с отделно посочени активи, съгласно представения със заявление вх. №  Е-ЗЛР-Р-55 от 25.10.2016 г. проект на договор. 5. Да сключи Договор за залог на вземания с „УниКредит Булбанк“ АД и „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, съгласно представения със заявление вх. № Е-ЗЛР-Р-55 от 25.10.2016 г. проект на договор.    
252  „Екоенерджи Солар“ ЕООД  №Р-256/01.12.2016 г.  Разрешава  на „Екоенерджи Солар“ ЕООД следното: 1. Да сключи Срочен договор за кредит с „УниКредит Булбанк“ АД и със „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, съгласно представения със заявление вх. №  Е-ЗЛР-Р-54 от 25.10.2016 г. проект на договор. 2. Да сключи Договор за лихвен суап с „УниКредит Булбанк“ АД, както и анекс към този договор за финансово обезпечение по Закона за договорите за финансово обезпечение, съгласно представените със заявление вх. №  Е-ЗЛР-Р-54 от 25.10.2016 г. проекти на договори. 3. Да сключи Договор за лихвен суап със „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, както и анекс към този договор за финансово обезпечение по Закона за договорите за финансово обезпечение, съгласно представените със заявление вх. №  Е-ЗЛР-Р-54 от 25.10.2016 г. проекти на договори. 4. Да сключи Договор за залог на търговското предприятие в полза на „УниКредит Булбанк“ АД и „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, като съвкупност и с отделно посочени активи, съгласно представения със заявление вх. №  Е-ЗЛР-Р-54 от 25.10.2016 г. проект на договор. 5. Да сключи Договор за залог на вземания в полза на „УниКредит Булбанк“ АД и „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, съгласно представения със заявление вх. № Е-ЗЛР-Р-54 от 25.10.2016 г. проект на договор.    
253  „Национална електрическа компания“ ЕАД  №Р-255/01.12.2016 г.  Разрешава на „Национална електрическа компания“ ЕАД да сключи с „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД Допълнително споразумение № 1 за изменение на Договор за заем № 49-2016 от 25.04.2016 г. съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-47 от 06.10.2016 г. проект на анекс, ведно с приложенията към него.    
254  „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД  №Р-254/22.11.2016 г.  Разрешава на „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД да сключи с „Български Енергиен Холдинг” ЕАД Договор за заем в размер на 45 000 000 (четиридесет и пет милиона) лева, съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-56 от 03.11.2016 г. проект на договор, ведно с приложенията към него.    
255 Енерджи Маркет” АД; „АВВ Електрифициране” ООД №Р-253/15.11.2016 г.   1. На основание чл. 27, ал. 2, т. 6 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за енергетиката, чл. 92 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката прекратява административното производство по заявление с вx. № E-ЗЛР-P-45  от 29.09.2016 г., подадено от „Енерджи Маркет” АД с ЕИК 131200181, със седалище и адрес на управление гр. София 1124, община Столична, район „Средец“, ул. „Цар Иван Асен II” № 41, ет. 1; 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, пр. 2 от Закона за енергетиката, във връзка с чл. 92, ал. 1, т. 3 и ал. 4, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката разрешава в полза на „АВВ Електрифициране” ООД издаването на банкови гаранции в размер до кредитния лимит по Договор за кредит № 1787.1014 от 07.11.2014 г. с „Търговска банка Д” АД съгласно представения към заявление с вx. № E-ЗЛР-P- 46 от 29.09.2016 г. проект на анекс.    
256 "Юлико-Евротрейд" ЕООД № Р-252/20.10.2016 г. I. Дава разрешение на "Юлико-Евротрейд" ЕООД: 1. Да сключи с "Обединена българска банка" АД Договор за инвестиционен банков кредит в размер на 1 260 000 лв., съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-72 от 09.09.2016 г. актуализиран проект на договор. 2. Да учреди в полза на "Обединена българска банка" АД договорна ипотека и особен залог върху имущество, с което се осъществява лицензионна дейност, като обезпечение по Договора за инвестиционен банков кредит в размер на 1 260 000 лв., съгласно представените със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-72 от 09.09.2016 г. актуализирани проекти на договори. 3. Да сключи с "Обединена българска банка" АД Договора за залог върху (съвкупности) от вземания, съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-72 от 09.09.2016 г. актуализиран проект на договор. 4. Да сключи с "Обединена българска банка" АД Договор за финансово обезпечение чрез залог върху вземания съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-72 от 09.09.2016 г. актуализиран проект на договор. 5. Да сключи с "Обединена българска банка" АД Договор за залог върху (съвкупности от) движими вещи (готова продукция, суровини, материали или стоки) като обезпечение по Договор за кредитна линия в размер на 300 000 лв., сключен на 02.11.2015 г., допълнен с Допълнително споразумение № 1 от 26.01.2016 г., Допълнително споразумение № 2 от 24.02.2016 г. и Допълнително споразумение № 3 съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-72 от 09.09.2016 г. актуализиран проект на договор. II. Указва на "Юлико-Евротрейд" ЕООД в договорите по т. I.2 и т. I.5. да бъдат включени допълнителни клаузи, предвиждащи, че заложените вещи и ипотекирани имоти ще бъдат продавани от "Обединена българска банка" АД само в тяхната цялост като енергиен обект след предварително разрешение на Комисията за енергийно и водно регулиране.    
257 „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕООД №Р-251/18.08.2016 г. 1. Разрешава на „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕООД да сключи с „Банка ДСК“ ЕАД Анекс към Договор за кредит № 1368 от 27.06.2014 г., съгласно представения проект на анекс към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-40 от 20.07.2016 г.;2. Разрешава на „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕООД да сключи с „Банка ДСК“ ЕАД Анекс към Договор за учредяване на особени залози върху вземания и банкови сметки от 27.06.2014 г. към Договор за кредит № 1368 от 27.06.2014 г., сключен между „Банка ДСК“ ЕАД и „Енерго-Про Енергийни услуги“ ЕООД, съгласно представения проект на анекс към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-40 от 20.07.2016 г.    
258 „ЧЕЗ Разпределение България“ АД №Р-250/18.08.2016 г. Издава разрешение на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД да сключи договор за инвестиционен кредит с Европейската банка за развитие, съгласно представените предварителни договорености по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-34 от 27.06.2016 г.    
259 „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД №Р-249/11.08.2016 г. Издава разрешение на „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД да сключи с „Български Енергиен Холдинг” ЕАД Договор за заем в размер на 35 000 000 (тридесет и пет милиона) лева, съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-41 от 01.08.2016 г. проект на договор    
260 „КИД 2228“ ЕООД №Р-248/28.07.2016 г. I. Дава разрешение на „КИД 2228“ ЕООД: 1. Да сключи с „Жребчево Енерджи“ ООД Анекс към Договора за банков инвестиционен кредит № 697/05208/011288/ от 28.05.2014 г., съгласно представения актуализиран проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-33 от 09.06.2016 г.; 2. Да сключи, като съдлъжник, с „Банка ДСК“ ЕАД Договор за стандартен инвестиционен кредит, съгласно представения актуализиран проект по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-33 от 09.06.2016 г.; 3. Да сключи с „Банка ДСК“ ЕАД Договор за особен залог на търговско предприятие, съгласно представения актуализиран проект по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-33 от 09.06.2016 г.; 4. Да сключи с „Банка ДСК“ ЕАД Договор за учредяване на особен залог върху вземания, съгласно представения актуализиран проект по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-33 от 09.06.2016 г.;II. Указва на „КИД 2228“ ЕООД в Договора за особен залог на търговско предприятие по т. I.3. да бъде включена допълнителна клауза, предвиждаща заложеното имущество, съставляващо енергиен обект, да бъде продавано от „Банка ДСК“ ЕАД само в неговата цялост след предварително разрешение на Комисията за енергийно и водно регулиране.    
261 „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД №Р-247/14.07.2016 г. Издава разрешение на „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД да сключи с „ТЕЦ Бобов дол“ ЕАД договор за покупко-продажба на електрическа енергия по свободно договорени цени, съгласно представения по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-70 от 05.11.2015 г. актуализиран проект на договор.    
262 „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД №Р-246/06.07.2016 г. 1. Дава разрешение на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД да сключи Рамков договор за издаване на банкови гаранции, съгласно представения по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-9 от 09.03.2016 г. актуализиран проект.2. Дава разрешение на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД да сключи с „Общинска Банка“ АД договор за залог на индивидуално определени движими вещи и договорна ипотека върху недвижими имоти, собственост на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД, съгласно представените проекти по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-9 от 09.03.2016 г.3. Указва на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД в договора за залог на индивдуално определени движими вещи и в нотариалния акт за учредяване на договорна ипотека да бъдат включени допълнителни клаузи, предвиждащи заложените вещи и ипотекираните имоти да бъдат продавани от „Общинска Банка“ АД само в тяхната цялост като енергиен обект след предварително разрешение на КЕВР.    
263 „Енерго-Про Трейдинг“ ЕАД №Р-245/27.06.2016 г. 1. Разрешава на „Енерго-Про Трейдинг“ ЕАД да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД Договор за кредит в размер до 5 000 000 (пет милиона) евро съгласно представения със заявление с вx. № E-ЗЛР-P-8 от 29.02.2016 г. проект на договор за кредит;2. Разрешава на „Енерго-Про Трейдинг“ ЕАД да учреди в полза на „УниКредит Булбанк“ АД залог върху вземания, съгласно клаузите на представения със заявление с вx. № E-ЗЛР-P-8 от 29.02.2016 г. проект на договор за кредит;3. Разрешава на „Енерго-Про Трейдинг“ ЕАД да учреди в полза на „УниКредит Булбанк“ АД особен залог върху вземания, съгласно представения със заявление с вx. № E-ЗЛР-P-8 от 29.02.2016 г. проект на договор за особен залог.    
264 „Овергаз Мрежи” АД №Р-244/14.06.2016 г. Издава разрешение на „Овергаз Мрежи” АД да учреди в полза на „УниКредит Булбанк“ АД особен залог върху търговското предприятие на дружеството, съгласно представения с писмо с вх.№ Е-ЗЛР-Р-25 от 06.06.2016 г. актуализиран проект на договор за особен залог на търговско предприятие, ведно с приложенията към него.    
265 „Овергаз Мрежи” АД №Р-243/14.06.2016 г. Издава разрешение на „Овергаз Мрежи” АД да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД Договор за банков инвестиционен кредит на обща стойност от 82 000 000 (осемдесет и два милиона) евро съгласно представения с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-26 от 31.05.2016 г. актуализиран проект на договор, ведно с приложенията към него.    
266 „Топлофикация Русе” ЕАД №Р-242/10.06.2016 г. 1. Издава разрешение на „Топлофикация Русе” ЕАД да сключи договор за заем с „Про Трейд Финанс Консулт“ ЕООД, съгласно представения по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-20 от 12.04.2016 г. проект на договор.2. Разрешава на „Топлофикация Русе” ЕАД да учреди в полза на „Про Трейд Финанс Консулт“ ЕООД особен залог върху търговското предприятие, като обезпечение по договор за заем с „Про Трейд Финанс Консулт“ ЕООД, съгласно представения по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-21 от 04.05.2016 г. проект и при изпълнение на условието по т. 3 по-долу.3. Указва на „Топлофикация Русе“ ЕАД в договора за особен залог на търговско предприятие да бъде включена клауза, предвиждаща заложените вещи и имоти да бъдат продавани от заложния кредитор само в тяхната цялост като енергиен обект, след предварително разрешение на КЕВР.    
267 „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД №Р-241/10.06.2016 г. Издава разрешение на „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД да учреди в полза на „Търговска банка Д“ АД особен залог върху вземания, съгласно приложения проект на договор към заявление вх. № Е-ЗЛР-Р-29 от 31.05.2016 г.    
268 „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД №Р-240/10.06.2016 г. Издава разрешение на „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД да сключи с „Български Енергиен Холдинг” ЕАД Договор за заем в размер на 60 000 000 (шестдесет милиона) лева, съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-31 от 01.06.2016 г. проект на договор, ведно с приложенията към него.    
269 „Национална електрическа компания“ ЕАД №Р-239/25.04.2016 г. Издава разрешение на „Национална електрическа компания“ ЕАД да сключи сделка за изменение на Договор за залог, сключен на 30.11.2005 г. между „Национална електрическа компания“ ЕАД и „Ей И Ес-3С Марица изток 1“ ЕООД, чрез учредяване в полза на „Ей И Ес-3С Марица изток 1“ ЕООД на особени залози, съгласно приложения проект на писмо – споразумение към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-19 от 11.04.2016 г.    
270 „Национална електрическа компания“ ЕАД №Р-238/25.04.2016 г. Издава разрешение на „Национална електрическа компания“ ЕАД да сключи сделка за изменение на Договор за залог, сключен на 01.02.2002 г. между „Национална електрическа компания“ ЕАД и „КонтурГлобал Марица Изток 3” АД, чрез учредяване в полза на „КонтурГлобал Марица Изток 3” АД на особени залози, съгласно приложения проект на договор към заявление вх. № Е-ЗЛР-Р-18 от 11.04.2016 г., ведно с приложенията към него    
271 „Национална електрическа компания“ ЕАД №Р-237/25.04.2016 г. Издава разрешение на „Национална електрическа компания“ ЕАД да сключи с „Български енергиен холдинг” ЕАД Договор за заем в размер на 521 625 000 (петстотин двадесет и един милиона шестстотин двадесет и пет хиляди) евро, съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-22 от 14.04.2016 г. проект на договор.    
272 „Контур Глобал Марица Изток 3” АД №Р-236/22.04.2016 г. Издава разрешение за Споразумение от 07.03.2016 г. за изменение на Споразумението за изкупуване на енергия, сключено на 13.06.2001 г. между „Контур Глобал Марица Изток 3” АД и „Национална електрическа компания” ЕАД, приложено към заявление с вх. № Е-13-14-1 от 17.03.2016 г., ведно с приложенията: Тристранно споразумение между „Контур Глобал Марица Изток 3” АД, „Мини Марица – Изток“ ЕАД и „Национална електрическа компания” ЕАД, Договор за изменение между „Национална електрическа компания” ЕАД, като залогодател и „Контур Глобал Марица Изток 3” АД, като заложен кредитор във връзка с Договора за залог и Споразумение за банката-държател на сметката между „Национална електрическа компания” ЕАД, „Контур Глобал Марица Изток 3” АД и Банка.    
273 „Биовет“ АД №Р-235/11.03.2016 г. Издава разрешение на „Биовет“ АД за учредяване на ипотека и особен залог върху енергиен обект.    
274 „Дъбово Енерджи“ ЕООД №Р-234/16.02.2016 г. Издава разрешение на „Дъбово Енерджи“ ЕООД да сключи със „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД договор за банков кредит и договор за особен залог на търговското предприятие на „Дъбово Енерджи“ ЕООД, съгласно представените по преписката проекти и при изпълнение на условието по т. 2 по-долу. 2. Указва на „Дъбово Енерджи“ ЕООД в договора за особен залог на търговското предприятие на „Дъбово Енерджи“ ЕООД да бъде включена допълнителна клауза, предвиждаща, че активите, съставляващи енергиен обект от заложеното търговско предприятие ще бъдат продавани от „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД само в тяхната цялост като енергиен обект след предварително разрешение на КЕВР.    
275 „ЕВН-Каварна“ ЕООД №Р-233/02.02.2016 г. Издава разрешение на „ЕВН-Каварна“ ЕООД за преобразуване на лицензиант.    
276 „Пиринска Бистрица - Енергия“ АД №Р-232/15.12.2015 г. Издава разрешение на „Пиринска Бистрица - Енергия“ АД за преобразуване на лицензиант.    
277 „Енерго-Про България“ ЕАД № Р-231/15.12.2015 г. Издава разрешение на "Енерго - Про България" ЕАД за преобразуване на лицензиант    
278 "Енерго-Про Трейдинг" ЕАД № Р-230/20.10.2015 г. Разрешава на "Енерго-Про Трейдинг" ЕАД да сключи договор за кредит и договор за особен залог    
279 "ЧЕЗ Разпределение България" АД № Р-229/18.09.2015 г. с което разрешава на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД да извърши сделка на разпореждане с предмет: въздушна електропроводна линия 20 kV „Кристал 2“, „Прихватна кула Кристал 2 (нова)“ и кабелни линии СрН 20 kV от „Прихватна кула Кристал 2 (нова)“ до ЗРУ 20 kV.    
280 „Контур Глобал Марица Изток 3” АД и „Национална електрическа компания” ЕАД №Р-228/27.08.2015 г. с което: 1. Одобрява подписаното на 14.08.2015 г. между „Контур Глобал Марица Изток 3” АД и „Национална електрическа компания” ЕАД Споразумение за изменение на Споразумение за изкупуване на електроенергия, сключено на 13.06.2001 г., приложено към искане с вх. № Е-13-14-3 от 18.08.2015 г. и потвърдено с писмо с вх. № Е-13-14-3 от 19.08.2015 г. 2. Указва на „Национална електрическа компания” ЕАД след изготвяне на правен, финансов и технически анализ по чл. 3.2.2. от Споразумението да представи копие на същите в Комисията за енергийно и водно регулиране. 3. Указва на „Контур Глобал Марица Изток 3” АД да представи за одобрение в Комисията за енергийно и водно регулиранe окончателния размер на инвестицията за модернизация на ТЕЦ „Марица Изток 3” и на нормата на възвръщаемост на капитала на тази инвестиция, след уточняване с „Национална електрическа компания” ЕАД.    
281 "УИНД ФОРС БГ" ЕООД №Р-227/21.07.2015 г. с което дава разрешение на "УИНД ФОРС БГ" ЕООД да сключи на договор за особен залог на търговското му предприятие с „Уникредит Булбанк“ АД.    
282 "Топлофикация-Плевен" ЕАД №Р-226/14.07.2015 г. с което дава разрешение на "Топлофикация Плевен" ЕАД към вече разрешения размер на кредита, съгласно Решение № Р–206 от 20.12.2013 г. от 6 791 952 USD да бъде добавена и сумата от 382 575 USD (669 506 BGN), отнасяща се за разходи по договора за кредит, със срок на погасяване 5 години.    
283 "Хаос Инвест" ЕАД №Р-225/09.07.2015 г. с което разрешава на "Хаос Инвест" ЕАД да извършва сделки на разпореждане с имущество, с което се осъществява лицензионна дейност.    
284 "Булгаргаз" ЕАД №Р-224/30.06.2015 г. с което разрешава на „Булгаргаз“ ЕАД да сключи допълнително споразумение към Договор за заем № 102-2014/№470 от 01.12.2014 г. между „Булгаргаз“ ЕАД и „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, съгласно приложения към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-40 от 24.06.2015 г. проект на допълнително споразумение.    
285 „Ей и Ес - 3С Марица Изток 1” ЕООД и „Национална електрическа компания” ЕАД №Р-223/22.06.2015 г. с което разрешава на „Ей и Ес - 3С Марица Изток 1” ЕООД и на „Национална електрическа компания” ЕАД да сключат Девето споразумение за изменение на Споразумение за закупуване на енергия, сключено на 13 юни 2001 г. при условията на проекта, приложен към искане с вх. № Е-13-13-8 от 25.05.2015 г. и потвърден с писмо с вх. № Е-13-13-8 от 11.06.2015 г.    
286 „Ес И И Пауър Трейдинг” ООД №Р-222/25.05.2015 г. разрешение за преобразуване на лицензиант чрез промяна на правната форма    
287 "Хаос Инвест" ЕАД №Р-221/18.05.2015 г. поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № Р-216 от 23.02.2015 г. на ДКЕВР    
288 „Енерго-Про България” ЕАД №Р-220/07.05.2015 г. разрешава на „Енерго-Про България” ЕАД да учреди особен залог    
289 „Пиринска Бистрица-Енергия“ АД №Р-219/22.04.2015 г. разрешава на „Пиринска Бистрица-Енергия“ АД да учреди особен залог върху вземания по Договор за имуществена застраховка № 7720537750 от 20.08.2013 г., сключен между „Енерго-Про” а.с. и „Кооператива Поищьовна“ АД, „Виена иншуранс груп“ АД, „Ческа Поищьовна“ АД, „ЧСОБ Поищьовна“ АД и „Хасичска взайемна поищьовна“ АД, в полза на „Чешка Експортна Банка“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Прага 1, ул. „Водичкова“ № 34, идентификационен номер 63078333, като обезпечение на вземанията на „Чешка Експортна Банка” АД по Договор за срочен заем № 22547 от 27.09.2012 г., сключен с „Енерго-Про България” ЕАД.    
290 „Пиринска Бистрица-Енергия“ АД №Р-218/22.04.2015 г. с което дава разрешение на „Пиринска Бистрица - Енергия“ АД да сключи с „Чешка Експортна Банка“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Прага 1, ул. „Водичкова“ № 34, идентификационен номер 63078333, договор за изменение на Договор за залог на вземания № 22597 от 31.01.2013 г., сключен между „Пиринска Бистрица – Енергия“ АД и “Чешката експортна банка“ АД за обезпечаване на вземанията на „Чешката експортна банка“ АД в размер на 67 946 985 евро по Договор за срочен заем № 22547 от 27.09.2012 г., сключен с „Енерго-Про България“ ЕАД    
291 "Компания за енергетика и развитие" ООД № Р-217/18.03.2015 г. Относно последващо одобрение на "Компания за енергетика и развитие" ООД за сключване на договор за клубен кредит със "Сосиете Женерал Експресбанк" АД и "Хипо Ное Групе Банк" АГ от 7 април 2014 г.; Последващо одобрение на "Компания за енергетика и развитие" ООД за сключване на договор за особен залог на търговско предприятие със "Сосиете Женерал Експресбанк" АД и "Хипо Ное Групе Банк" АГ от 8 април 2014 г.    
292 "Хаос Инвест" ЕАД № Р-216/23.02.2015 г. Дава разрешение на "Хаос Инвест" ЕАД за сключване на договори за заем и за учредяване на залог    
293 "Булгаргаз" ЕАД № Р-215/19.12.2014 г. Относно издаване на разрешение на "Булгаргаз" ЕАД за извършване на сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие – договор за продажба на природен газ между "Булгаргаз" ЕАД и Държавната нефтена компания на Република Азербайджан SOCAR от реализацията на проект Шах Дениз – етап 2.    
294 "Енерго-Про България" ЕАД № Р-214/17.12.2014 г. Дава разрешение на "Енерго-Про България" ЕАД да се преобразува чрез вливане в него на дружеството "Пиринска Бистрица-Каскади" ЕАД.    
295 "ТЕЦ Горна Оряховица" ЕАД №Р-213/23.07.2014 г. Дава разрешение на "ТЕЦ Горна Оряховица" ЕАД за встъпване в дълг по Договор за кредитен ангажимент № DKA 001/13.01.2006 г., сключен между "Общинска банка" АД, гр. София и "Захарни заводи" АД, съгласно представения по преписката проект на Анекс № 11 към Договор за кредитен ангажимент № DKA 001/13.01.2006 г. и при изпълнение на условията по т. 3 и 4, посочени по-долу, като разрешението важи до края на 2014 г.    
296 „Ай Си Джи Би“ АД №Р-212/27.06.2014 г. одобрява представения с писмо с вх. № Е-12-00-737/10.06.2014 г. от „Ай Си Джи Би“ АД и ревизиран проект на Известие за провеждане на Фаза на офериране (Фаза II: Покана към участниците във фаза Заявления за интерес да представят обвързващи оферти за резервиране на капацитет в или свързване с междусистемен газопровод IGB) и неговите приложения, неразделна част от настоящото решение    
297 „Топлофикация-Бургас“ ЕАД №Р-211/16.06.2014 г. разрешава на „Топлофикация-Бургас“ ЕАД да сключи с „Инвестбанк“ АД договор за банков кредит    
298 „Национална електрическа компания” ЕАД №Р-210/16.06.2014 г. разрешава на „Национална електрическа компания” ЕАД да сключи с „Български енергиен холдинг” ЕАД договор за кредит за консолидиране на задълженията    
299 „Ай Си Джи Би“ АД №Р-209/23.05.2014 г. одобрява Указания за управление и разпределение на капацитет на междусистемна газова връзка /IGB INTERCONNECTOR/ съгласно параграф 6 на член 36 от Директива 2009/73/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ, ФАЗА II: Покана към участниците във фаза „Заявления за интерес“ да представят обвързващи оферти за резервиране на капацитет в междусистемен газопровод IGB.    
300 "ХАОС ИНВЕСТ-1" ЕАД, гр. София №Р-208/10.02.2014 г. разрешава на "ХАОС ИНВЕСТ-1" ЕАД сключване с "Уникредит Булбанк" АД, гр. София на Договор за банков инвестиционен кредит и Договор за банков кредит под условие за поемане на кредитни ангажименти под формата на финансови сделки, съгласно представените по преписката проекти.    
301 „Бул Еко Енергия” ООД „Тевно” ЕООД №Р-207/06.01.2014 г. Разрешава да се извърши сделка на разпореждане – продажба по реда на Закона за особените залози на имуществото, с което се осъществява дейността по издадените на „Бул Еко Енергия” ООД лицензии № Л-198-02/27.02.2006 г. за производство на топлинна енергия и № Л-208-05/25.09.2006 г. за пренос на топлинна енергия, в неговата цялост и в срок до 31.12.2013 г., като приобретател по сделката е „Тевно” ЕООД. Прекратява, считано от датата на сделката на разпореждане по т. І, Лицензия № Л-198-02/27.02.2006 г. за производство на топлинна енергия и Лицензия № Л-208-05/25.09.2006 г. за пренос на топлинна енергия, издадени на „Бул Еко Енергия” ООД. Прекратява административното производство по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-55/08.10.2013 г., подадено от „Тевно” ЕООД за издаване на лицензия за производство на топлинна енергия и на лицензия за пренос на топлинна енергия, поради оттегляне на заявлението    
302 "Топлофикация-Плевен" ЕАД №Р-206/20.12.2013 г. Относно издаване на разрешение на "Топлофикация-Плевен" ЕАД за извършване на сделки, които могат да доведат до нарушаване на сигурността на снабдяването, вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие    
303 "НЕК" АД №Р-205/18.12.2013 г. Относно разрешение за преобразуване на „НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ” ЕАД и за прекратяване на лицензия № Л-147-04/17.12.2004 г. за дейността „пренос на електрическа енергия”; за прекратяване на лицензия на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД за управление на електроенергийната система №Л-221-17/28.12.2006 г. и издаване на лицензия за пренос на електрическа енергия    
304 "Мост Енерджи" АД №Р-204/16.12.2013 г. Относно решение мрежовите оператори да подпишат необходимите договори по чл. 23 от ПТЕЕ с доставчиците от последна инстанция и/или търговци, сключили договори с краен клиент, ползвател на тяхната мрежа, съгласно чл. 11, т. 10 от ПТЕЕ    
305 "ГЕРРАД" АД №Р-203/03.12.2013 г. ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на „ГЕРРАД“ АД за преобразуване чрез отделяне на ново акционерно дружество - „РАДГЕР” АД, при условията посочени в Плана за преобразуване, представен по преписката.    
306 "ЕСП Златни пясъци" ООД №Р-202/29.11.2013 г. Разрешава на "ЕСП Златни пясъци" ООД да извърши сделки    
307 „Енерго Про Мрежи” АД №Р-201/18.11.2013 г. Разрешава на „Енерго Про Мрежи” АД да измести съществуващ трафопост с диспечерско наименование ТП “Виброполигон”, находящ се в гр. Шумен, бул. „Мадара” № 48, в кв. 340, собственост на “Енерго Про Мрежи” АД    
308 „Национална електрическа компания” ЕАД №Р-200/21.10.2013 г. Разрешава на НЕК ЕАД да сключи договор за заем с „Български енергиен холдинг” ЕАД в размер на 135 000 000 лева; Разрешава на НЕК ЕАД да сключи договор за заем с „Български енергиен холдинг” ЕАД в размер на 226 480 319,82 лева; Разрешава на НЕК ЕАД да сключи с „Български енергиен холдинг” ЕАД Допълнително споразумение към Договор за заем от 21.05.2007 г. в размер на 195 000 000 евро (381 386 850 лева).    
309 „Топлофикация - ВТ” АД №Р-199/07.10.2013 г. Отказва да даде разрешение на „Топлофикация - ВТ” АД за издаване на облигационна емисия, съгласно представеното по преписката Предложение за записване на облигации, издавани при условията на частно предлагане по реда на чл. 205, ал. 2 от ТЗ    
310 „Топлофикация - ВТ” АД №Р-198/07.10.2013 г. Отказва да даде разрешение на „Топлофикация - ВТ” АД за учредяване на договорна ипотека и на особен залог в полза на „Креди агрикол – България” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 2, ет. 5, с ЕИК 831595828, съобразно представените по преписката проекти на договори    
311 "Пиринска Бистрица Енергия" ЕАД №Р-197/30.09.2013 г. Разрешава на „Пиринска Бистрица Енергия” ЕАД, ЕИК 121893417, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район „Триадица”, пл. „Позитано” № 2, ет. 5, да учреди в полза на „Чешка Експортна Банка” АД като обезпечение на вземанията на „Чешка Експортна Банка” АД по Договор за срочен заем № 22547 от 27.09.2012 г., сключен с „Енерго-Про България” ЕАД особен залог върху вземания.    
312 "Енерго-Про България" ЕАД №Р-196/09.09.2013 г. Разрешава на „Енерго-Про България” ЕАД, ЕИК 130368870, със седалище и адрес на управление: град София 1000, район Триадица, площад „Позитано” № 2, ет. 5, да се преобразува чрез вливане на дружеството „ВЕЦ Енергия Холдинг” ЕАД, ЕИК 201646079, със седалище и адрес на управление: град София 1000, район Триадица, площад „Позитано” № 2, ет. 5 в него    
313 "Топлофикация-Русе" ЕАД №Р-195/08.07.2013 г. 1. Отказва да даде на „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД разрешение за извършване на сделка на разпореждане – апорт /непарична вноска/ на недвижими имоти и движими вещи в капитала на „ТЕЦ Марица Изток 2”(9 и 10) ЕАД. 2. Отказва да измени Лицензия № Л-091-01/21.02.2001 г. за производство на електрическа енергия, издадена на „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД. 3. Отказва да издаде на „ТЕЦ Марица Изток 2”(9 и 10) ЕАД лицензия за производство на електрическа енергия    
314 "Топлофикация-Русе" ЕАД №Р-194/29.05.2013 г. Разрешение на „Топлофикация Русе” ЕАД за сключване на Договор за особен залог върху вземания за обезпечаване на суми, периодически дължими по договор за доставка на въглища с „Мечел карбон” АГ, дружество, учредено в Швейцария, с дружествен номер СН-170.3.032.036-7 и адрес Обердорфщрасе 11, 6340 Баар, Швейцария, съгласно представения по преписката проект    
315 "Топлофикация-Плевен" ЕАД №Р-193/29.05.2013 г. Разрешение на “Топлофикация-Плевен” ЕАД за сключване, съобразно представените по преписката проекти, на: 1. Договор за залог на вземания между „Топлофикация Плевен” ЕАД и „Мечел Интернешънъл Холдингс” ГМБХ и 2. Договор за залог на вземания за обезпечение на периодично дължимите суми по силата на определена Гаранция за доставка на въглища, между „Топлофикация Плевен” ЕАД и „Мечел карбон” АГ    
316 "Топлофикация-Плевен" ЕАД №Р-192/29.05.2013 г. Разрешение на “Топлофикация-Плевен” ЕАД за сключване корпоративна гаранция за доставка на въглища с „Мечел Карбон” АГ съгласно представения по преписката проект    
317 "Топлофикация-Плевен" ЕАД №Р-191/29.05.2013 г. Разрешение на “Топлофикация-Плевен” ЕАД за придобиване на 100% от капитала на „Топлофикация Русе” ЕАД съгласно представения по преписката „Договор за покупко-продажба на акции във връзка с „Топлофикация Русе” ЕАД“ от 13.12.2012 г., сключен между „Мечел Интернешънъл Холдингс” ГМБХ и “Топлофикация-Плевен” ЕАД. 2. Дава разрешение на “Топлофикация-Плевен” ЕАД сключване на Договор за заем с „Ню Експрес Финанс” ЕООД съгласно представения по преписката проект    
318 "ЕВН България Топлофикация" ЕАД №Р-190/27.05.2013 г. Разрешава преобразуване на лицензиант чрез промяна на правната форма    
319 "Набуко Газ Пайплайн Интернешънъл" ГмбХ №Р-189/09.05.2013 г. Потвърждава приложимостта на Решение №Р-074/11.02.2008 г., изменено с Решение №И1-Р-074/12.01.2009 г. и Решение №И2-Р-074/14.05.2009 г. на ДКЕВР за проекта „Набуко“ в неговата форма „Набуко Запад“ при задължително условие    
320 "Ай Си Джи Би" АД №Р-188/08.05.2013 г. Одобрява представения с писмо с вх. № Е-12-00-181/18.04.2013 г. от „Ай Си Джи Би“ АД ревизиран проект на Известие за участие във Фаза Изразяване на интерес и неговите приложения    
321 "Дъбово Енерджи" ЕООД №Р-187/26.04.2013 г. Разрешава на “Дъбово Енерджи” ЕООД започване осъществяването на лицензионната дейност “производство на електрическа енергия”    
322 "ЕНЕГО-ПРО МРЕЖИ" АД №Р-186/25.03.2013 г. Разрешава на „ЕНЕГО-ПРО МРЕЖИ” АД, след реконструкция на съществуващите мрежи ниско и средно напрежение и извършване на присъединяването на съществуващите потребители, да изведе от експлоатация трафопост с диспечерско наименование ТП № 72.    
323 „Ай Си Джи Би“ АД №Р-185/04.03.2013 г. управление и разпределение на капацитет на междусистемна газова връзка    
324 „Пиринска Бистрица Енергия” ЕАД №Р-184/18.02.2013 г. разрешение за учредяване на залог или ипотека    
325 “Хелиос Проджектс” ЕАД №№Р-183/28.01.2013 г. разрешение за започване осъществяването на лицензионната дейност „производство на електрическа енергия”    
326 „Енерго-Про България” ЕАД №Р-182/26.11.2012 г. Отказва даване на разрешение на „Енерго-Про България” ЕАД да сключи с „Чешка Експортна Банка” АД договор за предоставяне на банкова гаранция за обезпечаване на вземания    
327 „Енерго-Про България” ЕАД №Р-181/26.11.2012 г. Разрешава на „Енерго-Про България” ЕАД да сключи с „Чешка Експортна Банка” АД договор за срочен заем в размер на 67 946 985 евро.    
328 „Сентрал Хидроелектрик Дьо Булгари” ЕООД №Р-180/19.11.2012 г. Разрешава на на „Сентрал Хидроелектрик Дьо Булгари” ЕООД да сключи със „Сосиете Женерал Експресбанк”АД договор за кредит    
329 “Топлофикация-Плевен” ЕАД №Р-179/14.11.2012 г. Разрешава на “Топлофикация-Плевен” ЕАД издаването на облигации    
330 “Е.В.Т. – Електра Волт Трейд” АД №№ Р-178/12.11.2012 г. Разрешава на “Е.В.Т. – Електра Волт Трейд” АД да започне осъществяването на лицензионната дейност „производство на електрическа енергия”    
331 “Екоенерджи солар” ЕООД №№ Р-177/24.09.2012 г. Разрешава на “ Екоенерджи солар” ЕООД да започне осъществяването на лицензионната дейност „производство на електрическа енергия”    
332 “Екосолар” ЕООД №№ Р-176/24.09.2012 г. Разрешава на “Екосолар” ЕООД да започне осъществяването на лицензионната дейност „производство на електрическа енергия”    
333 „Е.ОН България Мрежи” АД №№ Р-175/10.09.2012 г. Разрешава на „Е.ОН България Мрежи” АД да премахне съществуващ трафопост с диспечерско наименование КТП №458    
334 „ЕЙ И ЕС – 3С МАРИЦА ИЗТОК 1” ЕООД №№ Р-174/10.09.2012 г. Разрешава на „ЕЙ И ЕС – 3С МАРИЦА ИЗТОК 1” ЕООД и на „НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ” ЕАД, да сключат Седмо Споразумение за изменение на споразумението за изкупуване на електрическа енергия от 13 юни 2001г. при условията на приложения към административната преписка проект    
335 “Компания за Енергетика и Развитие” ЕООД №№ Р-173/23.07.2012 г. издаване на “Компания за Енергетика и Развитие” ЕООД разрешение за започване осъществяването на лицензионната дейност „производство на електрическа енергия”    
336 “ЕВН-Каварна” ЕООД №№ Р-172/02.07.2012 г. издаване на разрешение на “ЕВН-Каварна” ЕООД за започване осъществяването на лицензионната дейност „производство на електрическа енергия”    
337 „Е.ОН България Мрежи” АД №№ Р-171/21.06.2012 г. издаване на разрешение на „Е.ОН България Мрежи” АД да премахне съществуващи два броя трафопоста с диспечерско наименование КТП №390 и КТП №390А, находящи се в гр.Варна, ул. „Пирот” №4, ПИ 10135.1506.156, собственост на “Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ” АД    
338 „Уинд Форс БГ” №№ Р-170/18.06.2012 г. издаване на разрешение на „Уинд Форс БГ” ЕООД за започване осъществяването на лицензионната дейност по издадената лицензия № Л-367-01/07.11.2011г., за „производство на електрическа енергия”    
339 “Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ” АД №№ Р-169/11.06.2012 г. издаване на разрешение на „Е.ОН България Мрежи” АД да премахне съществуващ трафопост с диспечерско наименование ТП №235, находящ се в гр.Варна    
340 “ЗБЕ Партнерс” ЕАД №№ Р-168/11.06.2012 г. издаване на разрешение на „ЗБЕ Партнерс” ЕАД да започване осъществяването на лицензионната дейност по издадената лицензия №Л-383-01/26.04.2012 г. за „производство на електрическа енергия” чрез изградения енергиен обект Фотоволтаична централа „Караджалово”    
341 “Уинд Форс БГ” ЕООД №№ Р-167/04.06.2012 г. Р-167/04.06.2012 г.- относно издаване на разрешение на „Уинд Форс БГ” ЕООД започване осъществяването на лицензионната дейност по издадената лицензия № Л-367-01/07.11.2011г., за „производство на електрическа енергия” чрез трети, четвърти и пети етап с инсталирана мощност от 4, 52892 МW на енергийния обект фотоволтаична централа, находяща се в м.”Чобанка”, гр.Сливен, община Сливен    
342 „НЕК" ЕАД №№ Р-166/14.05.2012 г. издаване на разрешение на "НЕК" ЕАД за започване осъществяването на лицензионната дейност „производство на електрическа енергия”  
343 „ТЕЦ Бобов дол” ЕАД №№Р-165/14.05.2012 г. издаване на разрешение на „ТЕЦ Бобов дол” ЕАД за извършване на сделки и за учредяване на особен залог    
344 „Еолика България” ЕАД №Р-164/23.04.2012 г. издаване на разрешение на „Еолика България” ЕАД започване осъществяването на лицензионната дейност по издадената лицензия № Л-248-01/05.11.2007 г. за дейността „производство на електрическа енергия” чрез изградения енергиен обект ветроенергиен парк „Суворово”    
345 „ТЕЦ Бобов дол” ЕАД №Р-163/11.04.2012 г. издаване на разрешение на „ТЕЦ-Бобов дол” ЕАД за сключване в качеството му на съдлъжник договор за банков кредит с „Първа Инвестиционна Банка” АД - кредитор и „Консорциум Енергия МК” АД – кредитополучател    
346 “Уинд Форс БГ” ЕООД №Р-162/12.03.2012 г. издаване на разрешение за започване осъществяването на лицензионната дейност по издадената лицензия №Л-367-01/07.11.2011г. за „производство на електрическа енергия” чрез втори етап на енергийния обект фотоволтаична централа с инсталирана мощност от 1,58202 MW, находяща се в м.”Чобанка”, гр.Сливен, община Сливен    
347 “Уинд Форс БГ” ЕООД №Р-161/12.03.2012 г. издаване на разрешение за започване осъществяването на лицензионната дейност по издадената лицензия № Л-367-01/07.11.2011г., за „производство на електрическа енергия” чрез първи етап на енергийния обект фотоволтаична централа с мощност 1,00298 МW, находящ се в землището на местност „Чобанка” гр. Сливен, област Сливен    
348 “Хаос Инвест-1” ЕАД №Р-160/05.03.2012 г. издаване на разрешение за започване осъществяването на лицензионната дейност по издадената лицензия №Л-366-01/31.10.2011г.    
349 „ТЕЦ Варна” ЕАД №Р-159/05.03.2012 г издаване на разрешение на „ТЕЦ Варна” ЕАД да се преобразува чрез вливане на дружеството в „ЧЕЗ Електропроизводство България” ЕАД.    
350 „РЕС Технолъджи” АД №Р-158/27.02.2012 г. издаване на разрешение за започване осъществяването на лицензионната дейност „производство на електрическа енергия    
351 „ЕЙ И ЕС СОЛАР БЪЛГАРИЯ ЛАМБРИНОВО” ЕООД №Р-157/27.02.2012 г. издаване на разрешение за преобразува чрез промяна на правната форма    
352 “Топлофикация- Враца” ЕАД №Р-156/20.02.2012 г. издаване на разрешение за учредяване на залог на търговско предприятие на “Топлофикация-Враца” ЕАД    
353 „Ветроком” ЕООД №Р-155/30.01.2012 г. допусната фактическа грешка в решение №Р-149/28.12.2011 г. на „Ветроком” ЕООД    
354 „Е.ОН България Продажби” АД №Р-154/16.01.2012 г. Разрешава на „Е.ОН България Продажби” АД извършване сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие    
355 “Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ” АД №Р-153/16.01.2012 г. Разрешава на „Е.ОН България Мрежи” АД да извършване сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие    
356 “Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ” АД №Р-152/09.01.2012 г Разрешава на „Е.ОН България Мрежи” АД да измести съществуващ трафопост с диспечерско наименование ТП “Военна болница І”, находящ се в гр. Русе, ул. „Майор Узунов” № 17, УПИ 63427.2.5527 в кв. 300, собственост на “Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ” АД    
357 „ЕЙ И ЕС-3С МАРИЦА ИЗТОК 1” ЕООД №Р-151/28.12.2011 г. Разрешава на „ЕЙ И ЕС-3С МАРИЦА ИЗТОК 1” ЕООД започване осъществяването на лицензионната дейност по издадената лицензия № Л-190-01/04.07.2005 г., изменена с решение №И1-Л-190/02.06.2011 г. за „производство на електрическа енергия ”чрез енергийния обект”    
358 „Нимекс-2004” ООД №Р-150/28.12.2011 г. Разрешава на „Нимекс-2004” ООД да се преобразува чрез отделяне на дружество „Нимекс-2004 М” ООД  
359 „Ветроком” ЕООД №Р-149/28.12.2011 г. Разрешава на „Ветроком” ЕООД започване осъществяването на лицензионната дейност по издадената лицензия № Л-363-01/19.09.2011 г. за „производство на електрическа енергия”    
360 „Топлофикация Плевен” ЕАД №Р-148/28.12.2011 г. Разрешава на „Топлофикация Плевен” ЕАД да сключи с „„Гардени” ЕООД договор за особен залог на търговското предприятие.    
361 „Топлофикация Сливен” ЕАД №Р-147/19.12.2011 г. Разрешава на „Топлофикация Сливен” ЕАД учредяване на особен залог    
362 „АСМ-БГ Инвестиции” АД №Р-146/12.12.2011г. Разрешава на „АСМ-БГ ИНВЕСТИЦИИ” АД да започване осъществяването на лицензионната дейност „производство на електрическа енергия    
363 „Е.ОН България Мрежи” АД №Р-145/19.09.2011 г. Разрешава на „Е.ОН България Мрежи” АД да изведе от експлоатация трафопост с диспечерско наименование ТП “34”, находящ се в гр. Варна, ул. „Девня” № 2    
364 „Ветроком” ЕООД №Р-144/19.09.2011 г. Разрешава на „Ветроком” ЕООД да се преобразува чрез вливане на дружество „Контакт Консул” ЕООД    
365 „ЕЙ И ЕС-3С Марица Изток 1” ЕООД №Р-143/29.08.2011 г. Разрешава започване осъществяването на лицензионната дейност „производство на електрическа енергия” в съответствие с издадената лицензия №Л-190-01/04.07.2005 г. и изменена с Решение №И1-Л-190/02.06.2011 г.    
366 „НЮ-КО ЗАГОРА” ЕООД №Р-142/29.08.2011 г. Разрешава започване осъществяването на лицензионната дейност „производство на електрическа енергия” в съответствие с издадената лицензия №Л-190-01/04.07.2005 г. и изменена с Решение №И1-Л-190/02.06.2011 г.    
367 „ЕСО” ЕАД №Р-141/29.08.2011 г. относно съгласуване от ДКЕВР на предложения от „ЕСО” ЕАД начин, по който ще се използват приходите получени в резултат от разпределението на междусистемните мощности за периода 01.07.2011 г. – 30.06.2012 г. в съответствие с определените в Регламент (ЕО) №714/2009 цели    
368 „ТЕЦ Хасково” АД №Р-140/21.07.2011 г. Разрешава на „ТЕЦ Хасково” АД, да сключи с „Корпоративна Търговска Банка” АД договор за банков кредит, в размер до 1 600 000    
369 „ЧЕЗ Разпределение България” АД №Р-139/11.07.2011 г. Разрешава на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, ЕИК 130277958 да сключи договор за банков кредит в размер до 70 000 000 лева с банка-кредитор, определена чрез процедура за възлагане на обществена поръчка    
370 „ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3” АД и „НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ” ЕАД №Р-138/13.06.2011 г. Разрешава на „ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3” АД и на „НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ” ЕАД да сключат Споразумение за изменение на споразумението за изкупуване на електрическа енергия от 13 юни 2001г. при условията на приложения към административната преписка проект    
371 „Сигаз” ЕАД №Р-137/06.06.2011 г. Разрешава на „Сигаз” ЕАД да се преобразува чрез вливане на дружеството в „Ситигаз България”    
372 „ЕЙ И ЕС-3С МАРИЦА ИЗТОК 1” ЕООД №Р-126/02.06.2011 г. Разрешава на „ЕЙ И ЕС-3С МАРИЦА ИЗТОК 1” ЕООД започване осъществяването на лицензионната дейност    
373 „Национална електрическа компания” ЕАД №Р-135/27.05.2011 г. Разрешава на НЕК ЕАД да сключи изменение на Допълнение V към Експортно кредитно споразумение от 14.11.2003г.    
374 „РЕС ТЕХНОЛЪДЖИ” АД №Р-134/28.04.2011 г. Разрешава на „РЕС ТЕХНОЛЪДЖИ” АД учредяване на особен залог върху търговско предприятие и за учредяване на ипотека    
375 „АСМ-БГ Инвестиции” АД №Р-133/28.04.2011 г. Разрешава на „АСМ-БГ Инвестиции” АД учредяване на особен залог върху търговското предприятие на дружеството и учредяване на ипотека    
376 „Национална електрическа компания” ЕАД №Р-132/11.04.2011 г. Разрешава на „Национална електрическа компания” ЕАД, с ЕИК 000649348 да сключи Допълнение V към Експортно кредитно споразумение от 14.11.2003г. с Fortis Bank SA-NV, Investkredit Bank AG, Raiffeisen Bank International AG, Societe Generale и Unicredit Bank Austria AG като кредитори и Unicredit Bank Austria AG като организатор и агент, при условията на приложения към административната преписка проект на Допълнение V към Експортно кредитно споразумение    
377 „Топлофикация Сливен” ЕАД №Р-131/14.03.2011 г. Отказва да даде на „Топлофикация Сливен” ЕАД разрешение да сключи с „Първа инвестиционна банка” АД договор за особен залог на търговското предприятие, съгласно проекта на договор за особен залог    
378 „Пиринска Бистрица-Енергия” АД №Р-130/09.02.2011 г. Разрешава на „Пиринска Бистрица-Енергия” АД да сключи с „Алианц Банк България” АД и „Банка ДСК” ЕАД договор за синдикиран банков кредит. Да учреди особен залог върху търговското си предприятие в полза на „Алианц Банк България” АД и „Банка ДСК” ЕАД    
379 „Овергаз Запад” АД, „Овергаз Север” ЕАД, „Софиягаз” ЕАД, „Овергаз Юг” АД, „Овергаз Изток” АД №Р-129/ 17.01.2011г. Разрешава на „Овергаз Запад” АД, „Овергаз Север” ЕАД, „Софиягаз” ЕАД, „Овергаз Юг” АД, „Овергаз Изток” АД, да сключат Договор за главен обезпечен срочен заем (Senior Secured Term Loan and Overdraft Facility).    
380 „Хаос Инвест” ЕАД №Р-128/ 20.12.2010 г. Разрешава на „Хаос Инвест” ЕАД започване осъществяването на лицензионната дейност по издадената лицензия № Л-303-01/20.07.2009г. за „производство на електрическа енергия”, чрез изградения енергиен обект - ветроенергиен парк „Могилище Запад”, с обща инсталирана мощност 16 MW, находящ в землището на с. Вранино и с. Могилище, община Каварна, област Добрич.    
381 „Енерго-Про България” ЕАД №Р-127/ 13.12.2010 г. Разрешава на „Енерго-Про България” ЕАД да учреди особен залог    
382 “Ветроком” ЕООД №Р-126/ 22.11.2010 г. Разрешава на “Ветроком” ЕООД да започне осъществяването на лицензионната дейност “производство на електрическа енергия”    
383 “Ветроком” ЕООД №Р-125/ 08.11.2010 г. Разрешава на “Ветроком” ЕООД да започне осъществяването на лицензионната дейност “производство на електрическа енергия”    
384 „E.ОН България Мрежи” АД №Р-124/ 18.10.2010 г. Разрешава на „Е.ОН България Мрежи” АД, след реконструкция на съществуващите мрежи ниско и средно напрежение и извършване на присъединяването на съществуващите потребители, да изведе от експлоатация трафопост с диспечерско наименование МТП „Център”.    
385 „РУНО-КАЗАНЛЪК” АД №Р-123/ 11.10.2010 г. Разрешава на „РУНО-КАЗАНЛЪК” АД да внесе под формата на непарична вноска по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон правото на собственост върху енергийния обект ВЕЦ „Асеница I” с обща инсталирана мощност 7 168 kW в капитала на „СИЕСАЙЕФ ХИДРО” ЕАД.    
386 „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” АД №Р-122/ 06.10.2010 г. Разрешава сключване на договор за банков кредит    
387 „Енел Марица Изток 3” АД №Р-121/ 20.09.2010 г. Отказва даване на разрешение на „Енел Марица Изток 3” АД да подпише Споразумение за изменение на Споразумение за изкупуване на енергия, подписано между „НЕК” ЕАД и „Енел Марица Изток 3” АД на 13.06.2001 г., вкл. изменение ценообразуващите елементи на тарифата, съгласно чл. 20.2. от сключеното споразумение.    
388 „ЕОЛИКА България” ЕАД №Р-120/ 14.09.2010 г. Разрешава учредяване на особен залог върху търговското предприятие.    
389 „Булгартрансгаз” ЕАД №Р-119/ 26.08.2010 г. Одобрява „Методика за определяне на цените при дисбаланс на газопреносния оператор” като основа за изчисляване на цените и задължава дружеството да публикува методиката на Интернет страницата си от влизане в сила на решението.    
390 „Булгартрансгаз” ЕАД №Р-118/ 18.08.2010 г. Изменя решение № Р-107/17.08.2010 г. и одобрява ограничено публикуване на информацията във входните точки на системата – Негру вода 2 и 3 и в изходните точки Сидирокастрон, Малкочлар и Жидилово - на „Булгартрансгаз” ЕАД, която информация се свежда до публикуване на техническия капацитет.    
391 „Булгаргаз” ЕАД №Р-117/ 18.08.2010 г. Отказва да даде разрешение по подадената от “Булгаргаз” ЕАД молба за временно освобождаване на преносното предприятие “Булгартрансгаз” ЕАД от задължението му за предоставяне на достъп за периода 2010 – 2011 г.    
392 „Ситигаз България” АД №Р-116/ 25.06.2010 г. Разрешава на „Ситигаз България” АД да извършва сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие    
393 “ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД №Р-115/ 25.06.2010 г. Разрешава сключване на дългосрочно споразумение за изкупуване на електрическа енергия между НЕК ЕАД и “ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД    
394 „ЕОЛИКА България” ЕАД №Р-114/ 29.03.2010 г. Разрешава на „Eолика България” ЕАД учредяване на особен залог върху търговското предприятие    
395 "Ей и Ес Гео Енерджи" ООД №Р-113/ 15.03.2010 г. Разрешава на „Ей и Ес Гео Енерджи”ООД започване осъществяването на лицензионната дейност по издадената лицензия.    
396 "Топлофикация Разград" ЕАД №Р-112/ 21.12.2009 г. Разрешава на "Топлофикация Разград" ЕАД да сключи договор за банков кредит с "ПроКредит банк (България)" АД.    
397 "Булгартрансгаз" ЕАД №Р-111/ 09.11.2009 г. Разрешава на "Булгартрансгаз" ЕАД да изведе от експлоатация сондаж Е-36 от подземно газохранилище Чирен.    
398 "Топлофикация Казанлък" АД №Р-110/ 19.10.2009 г. Разрешава на "Топлофикация Казанлък" АД да учреди в полза на "Уни Кредит Булбанк" АД особен залог върху имущество, с което се осъществява лицензионна дейност.    
399 "Бул Еко Енергия" ООД №Р-109/ 05.10.2009 г. След утвърждаване на цена разрешава на "Бул Еко Енергия" ООД започване на лицензионна дейност "производство на топлинна енергия"    
400 “Национална електрическа компания" EАД №Р-108/ 09.09.2009 г. Разрешава на "Национална електрическа компания" ЕАД сключване на допълнително споразумение към Кредитно споразумение от 21.05.2007 г. с БНП "Париба" С.А. – клон София, при условията, посочени в подаденото от "НЕК" ЕАД заявление.    
401 "Булгартрансгаз" EАД №Р-107/ 17.08.2009 г. Одобрява точките от преносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД за които се предоставя информация публично, съгласно член 6, параграф 4 от Регламента (ЕО) 1775/2005.    
402 "Национална електрическа компания" EАД №Р-106/ 11.08.2009 г. Отказва разрешение на "Национална електрическа компания" ЕАД за сключване на допълнително споразумение с БНП ПАРИБА С.А – клон София към сключено Кредитно споразумение от 21.05. 2007г.    
403 "Овергаз Юг" АД №Р-105/ 03.08.2009 г. Разрешава на "Овергаз Юг" АД да учреди особен залог    
404 "Овергаз Изток" АД №Р-104/ 20.07.2009 г. Разрешава на "Овергаз Изток" АД да учреди особен залог    
405 "Топлофикация Разград" ЕАД №Р-103/ 20.07.2009 г. Разрешава на "Топлофикация Разград" ЕАД да сключи договор за банков кредит с "Обединена Българска Банка" АД и да сключи договор за особен залог на съществуващите машини, съоръжения и оборудване на "Топлофикация Разград" ЕАД    
406 "E.ОН България Мрежи" АД №Р-102/ 09.07.2009 г. Разрешава на "E.ОН България Мрежи" АД да присъедини обект в община Гурково, обл. Стара Загора.    
407 "E.ОН България Мрежи" АД №Р-101/ 09.07.2009 г. Разрешава на "E.ОН България Мрежи" АД извеждане от експлоатация на трафопост в Добрич.    
408 "E.ОН България Мрежи" АД №Р-100/ 02.07.2009 г. Разрешава на "E.ОН България Мрежи" АД извеждане от експлоатация на два трафопоста в Русе.    
409 "Далкия-Варна" ЕАД №Р-099/ 29.06.2009 г. Разрешава на "Далкия-Варна" ЕАД да започне осъществяването на лицензионната дейност чрез обект "Ко-генерационна инсталация за производство на топлинна и електрическа енергия № 2".    
410 "Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България" АД №Р-098/ 21.05.2009 г. Разрешава на "Софиягаз" АД да снабдява с природен газ обект на "Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България" АД в Костинброд.    
411 "Ей и Ес Гео Енерджи" ООД №Р-097/ 15.12.2008 г. Разрешава на "Ей и Ес Гео Енерджи" ООД сключване на договори за кредит.    
412 "Е.ОН България Мрежи" АД №Р-096/ 01.12.2008 г. Разрешава на "Е.ОН България Мрежи" АД, след изграждане и въвеждане в експлоатация на новия трафопост, да изведе от експлоатация трафопост с диспечерско наименование ТП № 1 "Ксилифор", община В. Търново.    
413 "Калиакра Уинд Пауър" АД №Р-095/ 03.11.2008 г. Разрешава да учреди особен залог.    
414 "Варнагаз" АД №Р-094/ 23.10.2008 г. Отказва разрешение за присъединяване на потребители към "Варнагаз" АД от други лицензирани територии.    
415 "Бургасгаз" ЕАД №Р-093/ 06.10.2008 г. Разрешава на "Бургасгаз" ЕАД преобразуване чрез вливане и изменение на лицензии № Л-189-08/03.06.2005 г. № Л-189-12/03.06.2005 г.    
416 "Топлофикация Бургас" ЕАД №Р-092/ 06.10.2008 г. Разрешава на "Топлофикация Бургас" ЕАД да започне осъществяването на лицензионна дейност по лицензия № Л-023-02/15.11.2000 г.    
417 "Брикел" ЕАД №Р-091/ 15.09.2008 г. Разрешава на "Брикел" ЕАД да сключи особен залог с "Първа инвестиционна банка" АД.    
418 "Топлофикация Плевен" ЕАД №Р-090/ 25.08.2008 г. Разрешава на "Топлофикация Плевен" ЕАД да сключи договор за особен залог с "Първа инвестиционна банка" АД.    
419 "Е.ОН България Мрежи" АД №Р-089/ 25.08.2008 г. Разрешава на "Е.ОН България Мрежи" АД да присъедини към електроразпределителната си мрежа обект "Базова станция № 2853", находящ се в имот №002392, местност "Лещов рът", община Гурково, област Стара Загора.    
420 "Е.ОН България Мрежи" АД №Р-088/ 24.07.2008 г. Одобрява програма с мерки за независимостта на дейността на "Е.ОН България Мрежи" АД от другите дейности на вертикално интегрираното предприятие    
421 "ЕВН България Електроразпределение" АД №Р-087/ 24.07.2008 г. Одобрява програма с мерки за независимостта на дейността на "ЕВН България Електроразпределение" АД от другите дейности на вертикално интегрираното предприятие    
422 "ЧЕЗ Разпределение България" АД №Р-086/ 24.07.2008 г. Одобрява програма с мерки за независимостта на дейността на "ЧЕЗ Разпределение България" АД от другите дейности на вертикално интегрираното предприятие    
423 "ЕВН България Топлофикация" EАД №Р-085/ 14.07.2008 г. Разрешава сключване договор с "Уникредит Булбанк"АД за банков кредит    
424 "Захар" EАД №Р-084/ 14.07.2008 г. Разрешава сключване договор с "ОББ" за банков кредит    
425 "Промишлено Газоснабдяване" ООД №Р-083/ 07.07.2008 г. Разрешава сключване договори с особен залог с "ОББ"    
426 "ЕОН България Мрежи" АД №Р-082/ 30.06.2008 г. Разрешава извеждане от експлоатация на трафопост в с. Александрово, общ. Търговище    
427 "ЕОН България Мрежи" АД №Р-081/ 30.06.2008 г. Дава задължителни указания в срок до 14.07.2008 г. да измени и допълни програмата с мерки за гарантиране на независимостта    
428 "ЕВН България Електроразпределение" АД №Р-080/ 30.06.2008 г. Дава задължителни указания в срок до 14.07.2008 г. да измени и допълни програмата с мерки за гарантиране на независимостта    
429 "ЧЕЗ Разпределение България" АД №Р-079/ 30.06.2008 г. Дава задължителни указания в срок до 14.07.2008 г. да измени и допълни програмата с мерки за гарантиране на независимостта    
430 "ЕСО" ЕАД №Р-078/ 05.06.2008 г. Разрешава одобряване програма за независимост    
431 "Булгартрансгаз" ЕАД №Р-077/ 26.05.2008 г. Разрешава одобряване програма за независимост    
432 "Е.ОН България Мрежи" АД №Р-076/ 21.04.2008 г. Разрешава извеждане от експлоатация трафопост "Стара печатница", находящ се в гр. Велико Търново    
433 "Е.ОН България Мрежи" АД №Р-075/ 14.04.2008 г. Разрешава извеждане от експлоатация трафопост "ДИП Ивански", находящ се в Шумен    
434 "Набуко Газ Пайплайн Интернешънъл ГмбХ" №Р-074/ 11.02.2008 г. Разрешава изключение от прилагането на чл. 21 ал. 1 т. 6и т. 9 чл. 30 ал. 1 т. 7 и т. 8 чл. 172 от ЗЕM по отношение българската отсечка на газопровода "Набуко" при определени условия 25 /двадесет и пет/ години  
435 "Е.ОН България Мрежи" АД №Р-073/ 11.02.2008 г. Разрешава извеждане от експлоатация трафопост в Разград    
436 "Бул Еко Енергия"ООД - гр. София №Р-072/ 28.01.2008 г. Разрешава извършване лиценз. дейност на обект Отоплителна централа за изгаряне дървесни отпадъци - гр. Банско с топл. мощност 5 МW    
437 "Е.ОН България Мрежи" АД №Р-071/ 28.11.2007 г. Разрешава извеждане от експлоатация трафопост "328" в гр. Варна    
438 "Е.ОН България Мрежи" АД №Р-070/ 28.11.2007 г. Разрешава извеждане от експлоатация трафопостове "273" и "91" в гр. Варна    
439 "Топлофикация Плевен" ЕАД №Р-069/ 21.11.2007 г. Разрешава на "Топлофикация Плевен" ЕАД да сключи договор за особен залог с "Първа инвестиционна банка" АД    
440 "Топлофикация Бургас" ЕАД №Р-068/ 21.11.2007 г. Разрешава на "Топлофикация Бургас" ЕАД да сключи договор за особен залог с "Първа инвестиционна банка" АД    
441 "Електроразпределение - Столично" АД, "Електроразпределение София област"АД, "Електроразпределение Плевен"АД №Р-067/ 15.10.2007 г. Разрешава преобразуване чрез вливане на "Електроразпределение - Столично" АД, "Електроразпределение София област"АД, "Електроразпределение    
442 "Ню-Ко Загора" ЕООД №Р-066/ 26.09.2007 г. Разрешава извършване сделка на разпореждане    
443 "Слънчев бряг"АД №Р-065/ 26.09.2007 г. Разрешава на "Слънчев бряг"АД да извърши сделка на разпореждане с имущество   Разрешение №И1-Л-134/ 26.09.2007 г. за прекратяване на лицензия №Л-134-07/ 10.05.2004 г.; изменя лицензии №Л-140-07/ 13.08.4004 г. и №Л-141-11/ 13.08.2004 г.
444 "Захар"ЕАД- Стара Загора №Р-064/ 06.08.2007 г. Разрешава на "Захар"ЕООД -Ст.Загора да учреди залог в полза на ОББ като допълнително обезпечение по кредит    
445 "Е.ОН България Мрежи"АД №Р-063/ 09.07.2007 г. Разрешава на "Е.ОН България Мрежи"АД извеждане от експлоатация на трафопост    
446 "Захар"ЕАД- Стара Загора №Р-062/ 18.06.2007 г. Разрешава на "Захар"ЕООД -Ст.Загора да сключи с ОББ договор за банков кредит за 1 млн. евро    
447 "Топлофикация ВТ"АД №Р-061/ 01.06.2007 г. Разрешава на "Топлофикация ВТ" АД гр.В.Търново осъществяване на лицензионна дейност чрез обект "Инсталация за комбинирано производство"    
448 "НЕК" ЕАД №Р-060/ 19.04.2007 г. Разрешава на НЕК ЕАД да сключи с БНП ПАРИБА С.А кредитно споразумение    
449 "Топлофикация Русе" ЕАД №Р-059/ 12.03.2007 г. Разрешава на "Топлофикация Русе" ЕАД да сключи договор за кредит с корпоративна търговска банка" АД    
450 "Топлофикация Бургас" ЕАД №Р-058/ 12.03.2007 г. Разрешава на "Топлофикация Бургас" ЕАД да сключи договор за особен залог върху имущество с "Първа инвестиционна банка" АД    
451 "Примагаз" АД №Р-057/ 05.03.2007 г. Разрешава на "Примагаз" АД да сключи банков кредит с "Булбанк" АД    
452 "Е.ОН България Мрежи" АД №Р-056/ 12.02.2007 г. Разрешава на "Е.ОН България Мрежи" АД да изведе от експлоатация трафопост "Братислава"    
453 "Електроразпределение Варна" АД №Р-055/ 05.02.2007 г. Разрешава на "Е.ОН България Мрежи" АД, след монтиране на комплексен трафопост да изведе от експлоатация трафопост с диспечерски номер 125 в гр. Варна    
454 "Електроразпределение Г. Оряховица" АД №Р-054/ 22.01.2007 г. Разрешава на "Е.ОН България Мрежи" АД, след въвеждане в експлоатация на новия трафопост, да изведе от експлоатация трафопост "ЕЖБ"    
455 "Електроразпределение Варна" АД №Р-053/ 15.01.2007 г. Разрешаване на "Е.ОН България Мрежи" АД, след въвеждане в експлоатация на новия трафопост, да изведе от експлоатация трафопост "Военна болница", находящ се в гр. Шумен    
456 "НЕК" ЕАД №Р-052/ 28.12.2006 г. Разрешение за извършване на сделка на разпореждане с имущество    
457 "НЕК" ЕАД №Р-051/ 06.12.2006 г. Разрешение за сключване споразумения за кредит с Nord TK Investment Bank и "Българска пощенска банка" АД    
458 "EVN" №Р-050/ 29.11.2006 г. Разрешение за преобразуване на "EVN" (ЕРП-Пловдив" АД и "ЕРП-Ст. Загора" АД)    
459 "E.ON" №Р-049/ 29.11.2006 г. Разрешение за преобразуване на "E.ON" (ЕРП-Г.Оряховица" АД и "ЕРП-Варна" АД)    
460 "ЧЕЗ" №Р-048/ 29.11.2006 г. Разрешение за преобразуване на "ЧЕЗ" ("ЕРП Столично" АД; "ЕРП-София област" АД и "ЕРП-Плевен" АД)    
461 "Овергаз Инк" №Р-047/ 29.11.2006 г. Разрешение за преобразуване на "Овергаз Инк" АД за територията на регион Дунав    
462 "Булгаргаз" ЕАД №Р-046/ 29.11.2006 г. Разрешение за преобразуване на "Булгаргаз" ЕАД    
463 "Бургасгаз" ЕАД №Р-045/ 20.11.2006 г. Разрешение за сключване на договор за кредит и особен залог    
464 "Топлофикация Плевен" ЕАД №Р-044/ 13.11.2006 г. Разрешение за сключване на договор за банков кредит и договор за издаване на банкова гаранция    
465 "НЕК" ЕАД №Р-043/ 18.10.2006 г. Разрешение за сключване споразумения със ING Bank    
466 " ЕК Марица Изток ІІІ" АД №Р-042/ 25.09.2006 г. Разрешение за договор за кредит с банка Societe Generale, Paris    
467 "НЕК" ЕАД №Р-041/ 28.08.2006 г. Разрешение за сключване на договор между "НЕК" ЕАД и ТЕЦ "Варна" ЕАД за продажба на допълнителни услуги и студен резерв за срок от 5 години    
468 "Топлофикация Пловдив" ЕАД №Р-040/ 26.06.2006 г. Разрешаение за сключване на договор за покупко-продажба на собствен недвижим имот "Мазутно стопанство"    
469 "Топлофикация Казанлък" ЕАД №Р-039/ 09.06.2006 г. Разрешение за ипотека и особен залог    
470 "Топлофикация Пловдив" ЕАД №Р-038/ 29.05.2006 г. Разрешение на "Топлофикация Пловдив" ЕАД да сключи договор за покупко-продажба на собствен недвижим имот, представляващ подстанция 110/20 kV с "НЕК" ЕАД    
471 "Биовет" АД №Р-037/ 17.04.2006 г. Разрешение за започване на лицензионна дейност на "Биовет" АД и прилагането на утвърдената с решение № Ц-008/30.03.2006 г. преф. цена    
472 "Топлофикация Бургас" ЕАД №Р-036/ 17.04.2006 г., т. 3 Разрешение за учредяването на особен залог и изменя и допълва лицензия Л-023-02/15.11.2000 г.    
473 "Варнагаз" АД № Р-035/ 17.04.2006 г. Разрешение за сключване на договор за банков кредит и учредяване като обезпечение по него залог върху търговското предприятие    
474 "Ямболен" АД №Р-034/20.02.2006 г Разрешение за сключване на договор за кредит и учредяване на особен залог    
475 "Електроразпределение Варна" АД №Р-033/06.02.2006 г. Разрешение на "ЕРП Варна" АД да изведе от експлоатация трафопост    
476 "Раховецгаз 96" АД №Р-032/05.12.2005 г. Разрешение за сключване на договор за кредит и особен залог    
477 "Газоснабдяване Русе" ЕАД №Р-031/ 17.11.2005 г. Разрешение за сключване на договор за особен залог    
478 "Енерго-Про България" АД №Р-030/ 17.11.2005 г. Разрешение за сключване на договор за кредит    
479 "Булгаргаз" ЕАД №Р-029/ 07.11.2005 г. Разрешение за даване на писмено съгласие за извеждане от експлоатация на обекти – сондажи от ПГХ Чирен    
480 "Брикел" ЕАД №Р-028/ 31.10.2005 г. Решение за извършване на сделка на разпореждане    
481 "Примагаз" АД №Р-027/ 17.10.2005 г. Разрешение за особен залог по договор    
482 "Топлофикация Русе" ЕАД №Р-026/ 06.10.2005 г. Решение за обезпечаване на публично държавни вземания    
483 "Севлиевогаз 2000" АД №Р-025/ 06.07.2005 г. Разрешение за сключване на договор за кредит    
484 "Топлофикация Враца" ЕАД №Р-024/ 04.07.2005 г. Разрешение за започване на лицензионна дейност след получаване на разрешение за ползване по ЗУТ    
485 "Топлофикация Казанлък" ЕАД №Р-023/ 27.04.2005 г Разрешение за сключване на договор за кредитен ангажимент под формата на револвиращ кредит и банкови гаранции    
486 "Енерго-Про България" АД №Р-022/ 18.02.2005 г. Разрешение за сключване на договор за кредит    
487 "Софиягаз" ЕАД №Р-021/ 14.02.2005 г. Разрешение за сключване на договор за кредит    
488 "Булгаргаз" ЕАД №Р-020/ 20.12.2004 г. Разрешение за сключване сделка на разпореждане    
489 "Енерго-Про България" АД №Р-019/ 13.12.2004 г. Разрешение за сключване на договор за кредит    
490 "ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД №Р-018/ 18.11.2004 г. Разрешение за сключване на договор за кредит    
491 "НЕК" ЕАД №Р-017/ 23.08.2004 г. Разрешение за сключване на споразумение за изкупуване на електроенергия с ТЕЦ "Марица изток 2 " ЕАД за срок от 5 /пет/ години    
492 ТЕЦ "Марица изток 2 " ЕАД №Р-016/ 23.08.2004 г. Разрешение за сключване на договор за кредит с "Булбанк" АД и договор за особен залог в полза на "Булбанк" АД    
493 "Електроразпределение София област" ЕАД №Р-015/ 19.07.2004 г. Разрешение за издаване на запис на заповед за обезпечаване на държавно вземане    
494 "Електроразпределение Столично" ЕАД №Р-014/ 19.07.2004 г. Разрешение за издаване на запис на заповед за обезпечаване на държавно вземане    
495 ТЕЦ "Марица изток 2 " ЕАД №Р-011/ 09.07.2004 г. Разрешение за сключване на договор за кредит с Японската банка за международно сътрудничество    
496 ТЕЦ "Марица 3" АД №Р-010/ 21.06.2004 Разрешение за сключване на договор за особен залог с банка "ПИБ" АД    
497 "Газоснабдяване–Нови Пазар" АД №Р-009/ 14.05.2004 г. Разрешение за учредяване на ипотека за обезпечаване на задължения по договор за банков кредит    
498 "Захарни заводи" АД №Р-008/ 07.04.2004 г. Разрешение за ипотека върху топлоелектрическа централа заедно с прилежащата земя и залог върху машините и съоръженията в централата    
499 Електроразпределение "Златни пясъци" АД №Р-007/ 01.04.2004 г. Разрешение за присъединяване към своята електроразпределителна мрежа обект "Административна сграда и посетителски център" на дирекция Природен парк "Златни пясъци" към Министерство на земеделието и горите, намиращ се на територията по лицензията на "Електроразпределение–Варна" ЕАД    
500 "Сииф Мекамиди- Литекс" АД №Р-006/ 27.11.2003 г. Разрешение на "Сииф Мекамиди–Литекс" АД да сключи договор за особен залог с банка "Сосиете Женерал Експресбанк" АД    
501 "Ямболен" АД №Л-129/ 06.11.2003 г., т. I Разрешение за разширение на енергиен обект 3 (три) години  
502 "Комекес" АД №Р-005/ 14.02.2003 г. Разрешение на "Комекес" АД да сключи с "Юнионбанк" ТБ договор за особен залог    
503 "Свилоза" АД № Л-122/23.04.2003 г., т. І Разрешение за извършване на сделка на разпореждане    
504 "Захарни заводи" АД №Р-004/ 12.12.2002 г. Разрешение на "Захарни заводи" АД да сключи с "ОББ" АД договор за особен залог   Решение № И1-Р-004/ 30.01.2003 г.
505 "Топлина електроенергия газ екология-21" ООД №Р-003/ 16.07.2002 г. Разрешение за изграждане на нов енергиен обект – централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия 2 (две) години  
506 "Ей И Ес-3С Марица Изток І" ЕООД №Р-002/ 28.06.2002 г. Разрешение за изграждане на нов ТЕЦ с брутна мощност 670 МВт (±15 МВт) на площадката на ТЕЦ "Марица изток І" 45 (четиридесет и пет) месеца Решение № И1-Р-002/30.06.2003г. за удължаване срока по т.1 до 30.06.2004г. Решение № И2-Р-002/ 29.9.2003 г. за удължаване на срока за представяне доказателства до 30.11.2003 г.
507 "Енергийна компания Марица изток ІІІ" АД №Р-001/ 06.02.2002 г. т. 1 – Разрешение за извършване на сделки с разпореждане (апорт и продажба) с имущество т. 4 – Разрешение за разширение на ТЕЦ "Марица-изток 3" с 64.4 МВт 41 (четиридесет и един) месеца Решение № И1-Р-001/16.12.2002 г. за удължаване срока по т. 1 до 28.02.2003 г.Решение № И2-Р-001/25.02.2003 г. за удължаване срока по т. 1 до 31.03.2003 г.