Титуляр на лицензията БУЛСТАТ/ЕИК № на решението за издаване на лицензията Описание на дейността Срок на лицензията Забележки
1

МОНТАНАГАЗ АД гр. МОНТАНА - 3400; бул. "Трети март" №74, ет.5

ЕИК 821162682

№ Л-001-08/ 27.09.2000 г.

Лицензия за разпределение на природен газ за територията на община Монтана

20 /двадесет/ години

Прекратена! Решение № Пр-Л-001/17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-001-08/ 27.09.2000 г.

2

ПЛЕВЕНГАЗ ЕАД * /преобразувано предприятие гр. ПЛЕВЕН - 5800; ул. "Страцин" 38, ап.17

№Л-002-08/ 27.09.2000 г.

Лицензия за разпределение на природен газ за територията на община Левски

20 /двадесет/ години

Прекратена! Решение за изменение на лицензия № И1-Л-002-08/ 20.03.2002 г. Отменено с протоколно решение № 41/09.10.2003 г., т. 6, II Решение № Пр-Л-002/17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-002-08/ 27.09.2000 г.

3

КОЖУХГАЗ АД гр. ПЕТРИЧ - 2850; ул. "Цар Борис ІІІ" 46

ЕИК 10109973

№Л-003-08/ 03.10.2000 г.

Лицензия за разпределение на природен газ за територията на град Петрич

20 /двадесет/ години

Прекратена! Решение № Пр-Л-003/ 17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-003-08/ 03.10.2000г.

4

ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПРАВЕЦ ЕАД гр. ПРАВЕЦ - 2161; ул. "Работническа" 9

 ЕИК 122082474

№Л-004-05/ 17.10.2000 г.№Л-005-02/ 17.10.2000 г.

Лицензия за пренос на топлинна енергия на територия в град ПравецЛицензия за производство на топлинна енергия

10 /десет/ години10 /десет/ години

Прекратена с Решение Пр-Л-005/06.06.2011 г. Дата на прекратяване 17.11.2010 г.

5

СВИЛОЗА АД гр. СВИЩОВ - 5250; Западна Индустриална Зона

ЕИК 81419117

№Л-006-03/ 17.10.2000 г.

Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия

20 /двадесет/ години

Решение за прекратяване на лицензия № Пр-Л-006-03/ 27.05.2003 г.

6

БЕДЕК ЕАД гр. ТРЯВНА - 5350 ул. "Ангел Кънчев" 146

ЕИК 107030980

 

№ Л-007-02/ 17.10.2000 г.

Лицензия за производство на топлинна енергия

10 /десет/ години

7

ТОПЛОФИКАЦИЯ - ГАБРОВО ЕАД гр. ГАБРОВО - 5300; ул. "Индустриална" 6

ЕИК 107009273

№Л-008-03/ 17.10.2000 г.№Л-009-05/ 17.10.2000 г.

№ Пр-Л-008 от 16.11.2023 г.

Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергияЛицензия за пренос на топлинна енергия на територия в град Габрово

 

20 /двадесет/ години20 /двадесет/ години

  Решение № И2-Л-008/05.09.2017 г., с което изменя лицензия № Л-008-03 от 17.10.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, издадена на „Топлофикация - Габрово” ЕАД по отношение на енергийния обект, във връзка с: извеждане от експлоатация на котли ЕПГ 1 и ППГ 7, на парни турбини ТГ 1 и ТГ 2 и въвеждането в експлоатация на енергиен парен котел за производство на електрическа и топлинна енергия на база биомаса /дървесен чипс/ - ЕПГ 8, се променя общата инсталирана топлинна мощност от 84 MWt на 51 MWt, а инсталираната електрическа мощност – от 18 MWe на 6 MWе.   Решение № И3-Л-008 от 05.12.2018 г., с което изменя лицензия

 

Решение на КЕВР И4-Л-008/19.09.2019, с което  изменя лицензия № Л-008-03 от 17.10.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ на „Топлофикация – Габрово“ ЕАД във връзка с въвеждане в експлоатация като резервна мощност на парна турбина № 2, тип Р6-35/5, като общата инсталирана електрическа мощност се променя от 6 MWe на 12 MWе, а топлинната мощност – 38 MWt остава непроменена

Решение №И5-Л-008/23.12.2019 г., с което продължава срока на лицензия № Л-008-03 от 17.10.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия № Л-009-05 от 17.10.2000 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“, издадени на „Топлофикация – Габрово” ЕАД

Прекратява лицензия № Л-008-03 от 17.10.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и лицензия № Л-009-05 от 17.10.2000 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“, издадени на „Топлофикация-Габрово“ ЕАД

8

ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛОВДИВ-СЕВЕР ЕАД* /преобразувано предприятие/ ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛОВДИВ ЕАД гр. ПЛОВДИВ - 4003; бул. "Васил Левски" 236 „ЕВН България Топлофикация” ЕАД

 

BG115016602<

№Л-010-05/ 17.10.2000 г.№Л-011-03/ 17.10.2000 г.№Л-012-02/ 17.10.2000 г.

Лицензия за пренос на топлинна енергия на територия в град ПловдивЛицензия за производство на електрическа и топлинна енергияЛицензия за производство на топлинна енергия

20 /двадесет/ години20 /двадесет/ години7 /седем/ години

Решение за изменение на Лицензия № И1-Л-010-05/ 16.01.2002 г. Решение за изменение на Лицензия № И1-Л-011-03/ 16.01.2002 г.Решение за изменение на Лицензия№ И1-Л-012-02/ 16.01.2002 г.Решение № И2-Л-011/26.01.2012г. за изменение на лицензия Решение № И3-Л-012 от 29.10.2014 г., с което изменя лицензия № Л-012-02/17.10.2000 г. Решение № И4-Л-012 от 18.01.2017 г., с което се изменя лицензия № Л-012-02 от 17.10.2000 г. за дейността „производство на топлинна енергия“ по отношение на енергийния обект, поради извеждане от експлоатация на парни котли ПК 5, ПК 6 в ОЦ „Пловдив-Юг” и изменение на общата инсталирана топлинна мощност от 60 MW на 24 MW. Продължава срока на лицензия № Л-012-02 от 17.10.2000 г. за дейността „производство на топлинна енергия“ с 5 (пет) години, считано от 18.11.2017 г. Решение за изменение на Лицензия № И1-Л-010-05/ 16.01.2002 г.   Решение за изменение на Лицензия № И1-Л-011-03/ 16.01.2002 г. Решение №Л-506/31.10.2018 г. г., с което прекратява  лицензия № Л-011-03 от 17.10.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“   Решение за изменение на Лицензия № И1-Л-012-02/ 16.01.2002 г.   Решение № И2-Л-011/26.01.2012г. за изменение на лицензия Решение № И3-Л-012 от 29.10.2014 г., с което изменя лицензия № Л-012-02/17.10.2000 г. Решение № И4-Л-012 от 18.01.2017 г., с което се изменя лицензия № Л-012-02 от 17.10.2000 г. за дейността „производство на топлинна енергия“ по отношение на енергийния обект, поради извеждане от експлоатация на парни котли ПК 5, ПК 6 в ОЦ „Пловдив-Юг” и изменение на общата инсталирана топлинна мощност от 60 MW на 24 MW. Продължава срока на лицензия № Л-012-02 от 17.10.2000 г. за дейността „производство на топлинна енергия“ с 5 (пет) години, считано от 18.11.2017 г. Решение №Л-506/31.10.2018 г. г., с което прекратява лицензия № Л-012-02 от 17.10.2000 г. за дейността „производство на топлинна енергия“ 

Решение № И4-Л-010/06.02.2020 г., с което продължава срока на лицензия № Л-010-05 от 17.10.2000 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“, издадена на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД с 20 (двадесет) години, считано от 17.11.2020 г.

9

ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛОВДИВ–ЮГ ЕАД, гр. ПЛОВДИВ - 4003; бул. "Васил Левски" 236

BG115016602

№Л-013-02/ 17.10.2000 г.№Л-014-05/ 17.10.2000 г.

Лицензия за производство на топлинна енергияЛицензия за пренос на топлинна енергия

20 /двадесет/ години20 /двадесет/ години

Решение за прекратяване на лицензия № Пр-Л-013-02/ 16.01.2002 г. Решение за прекратяване на лицензия № Пр-Л-014-05/ 16.01.2002 г.

10

ПАВГАЗ" АД гр. ПАВЛИКЕНИ - 5200; ул. "Съединение" 4

BG104050418

№Л-015-08/ 30.10.2000 г.

Лицензия за разпределение на природен газ за територията на община Павликени

20 /двадесет/ години

Прекратена! Решение № Пр-Л-015/ 17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-015-08/ 30.10.2000г.

11

РАХОВЕЦГАЗ 96 АД гр. ГОРНА ОРЯХОВИЦА" - 5100; ул. "Цар Освободител" № 11

ЕИК 104028514

№Л-016-08/ 30.10.2000 г.№Л-017-08/ 30.10.2000 г.

Лицензия за разпределение на природен газ за територията на община Горна ОряховицаЛицензия за разпределение на природен газ за територията на община Велико Търново

20 /двадесет/ години20 /двадесет/ години

Прекратена! Решение № Пр-Л-016/ 17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-016-08/ 30.10.2000г. Решение № Пр-Л-017/ 17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-017-08/ 30.10.2000г.

12

ХЕБРОСГАЗ АД гр. ПАЗАРДЖИК - 4400; ул. "Булаир" № 30

 

ЕИК 11204128

№Л-018-08/ 30.10.2000 г.

Лицензия за разпределение на природен газ за територията на община Пещера

20 /двадесет/ години

Прекратена! Прекратена с Решение № Пр-Л-018/ 17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-018-08/ 30.10.2000г.

13

ЯМБОЛГАЗ 92 АД гр. ЯМБОЛ - 8600; ул. "Търговска" № 56

 

ЕИК 04049565

№Л-019-08/ 30.10.2000 г.

Лицензия за разпределение на природен газ за територията на град Ямбол

20 /двадесет/ години

Прекратена! Прекратена с Решение № Пр-Л-019/ 17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-019-08/ 30.10.2000г.

14

ОВЕРГАЗ ИНК АД гр. СОФИЯ - 1407; ул. "Филип Кутев" 5

 

ЕИК 04084561

№Л-020-08/ 30.10.2000 г.

Лицензия за разпределение на природен газ за територията на община Божурище

20 /двадесет/ години

Прекратена! Решение за прекратяване на лицензия № Л-115/10.07.2002 г., т. 2

15

ТОПЛОФИКАЦИЯ – ВТ ЕАД гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО - 5002; ул. "Никола Габровски" № 71А

ЕИК 104003977

№Л-021-05/ 15.11.2000 г.№Л-022-02/ 15.11.2000 г.

Лицензия за пренос на топлинна енергия на територия в град Велико ТърновоЛицензия за производство на топлинна енергия

20 /двадесет/ години20 /двадесет/ години

Решение № И2-Л-022/09.05.2019 г., с което изменя лицензия № Л-022-02 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на топлинна енергия“, издадена на „Топлофикация-ВТ“ АД по отношение на енергийния обект, във връзка с извеждане от експлоатация на промишлен парен котел ПК-1, тип КМ-12, и водогреен котел ВК-1, тип ВК 50, и въвеждане в експлоатация на парен котел ПТ-10 за изгаряне на биомаса с мощност 6,5 MWt, като общата инсталирана топлинна мощност се променя от 171,4 MWt на 111,75 MWt, а електрическата мощност – остава непроменена – 2,810 MWе.

Решение № И3-Л-022/05.03.2020 г., с което продължава срока на лицензия № Л-022-02 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на топлинна енергия“ и на лицензия № Л-021-05 от 15.11.2000 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“, издадени на „Топлофикация-ВТ“ АД с 20 (двадесет) години, считано от датата на изтичане срока на лицензиите – 16.12.2020 г.

16

ТОПЛОФИКАЦИЯ - БУРГАС ЕАД гр. БУРГАС - 8000; Кв."Лозово", Северна промишлена зона, ПК 642

ЕИК 102011085

№Л-023-02/ 15.11.2000 г.№Л-024-05/ 15.11.2000 г.

Лицензия за производство на топлинна енергияЛицензия за пренос на топлинна енергия на територия в град Бургас

20 /двадесет/ години20 /двадесет/ години

 Решение № И1-Л-023/17.08.2017 г., с което изменя издадената на „Топлофикация - Бургас” ЕАД лицензия№ Л-023-02 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ Решение № И2-Л-023 от 05.12.2018 г., с което изменя лицензия

Решение № И1-Л-024/06.02.2020 г., с което продължава срока на лицензия № Л-024-05 от 15.11.2000 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“, издадена на „Топлофикация - Бургас” ЕАД с 20 (двадесет) години, считано от 16.12.2020 г.

17

ТОПЛОФИКАЦИЯ - ВРАЦА ЕАД гр. ВРАЦА - 3000; ул".Максим Горки" № 9

ЕИК 106006256

№ Л-025-02/ 15.11.2000 г.№Л- 026-05/ 15.11.2000 г.

Лицензия за производство на топлинна енергияЛицензия за пренос на топлинна енергия на територия в град Враца

20 /двадесет/ години

Решение за изменение на лицензия № И1-Л-025-02/ 25.11.2004 г. и Решение за изменение на лицензия № И2-Л-025-02/ 04.04.2005 г. Решение за изменение на лицензия № И1-Л-026-05/ 25.11.2004 г.Решение № И3-Л-025/07.05.2012 г. за изменение на енергийния обектРешение № И4-Л-025/24.02.2014 г. за изменение на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия   Решение № И5-Л-025 от 20.11.2018 г., с което изменя лицензия № Л-025-02 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ по отношение на енергийния обект, във връзка с извеждане от експлоатация на два броя котли тип КМ-12 в ТЕЦ „Градска“ и един котел тип ВК-50 в ОЦ „Младост“, като общата инсталирана топлинна мощност се променя от 134 MWt на 60,05 MWt, а електрическата мощност – остава непроменена – 8,244 MWе

Решение № И7-Л-025/05.03.2020 г., с което продължава срока на лицензия № Л-025-02 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия № Л-026-05 от 15.11.2000 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“, издадени на „Топлофикация-Враца“ ЕАД с 20 (двадесет) години, считано от датата на изтичане срока на лицензиите – 16.12.2020 г.

Решение № И8-Л-025 от 24.08.2023 г., с което изменя лицензия № Л-025-02 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, издадена на „Топлофикация-Враца“ ЕАД, по отношение на енергийния обект, във връзка с въвеждане в експлоатация на един брой водогреен котел ВК-2, тип ВК-50, в Отоплителна централа „Младост“, като общата инсталирана топлинна мощност в „Топлофикация-Враца“ ЕАД се променя от 68,28 MW на 85,15 MW, а инсталираната електрическа мощност от 8,244  MW остава непроменена.

18

ТОПЛОФИКАЦИЯ - ЯМБОЛ ЕАД гр. ЯМБОЛ - 8600; Квартал "Индустриален" 1

ЕИК 128045536

№Л-027-05/ 15.11.2000 г.№Л-028-02/ 15.11.2000 г.

Лицензия за пренос на топлинна енергия на територия в град ЯмболЛицензия за производство на топлинна енергия

10 /десет/ години10 /десет/ години

Решение за изменение на лицензия № И1-Л-028-02/ 19.06.2003 г. Решение за изменение на лицензия № И2-Л-028-02/ 31.03.2008 г.

19

ТОПЛОФИКАЦИЯ - РУСЕ ЕАД гр. РУСЕ - 7000; ул. "ТЕЦ изток"

ЕИК 117005106

№Л-029-03/ 15.11.2000 г.№Л-030-05/ 15.11.2000 г.

Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергияЛицензия за пренос на топлинна енергия на територия в град Русе

20 /двадесет/ години20 /двадесет/ години

Решение за изменение на лицензия № И1-Л-029-03/ 14.05.2003 г. Решение за изменение на лицензия № И1-Л-030-05/ 14.02.2005 г.

Решение №И1-Л-029-03/14.05.2003 г. за изменение на лицензия

Решение №И2-Л-029-03/22.01.2007 г.

за изменение на лицензия

Решение №И3-Л-029/23.12.2019 г., с което изменя лицензия № Л-029-03 от 15.11.2000 г.;

ПРОДЪЛЖАВА срока на лицензия № Л-029-03 от 15.11.2000 г. с 20  години, считано от 16.12.2020 г.,

ПРОДЪЛЖАВА срока на лицензия № Л-030-05 от 15.11.2000 г. с 20 (двадесет) години, считано от 16.12.2020 г.

 

Решение №И1-Л-030-05/14.02.2005 г. за изменение на лицензия

Решение №И2-Л-030-05/22.01.2007 г.

за изменение на лицензия

 

20

„Топлофикация София“ ЕАД

ЕИК 831609046

№Л-031-02/ 15.11.2000 г.№Л-032-03/ 15.11.2000 г.№Л-033-05/ 15.11.2000 г.

Лицензия за производство на топлинна енергияЛицензия за производство на електрическа и топлинна енергияЛицензия за пренос на топлинна енергия на територия в град София

20 /двадесет/ години20 /двадесет/ години20 /двадесет/ години

Решение № И1-Л-031-02/13.06.2005 г. за изменение и одобряване на бизнес план Решение № И2-Л-031/29.03.2010 г. за продължаване срока Решение № И3-Л-032/10.10.2011 г. изменя лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия издадена на "Топлофикация София" ЕАД, по отношение на енергийния обект, като за ТЕЦ "София" заличава основни съоръжения: парогенератори ПГ-2, ПГ-3, ПГ-4 и ПГ-5 и турбогенератори ТГ-4 и ТГ-5 и променя инсталираната електрическа мощност от 100 MW на 75 MW и инсталираната топлинна мощност от 1 425 MW на 1 218 MW Решение № И4-Л-032/28.08.2015 г. за изменение на лицензия № Л-032-03 от 15.11.2000 г. за производство на електрическа и топлинна енергия във връзка с въвеждането в експлоатация на нова производствена мощност - турбогенератор ст. № 9 в ТЕЦ "София" Решение № И5-Л-032 от 22.12.2015 г. за изменение на лицензия № Л-032-03 от 15.11.2000 г. за производство на електрическа и топлинна енергия във връзка с въвеждането в експлоатация на нова производствена мощност – турбогенератор ст. № 8А (ТГ 8А) и извеждане от експлоатация на турбогенератор ст. № 6 (ТГ 6) в ТЕЦ "София" Решение № И6-Л-032/21.06.2016 г. изменение на лицензия № Л-032-03 от 15.11.2000 г. за дейността "производство на електрическа и топлинна енергия"

Решение № И7-Л-032/28.02.2019 г., с което изменя лицензия № Л-032-03 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, издадена на „Топлофикация София“ ЕАД по отношение на енергийния обект във връзка с въвеждане в експлоатация на нов турбогенератор № 4 в ТЕЦ „София Изток”, като общата инсталирана електрическа мощност се променя от 126 MWе на 166,849 MWе, а общо инсталираната топлинна мощност - 1 872 MWt, остава непроменена

Решение № И8-Л-032 от 25.09.2020 г., с което продължава срока на лицензия № Л-032-03 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, на лицензия № Л-031-02 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на топлинна енергия“ и на лицензия № Л-033-05 от 15.11.2000 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“, издадени на „Топлофикация София“ ЕАД с 25 (двадесет и пет) години всяка, считано от 16.12.2020 г.

Решение № И9-Л-032/16.08.2022 г., с което изменя лицензия № Л-032-03 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, издадена на „Топлофикация София“ ЕАД по отношение на енергийния обект, във връзка с въвеждане в експлоатация на модернизиран турбогенератор № 3 в ТЕЦ „София Изток“, като инсталираната електрическа мощност в ТЕЦ „София Изток“ се променя от 166,849 MW на

205,349 MW, а инсталираната топлинна мощност в централата се променя от

1 872,0 MW на 2 014,4 MW.

21

ТОПЛОФИКАЦИЯ - ШУМЕН ЕАД гр. ШУМЕН - 9700; ул. "Съединение" 62 А

ЕИК 127029454 

№Л-034-05/ 15.11.2000 г.№Л-035-03/ 15.11.2000 г.

Лицензия за пренос на топлинна енергия на територия в град ШуменЛицензия за производство на електрическа и топлинна енергия

20 /двадесет/ години20 /двадесет/ години

Решение № Пр-Л-035/28.05.2019 г., с което прекратява лицензия № Л-035-03 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и лицензия № Л-034-05 от 15.11.2000 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“, издадени на „Топлофикация Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност

22

СЕВЛИЕВОГАЗ - 2000 АД гр. СЕВЛИЕВО - 5400; ул. "Петко Р.Славейков" 1

№Л-036-08/ 15.11.2000 г.

Лицензия за разпределение на природен газ за територията на община Севлиево

20 /двадесет/ години

Прекратена! Решение за изменение на лицензия № И1-Л-036-08/ 06.11.2002 г.

Решение № Пр-Л-036/17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-036-08/ 15.11.2000 г.

23 НОВА ПЛАМА АД гр. ПЛЕВЕН - 5846; Индустриална зона №Л-037-03/ 15.11.2000 г. Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия 15 /петнадесет/ години Решение № Пр-Л-037-03/ 06.07.2009 г. за прекратяване на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия.
24 МИКРОЕНЕРГИЯ ООД гр. БОТЕВГРАД - 2140; кв. "Чеканица" №1, пк 56 №Л-038-05/ 15.11.2000 г.№Л-039-02/ 15.11.2000 г. Лицензия за пренос на топлинна енергия на територия в град БотевградЛицензия за производство на топлинна енергия 3 /три/ години3 /три/ години Решение за продължаване срока на лицензия № Прод-Л-038-05/ 11.07.2003 г. до 25.07.2006 г. Решение за продължаване срока на лицензия № Прод-Л-039-02/ 11.07.2003 г. до 25.07.2006 г.
25

ТОПЛОФИКАЦИЯ - ВАРНА" ЕАД гр. ВАРНА - 9020; бул. "Януш Хуняди"

"Веолия Енерджи Варна" ЕАД

№Л-040-05/ 06.12.2000 г.№Л-041-02/ 06.12.2000 г.

Лицензия за пренос на топлинна енергия на територия в град ВарнаЛицензия за производство на топлинна енергия

20 /двадесет/ години20 /двадесет/ години

Решение № И1-Л-041-02/ 13.06.2005 г. за изменение на лицензия Решение № И1-Л-041-02/13.06.2005 г. за изменение на лицензия Решение № И2-Л-041-02/01.12.2008 г. за изменение на лицензия за "производство на топлинна енергия" в лицензия за „производство на електрическа и топлинна енергия” Решение №И3-Л-041/05.12.2011 г. за изменение на лицензия Решение № И4-Л-041/13.09.2018 г. за изменение на лицензията за производство на електрическа и топлинна енергия, с което: Изменя лицензия № Л-041-02 от 06.12.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, издадена на „Веолия Енерджи Варна” ЕАД

Решение № И1-Л-040/05.03.2020 г., с което продължава срока на лицензия № Л-041-02 от 06.12.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия № Л-040-05 от 06.12.2000 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“, издадени на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД с 20 (двадесет) години, считано от датата на изтичане срока на лицензиите – 05.01.2021 г.

Решение № И5-Л-041/20.10.2021 г., с което изменя лицензия № Л-041-02 от 06.12.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ по отношение на енергийния обект, във връзка с въвеждането в експлоатация на когенератор № 5,  като общата инсталирана електрическа мощност се запазва на 11,18 MWе, а топлинната мощност се променя от 47,210 MWt на 47,169 MWt

26 ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - СТАРА ЗАГОРА ЕАД гр. СТАРА ЗАГОРА - 6000; ул. "Отец Паисий" 89 №Л-042-07/ 06.12.2000 г.№Л-141-07/ 13.08.2004 г.№Л-141-11/ 13.08.2004 г Лицензия за разпределение на електрическа енергия за територията на област Стара Загора; Сливен; Ямбол; БургасЛицензия за разпределение на електрическа енергия за територията на област Стара Загора; Сливен; Ямбол; Бургас (без курортен комплекс Сл. бряг); община Тополов град от област ХасковоЛицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия за територията на област Стара Загора; Сливен; Ямбол; Бургас (без курортен комплекс Сл. бряг); община Тополов град от област Хасково 30 /тридесет/ години35 /тридесет и пет/ години35 /тридесет и пет/ години Решение № Пр-Л-042-07/13.08.2004 г. за прекратяване на лицензията
27

ТОПЛОФИКАЦИЯ - КАЗАНЛЪК ЕАД гр. КАЗАНЛЪК - 6100; ул. "Цар Освободител" 42

№Л-043-03/ 06.12.2000 г.№Л-044-05/ 06.12.2000 г.

Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергияЛицензия за пренос на топлинна енергия на територия в град Казанлък

20 /двадесет/ години20 /двадесет/ години

Решение № И1-Л-043-03/ 27.04.2005 г. за изменение на лицензия Решение № И1-Л-044-05/ 19.12.2005 г. за изменение на лицензия

Решение № Пр-Л-043/09.05.2019 г., с което прекратява лицензия № Л-043-03 от 06.12.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и лицензия № Л-044-05 от 06.12.2000 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“, издадени на „Топлофикация Казанлък“ АД – в несъстоятелност

28 ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - ВАРНА ЕАД гр. ВАРНА - 9000; ул. "Оборище" № 13 А №Л-045-07/ 06.12.2000 г.№Л-139-07/ 13.08.2004 г.№Л-139-11/ 13.08.2004 г. Лицензия за разпределение на електрическа енергия за територията на област Варна; Добрич; Шумен; ТърговищеЛицензия за разпределение на електрическа енергия за територията на област Варна (с изключение на територията к.к. Зл. Пясъци); Добрич; Шумен; ТърговищеЛицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия за територията на област Варна (с изключение на територията к.к. Зл. Пясъци); Добрич; Шумен; Търговище 30 /тридесет/ години35 /тридесет и пет/ години35 /тридесет и пет/ години Решение № Пр-Л-045-07/13.08.2004 г. за прекратяване на лицензията
29 ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЕАД гр. ГОРНА ОРЯХОВИЦА" - 5100; ул. "Съединение" № 151 №Л-046-07/ 06.12.2000 г.№Л-138-07/ 13.08.2004 г.№Л-138-11/ 13.08.2004 г. Лицензия за разпределение на електрическа енергия за територията на област Велико Търново; Габрово; Русе; Разград; СилистраЛицензия за разпределение на електрическа енергия за територията на област Велико Търново; Габрово; Русе; Разград; СилистраЛицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия за територията на област Велико Търново; Габрово; Русе; Разград; Силистра 30 /тридесет/ години35 /тридесет и пет/ години35 /тридесет и пет/ години Решение № Пр-Л-046-07/13.08.2004 г. за прекратяване на лицензията
30

ДЕВЕН АД гр. ДЕВНЯ - 9160

№Л-047-03/ 06.12.2000 г.

Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия

20 /двадесет/ години

Решение № И1-Л-047/ 13.12.2004 г. за изменение на лицензията Решение № И2-047-03/ 05.06.2006 г. за изменение на лицензията. Решение № И6-Л-047/28.11.2011 г. за изменение на лицензия Решение № И5-Л-047/15.03.2010 г., с което изменя издадената лицензия. Решение № И7-Л-047 oт 27.10.2015 г. за изменение на лицензия № Л-047-03 от 06.12.2000 г. за дейността "производство на електрическа и топлинна енергия" по отношение на енергийния обект, като се въвежда в експлоатация нова производствена мощност – турбогенератор ст. № 3, извежда се от експлоатация парогенератор ст. №9, и се променя инсталираната електрическа мощност от 121 MWе на 125 MWе и инсталираната топлинна мощност от 980 MW на 820 MW. Пекратена с Решение № Р-262/02.06.2017 г., с което се прекратява лицензия № Л-047-03 от 06.12.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ на „Девен“ АД

31

ПРИМАГАЗ АД гр. ВАРНА – 9009, бул. "Вл. Варненчик", 267

№Л-048-08/ 06.12.2000 г.

Лицензия за разпределение на природен газ за територията на кметствата "Владислав Варненчик", "Младост" и "Аспарухово" в състава на Община Варна

10 /десет/ години

Прекратена! Решение за прекратяване процедура по изменение на лицензия № Пр-И-Л-048-08/ 10.07.2002 г.  

Решение № Пр-Л-048/17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-048-08/06.12.2000 г.

32 АЕЦ - КОЗЛОДУЙ ЕАД гр. КОЗЛОДУЙ - 3321 №Л-049-03/ 11.12.2000 г.№Л-050-05/ 11.12.2000 г. Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергияЛицензия за пренос на топлинна енергия на територия в град Козлодуй 30 /тридесет/ години30 /тридесет/ години  
33 ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - ПЛЕВЕН ЕАД гр. ПЛЕВЕН - 5800; ул. "Дойран" 73 №Л-051-07/ 08.01.2001 г.№Л-137-07/ 13.08.2004 г.№Л-137-11/ 13.08.2004 г. Лицензия за разпределение на електрическа енергия за територията на област Плевен; Ловеч; Враца; Монтана; ВидинЛицензия за разпределение на електрическа енергия за територията на област Плевен; Ловеч; Враца; Монтана; ВидинЛицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия за територията на област Плевен; Ловеч; Враца; Монтана; Видин 30 /тридесет/ години35 /тридесет и пет/ години35 /тридесет и пет/ години Решение № Пр-Л-051-07/13.08.2004 г. за прекратяване на лицензията
34 ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - ПЛОВДИВ ЕАД гр. ПЛОВДИВ - 4000; ул. "Хр.Г.Данов" 37 №Л-052-07/ 08.01.2001 г.№Л-140-07/ 13.08.2004 г.№Л-140-11/ 13.08.2004 г. Лицензия за разпределение на електрическа енергия за територията на област Пловдив; Пазарджик; Смолян; Кърджали; ХасковоЛицензия за разпределение на електрическа енергия за територията на област Пловдив; Пазарджик; Смолян; Кърджали; ХасковоЛицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия за територията на област Пловдив; Пазарджик; Смолян; Кърджали; Хасково 30 /тридесет/ години35 /тридесет и пет/ години35 /тридесет и пет/ години Решение № Пр-Л-052-07/13.08.2004 г. за прекратяване на лицензията
35 ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - СОФИЯ-ОБЛАСТ ЕАД гр. СОФИЯ - 1360; Общ.Илинден, бул. "Европа" 2 №Л-053-07/ 08.01.2001 г.№Л-136-07/ 13.08.2004 г.№Л-136-11/ 13.0.8.2004 г. Лицензия за разпределение на електрическа енергия за територията на Софийска област; Благоевград; Перник; КюстендилЛицензия за разпределение на електрическа енергия за територията на Софийска област; Благоевград; Перник; КюстендилЛицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия за територията на Софийска област; Благоевград; Перник; Кюстендил 30 /тридесет/ години35 /тридесет и пет/ години35 /тридесет и пет/ години Решение № Пр-Л-066-07/13.08.2004 г. за прекратяване на лицензията
36

ГАЗОСНАБДЯВАНЕ - ПОПОВО АД гр. ПОПОВО - 7800; Площад "Ал.Стамболийски" 1, ст.302

№Л-054-08/ 08.01.2001 г.

Лицензия за разпределение на природен газ за територията на община Попово

10 /десет/ години

Прекратена! Решение № Пр-Л-054/17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-054-08/08.01.2001 г.

37 ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК ЕАД, гр. ПЕРНИК - 2300; Площад "Св.Иван Рилски" 1 №Л-055-03/ 08.01.2001 г.№Л-056-05/ 08.01.2001 г. Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергияЛицензия за пренос на топлинна енергия на територия в град Перник 15 /петнадесет/ години15 /петнадесет/ години Решение № И1-Л-055 от 21.07.2015 г. относно продължаване срока на лицензия № Л-056-05 от 08.01.2001 г. за дейността "пренос на топлинна енергия", с вх. № Е-ЗЛР-ПД-68 от 22.12.2014 г. за продължаване на срока на лицензия № Л-055-03 от 08.01.2001 г. за дейността "производство на електрическа и топлинна енергия"
38

РАХОВЕЦГАЗ 96" АД гр. ГОРНА ОРЯХОВИЦА - 5100; ул. "Цар Освободител" № 11

№Л-057-08/ 08.01.2001 г.

Лицензия за разпределение на природен газ за територията на община Лясковец

10 /десет/ години

Прекратена! Решение № Пр-Л-057/ 17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-057-08/ 08.01.2001 г.

39

ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН ЕАД гр. ПЛЕВЕН - 5800; ул. "София" 2

№Л-058-03/ 08.01.2001 г.№Л-059-05/ 08.01.2001 г.

Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергияЛицензия за пренос на топлинна енергия на територия в град Плевен

20 /двадесет/ години20 /двадесет/ години

Решение №И1-Л-058-03/ 26.06.2008 г. за изменение на лицензия №Л-058-03/ 08.01.2001 г.

Решение № И2-Л-058 от 13.12.2018 г., с което изменя лицензия № Л-058-03 от 08.01.2001 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ на „Топлофикация - Плевен“ ЕАД

40

ЛОВЕЧГАЗ 96 АД гр. ЛОВЕЧ - 5500; ул. "Търговска" 55, ет.3, ПК 213

№Л-060-08/ 08.01.2001 г.

Лицензия за разпределение на природен газ за територията на община Ловеч

10 /десет/ години

Прекратена! Решение № Пр-Л-060/17.12.2004г. за прекратяванена лицензия № Л-060-08/08.01.2001 г.

41

ОВЕРГАЗ ИНК АД гр. СОФИЯ - 1000; ул. "Филип Кутев" 5

№Л-061-08/ 08.01.2001 г.

Лицензия за разпределение на природен газ за територията на столичен общински район Банкя

10 /десет/ години

Прекратена! Решение за прекратяване на Лицензия№ Л-114/ 10.07.2002 г., т. 2

42

ХЕБРОСГАЗ АД гр. ПАЗАРДЖИК - 4400; ул. "Булаир" № 30

№Л-062-08/ 08.01.2001 г.

Лицензия за разпределение на природен газ за територията на община Пазарджик

10 /десет/ години

Прекратена! Решение № Пр-Л-062/17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-062-08/08.01.2001 г.

43

ГАЗОСНАБДЯВАНЕ - ПЪРВОМАЙ ООД* /преобразувано предприятие "ГАЗОСНАБДЯВАНЕ - ПЪРВОМАЙ"АД гр. ПЪРВОМАЙ - 4270; ул. "Орфей" 14

№Л-063-08/ 08.01.2001 г.

Лицензия за разпределение на природен газ за територията на община Първомай

10 /десет/ години

Прекратена! Решение за изменение на Лицензия№ И1-Л-063-08/ 16.01.2002 г.Отменено с протоколно решение № 41/09.10.2003 г., т. 6, II  

Решение № Пр-Л-063/17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-063-08/08.01.2001 г.

44

ГАЗОСНАБДЯВАНЕ - РАЗГРАД АД гр. РАЗГРАД - 7200; ул. "В. Левски"11

№Л-064-08/ 08.01.2001 г.

Лицензия за разпределение на природен газ за територията на община Разград

10 /десет/ години

Прекратена! Решение № Пр-Л-064/17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-064-08/08.01.2001 г.

45

ГАЗОСНАБДЯВАНЕ - СТАРА ЗАГОРА ООД гр. СТАРА ЗАГОРА - 6000; ул. "ген. Гурко" 75

№Л-065-08/ 08.01.2001 г.

Лицензия за разпределение на природен газ за територията на община Стара Загора

10 /десет/ години

Прекратена! Решение № Пр-Л-065/17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-065-08/08.01.2001 г.

46 ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - СТОЛИЧНО ЕАД гр. СОФИЯ - 1309; Общ.Илинден, ул. "Цар Симеон" 330 №Л-066-07/ 07.02.2001 г.№Л-135-07/ 13.08.2004 г.№Л-135-11/ 13.08.2004 г. Лицензия за разпределение на електрическа енергия за територията на София – градЛицензия за разпределение на електрическа енергия за територията на (всички райони на Столична община)Лицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия за територията на (всички райони на Столична община) 30 /тридесет/ години35 /тридесет и пет/ години35 /тридесет и пет/ години  
47

КОМЕКЕС АД гр. САМОКОВ - 2000; ул. "Гр. Игнатиев" 2

№Л-067-08/ 14.02.2001 г.

Лицензия за разпределение на природен газ за територията на община Самоков

10 /десет/ години

Прекратена! Решение № Пр-Л-067/17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-067-08/14.02.2001 г.

48

ТЕЦ "МАРИЦА 3" ЕАД гр. ДИМИТРОВГРАД - 6400

№Л-068-03/ 14.02.2001 г.

Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия

10 /десет/ години

Решение № И2-Л-068 от 05.06.2015 г. относно продължаване на срока на лицензия №Л-068-03/ 14.02.2001 г. за производство на електрическа и топлинна енергия

Решение № И3-Л-068 от 10.01.2019 г., с което изменя лицензия № Л-068-03 от 14.02.2001 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, издадена на „ТЕЦ Марица 3“ АД, по отношение на енергийния обект, във връзка с извеждане от експлоатация на два броя котли тип ПКМ-12, като общата инсталирана топлинна мощност се променя от 394 MWt на 378 MWt, а инсталираната електрическа мощност остава непроменена – 120 MWе

Решение № И4-Л-068 /02.07.2020 г. - ПРОДЪЛЖАВА срока на лицензия № Л-068-03 от 14.02.2001 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, издадена на „ТЕЦ Марица 3“ АД, с 10 (десет) години, считано от 01.01.2021 г., при спазване условията на издадените комплексни разрешителни и на нормативните изисквания за техническата експлоатация на централите.

49

ГАЗИНЖЕНЕРИНГ ООД гр. ДОЛНИ ДЪБНИК - 5870; Област Плевенска, ул. "Хр. Янчев"57

№Л-069-08/ 14.02.2001 г.

Лицензия за разпределение на природен газ за територията на община Долни Дъбник

10 /десет/ години

Прекратена! Решение № Пр-Л-069/17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-069-08/14.02.2001 г.

50

КАВАРНА ГАЗ ООД гр. КАВАРНА - 9650; ул. "Добротица" 23

№Л-070-08/ 14.02.2001 г.

Лицензия за разпределение на природен газ за територията на община Каварна

10 /десет/ години

Прекратена! Решение № Пр-Л-070/17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-070-08/14.02.2001 г.

51 НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД гр. СОФИЯ - 1000; ул. "Веслец" 5 №Л-071-01/ 14.02.2001 г.№Л-072-04/ 14.02.2001 г.№Л-073-01/ 14.02.2001 г. Лицензия за производство на електрическа енергия от ТЕЦ "Марица Изток 3"Лицензия за пренос на електрическа енергияЛицензия за производство на електрическа енергия от ВЕЦ 10 /десет/ години35 /тридесет и пет/ години35 /тридесет и пет/ години Решение за прекратяване на лицензия под условие № Р-001/ 06.02.2002 г., т. 2 Решение № Пр-Л-072/ 17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-072-04/ 14.02.2001 г.Решение за прекратяване на лицензия № Пр-Л-073-01/ 20.03.2002 г. в частта за производство на електрическа енергия от "ВЕЦ "Рила" и ВЕЦ "Пастра" – Решение за прекратяване на лицензия № Пр-Л-073-01/ 12.12.2002 г. в частта за производство на електрическа енергия от каскади "Санданска Бистрица" и "Копринка" – Решение за прекратяване на лицензия № ПрIII-Л-073-01/ 16.05.2003 г. в частта за производство на електрическа енергия от ВЕЦ "Жребчево" – Решение № И1-Л-073-01/ 26.03.2004 г., за допълнение на лицензия № Л-073-01/ 14.02.2001 г. за производство на ел. енергия от ВЕЦ чрез нова ВЕЦ "Цанков камък" Решение за прекратяване на лицензия № Пр4-Л-073-01/ 10.05.2004 г. в частта за производство на електрическа енергия от ВЕЦ "Асеница І" и ВЕЦ "Китка"
52

БУЛГАРГАЗ ЕАД гр. СОФИЯ - 1336; ж.к. Люлин, бул. "Панчо Владигеров" 66, пк3

№Л-074-09/ 14.02.2001 г.№Л-075-06/ 14.02.2001 г.№Л-076-08/ 14.02.2001 г.№Л-077-10/ 14.02.2001 г.

Лицензия за съхранение на природен газЛицензия за пренос на природен газЛицензия за разпределение на природен газЛицензия за транзитен пренос на природен газ

35 /тридесет и пет/ години35 /тридесет и пет/ години10 /десет/ години35 /тридесет и пет/ години

Прекратена! Решение № Пр-Л-074/ 17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-074-09/ 14.02.2001 г. Решение № Пр-Л-075/ 17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-075-06/ 14.02.2001 г.Решение № Пр-Л-076-08/ 01.03.2005 г., за частично прекратяване на лицензияРешение № Пр-Л-077/ 17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-077-10/ 14.02.2001 г.

53

ГАЗОСНАБДЯВАНЕ - ВРАЦА" АД* /преобразувано предприятие "ГАЗОСНАБДЯВАНЕ - ВРАЦА" ЕАД гр. МЕЗДРА - 3100; ул. "Янко Сакъзов" № 19

№Л-078-08/ 14.02.2001 г.

Лицензия за разпределение на природен газ за територията на община Мездра

10 /десет/ години

Прекратена! Решение № Пр-Л-078/17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-078-08/14.02.2001 г.

54

ЦЕНТРАЛГАЗ АД гр. ГАБРОВО - 5300; ул. "Цанко Дюстабанов" 24, ПК 132

№Л-079-08/ 14.02.2001 г.

Лицензия за разпределение на природен газ за територията на община Габрово

10 /десет/ години

Прекратена! Решение № Пр-Л-079/17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-079-08/14.02.2001 г.

55

ЧЕРНОМОРСКА ТЕХНОЛОГИЧНА КОМПАНИЯ АД гр. ВАРНА - 9000; ул. "Цар Симеон І" 25, ет.7, П.К. 619

№Л-080-08/ 14.02.2001 г.№Л-081-08/ 14.02.2001 г.

Лицензия за разпределение на природен газ за територията на община ДобричЛицензия за разпределение на природен газ за територията на община Търговище

10 /десет/ години20 /двадесет/ години

Прекратена! Решение № Пр-Л-080/ 17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-080-08/ 14.02.2001 г. Решение № Пр-Л-081/ 17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-081-08/ 14.02.2001 г.

56

ТОПЛОФИКАЦИЯ - РАЗГРАД ЕАД гр. РАЗГРАД - 7200; ул. "Черна", "Индустриална Зона"

ЕИК 116019472

№Л-082-02/ 21.02.2001 г.№Л-083-05/ 21.02.2001 г.

№ И4-Л-082 от 22.11.2023 г.

Лицензия за производство на топлинна енергияЛицензия за пренос на топлинна енергия на територия в гр. Разград

20 /двадесет/ години20 /двадесет/ години

Решение  № И1-Л-082 / 10.08.2009 г. изменя лицензия за дейността „производство на топлинна енергия” в лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия”

Решение  № И2-Л-082 / 24.02.2021 г.  ПРОДЪЛЖАВА срока на лицензия № Л-082-02 от 21.02.2001 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия № Л-083-05 от 21.02.2001 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“, издадени на „Топлофикация-Разград“ АД,  с 2 (две) години, считано от датата на изтичане срока на лицензиите – 23.03.2021 г.

/връчено на 09.04.2021 г./

Решение  № И3-Л-082 / 16.08.2022 г. , с което ПРОДЪЛЖАВА срока на лицензия № Л-082-02 от 21.02.2001 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия № Л-083-05 от 21.02.2001 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“, издадени на „Топлофикация-Разград“ АД, с 1 (една) година, считано от датата на изтичане срока на лицензиите – 23.03.2023 г.

Решение  № И4-Л-082 /22.11.2023 г. , с което ПРОДЪЛЖАВА срока на лицензия № Л-082-02 от 21.02.2001 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия № Л-083-05 от 21.02.2001 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“, издадени на

„Топлофикация-Разград“ АД с 1 (една) година, считано от датата на изтичане срока на лицензиите – 23.03.2024 г.

57

ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН ЕАД гр. СЛИВЕН - 8800; бул. "Ст. Караджа" 23

„Топлофикация-Сливен-инж.Ангел Ангелов“  ЕАД

№ Л-084-03/ 21.02.2001 г.; № Л-085-05/ 21.02.2001 г.; № И3-Л-084/25.08.2022 г.

Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергияЛицензия за пренос на топлинна енергия на територия в град Сливен

20 /двадесет/ години20 /двадесет/ години

Решение № И1-Л-084 от 05.12.2018 г., с което изменя лицензия

Решение № И2-Л-084 от 18.06.2020 г., с което продължава срока на лицензия № Л-084-03 от 21.02.2001 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия № Л-085-05 от 21.02.2001 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“, издадени на „Топлофикация - Сливен” ЕАД с 20 (двадесет) години, считано от датата на изтичане срока на лицензиите – 24.03.2021 г.

Решение И3-Л-084 от 25.08.2022 г., с което изменя лицензия № Л-084-03 от 21.02.2001 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ на „Топлофикация-Сливен-инж.Ангел Ангелов“  ЕАД по отношение на енергийния обект, във връзка с промяна на енергопреобразуващата технология и естеството на първичните енергийни източници – от основно гориво – въглища на съвместно използване на въглища и биомаса или RDF или смес от биомаса и RDF за енергиен котел ЕПГ-2, а за водогреен котел КВГМ – от гориво въглища на съвместно изгаряне на въглища и биомаса, при което общата инсталирана топлинна мощност на централата се променя от 464,8 MW на 281,5 MW, а електрическата мощност остава непроменена – 30 MW.

58

ТЕЦ "ВАРНА" ЕАД с. ЕЗЕРОВО - 9129; Община Белослав, Варненска област

№Л-086-01/ 21.02.2001 г.

Лицензия за производство на електрическа енергия

20 /двадесет/ години

  Решение № И1-Л-086/05.09.2017 г., с което: 1. Разрешава на „ТЕЦ Варна“ ЕАД да изведе от експлоатация енергийни блокове № 1, 2 и 3 в ТЕЦ „Варна“;   2. Изменя издадената на „ТЕЦ Варна“ ЕАД лицензия № Л-086-01 от  21.02.2001 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ в частта на Приложение № 1 „Генплан на централата и списък на електропроизводствените съоръжения в ТЕЦ Варна - производствени единици (блокове) и спомагателните съоръжения - технически и експлоатационни характеристики“, като намалява инсталираната електрическа мощност от 1 260 MW на 630 MW

Решение № И2-Л-086/02.07.2020 г. – ИЗМЕНЯ лицензия № Л-086-01 от 21.02.2001 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ във връзка с промяна на естеството на първичните енергийни източници – преминаване от гориво „въглища“ към гориво „природен газ“ за парогенератори № 4, № 5 и № 6. ПРОДЪЛЖАВА срока на лицензия № Л-086-01 от 21.02.2001 г. за дейността „производство на електрическа енергия“, издадена на „ТЕЦ Варна“ ЕАД

с 15 (петнадесет) години, считано от датата на изтичане срока на лицензията – 24.03.2021 г., при спазване на условията на издаденото комплексно разрешително и на нормативните изисквания за контрол на метала, експлоатация и ремонт на основните съоръжения в централата

59

ТОПЛОФИКАЦИЯ - ЛОВЕЧ ЕАД гр. ЛОВЕЧ - 5500; ж.к. "Здравец"

№Л-087-02/ 21.02.2001 г.№Л-088-05/ 21.02.2001 г.

Лицензия за производство на топлинна енергияЛицензия за пренос на топлинна енергия на територия в град Ловеч

5 /пет/ години5 /пет/ години

Прекратена с Решение Пр-Л-087/28.09.2006 г.

60

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - САМОКОВ" ЕАД гр. САМОКОВ - 2000; ул. "Цар Симеон" 56

№Л-089-02/ 21.02.2001 г.№Л-090-05/ 21.02.2001 г.

Лицензия за производство на топлинна енергияЛицензия за пренос на топлинна енергия на територия в град Самоков

10 /десет/ години10 /десет/ години

Прекратена с решение № Пр-Л-089/ 03.06.2005 г.

61

ТЕЦ "МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД с. КОВАЧЕВО - 6265; Община Раднево, Област Стара Загора

№Л-091-01/ 21.02.2001 г.

Лицензия за производство на електрическа енергия

20 /двадесет/ години

Решение № И1-Л-091/02.07.2020 г. –

ПРОДЪЛЖАВА срока на лицензия № Л-091-01 от 21.02.2001 г. за дейността „производство на електрическа енергия“, издадена на „ТЕЦ Марица изток 2“ЕАД, с ЕИК 123531939, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Раднево, с. Ковачево, 6265, с 20 (двадесет) години, считано от датата на изтичане срока на лицензията – 24.03.2021 г., при спазване условията на издадените комплексни разрешителни и на нормативните изисквания за контрол на метала, експлоатация и ремонт на основните съоръжения в централата.

62 "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ИСКРЕЦ" ЕАД с. ИСКРЕЦ - 2290; Община Своге, Софийска област №Л-092-02/ 21.02.2001 г.№Л-093-05/ 21.02.2001 г. Лицензия за производство на топлинна енергияЛицензия за пренос на топлинна енергия на територия в с. Искрец 10 /десет/ години10 /десет/ години Решение за прекратяване на лицензия № Пр-Л-092-02/ 17.03.2003 г. Решение за прекратяване на лицензия № Пр-Л-093-05/ 17.03.2003 г.
63 ТЕЦ "Бобов дол" ЕАД с. Големо село, област Кюстендилска, Община Бобов дол №Л-094-01/ 21.02.2001 г. Лицензия за производство на електрическа енергия 10 /десет/ години Решение № О-Л-094-01/ 17.03.2008 г. за отказ за изменение на лицензия Решение № И1-Л-094/21.03.2011 г., с което продължава срока на издадената на „ТЕЦ Бобов дол” ЕАД лицензия - срока до 31.12.2014 г.Решение № И2-Л-094/19.12.2014 г., с което продължава срока на издадената на „ТЕЦ Бобов дол” ЕАД лицензия - срок от 5 (пет) години
64

"БРИКЕЛ" ЕАД гр. ГЪЛЪБОВО - 6280, Област Стара Загора

№Л-095-05/ 14.03.2001 г.№Л-096-03/ 14.03.2001 г.

Лицензия за пренос на топлинна енергия на територия в град ГълъбовоЛицензия за производство на електрическа и топлинна енергия

10 /десет/ години10 /десет/ години

№ И1-Л-095/12.07.2010 г. с което изменя лицензия №Л-095-05/14.03.2001 г. за дейността „пренос на топлинна енергия” по отношение на границите на територията, обхваната от лицензията, поради топлофициране на нова територия и продължава срока на лицензия №Л-096-03/14.03.2001 г. за дейността производство на електрическа и топлинна енергия” и на лицензия №Л-095-05/14.03.2001 г. за дейността „пренос на топлинна енергия” с 10 години Решение №И1-Л-095/12.07.2010 г., с което изменя лицензия №Л-095-05/14.03.2001 г. за дейността „пренос на топлинна енергия” по отношение на границите на територията, обхваната от лицензията и продължава срока с 10 години;

Решение № И2-Л-095 от 21.07.2020 г., с което изменя лицензия № Л-096-03 от 14.03.2001 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, издадена на „Брикел“ ЕАД, във връзка с въвеждане на спомагателни съоръжения към енергийния обект;продължава срока на лицензия № Л-096-03 от 14.03.2001 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия № Л-095-05 от 14.03.2001 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“, издадени на „Брикел“ ЕАД, с 10 (десет) години, считано от 14.04.2021г., при спазване условията на издадените комплексни разрешителни и на нормативните изисквания за контрол на метала, за експлоатация и ремонт на основните съоръжения в централата;

Решение № И3-Л-096 от 18.02.2021 г., с което изменя лицензия № Л-096-03 от 14.03.2001 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, издадена на „Брикел“ ЕАД, с ЕИК 123526494, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Гълъбово, гр. Гълъбово 6280, по отношение на енергийния обект във връзка с извеждане от експлоатация на енергиен котел ЕК-6, като общата инсталирана топлинна мощност се променя от 858 MWt на 715 MWt, а електрическата мощност остава непроменена – 200 MWе.

65 "ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД гр. ГОРНА ОРЯХОВИЦА - 5100, Област Велико Търново, ул."Свети княз Борис І" №Л-097-03/ 14.03.2001 г. Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия 10 /десет/ години  
66 "КРЕМИКОВЦИ" АД гр. СОФИЯ, Кв."Ботунец", п.к. 1870 №Л-098-03/ 14.03.2001 г.№Л-099-05/ 14.03.2001 г. Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергияЛицензия за пренос на топлинна енергия 15 /петнадесет/ години15 /петнадесет/ години Решение № Пр-Л-098/30.08.2010 г. с което прекратява лицензия № Л-098-03/14.03.2001 г. и лицензия № Л-099-05/14.03.2001 г.
67

"ГАЗОСНАБДЯВАНЕ ХАСКОВО" АД гр. ХАСКОВО - 6300, Площад "Свобода" 7, ет.4

№Л-100-08/ 14.03.2001 г.

Лицензия за разпределение на природен газ за територията на община Хасково

5 /пет/ години

Прекратена! Решение № Пр-Л-100/ 17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-100-08/ 14.03.2001 г.

68

"ГАЗОСНАБДЯВАНЕ НОВИ ПАЗАР" АД гр. НОВИ ПАЗАР - 9900, ул."Васил Левски" 3

№Л-101-08/ 14.03.2001 г.

Лицензия за разпределение на природен газ за територията на община Нови Пазар

10 /десет/ години

Прекратена! Решение № Пр-Л-101/ 17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-101-08/ 14.03.2001 г.

69

"ГАЗОСНАБДЯВАНЕ АСЕНОВГРАД" АД* /преобразувано предприятие "ГАЗОСНАБДЯВАНЕ АСЕНОВГРАД" ЕАД гр. АСЕНОВГРАД - 4230, Пл."Тракия" № 10 Б

№Л-102-08/ 21.03.2001 г.

Лицензия за разпределение на природен газ за територията на община Асеновград

10 /десет/ години

Прекратена! Решение № Пр-Л-102/ 17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-102-08/ 21.03.2001 г.

70 "ТТТ - СЛЪНЦЕ" АД* /преобразувано предприятие "ЕНЕРГЕТИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ /ЕНТЕЛ/" АД гр. СОФИЯ - 1309, ул."Кукуш" № 1 №Л-103-02/ 21.03.2001 г. Лицензия за производство на топлинна енергия 10 /десет/ години Решение за прекратяване на лицензия № Пр-Л-103-02/ 02.10.2003 г.
71

"ГАЗОСНАБДЯВАНЕ НОВА ЗАГОРА" АД гр. НОВА ЗАГОРА - 8900, Площад "Свобода" 14

№Л-104-08/ 21.03.2001 г.

Лицензия за разпределение на природен газ за територията на община Нова Загора

10 /десет/ години

Прекратена! Решение № Пр-Л-104/17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-104-08/21.03.2001 г.

72

"ВЕЛБЪЖДГАЗ" АД гр. КЮСТЕНДИЛ - 2500, Пл."Велбъжд" 1

№Л-105-08/ 21.03.2001 г.

Лицензия за разпределение на природен газ за територията на община Кюстендил

10 /десет/ години

Прекратена! Решение № Пр-Л-105/17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-105-08/21.03.2001 г.

73 "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД гр. БУРГАС - 8104 №Л-106-03/ 10.05.2001 г. Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия 15 /петнадесет/ години Решение №Л-268/ 26.06.2008 г. за прекратяване на лицензия № Л-106-03/ 10.05.2001 г.
74

"СИИФ МЕКАМИДИ-ЛИТЕКС" ООД* /преобразувано предприятие "ПИРИНСКА БИСТРИЦА – ЕНЕРГИЯ" АД гр. СОФИЯ -1000, , ул."Узунджовска" № 1

№Л-107-01/ 10.05.2001 г.

Лицензия за производство на електрическа енергия от ВЕЦ

20 /двадесет/ години

Решение за изменение на лицензия № И1-Л-107-01/ 27.06.2002 г.

Решение № И3-Л-107 от 26.11.2020 г., с което продължава срока на лицензия № Л-107-01 от 10.05.2001 г. за дейността „производство на електрическа енергия“, издадена на „Пиринска Бистрица-Енергия“ АД с 20 (двадесет) години, считано от 09.06.2021 г., при спазване на нормативните изисквания за експлоатация и ремонт на основните съоръжения в централата и на условията за осъществяване на лицензионната дейност

75 "ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ-СЕРВИЗ" АД* /преобразувано предприятие "ЕРП ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ" АД гр. ВАРНА - 9000, к.к."Златни пясъци", сграда "Техническа дирекция" №Л-108-07/ 10.05.2001 г.№Л-142-07/ 13.08.2004 г.№Л-142-11/ 13.08.2004г. Лицензия за разпределение на електрическа енергия за територията на КК "Златни пясъци"Лицензия за разпределение на електрическа енергия за територията на КК "Златни пясъци"Лицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия за територията на КК "Златни пясъци" 30 /тридесет/ години35 /тридесет и пет/ години35 /тридесет и пет/ години Решение № Пр-Л-108-07/ 13.08.2004 г. за прекратяване на лицензията
76

"ГАЗОСНАБДЯВАНЕ РАЗГРАД" АД гр. РАЗГРАД - 7200, ул."Васил Левски " 11

№Л-109-08/ 10.05.2001 г.

Лицензия за разпределение на природен газ за територията на община Исперих

10 /десет/ години

Прекратена! Решение № Пр-Л-109/ 17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-109-08/ 10.05.2001 г.

77

"БАЛКАНГАЗ 2000" АД гр. БОТЕВГРАД - 2140, ул."Акад.Ст.Романски" №

№Л-110-08/ 10.05.2001 г.

Лицензия за рапределение на природен газ за територията на община Ботевград

10 /десет/ години

Прекратена! Решение № Пр-Л-110/ 17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-110-08/ 10.05.2001 г.

78 "ХЕРОС" ЕООД гр. ГАБРОВО 5300 ул."Л. Каравелов" 26 №Л-111-02/ 06.06.2001 г. Лицензия за производство на топлинна енергия 10 /десет/ години Решение № Пр-Л-111 от 17.05.2010 г., с което прекратява лицензия № Л-111-02/06.06.2001 г.
79

"ЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ МАРИЦА ИЗТОК III" АД (ENTERGY) /преобразувано предприятие "ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3" АД гр. СОФИЯ 1000 общ. Средец, бул. "Фритьоф Нансен" 9

„КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД
гр. София, община Столична, бул. „Ситняково“ № 48, ет. 9

№Л-001-01/ 06.02.2002 г.

Лицензия за производство на електрическа енергия от ТЕЦ "Марица-Изток 3"

20 /двадесет/ години

Лицензия, издадена под условие Решение №И1- Р-001/19.09.2011 г., с което изменя наименованието на лицензианта на „КонтурГлобал Марица Изток 3” АД Решение№ И2-Р-001/17.12.2012 г.за изменение на лицензия, като променя седалището и адреса на управление на дружеството.

Решение №И3- Р-001/08.09.2022 г., с което:

1. ПРОДЪЛЖАВА срока на лицензия № Р-001-01 от 06.02.2002 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ на  „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД за срок от 15 (петнадесет) години, считано от датата на изтичане срока на лицензията – 31.03.2023 г.

2. ОПРЕДЕЛЯ условията за осъществяване на лицензионната дейност за новия срок, като одобрява актуализиран текст на лицензия № Р-001-01 от 06.02.2002 г. за дейността „производство на електрическа енергия“, приложение към настоящото решение.

3. Във връзка с решенията по т. 1. и т. 2. одобрява актуализиранo приложениe № 1 към лицензията, което е приложение и към настоящото решение.

80 "ХИМЕНЕРГО" ЕАД гр. ВРАЦА ул. Шосе за гр. Мездра №Л-112-03/ 06.03.2002 г. Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия 10 /десет/ години Решение № Пр-Л-112-03/ 25.11.2004 г., за прекратяване на лицензия
81

"БЪЛГАРСКО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ГРАНИТОИД" АД гр. СОФИЯ 1000 ул. "Московска" 27, вх. Б, ет. 4

№Л-113-01/ 20.03.2002 г.

Лицензия за производство на електрическа енергия от ВЕЦ

20 /двадесет/ години

Решение на КЕВР № И3-Л-113 от 24.06.2021 г. за  продължаване срока на лицензия за производство на електрическа енергия на „Българско акционерно дружество Гранитоид“ АД

Решение на КЕВР № КР-1 от 04.05.2023 г., с което се прекратява лицензия №Л-113-01/ 20.03.2002 г.

82

"СОФИЯГАЗ" ЕАД гр. БАНКЯ 1320

№Л-114-08/ 10.07.2002 г.

Лицензия за разпределение на природен газ за територията на СОР Банкя

10 /десет/ години

Прекратена! Решение № Пр-Л-114/ 17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-114-08/ 10.07.2002 г.

83

"СОФИЯГАЗ" ЕАД гр. БОЖУРИЩЕ 2227 бул. "Европа" 26А

№Л-115-08/ 10.07.2002 г.

Лицензия за разпределение на природен газ за територията на град Божурище

20 /двадесет/ години

Прекратена! Решение № Пр-Л-115/ 17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-115-08/ 10.07.2002 г.

84

"ВИДАХИМ" АД гр. ВИДИН 3700 Южна промишлена зона

№Л-116-03/ 27.11.2002 г.

Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия

10 /десет/ години

Решение № И1-Л-116/21.02.2012 г.

Решение № И1-Л-116/21.02.2012 г. за продължаване срока на лицензията с 10 (десет години), считано от датата на изтичане срока на лицензията, при условията на издадените Комплексно разрешително № 56/2005 г. и Комплексно разрешително № 392-НО/2010 г.

Решение № О-Л-116/23.12.2022 г., с което  ОТКАЗВА да продължи срока на лицензия № Л-116-03 от 27.11.2002 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, издадена на „Видахим“ АД

85 "ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ" АД гр. СОФИЯ 1715 ж. к. Младост 4 ул. "Бизнес парк София" 1, сгр. 3, ет. 4 №Л-117-01/ 12.12.2002 г. Лицензия за производство на електрическа енергия от ВЕЦ 10 /десет/ години Решение № И1-Л-117-01/ 30.06.2005 г. за допълнение на лицензия
86 "ТОПЛИНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ГАЗ ЕКОЛОГИЯ-21" ООД гр. Стамболийски 4210 бул. "Иван Вазов" №1 №Л-118-03/ 12.12.2002 г.№Л-119-05/ 12.12.2002 г. Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергияЛицензия за пренос на топлинна енергия на територия в град Стамболийски 20 /двадесет/ години10 /десет/ години Решение № Л-267/26.06.2008 г. за прекратяване на лицензия №Л-118-03/ 12.12.2002г. и лицензия №Л-119-03/ 12.12.2002 г.
87 "ТОПЛОФИКАЦИЯ ЛОЗНИЦА" ЕАД, гр. Лозница 7290, ул. Й. Йовков 3, обл. Разград №Л-120-05/ 15.01.2003 г.№Л-121-02/ 15.01.2003 г. Лицензия за пренос на топлинна енергия на територия в град ЛозницаЛицензия за производство на топлинна енергия 10 /десет/ години10 /десет/ години Решение № Пр-Л-121/20.02.2012 г. за прекратяване на лицензията
88

"ТЕЦ-СВИЛОЗА" АД, гр. СВИЩОВ – 5253 Западна индустриална зона „ТЕЦ Свищов“ АД гр. София, ул. „Кръстьо Сарафов“ № 34, ет. 2, ап. 4

„Техеко Енерджи“ АД – в несъстоятелност

гр. Стара Загора, п.к. 6000, бул. „Патриарх Евтимий“ № 112

ЕИК 130564043

№ Л-122/ 23.04.2003 г.

№ КР-2 от 16.11.2023 г.

Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия

20 /двадесет/ години

Решение № И1-Л-122 от 18.03.2016 г., с което изменя лицензия № Л-122-03 от 23.04.2003 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, издадена на „ТЕЦ Свищов“ АД

Решение № КР-2 от 16.11.2023 г., с което установява, че лицензия № Л-122-03 от 23.04.2003 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, издадена на „Техеко Енерджи“ АД – в несъстоятелност, е прекратена, считано от 28.05.2023 г.

89 "ПЕТРОЛ" АД, гр. СОФИЯ 1407, "Лозенец", бул. "Черни връх" №43 тел. 02/ 969 0226 №Л-123-01/ 16.05.2003 г. Лицензия за производство на електрическа енергия от ВЕЦ "Жребчево" 15 /петнадесет/ години  
90 "СЕНТРАЛ ХИДРОЕЛЕКТРИК ДЬО БУЛГАРИ" ЕООД, гр. СОФИЯ 1000, общ. "Триадица", ул. "Узунджовска" №1 №Л-124-01/ 16.05.2003 г. Лицензия за производство на електрическа енергия от ВЕЦ "Пасарел" и ВЕЦ "Кокаляне" 20 /двадесет/ години  
91

"ВАРНАГАЗ" АД гр. Варна 9000 ул. "Ал. Дякович" № 31

№Л-125-08/ 17.07.2003 г.

Лицензия за разпределение на природен газ на територията на община Варна, с изключение на районите Вл. Варненчик, Младост и Аспарухово

10 /десет/ години

Прекратена! Решение № Пр-Л-125/ 17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-125-08/ 17.07.2003 г.

92

"ДОБРУДЖА ГАЗ" АД гр. Генерал Тошево 9500 ул. "В. Априлов" № 15

№Л-126-08/ 17.07.2003 г.

Лицензия за разпределение на природен газ на територията на община Генерал Тошево

10 /десет/ години

Прекратена! Решение № Пр-Л-126/ 17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-126-08/ 17.07.2003 г.

93

"СОФИЯГАЗ" ЕАД гр. БОЖУРИЩЕ 2227 бул. "Европа" № 26А

№Л-127-08/ 09.10.2003 г.

Лицензия за разпределение на природен газ за територията на град София с изключение на район Банкя

10 /десет/ години

Прекратена! Решение № Пр-Л-127/ 17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-127-08/ 09.10.2003 г.

94

"ГАЗОСНАБДЯВАНЕ РУСЕ" ЕАД гр. София 1407 ул. "Филип Кутев" №5

№Л-128-08/ 09.10.2003 г.

Лицензия за разпределение на природен газ за територията на община Русе

10 /десет/ години

Прекратена! Решение № Пр-Л-128/17.12.2004г. за п рекратяване на лицензия № Л-128-08/ 09.10.2003 г.

95 "ЯМБОЛЕН" АД гр. Ямбол 8603 ул. "Ямболен" № 35 №Л-129-03/ 06.11.2003 г., т. III Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия 25 /двадесет и пет/ години Решение № И1-Л-129-03/ 03.06.2005 г. за изменение на лицензия Решение №И2-Л-129-03/28.11.2007 г.за изменение на лицензия
96

"ФАБРИКА ЗА ХАРТИЯ – СТАМБОЛИЙСКИ" АД гр. Стамболийски 4210 ул. "Заводска" № 1

"Монди Стамболийски" ЕАД

№Л-130-03/ 13.11.2003 г.

Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия

10 /десет/ години

Решение № И1-Л-130/19.11.2007 г. за промяна на наименованието, като го променя на "Монди Пекиджинг Стамболийски" ЕАД Решение №И2-Л-130 от 12.09.2011 г. изменя лицензията по отношение наименованието на лицензианта Решение № И3-Л-130 от 10.06.2013 г. за изменение на лицензия № № Л-130-03 /13.11.2003гРешение № И4-Л-130/27.03.2014 г. за изменение на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия;

Решение № И5-Л-280/11.11.2021 г., с което изменя лицензия № Л-130-03 от 13.11.2003 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, издадена на „Монди Стамболийски“ ЕАД по отношение на енергийния обект във връзка с въвеждане в експлоатация на парогенератор ЕПГ-6 и извеждане от експлоатация на парогенератор ЕПГ-2, като общата инсталирана топлинна мощност се променя от 133 MWt на 124 MWt, а инсталираната електрическа мощност остава непроменена – 17,165 MWe.

Решение № Пр-Л-130 от 26.07.2023 г., с което прекратява лицензия № Л-130-03 от 13.11.2003 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, издадена на „Монди Стамболийски“ ЕАД.

97

"ЧЕРНОМОРСКА ТЕХНОЛОГИЧНА КОМПАНИЯ" АД гр. Варна-9000 ул. "Цар Симеон І" № 25, ет.7, П.К.619

№Л-131-08/ 10.02.2004 г.№Л-131-12/ 10.02.2004 г.

Лицензия за разпределение на природен газ на територията на регион МизияЛицензия за обществено снабдяване с природен газ

35 /тридесет и пет/ години35 /тридесет и пет/ години

Прекратена! Решение № И1-Л-131/27.04.2009 г.за прекратяване на лицензия №Л-131-12/10.02.2004 г. и издаване на лицензия № Л-131-12/27.04.2009 г. за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител"

98 "ЧЕРНОМОРСКА ТЕХНОЛОГИЧНА КОМПАНИЯ" АД гр. Варна-9000 ул. "Цар Симеон І" №25, ет.7, П.К.619 №Л-132-08/ 26.02.2004 г.№Л-132-12/ 26.02.2004 г. Лицензия за разпределение на природен газ за територията на регион ДобруджаЛицензия за обществено снабдяване с природен газ 35 /тридесет и пет/ години35 /тридесет и пет/ години Решение № И1-Л-132/27.10.2008 г. т.2 добавя територията на общините Добрич и Тервел Решение № И2-Л-132/27.04.2009 г. за прекратяване на лицензия №Л-132-12/26.02.2004 г. и издаване на лицензия № Л-132-12/27.04.2009 г. за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител" Решение № И3-Л-132 от 27.05.2013 г. изменение на лицензия
99

"РУНО-КАЗАНЛЪК" АД гр. Казанлък-6100 ул. "Маньо Стайнов" № 4

№Л-133-01/ 10.05.2004 г.

Лицензия за производство на електрическа енергия от ВЕЦ "Асеница І" и ВЕЦ "Китка"

35 /тридесет и пет/ години

Решение № Р – 123/ 11.10.2010 г., с което изменя лицензия № Л-133-01/10.05.2004 г. за дейността „производство на електрическа енергия”

Решение на КЕВР № КР-1 от 04.05.2023 г., с което се прекратява лицензия №Л-133-01/10.05.2004 г.

100 "СЛЪНЧЕВ БРЯГ" АД К.К. "Слънчев бряг"-8240 П.К.1 №Л-134-07/ 10.05.2004 г. Лицензия за разпределение на електрическа енергия за територията на к.к. "Слънчев бряг" 30 /тридесет/ години Решение № Р-065/26.09.2007 г. за прекратяване на лицензия № Л-134-07/ 10.05.2004 г.
101

"Електроразпределение Столично" ЕАД гр. СОФИЯ 1309, ул. "Цар Симеон" 330

„ЧЕЗ Разпределение България” АД

„ЧЕЗ Електро България” АД

„Електрохолд Продажби“ АД

№Л-135-07/ 13.08.2004 г.№Л-135-11/ 13.08.2004 г.

Лицензия за разпределение на електрическа енергияЛицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия

35 /тридесет и пет/ години

Решение №Р-048/29.11.2006 г., т.1 за преобразуване на дружеството   Решение №И1-Л-135-07/29.09.2008 г.изменя лицензия №Л-135-07/13.08.2004 г. Решение №И1-Л-135/06.06.2011 г. изменя лицензия №Л-135-07/13.08.2004 г. за осъществяване на дейността „разпределение на електрическа енергия”, в изпълнение на задължителните указания на съда, дадени в решение №8183/19.06.2009г. на ВАС Решение №О1-Л-135-07/19.02.2013 г. - открива процедура за отнемане на издадената на „ЧЕЗ Разпределение България” АД Лицензия № Л-135-07/13.08.2004 г. за дейността „разпределение на електрическа енергия” Решение №О2-Л-135-07/13.11.2013 г. - за прекратяване на процедура за отнемане на издадената на „ЧЕЗ Разпределение България” АД Лицензия № Л-135-07/13.08.2004 г. за дейността „разпределение на електрическа енергия Решение № И1-Л-135-/09.12.2013 г. Решение №Р-048/29.11.2006 г., т.2 за преобразуване на дружеството Решение №О1-Л-135-11/19.02.2013 г. - открива процедура за отнемане на издадената на „ЧЕЗ Електро България” АД Лицензия № Л-135-11/29.11.2006г. за дейността „обществено снабдяване с електрическа енергия” Решение №О2-Л-135-11/13.11.2013 г. - за прекратяване на процедура за отнемане на издадената на „ЧЕЗ Електро България” АД Решение №И1-Л-135-11/16.11.2013 г.

Решение № Л-695 от 07.07.2023 г., с което изменя ли-цензия № Л-135-07 от 13.08.2004 г. за дейността „разпределение на електрическа енергия“, издаде-на на „Електро-разпределителни мрежи Запад“ ЕАД с ЕИК 130277958, като от нейната тери-тория изключва територията на „Индустриален парк Балкан“, гр. Ловеч

102 "Електроразпределение София област" ЕАД гр. СОФИЯ 1360, бул. "Европа" 2 №Л-136-07/ 13.08.2004 г.№Л-136-11/ 13.08.2004 г. Лицензия за разпределение на електрическа енергияЛицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия 35 /тридесет и пет/ години35 /тридесет и пет/ години №Пр-Л-053-07 от 13.08.2004 г. Прекратява лицензия №Л-053-07/08.01.2001 г. Решение №Р-48 /29.11.2006 г., т.3 за преобразуване на дружествотоРешение №Р-048 /29.11.2006 г., т.4 за прекратяване на лицензия №Л-136-11/13.08.2004 г. за общ.снабдяване с ел.енергия
103 "Електроразпределение Плевен" ЕАД гр. ПЛЕВЕН 5800 УЛ. Дойран" 73"Топлофикация Разград" ЕАД №Л-137-07/ 13.08.2004 г.№Л-137-11/ 13.08.2004 г.№Р-103/ 0.07.2009 г. Лицензия за разпределение на електрическа енергияЛицензия за обществено снабдяване с електрическа енергияРазрешава на "Топлофикация Разград" ЕАД да сключи договор за банков кредит с "Обединена Българска Банка" АД и да сключи договор за особен залог на съществуващите машини, съоръжения и оборудване на "Топлофикация Разград" ЕАД 35 /тридесет и пет/ години35 /тридесет и пет/ години №Пр-Л-051 от 13.08.2004 г. Прекратява лицензия №Л-051-07/08.01.2001 г. Решение №Р-048/29.11.2006 г., т.5 за преобразуване на дружествотоРешение №Р-048/29.11.2006 г., т.6 за прекратяване на лицензия №Л-137-11/13.08.2004 г. за общ.снабдяване с ел.енергия
104 "Електроразпределение Горна Оряховица" ЕАД гр. ГОРНА ОРЯХОВИЦА*ЕОН "България Мрежи" АД 5100 ул. "Съединение" 151"Овергаз Изток" АД №Л-138-07/ 13.08.2004 г.№Л-138-11/ 13.08.2004 г.№Р-104/ 20.07.2009 г. Лицензия за разпределение на електрическа енергияЛицензия за обществено снабдяване с електрическа енергияРазрешава на "Овергаз Изток" АД да учреди особен залог 35 /тридесет и пет/ години35 /тридесет и пет/ години Решение № И1-Л-138/12.11.2012 г. изменение на лицензия № Л-138-07/13.08.2004 г., издадена за дейността „разпределение на електрическа енергия” Решение № И3-Л-138-/09.12.2013 г. Изменя лицензия № Л-138-07/13.08.2004 г.
105 "Електроразпределение Варна" ЕАД* /преобразувано предприятие"ЕОН България Продажби" АД гр. ВАРНА 9000 ул. "Оборище" 13 А"Овергаз Юг" АД №Л-139-07/ 13.08.2004 г.№Л-139-11/ 13.08.2004 г.№Р-105/ 03.08.2009 г. Лицензия за разпределение на електрическа енергияЛицензия за обществено снабдяване с електрическа енергияРазрешава на "Овергаз Юг" АД да учреди особен залог 35 /тридесет и пет/ години35 /тридесет и пет/ години Решение № И1-Л-139-/09.12.2013 г. Изменя лицензия № Л-139-11/13.08.2004 г.
106 "Електроразпределение Пловдив" ЕАД* /преобразувано предприятие"ЕВН България Електроразпределение" АД, гр. ПЛОВДИВ 4000 ул. "Хр. Г. Данов" 37"Национална електрическа компания" EАД №Л-140-07/ 13.08.2004 г.№Л-140-11/ 13.08.2004 г.№Р-106/ 11.08.2009 г. Лицензия за разпределение на електрическа енергияЛицензия за обществено снабдяване с електрическа енергияОтказва разрешение на "Национална електрическа компания" ЕАД за сключване на допълнително споразумение с БНП ПАРИБА С.А – клон София към сключено Кредитно споразумение от 21.05.2007 г. 35 /тридесет и пет/ години35 /тридесет и пет/ години Решение № И1-Л-140/06.06.2011 г. изменя издадената на „ЕВН България Електроразпределение”АД лицензия №Л-140-07/13.08.2004 г. за осъществяване на дейността „разпределение на електрическа енергия” Решение № И2-Л-140/19.12.2011 г. Решение № И3-Л-140-/09.12.2013 г. Изменя лицензия № Л-140-07/13.08.2004 г.
107

"Електроразпределение Стара Загора" ЕАД* /преобразувано предприятие"ЕВН България Електроснабдяване" АД гр. СТАРА ЗАГОРА 6000 ул. "Отец Паисий" 89"Булгартрансгаз" EАД

№Л-141-07/ 13.08.2004 г.№Л-141-11/ 13.08.2004 г.№Р-107/ 17.08.2009 г.

Лицензия за разпределение на електрическа енергияЛицензия за обществено снабдяване с електрическа енергияОдобрява точките от преносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД за които се предоставя информация публично, съгласно член 6, параграф 4 от Регламента (ЕО) 1775/2005.

35 /тридесет и пет/ години35 /тридесет и пет/ години

Решение № И1-Л-141/19.12.2011 г. Решение № И3-Л-141-/09.12.2013 г. Изменя лицензия № Л-141-11/13.08.2004 г.

108 "ЕРП Златни пясъци" АД гр.ВАРНА 9000 к.к. Златни пясъци""Национална електрическа компания" EАД №№ Л-142-07/ 13.08.2004 г.№Л-142-11/ 13.08.2004 г.№Р-108/ 09.09.2009 г. Лицензия за разпределение на електрическа енергияЛицензия за обществено снабдяване с електрическа енергияРазрешава на "Национална електрическа компания" ЕАД сключване на допълнително споразумение към Кредитно споразумение от 21.05.2007 г. с БНП "Париба" С.А. – клон София, при условията, посочени в подаденото от "НЕК" ЕАД заявление. 35 /тридесет и пет/ години35 /тридесет и пет/ години  
109

"Камено-газ" ЕООД гр. КАМЕНО 8120 обл. Бургас ул. "Г. Кондолов" 10"Бул Еко Енергия" ООД

№Л-143-08/ 11.10.2004 г.№Л-143-12/ 11.10.2004 г.№Р-109/ 05.10.2009 г.

Лицензия за разпределение на природен газ на територията на община КаменоЛицензия за обществено снабдяване с природен газ

15 /петнадесет/ години15 /петнадесет/ години

Прекратена! Решение №И1-Л-143 от 27.04.2009 г., с което прекратява лицензия №Л-143-12/11.10.2004 г. и издава лицензия № Л-143-12/27.04.2009 г. за "снабдяване с природен газ от краен снабдител"

Решение №И2-Л-143/21.06.2019 г., с което продължава срока на лицензия № Л-143-08 от 11.10.2004 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-143-12 от 27.04.2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Камено, издадени на „Камено-газ“ ЕООД

110 "Камибо" ЕООД гр. СОФИЯ 1360 Индустриална зона-Орион №Л-144-03/ 25.11.2004 г. Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия 10 /десет/ години Решение № Пр-Л-144 от 17.05.2016 г. за прекратяване на лицензия № Л-144-03 от 25.11.2004 г. за производство на електрическа и топлинна енергия, считано от 11.12.2014 г.
111 "Биовет" АД гр. ПЕЩЕРА 4550 ул. "Петър Раков" 15-17 №Л-145-03/ 13.12.2004 г. Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия 20 /двадесет/ години  
112 "Булгаргаз" ЕАД гр. СОФИЯ 1336, ж.к. Люлин 2, бул. "П. Владигеров" 66 №Л-146-06/ 17.12.2004 г.№Л-146-09/ 17.12.2004 г.№Л-146-14/ 17.12.2004 г.№Л-146-10/ 17.12.2004 г. Лицензия за пренос на природен газЛицензия за транзитен пренос на природенЛицензия за обществена доставка природен газЛицензия за съхранение на природен газ 32 /тридесет и две/ години32 /тридесет и две/ години32 /тридесет и две/ години32 /тридесет и две/ години  
113 "НЕК" ЕАД гр. СОФИЯ 1000, ул. "Веслец" 5 №Л-147-04/ 17.12.2004 г.№Л-147-13/ 17.12.2004 г. Лицензия за пренос на електрическа енергияЛицензия за обществена доставка на електрическа енергия 35 /тридесет и пет/ години35 /тридесет и пет/ години Решение № И1-Л-147/25.06.2012 г. за допълване издадената лицензия с права и задължения за дейността „координатор на специална балансираща група“
114

"Монтанагаз" АД гр. МОНТАНА 3400, бул. "Трети март" 74, ет. 5

№Л-148-08/ 17.12.2004 г.№Л-148-12/ 17.12.2004 г.

лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на общ. Монтаналицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ"

16 /шестнадесет/ години16 /шестнадесет/ години

Прекратена! Решение № И1-Л-148-08/ 01.03.2005 г., за изменение на лицензия

Решение № О-Л-148/11.02.2008 г. отказва да продължи срока на издадените лицензии Решение № И2-Л-148/27.04.2009 г.за прекратяване на лицензия №Л-148-12/ 17.12.2004 г. и издаване на лицензия № Л-148-12/ 27.04.2009 г. за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител".

Решение №И4-Л-163/31.08.2009г. прекратява издадените лицензии и дава съгласие за преобразуване чрез вливане в "Овергаз Запад" АД

115

"Павгаз" АД гр. ПЛЕВЕН 5800 ул. "Страцин" 38, ап.17

№Л-149-08/ 17.12.2004 г.№Л-149-12/ 17.12.2004 г.

лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на общ.Павликенилицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ"

16 /шестнадесет/ години16 /шестнадесет/ години

Прекратена! Решение №И2-Л-223/14.01.2008 г. прекратява лицензии №Л-149-08/17.12.2004 г. и №Л-149-12/17.12.2004г.

116

"Раховецгаз 96" АД гр. ГОРНА ОРЯХОВИЦА 5100 ул. "Цар Освободител" 11

№Л-150-08/ 17.12.2004 г.№Л-150-12/ 17.12.2004 г.

лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на общ. Горна Оряховицалицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ"

16 /шестнадесет/ години16 /шестнадесет/ години

Прекратена! Решение №И2-Л-223/14.01.2008 г. прекратява лицензии №Л-150-08/17.12.2004 г. и №Л-150-12/17.12.2004г.

117

"Раховецгаз 96" АД гр. ГОРНА ОРЯХОВИЦА 5100 ул. "Цар Освободител" 11

№Л-151-08/ 17.12.2004 г.№Л-151-12/ 17.12.2004 г.

лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на общ. Велико Търноволицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ"

16 /шестнадесет/ години16 /шестнадесет/ години

Прекратена! Решение №И2-Л-223/14.01.2008 г. прекратява лицензии №Л-151-08/17.12.2004 г. и №Л-151-12/17.12.2004г.

118

"Ямболгаз" 92" АД гр. ЯМБОЛ 8600 ул. "Търговска" 56

№Л-152-08/ 17.12.2004 г.№Л-152-12/ 17.12.2004 г.

лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на общ.Ямболлицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ"

16 /шестнадесет/ години16 /шестнадесет/ години

Прекратена! Решение № О-Л-152/11.02.2008 г. отказва да продължи срока на издадените лицензии. Решение №Р-093/06.10.2008 г. т.ІІ прекратява издадените лицензии.

119

"Примагаз" АД гр. ВАРНА 9009 бул. "Вл. Варненчик" 267

№Л-153-08/ 17.12.2004 г.№Л-153-12/17.12.2004 г.

лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на общ.Варна, кметствата Вл. Варненчик, Младост и Аспаруховолицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ"

6 /шест/ години6 /шест/ години

Прекратена! Решение № И1-Л-153/19.11.2007г. за продължаване на срок от 32 /тридесет и две/ години на лицензии № Л-153-08/ 17.12.2004 г. и № Л-153-12/ 17.12.2004 г. Решение № И2-Л-153/27.04.2009 г. за прекратяване на лицензия №Л-153-12/ 17.12.2004 г. и издаване на лицензия № Л-153-12/ 27.04.2009 г. за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител"

120

"Каварна газ" ООД гр. КАВАРНА 9650 ул. "Добротица" 23

№Л-154-08/17.12.2004 г.№Л-154-12/ 17.12.2004 г.

лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на общ. Каварналицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ"

7 /седем/ години7 /седем/ години

Прекратена! Решение № И1-Л-154/27.04.2009 г. за прекратяване на лицензия №Л-154-12/ 17.12.2004 г. и издаване на лицензия № Л-154-12/ 27.04.2009 г. за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител" Решение №И2-Л-154/19.10.2009 г. изменя лицензия № Л-154-08/ 17.12.2004 г. за дейността "разпределение на природен газ" и лицензия № Л-154-12/ 27.04.2009 г. за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител", като присъединява към територията на тези лицензии територията на община Шабла и продължава срока на лицензиите до 17.12.2039 г.

121

"Газинженеринг" ООД гр. ДОЛНИ ДЪБНИК 5870 обл. Плевен ул. "Хр. Янчев" 57

№Л-155-08/ 17.12.2004 г.№Л-155-12/ 17.12.2004 г.

лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на общ. Долни Дъбниклицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ"

7 /седем/ години7 /седем/ години

Прекратена! Решение № И1-Л-155/27.04.2009 г. за прекратяване на лицензия №Л-155-12/ 17.12.2004 г. и издаване на лицензия № Л-155-12/ 27.04.2009 г. за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител". Решение И2-Л-155/28.09.2009г. продължава срока на издадените лицензии до 17.12.2039 г.

122

"Газоснабдяване Попово" АД гр. ПОПОВО 7800 пл. "Сергей Румянцев" 1

№Л-156-08/ 17.12.2004 г.№Л-156-12/ 17.12.2004 г.

лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на общ. Поповолицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ"

7 /седем/ години7 /седем/ години

Прекратена! Решение №И2-Л-223/14.01.2008 г. прекратява лицензии №Л-156-08/17.12.2004 г. и №Л-156-12/17.12.2004г.

123

"Раховецгаз 96" АД гр. ГОРНА ОРЯХОВИЦА 5100 ул. "Цар Освободител" 11

№Л-157-08/ 17.12.2004 г.№Л-157-12/ 17.12.2004 г.

лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на общ. Лясковецлицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ"

7 /седем/ години7 /седем/ години

Прекратена! Решение №И2-Л-223/14.01.2008 г. прекратява лицензии №Л-157-08/17.12.2004 г. и №Л-157-12/17.12.2004г.

124

"Черноморска технологична компания" АД гр. ВАРНА 9000 ул. "Цар Симеон І" 25

№Л-158-08/ 17.12.2004 г.№Л-158-12/ 17.12.2004 г.

лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на общ. Търговищелицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ"

17 /седемнадесет/ години17 /седемнадесет/ години

Прекратена! Решение № И2-Л-158/27.04.2009 г. за прекратяване на лицензия №Л-158-12/ 17.12.2004 г. и издаване на лицензия № Л-158-12/ 27.04.2009 г. за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител"

125

"Черноморска технологична компания" АД гр. ВАРНА 9000 ул. "Цар Симеон І" 25

№Л-159-08/ 17.12.2004 г.№Л-159-12/ 17.12.2004 г.

лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на общ. Добричлицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ"

7 /седем/ години7 /седем/ години

Прекратена! Решение № И1-Л-132/27.10.2008 г. т.1 с което прекратява Лицензия № Л-159-08/ 17.12.2004г. и Лицензия № Л-159-12/ 17.12.2004г.

126

"Газоснабдяване Враца" ЕАД гр. МЕЗДРА 3100 ул. "Янко Сакъзов" 19

№Л-160-08/ 17.12.2004 г.№Л-160-12/ 17.12.2004 г.

лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на общ. Мездралицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ"

7 /седем/ години7 /седем/ години

Прекратена! Решение № И1-Л-160/11.02.2008 г. за продължава срока на издадените лицензии до 17.12.2039 г.

Решение № И2-Л-160/27.04.2009 г. за прекратяване на лицензия № Л-160-12/ 17.12.2004 г. и издаване на лицензия № Л-160-12/ 27.04.2009 г. за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител".

Решение №И4-Л-163/31.08.2009г. прекратява издадените лицензии и дава съгласие за преобразуване чрез вливане в "Овергаз Запад" АД.

127

"Централ газ" АД гр. ГАБРОВО 5300 ул. "Цанко Дюстабанов" 24 пк 132

№Л-161-08/ 17.12.2004 г.№Л-161-12/ 17.12.2004 г.

лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на общ. Габроволицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ"

7 /седем/ години7 /седем/ години

Прекратена! Решение № И1-Л-161/27.04.2009 г. за прекратяване на лицензия №Л-161-12/ 17.12.2004 г. и издаване на лицензия № Л-161-12/ 27.04.2009 г. за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител"

Решение № О3-Л-161/06.10.2010 г., с което отнема лицензия № Л-161-08/17.12.2004 г. за извършване на дейността „разпределение на природен газ” и лицензия № Л-161-12/27.04.2009 г. за извършване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”, издадени за територията на община Габрово.

128

"Газоснабдяване Нова Загора" АД гр. НОВА ЗАГОРА 8900 пл. "Свобода" 14

№Л-162-08/ 17.12.2004 г.№Л-162-12/ 17.12.2004 г.

лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на общ. Нова Загоралицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ"

7 /седем/ години7 /седем/ години

Прекратена! Решение №И1-Л-162/11.02.2008г. за продължаване срока на издадените лицензии до 17.12.2039 г.

Решение №Р-093/06.10.2008 г. т.ІІ прекратява издадените лицензии.

129

"Велбъждгаз" АД * /преобразувано предприятие/ гр. КЮСТЕНДИЛ 2500 пл. "Велбъжд" 1 "Овергаз Запад" АД гр. Кюстендил 2500, ул. "Цар Освободител" №182

№Л-163-08/ 17.12.2004 г.№Л-163-12/ 17.12.2004 г.

лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на общ. Кюстендиллицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ"

7 /седем/ години7 /седем/ години

Прекратена! Решение № И1-Л-163/11.02.2008 за продължава срока на издадените лицензии до 17.12.2039 г.

Решение № И2-Л-163/27.04.2009 г. за прекратяване на лицензия №Л-163-12/ 17.12.2004 г. и издаване на лицензия № Л-163-12/ 27.04.2009 г. за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител".

Решение №И3-Л-163/15.06.2009г. изменя лицензиите по отношение наименованието на лицензианта. Решение №И4-Л-163/31.08.2009г. изменя издадените лицензии по отношение на енергийния обект и на територията, на която се упражнява лицензионната дейност, като добавя територията на община Петрич, община Монтана и община Мездра. Решение №И5-Л-163/07.12.2009г. изменя при запазване срока на тяхното действие издадените лицензии, като присъединява към територията на тези лицензии териториите на общините Банско и Разлог.

Решение Л-438 от 30.03.2015 г., с което прекратявя лицензия № Л-163-08 от 17.12.2004 г. за дейността "разпределение на природен газ" и лицензия № Л-163-12 от 27.04.2009 г. за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител" за територията на общините: Кюстендил, Монтана, Петрич, Мездра, Банско и Разлог, издадени на „Овергаз Запад” АД

130

"Газоснабдяване Асеновград" АД * /преобразувано предприятие/ гр. АСЕНОВГРАД 4230 пл. "Тракия" 10 Б "Овергаз Юг" АД гр. Асеновград 4230, пл. "Академик Николай Хайтов" № 10А

№Л-164-08/ 17.12.2004 г.№Л-164-12/ 17.12.2004 г.

лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на общ. Асеновградлицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ"

7 /седем/ години7 /седем/ години

Прекратена! Решение № И1-Л-164/11.02.2008 г. за продължаване срока на издадените лицензии до 17.12.2039 г. №И2-Л-164/ 15.12.2008 г. добавя територии Пещера и Първомай №И4-Л-164/ 28.05.2009г. изменя лицензия №Л-164-08/ 17.12.2004 г.по отношение наименованието на лицензианта, като го променя на "Овергаз Юг" АД.

Решение № И3-Л-164/27.04.2009 г.за прекратяване на лицензия №Л-164-12/ 17.12.2004 г. и издаване на лицензия № Л-164-12/ 27.04.2009 г. за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител".

Решение Л-438 от 30.03.2015 г., с което прекратявя лицензия № Л-164-08 от 17.12.2004 г. за дейността „разпределение на природен газ” и лицензия №Л-164-12 от 27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”за територията на общините Асеновград, Първомай, Пазарджик и Пещера, издадени на „Овергаз Юг” АД

131

"Хебросгаз" АД гр. ПАЗАРДЖИК 4400 ул. "Булаир" 30

№Л-165-08/ 17.12.2004 г.№Л-165-12/ 17.12.2004 г.

лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на общ. Пазарджиклицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ"

7 /седем/ години7 /седем/ години

Прекратена! Решение № И1-Л-171/ 11.02.2008 г. прекратява лицензии № Л-165-08/17.12.2004 г. за дейността разпределение на природен газ” и № Л-165-12/17.12.2004 г. за дейността “обществено снабдяване с природен газ” за територията на община Пазарджик.

132

"Плевенгаз" ЕАД гр. ПЛЕВЕН 5800 ул. "Страцин" 38

№Л-166-08/ 17.12.2004 г.№Л-166-12/ 17.12.2004 г.

лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на общ. Левскилицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ"

16 /шестнадесет/ години16 /шестнадесет/ години

Прекратена! Решение № И2-Л-223/14.01.2008 г. прекратява лицензии №Л-166-08/17.12.2004 г. и № Л-166-12/17.12.2004г.

133

"Газоснабдяване Първомай" АД гр. ПЪРВОМАЙ 4270 ул. "Орфей" 14

№Л-167-08/ 17.12.2004 г.№Л-167-12/ 17.12.2004 г.

лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на общ. Първомайлицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ"

7 /седем/ години7 /седем/ години

Прекратена! Решение №И2-Л-164/ 15.12.2008г. прекратява лицензиите.

134

"Газоснабдяване Стара Загора" ООД гр. СТАРА ЗАГОРА 6000 ул. "Ген. Гурко" 75

№Л-168-08/ 17.12.2004 г.№Л-168-12/ 17.12.2004 г.

лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на общ. Стара Загоралицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ"

7 /седем/ години7 /седем/ години

Прекратена! Решение №И1-Л-168/25.02.2008 г. за продължаване срока на издадените лицензии до 17.12.2039 г.

Решение №Р-093/ 06.10.2008 г. т.ІІ прекратява издадените лицензии.

135

"Газоснабдяване Разград" АД гр. РАЗГРАД 7200 ул. "Васил Левски" 11

№Л-169-08/ 17.12.2004 г.№Л-169-12/ 17.12.2004 г.

лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на общ. Разградлицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ"

7 /седем/ години7 /седем/ години

Прекратена! Решение №И2-Л-223/14.01.2008 г. прекратява лицензии №Л-169-08/17.12.2004 г. и №Л-169-12/17.12.2004г.

136

"Кожухгаз" АД гр. ПЕТРИЧ 2850 ул. "Цар Борис ІІІ" 46

№Л-170-08/ 17.12.2004 г.№Л-170-12/ 17.12.2004 г.

лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на общ. Петричлицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ"

16 /шестнадесет/ години16 /шестнадесет/ години

Прекратена! Решение №О-Л-170/25.02.2008 г. с което отказва да продължи срока на издадените лицензии.

Решение № И1-Л-170/27.04.2009 г. за прекратяване на лицензия №Л-170-12/ 17.12.2004 г. и издаване на лицензия № Л-170-12/ 27.04.2009 г. за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител".

Решение №И4-Л-163/31.08.2009г. прекратява издадените лицензии и дава съгласие за преобразуване чрез вливане в "Овергаз Запад" АД.

137

"Хебросгаз" АД гр. ПАЗАРДЖИК 4400 ул. "Булаир" 30

№Л-171-08/ 17.12.2004 г.№Л-171-12/ 17.12.2004 г.

лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на общ. Пещералицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ"

16 /шестнадесет/ години16 /шестнадесет/ години

Прекратена! Решение № И1-Л-171/ 11.02.2008 г. изменя лицензиите като прибавя територията на община Пазарджик.

Решение №И2-Л-164/ 15.12.2008г. прекратява лицензиите.

138

"Севлиевогаз 2000" АД гр. СЕВЛИЕВО 5400 ул. "Петко Р. Славейков" 1

№Л-172-08/ 17.12.2004 г.№Л-172-12/ 17.12.2004 г.

лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на общ. Севлиеволицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ"

16 /шестнадесет/ години16 /шестнадесет/ години

Прекратена! Решение № И1-Л-172/27.04.2009 г. за прекратяване на лицензия №Л-172-12/ 17.12.2004 г. и издаване на лицензия № Л-172-12/ 27.04.2009 г. за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител"

139 "Софиягаз" ЕАД гр. СОФИЯ 1407 ул. "Филип Кутев" 5 №Л-173-08/ 17.12.2004 г.№Л-173-12/ 17.12.2004 г. лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на СОР Банкялицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ" 8 /осем/ години8 /осем/ години Решение № И1-Л-184/11.09.2006 г., с което изменя лицензия № Л-184-08/ 17.12.2004 г. за дейността "разпределение на природен газ" и лицензия № Л-184-12/ 17.12.2004 г. за дейността "общестествено снабдяване с природен газ" на "Софиягаз" ЕАД относно обособената територия, като към територията на Столична общинна се включва територията на СОР Банкя, като определя срок на лицензиите 35 години, считано от датата на издаването им.
140

"Комекес" АД гр. САМОКОВ 2000 ул. "Гр. Игнатиев" 2

№Л-174-08/ 17.12.2004 г.№Л-174-12/ 17.12.2004 г.

лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на общ. Самоковлицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ"

7 /седем/ години7 /седем/ години

Прекратена! Решение № И1-Л-174/21.04.2008 г. продължава срока на издадените лицензии до 17.12. 2039 г.

Решение № И2-Л-174/27.04.2009 г. за прекратяване на лицензия №Л-174-12/ 17.12.2004 г. и издаване на лицензия № Л-174-12/ 27.04.2009 г. за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител"

141

"Газоснабдяване Хасково" АД гр. ХАСКОВО 6300 пл. "Свобода" 7

№Л-175-08/ 17.12.2004 г.№Л-175-12/ 17.12.2004 г.

лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на общ. Хасковолицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ"

2 /две/ години2 /две/ години

Прекратена! Решение № Пр-Л-175/ 30.05.2005 г. за прекратяване на лицензии № Л-175-08/ 17.12.2004 г. и № Л-175-12/ 17.12.2004 г. за разпределение и обществено снабдяване на природен газ на територията на община Хасково

142

"Софиягаз" ЕАД

№Л-176-08/ 17.12.2004 г.№Л-176-012/ 17.12.2004 г.

лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на общ. Божурищелицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ"

18 /осемнадесет/години18 /осемнадесет/години

Прекратена! Решение № И1-Л-176/27.04.2009 г. за прекратяване на лицензия №Л-176-12/ 17.12.2004 г. и издаване на лицензия № Л-176-12/ 27.04.2009 г. за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител"

Решение № И3-Л-184/29.06.2009 г., с което се прекратяват лицензии № Л-176-08/ 17.12.2004 г. и № Л-176-12/ 17.12.2004 г. за територията на община Божурище и тази територия е присъединена към територията на притежаваните от "Софиягаз" ЕАД лицензии № Л-184-08/ 17.12.2004 г. и № Л-184- 12/ 17.12.2004 г.

143

"Газоснабдяване Нови Пазар" АД гр. НОВИ ПАЗАР 9900 ул. "Васил Левски" 3

№Л-177-08/ 17.12.2004 г.№Л-177-12/ 17.12.2004 г

лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на общ. Нови Пазарлицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ"

7 /седем/ години7 /седем/ години

Прекратена! Решение № И1-Л-177/ 11.02.2008 г. за продължаване срока на издадените лицензии до 17.12.2039 г.

Решение № И2-Л-177/27.04.2009 г. за прекратяване на лицензия №Л-177-12/ 17.12.2004 г. и издаване на лицензия № Л-177-12/ 27.04.2009 г. за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител"

Решение № И3-Л-189/18.01.2010 г., с което прекратява издадените лицензии на "Газоснабдяване Нови Пазар" АД и дава съгласие за преобразуване чрез вливане в "Овергаз Изток" АД.

144

"Ловечгаз 96" АД гр. ЛОВЕЧ 5500 ул. "Търговска" 55, ет.3

№Л-178-08/ 17.12.2004 г.№Л-178-12/ 17.12.2004 г.

лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на общ. Ловечлицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ"

7 /седем/ години7 /седем/ години

Прекратена! Решение №И2-Л-223/14.01.2008 г. прекратява лицензии №Л-178-08/17.12.2004 г. и №Л-178-12/17.12.2004г.

145

"Балкангаз 2000" АД гр. БОТЕВГРАД 2140 ул. "Акад. Ст. Романски" 2

№Л-179-08/ 17.12.2004 г.№Л-179-12/ 17.12.2004 г.

лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на общ. Ботевградлицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ"

7 /седем/ години7 /седем/ години

Прекратена! Решение № И1-Л-179/27.04.2009 г. за прекратяване на лицензия №Л-179-12/ 17.12.2004 г. и издаване на лицензия № Л-179-12/ 27.04.2009 г. за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител"

146

"Газоснабдяване Разград" АД гр. РАЗГРАД 7200 ул. "Васил Левски" 11

№Л-180-08/ 17.12.2004 г.№Л-180-12/ 17.12.2004 г.

лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на общ. Исперихлицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ"

7 /седем/ години7 /седем/ години

Прекратена! Решение №И2-Л-223/14.01.2008 г. прекратява лицензии №Л-180-08/17.12.2004 г. и №Л-180-12/17.12.2004 г.

147

"Варнагаз" АД гр. Варна, ул. "Ал. Дякович" № 31

№Л-181-08/ 17.12.2004 г.№Л-181-12/ 17.12.2004 г.

лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на общ. Варналицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ"

9 /девет/ години9 /девет/ години

Прекратена! Решение №И1-Л-181/25.02.2008 г. за продължаване срока на издадените лицензии до 17.12.2039 г.

Решение № И2-Л-181/27.04.2009 г. за прекратяване на лицензия №Л-181-12/ 17.12.2004 г. и издаване на лицензия № Л-181-12/ 27.04.2009 г. за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител".

Решение № И3-Л-189/18.01.2010 г., с което прекратява издадените лицензии на "Варнагаз" АД и дава съгласие за преобразуване чрез вливане в "Овергаз Изток" АД.

148

"Газоснабдяване Русе" ЕАД гр. РУСЕ 7013 бул. "Липник" 127 А

№Л-182-08/ 17.12.2004 г.№Л-182-12/ 17.12.2004 г.

лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на общ. Руселицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ"

9 /девет/ години9 /девет/ години

Прекратена! Решение №И2-Л-223/14.01.2008 г. прекратява лицензии №Л-182-08/17.12.2004 г. и №Л-182-12/17.12.2004г.

149

"Добруджа газ" АД гр. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО 9500 ул. "Васил Априлов" 5

№Л-183-08/ 17.12.2004 г.№Л-183-12/ 17.12.2004 г.

лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на общ. Генерал Тошевалицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ"

9 /девет/ години9 /девет/ години

Прекратена! Решение № И1-Л-183/27.04.2009 г. за прекратяване на лицензия №Л-183-12/ 17.12.2004 г. и издаване на лицензия № Л-183-12/ 27.04.2009 г. за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител"

150

"Софиягаз" ЕАД гр. София 1407 ул. "Филип Кутев" №5

„Овергаз Мрежи” АД

гр. София 1407 ул. "Филип Кутев" №1

№Л-184-08/ 17.12.2004 г.№Л-184-12/ 17.12.2004 г.

лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на общ. София, без СОР Банкялицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ"

9 /девет/ години9 /девет/ години

Прекратена! Решение № И1-Л-184/11.09.2006 г. изменя лицензии № Л-184-08/17.12.2004 г. и № Л-184-12/17.12.2004 г., относно обособената територия, като към територията на Столична община се включва СОР Банкя и като определя срока им на 35 г., считано от датата на издаването.

Решение № И2-Л-184/27.04.2009 г.за прекратяване на лицензия № Л-184-12/ 17.12.2004 г. и издаване на лицензия № Л-184-12/ 27.04.2009 г. за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител" на територията на Столична община и СОР Банкя със срок до 17.12.2039 г.

Решение № И3-Л-184/29.06.2009 г. за изменение на издадените лицензии, като бъде присъединена територията на община Божурище.

151

"Кнежа газ" ООД гр. ДОЛНИ ДЪБНИК 5870 обл. Плевен ул. "Стоян Заимов" 39

№Л-185-08/ 14.03.2005 г.№Л-185-12/ 14.03.2005 г.

лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на общ. Кнежалицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ"

15 /петнадесет/ години15 /петнадесет/ години

Прекратена! Решение № И1-Л-185/27.04.2009 г.за прекратяване на лицензия №Л-185-12/ 14.03.2005 г. и издаване на лицензия № Л-185-12/ 27.04.2009 г. за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител"

Решение на КЕВР И2-Л-185/25.07.2019, с което  продължава срока на лицензия № Л-185-08 от 14.03.2005 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-185-12 от 27.04.2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Кнежа, издадени на „Кнежа-газ“ ООД, с ЕИК 106063695, със седалище и адрес на управление: област Плевен, община Кнежа, гр. Кнежа 5835, ул. „Марин Боев“ № 73, с 22 (двадесет и две години), считано от датата на изтичане срока на лицензиите – 14.03.2020 г.

152 "ЕФТ България" ЕАД гр. СОФИЯ 1616 кв. Бояна ул. "Беловодски път" 15-17 №Л-186-15/ 21.03.2005 г. лицензия за дейността търговия с електрическа енергия 10 /десет/ години Решение № И1-Л-186-15/ 17.11.2008 г. за изменение на лицензия като променя правната форма на титуляря на лицензията от акционерно дружество в еднолично акционерно дружество.
153 "Енергоконсулт" АД, гр. София 1407, ул. "Филип Кутев" № 5 №Л-187-05/ 27.04.2005 г. лицензия за пренос на топлинна енергия    
154 "Ситигаз България" ЕАД, гр. София 1360, ул. "Адам Мицкевиц" № 4 №Л-209-08/ 25.09.2006 г.№Л-209-12/ 25.09.2006 г. Лицензии за разпределение на природен газЛицензии за обществено снабдяване с природен газ на територията на регион "Тракия" 35 /тридесет и пет/ години35 /тридесет и пет/ години Решение № ТПрГ-20/ 18.02.2005 г. е отменено от ВАС действащите лицензии са издадени с Решение № ТПрГ-26/ 20.09.2005 г.
155

"Газоснабдяване Бургас" ЕАД* /преобразувано предприятие/ "Бургасгаз" ЕАД * /преобразувано предприятие/ гр. София 1407, ул. "Филип Кутев" № 5 "Овергаз Изток" АД гр. Бургас 8000, ж.к. "Братя Миладинови", ул. "Варда

№Л-189-08/ 03.06.2005 г.№Л-189-12/ 03.06.2005 г.

Лицензии за разпределение на природен газЛицензии за обществено снабдяване с природен газ

35 /тридесет и пет/ години35 /тридесет и пет/ години

Прекратена! Решение №И1-Л-189/14.05.2007 г. за изменение на лицензия Решение № И2-Л-189/27.04.2009 г. за прекратяване на лицензия №Л-189-12/ 03.06.2005 г. и издаване на лицензия № Л-189-12/ 27.04.2009 г. за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител".

Решение № Р-093/ 06.10.2008г. т.І разрешава преобразуване чрез вливане, като добавя териториите на общ.Ямбол, Нова Загора и Стара Загора.

Решение № И3-Л-189/18.01.2010 г. с което изменя издадените на "Овергаз Изток" АД лицензия № Л-189-08/17.12.2004 г. за дейността "разпределение на природен газ" и лицензия № Л-189-12/27.04.2009 г. за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител", издадени за срок от 35 години, като към териториалния им обхват добавя територията на община Нови Пазар и територията на община Варна, с изключение на кметствата Владислав Варненчик, Младост и Аспарухово.

Решение Л-438 от 30.03.2015 г., с което прекратява лицензия № Л-189-08 от 03.06.2005 г. за дейността „разпределение на природен газ” и лицензия № Л-189-12 от 27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на общини Бургас, Карнобат, Айтос, Поморие, Несебър, Созопол, Приморско, Царево, Ямбол, Тунджа, Нова Загора, Стара Загора, Нови пазар и Варна с изключение на кметствата Владислав Варненчик, Младост и Аспарухово, издадени на „Овергаз Изток” АД

156 "ЕЙ и ЕС – 3С Марица Изток 1" ЕООД, гр. София 1000, бул. "Витоша" №67, ет.1, ап.4 №Л-190-01/ 04.07.2005 г. Лицензия за производство на електрическа енергия 35 /тридесет и пет/ години  
157

"ЧЕЗ Трейд България" ЕАД, гр. София 1360, бул. "Европа" № 2

"Електрохолд Трейд" ЕАД

№Л-191-15/ 04.07.2005 г.

Лицензия за търговия с електрическа енергия

10 /десет/ години

Решение № И1-Л-191/09.07.2012 г. за изменение/допълнение на лицензия Решение на ДКЕВР № И2-Л-191/06.10.2014 г. за изменение на лицензия;Решение на ДКЕВР № И3-Л-191/06.10.2014 г. за продължаване срока на лицензия.

158 "АЛБУС-РБ" ЕООД, гр. Своге 2260, кв.21, бл.12, ет.4, ап.10 №Л-192-15/ 01.09.2005 г. Лицензия за търговия с електрическа енергия 10 /десет/ години Решение № Пр-Л-192 от 27.05.2013 г. прекратяване на лицензия
159

"Овергаз Инк." АД, гр. София 1407, ул. "Филип Кутев" №5

№Л-193-08/ 14.09.2005 г.№Л-193-12/ 14.09.2005 г.

Лицензии за разпределение на природен газ с природен газ на територията на регион "Дунав"Лицензии за обществено снабдяване с природен газ на територията на регион "Дунав"

35 /тридесет и пет/ години35 /тридесет и пет/ години

Прекратена! Решение № Р-047/29.11.2006г., с което са прекратени лицензии № Л-193-08/ 14.09.2005 г. и № Л-193-12/ 14.09.2005 г. и са издадени лицензии за същите дейности, на същата територия и за остатъка от срока-34 г. на новообразуваното дружество-"Дунавгаз" ЕАД.

160 "Топлофициране ВР" АД* /преобразувано предприятие/ "Енерджи Маркет" АД гр. София 1202, ул. "Г. Вашингтон" №41, ет. 2 №Л-194-15/ 28.11.2005 г. Лицензия за търговия с електрическа енергия 10 /десет/ години Решение № И2-Л-194/09.07.2012 г. за изменение/допълнение на лицензия Решение № И3-Л-194/01.07.2014 г. за изменение и допълнение на лицензията с права и задължения за дейността „координатор на стандартна балансираща група”.Решение № И4-Л-194 от 23.07.2015 г. относно продължаване на срока на лицензия № Л-194-15 от 28.11.2005 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия" и допълнена с права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група"
161 "Енерджи Трейдинг" АД, гр. Пловдив 4000, ул. "Хр. Данов" № 37 №Л-195-15/ 02.12.2005 г. Лицензия за търговия с електрическа енергия 10 /десет/ години  
162 "Пи Си Си Енергия" ЕООД гр. София-1164 ул. “Крум Попов" № 15, вх. А №Л-196-15/ 12.12.2005 г. Лицензия за търговия с електрическа енергия 5 /пет/ години Решение № И1-Л-196/ 31.05.2010 г., с което продължава срока на лицензия № Л-196-15/12.12.2005 г. Решение № Пр-Л-196/23.07.2014 г. за прекратяване на лицензия №Л-196-15/12.12.2005 г.Решение № ГЛ-196/11.08.2014 г. очевидна фактическа грешка
163

"Правецгаз 1" АД гр. Правец-2161 ул. “Тодор Живков" №6

№Л-197-08/ 24.01.2006 г.№Л-197-12/ 24.01.2006 г.

Лицензия за разпределение на природен газЛицензия за обществено снабдяване с природен газ на територията на община Правец

15 /петнадесет/ години15 /петнадесет/ години

Прекратена! Решение № И1-Л-197/27.04.2009 г.за прекратяване на лицензия № Л-197-12/ 24.01.2006 г. и издаване на лицензия № Л-197-12/ 27.04.2009 г. за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител"

164 "БУЛ ЕКО ЕНЕРГИЯ" ООД гр. София, ж.к. "Лозенец", ул. "Вежен" №25, вх.3, ет.,2, ап.2 №Л-198-02/ 27.02.2006 г. Лицензия за производство на топлинна енергия 15 /петнадесет/ години  
165 "Е.ОН България Трейдинг" ЕООД гр. Варна-9000, ул. "Девня" №2"Енерго-Про Енергийни Услуги" ЕООД №Л-199-15/ 27.02.2006 г. Лицензия за търговия с електрическа енергия 10 /десет/ години Решение № И1-Л-199/09.07.2012 г. за изменение/допълнение на лицензия Решение № И2-Л-199/ 08.10.2012 г. променя наименованието на лицензианта от „Е.ОН България Енергийни Услуги” ЕООД на „Енерго-Про Енергийни Услуги” ЕООДРешение № И3-Л-199/06.11.2014 г. за допълване на лицензията с права и задължения за дейността "координатор на комбинирана балансираща група"Решение № И4-Л-199 от 23.07.2015 г относно продължаване на срока на лицензия № Л-199-15 от 27.02.2006 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия" и допълнена с права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и на "координатор на комбинирана балансираща група"
166 "Е.ОН Сейлс енд Трейдинг България" ЕООД гр. София, ул. "Неофит Рилски" №55, ет.1, ап.12 №Л-200-15/ 27.02.2006 г. Лицензия за търговия с електрическа енергия 10 /десет/ години Решение № ПР-Л-200/14.05.2012 г. за прекратяване на лицензия
167 "Енемона Ютилитис" ЕАД гр. София, ж.к. "Лагера", ул. "Пиърс О`Махони" №10-14 №Л-201-15/ 27.02.2006 г. Лицензия за търговия с електрическа енергия 10 /десет/ години Решение № И1-Л-201/21.11.2011 г. изменя лицензията по отношение наименованието и седалището на лицензианта. Решение № И2-Л-201/09.07.2012 г. за изменение/допълнение на лицензия
168 “Енерджи Партнърс” АД„ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД София 1303, район Възраждане, ул. „Средна гора” № 96, ет. 1, ап. 4. №Л-202-15/ 27.02.2006 г. Лицензия за търговия с електрическа енергия 10 /десет/ години Решение № И1-Л-202/22.07.2009 г. изменя лицензията по отношение наименованието на лицензианта, като го променя на „Вивид Трейд” ЕАД Решение № И2-Л-202/20.04.2011 г. изменя лицензията по отношение на наименованието и седалището на лицензианта, като го променя на „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ” ЕАДРешение № И3-Л-202/21.06.2016 г. за продължаване срока на лицензия № Л-202-15 от 27.02.2006 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия"
169 "Транс Евроенерджи" АД гр. София-1606, бул. "Скобелев" № 65 №Л-203-15/ 03.04.2006 г. Лицензия за търговия с електрическа енергия 10 /десет/ години Решение № Пр-Л-203/13.07.2017 г., с което прекратява лицензия № Л-203-15 от 03.04.2006 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“
170 "Болкан Ютилитис" АД гр. София бул. "Стамболийски" № 55 №Л-204-15/ 29.05.2006 г. Лицензия за търговия с електрическа енергия 10 /десет/ години  
171 "Калиакра Уинд Пауър" АД гр. София-1504, бул. "Васил Левски" №114 №Л-205-01/ 13.07.2006 г. Лицензия за дейността "производство на електрическа енергия" 20 /двадесет/ години  
172 ТЕЦ "МАРИЦА 3" АД Гр. Димитровград-6400 №Л-206-15/ 31.08.2006 г. Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" 10 /десет/ години Решение № И1-Л-206/10.02.2016 г., с което продължава срока на лицензия № Л-206-15 от 31.08.2006 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“
173 "Захар" ЕАД гр. Горна Оряховица-5100, ул. "Свети княз Борис І" № 29, ет.9 №Л-207-03/ 31.08.2006 г. Лицензия за дейността "производство на електрическа и топлинна енергия" 10 /десет/ години Решение № Л-312/23.11.2009г. за прекратяване на лицензия № Л-207-03/ 31.08.2006 г.
174 "Бул Еко Енергия" ООД гр. София-1301, ул. "Трапезица" № 4, ет.4 №Л-208-05/ 25.09.2006 г. Лицензия за дейността "пренос на топлинна енергия" 15 /петнадесет/ години  
175

"Ситигаз България" ЕАД * /преобразувано предприятие/ гр. София-1360, ул. "Адам Мицкевич" № 4, ет.3 "Ситигаз България" АД

№Л-209-08/ 25.09.2006 г.№Л-209-12/ 25.09.2006 г.

Лицензия за разпределение на природен газЛицензия за обществено снабдяване с природен газ на територията на регион "Тракия"

35 /тридесет и пет/ години35 /тридесет и пет/ години

Прекратена! Решение № И1-Л-209/ 29.11.2006 г. изменение територията на лицензия на "Ситигаз България" ЕАД, като се включва община Хасково

Решение № И2-Л-209/27.04.2009 г. за прекратяване на лицензия №Л-209-12/ 25.09.2006 г. и издаване на лицензия № Л-209-12/ 27.04.2009 г. за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител"

Решение №И3-Л-209/29.03.2010 г. за присъединяване на общ. Велинград Решение №И4-Л-209/01.08.2011 г. за присъединяване на общините Павел баня и Гурково Решение № И6-Л-209/20.04.2015 г., с което изменя лицензии № Л-209-08 от 03.10.2006 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ” и № Л-209-12 от 27.04.2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за обособена територия „Тракия” и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково и Твърдица чрез присъединяване на територията на община Брацигово

176

"Рилагаз" АД гр. София-1421, ул. "Загоре" № 9

№Л-210-08/ 25.09.2006 г.№Л-210-12/ 25.09.2006 г

Лицензия за разпределение на природен газЛицензия за обществено снабдяване с природен газ на територията на регион "Запад"

35 /тридесет и пет/ години35 /тридесет и пет/ години

Прекратена! Решение № И1-Л-210/27.04.2009 г. за прекратяване на лицензия №Л-210-12/ 25.09.2006 г. и издаване на лицензия № Л-210-12/ 27.04.2009 г. за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител"

Решение № Л-462 от 18.03.2016 г., с което прекратява лицензия № Л-210-08 от 03.10.2006 г. за дейността „разпределение на природен газ” за обособена територия „Запад“, издадена на „Рила газ” ЕАД и лицензия № Л-210-12 от 27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за обособена територия „Запад“, издадена на „Рила газ” ЕАД

177

"Костинбродгаз" ООД гр. Костинброд-2230, Птицекомбинат

№Л-211-08/ 25.09.2006 г.№Л-211-12/ 25.09.2006 г.

Лицензия за разпределение на природен газЛицензия за обществено снабдяване с природен газ на територията на община "Костинброд"

35 /тридесет и пет/ години35 /тридесет и пет/ години

Прекратена! Решение № И1-Л-211/27.04.2009 г. за прекратяване на лицензия №Л-211-12/ 25.09.2006 г. и издаване на лицензия № Л-211-12/ 27.04.2009 г. за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител"

178 "Щаткрафт Саут Ийст Юръп" ЕООД гр. София-1303, ул. "Три уши" № 10, офис №5 №Л-212-15/ 20.11.2006 г. Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" 10 /десет/ години  
179 "Мини Марица Изток" ЕАД гр. Раднево, ул. "Георги Димитров" № 13 №Л-213-15/ 20.11.2006 г. Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" 10 /десет/ години Решение № Л-480от 20.10.2016 г., с което прекратява лицензия № Л-213-15 от 20.11.2006 г. за дейността "търговия с електрическа енергия", издадена на "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД
180 "Булгаргаз" ЕАД гр. София-1343, жк "Люлин" – 2, бул. "Пенчо Владигеров" № 66; п.к.3"Булгартрансгаз" ЕАД гр. София-1343, жк "Люлин" – 2, бул. "Пенчо Владигеров" № 66; п.к.3 №Л-214-14/ 29.11.2006 г.№Л-214-06/ 29.11.2006 г.№Л-214-09/ 29.11.2006 г.№Л-214-10/ 29.11.2006 г. Лицензия за доставка на природен газ на "Булгаргаз" ЕАД;Лицензия за транзитен пренос на прир. газ;Лицензия за пренос на природен газ;Лицензия за съхранение на природен газ на "Булгартрансгаз"ЕАД 35 /тридесет и пет/ години35 /тридесет и пет/ години35 /тридесет и пет/ години35 /тридесет и пет/ години  
181

"Промишлено газоснабдяване" ООД гр. Сливен-8800, ул. "Хаджи Димитър" № 41, офис 312 А

№Л-215-08/ 11.12.2006 г.№Л-215-12/ 11.12.2006 г.

Лицензия за разпределение на природен газЛицензия за обществено снабдяване с природен газ на териториятана Сливен

35 /тридесет и пет/ години35 /тридесет и пет/ години

Прекратена! Решение на ДКЕВР № Л-432/16.02.2015 г. относно прекратяване на лицензия № Л-215-08 от 11.12.2006 г. за дейността "разпределение на природен газ" и лицензия № Л-287-12 от 08.12.2008 г. за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител"

182 "АЕЦ - Козлодуй" ЕАД гр. Козлодуй-3321 №Л-216-15/ 18.12.2006 г. Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" 10 /десет/ години Решение № И1-Л-216 от 16.12.2016 г., с което продължава срока на лицензия № Л-216-15 от 18.12.2006 г. за дейността "търговия с електрическа енергия", издадена на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, с 10 (десет) години, считано от датата на изтичане срока на лицензията
183 "Вивид Пауър" АД гр. София-1504, ул. "Шейново" № 7, ет.5 №Л-217-15/ 18.12.2006 г. Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" 10 /десет/ години  
184 "Аркадия сървис" АД гр. София-1616,кв. Бояна, ул. "Беловодски път" № 15-17 Нов адрес: гр. София 1618,район "Витоша", ж.к. "Павлово",ул. "Вихрен" № 10 №Л-218-15/ 18.12.2006 г. Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" 10 /десет/ години Решение №И1-Л-218-15/ 17.11.2008 г. за изменение на лицензия като променя правната форма на титуляря на лицензията от дружество с ограничена отговорност в акционерно дружество. Решение № И2-Л-218-/07.07.2014 г. за изменение/допълнение на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” с права и задължения на координатор на стандартна балансираща група и координатор на комбинирана балансираща групаРешение № И3-Л-218 от 20.04.2016 г. за продължаване срока на лицензия № Л-218-15 от 18.12.2006 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група"
185

"Енергийно финансова група" АД гр. София-1616, кв. Бояна, ул. "Беловодски път" № 15-17 Нов адрес: гр. София 1618, район "Витоша", ж.к. "Павлово", ул. "Вихрен" № 10

№Л-219-15/ 18.12.2006 г.

Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия"

10 /десет/ години

Решение № И1-Л-219/25.06.2012 г. за промяна на седалището Допълва издадената лицензия с права и задължения за дейността „координатор на балансираща група“ Решение № И2-Л-219-/07.07.2014 г. за изменение и допълнение на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” и „координатор на стандартна балансираща група” с права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група”Решение № И3-Л-219 от 20.04.2016 г. за продължаване срока на лицензия № Л-219-15 от 18.12.2006 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група";

Решение № Пр-Л-219 от 18.02.2021 г., с което прекратява лицензия № Л-219-15 от 18.12.2006 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на „Енергийна финансова група“ АД – в несъстоятелност.

186 "ОЕТ-Обединени енергийни търговци" ООД гр. Казанлък-6100, ул. "Войнишка" № 28 №Л-220-15/ 22.12.2006 г. Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" 10 /десет/ години Решение № И1-Л-220/25.06.2012 г. за промяна на седалището гр. София, Район „Витоша”, ул. „ Боянска река” № 12
187 "Национална Електрическа Компания" ЕАД гр. София-1000, ул. "Веслец" № 5 №Л-221-17/ 28.12.2006г. Лицензия за управление на ел.ен.система До 17.12.2039 г. Решение № И1-Л-221/25.06.2012 г. за допълване издадената лицензия с права и задължения за дейността „координатор на специална балансираща група”
188 "ГЕРРАД" АД гр. Русе, бул. "Липник" № 135 №Л-222-03/ 22.01.2007 г.№Л-222-05/ 22.01.2007 г. Лицензия за производство на ел.и топл. енергияЛицензия за пренос на топлинна енергия 25 /двадесет и пет/ години25 /двадесет и пет/ години  
189

"Овергаз Север" ЕАД* /преобразувано предприятие/ гр. Русе, 7000, ул. "Николаевска" №12, ет.4 "Дунавгаз" АД * /преобразувано предприятие/ гр. София-1407, ул. "Ф. Кутев" № 5 "Дунавгаз" ЕАД

№Л-223-08/ 08.03.2007 г.№Л-223-12/ 08.03.2007 г.

Лицензия за разпределение на природен газЛицензия за снабдяване с природен газ

34 /тридесет и четири/ години34 /тридесет и четири/ години

Прекратена! Решение №И1-Л-223/26.03.2007 г. за изменение на лицензия № Л-223-08 и № Л-223-12 от 08.03.2007 г., като се добавя територията на община Габрово.

Решение № И2-Л-223/14.01.2008 г. за преобразуване чрез вливане като се добавя територията на "Газоснабдяване Русе" ЕАД, "Раховецгаз 96" ЕАД, "Газоснабдяване Разград" ЕАД, "Газоснабдяване Попово" ЕАД, "Ловечгаз 96" ЕАД, "Плевенгаз" ЕАД и "Павгаз" ЕАД.

Решение № И2-Л-223/27.04.2009 г. за прекратяване на лицензия №Л-223-12/ 08.03.2007 г. и издаване на лицензия № Л-223-12/ 27.04.2009 г. за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител"

Решение Л-438 от 30.03.2015 г., с което прекратявя лицензия № Л-223-08 от 08.03.2007 г. за дейността „разпределение на природен газ” и лицензия № Л-223-12 от 27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”за обособена територия „Дунав” и общините Русе, Горна Оряховица, Велико Търново, Лясковец, Попово, Разград, Исперих, Ловеч, Павликени и Левски, издадени на „Овергаз Север” ЕАД

190 "Петрол Сторидж" АД* /преобразувано предприятие/ гр. София, р-н Лозенец бул. "Черни връх" №43, "Ню-Ко Загора" ЕООД №Л-224-01/ 29.03.2007 г. Лицензия за производство на ел.енергия от ВЕЦ Жребчево 15 /петнадесет/ години Решение №И1-Л-224-01/09.07.2007 г. за изменение на лицензия № Л-224-01 от 29.03.2007 г.,за производство на ел. енергия от ВЕЦ Жребчево за 15г. Решение № Л-428-01 /03.11.2014 г. за прекратяване на лицензия № Л-224-01 от 29.03.2007 г. за извършване на дейността „производство на електрическа енергия“, издадена на „НЮ-КО ЗАГОРА” ЕООД
191 "Джи Пи Енерджи" ЕООД гр. София-1113, р-н Слатина, ул. "Александър Жендов" № 1, офис 33 №Л-225-15/ 29.03.2007 г. Лицензия за търговия с ел.енергия 10 /десет/ години  
192 "Хидроенергострой" ООД, Гр.Благоевград, ул."Г.Пърличев" №Л-226-01/ 23.04.2007 г. Лицензия за производство на електрическа енергия 20 /двадесет/ години Решение № Л - 350 от 31.01.2011 г. за прекратяване на лицензия № Л-226-01/ 23.04.2007 г. за дейността “производство на електрическа енергия”
193

"Овергаз Инк." АД Гр.София, 1407, ул."Ф.Кутев" №5

№Л-227-08/ 23.04.2007 г.№Л-227-12/ 23.04.2007

Лицензия за разпределение на природен газЛицензия за обществено снабдяване с природен газ за община Банско

35 /тридесет и пет/ години35 /тридесет и пет/ години

Решение №И1-Л-227/20.08.2007 г. за изменение на лицензия № Л-227-08 и № Л-227-12 от 23.04.2007 г., като се добавя територията на община Разлог.

Решение № Пр-Л-227/23.02.2009 г.:
 1. На основание чл. 21, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс констатира, че издадените на „Овергаз инк” АД лицензия № Л-227-08/23.04.2007 г. за разпределение на природен газ и лицензия № Л-227-12/23.04.2007 г. за обществено снабдяване с природен газ са отменени с решение № 56/10.04.2008 г. по адм. дело № С 114/2007 г. на тричленен състав на ВАС, оставено в сила с окончателно решение № 106/06.01.2009 г. по адм. дело № 7409/2008 г. на петчленен състав на ВАС.
2. Във връзка с решение № 56/10.04.2008 г. по адм. дело № С 114/2007 г. на тричленен състав на ВАС, оставено в сила с окончателно решение № 106/06.01.2009 г. по адм. дело № 7409/2008 г. на петчленен състав на ВАС и на основание чл. 99, т. 4, предл. последно от Административнопроцесуалния кодекс отменя свое решение № И1-Л-227/20.08.2007 г. като недействителен административният акт, вследствие издаването му въз основа на впоследствие отменен като незаконосъобразен друг административен акт;
3. Във връзка с решение № 56/10.04.2008 г. по адм. дело № С 114/2007 г. на тричленен състав на ВАС, оставено в сила с окончателно решение № 106/06.01.2009 г. по адм. дело № 7409/2008 г. на петчленен състав на ВАС и на основание чл. 57 от Закона за енергетиката и чл. 70, ал. 4 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката определя на „Овергаз инк” АД срок за фактическото преустановяване на дейността по лицензия № Л-227-08/23.04.2007 г. за разпределение на природен газ и лицензия № Л-227-12/23.04.2007 г. за обществено снабдяване с природен газ до приключване на процедурата за избор на титуляр на лицензия за разпределение на природен газ на територията на община Банско след провеждане на нов конкурс, респективно до новото лицензиране на територията на община Разлог, като през този срок на „Овергаз инк” АД има право и задължение единствено да пренася природен газ през вече изградената към момента част от разпределителната мрежа и да снабдява с природен газ само присъединените и снабдявани до момента потребители.
4. На основание чл. 19 от Закона за енергетиката и чл. 50 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката задължава „Овергаз инк” АД в 10-дневен срок от получаване на настоящото решение да представи в ДКЕВР информация относно изградените и въведени в експлоатация до момента части от газоразпределителната мрежа на територията на общините Банско и Разлог, както и поименен списък на потребителите от същата територия, снабдяваните с природен газ към момента..

194 "ЕСП Златни пясъци" ООД Гр.Варна, 9000, ул."Първа"№22 №Л-228-11/ 26.04.2007 г. Лицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия до 13.08.2039г. Решение № И1-Л-228-/16.12.2013 г. Изменя лицензия№ Л-228-11/26.04.2007 г.
195

"ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ" АД Гр.София, 1000, ул."Г.С.Раковски" №140

"Електрохолд Продажби" АД

№Л-229-15/ 17.05.2007 г.

Лицензия за търговия с електрическа енергия

10 /десет/ години

Решение № И1-Л-229/16.02.2016 г., с което изменя лицензия № Л-229-15 от 17.05.2007 г. за дейността „търговия с електрическа енергия”, като допълва същата с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ Решение № И2-Л-229 от 01.09.2016 г. за продължаване срока на лицензия № Л-229-15 от 17.05.2007 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД, с 10 (десет) години

196 "НЕК" ЕАД Гр.София, 1000, ул."Веслец"№5 №Л-230-15/ 04.06.2007 г. Лицензия за търговия с електрическа енергия 10 /десет/ години Решение № И1-Л-230/18.08.2014 г. за изменение на лицензия № Л-230-15/04.06.2007 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" с права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" Решение № И2-Л-230 от 15.09.2016 г. за продължаване срока на лицензия № Л-230-15 от 04.06.2007 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на НЕК ЕАД, считано от датата на изтичане срока на лицензията
197 "БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ" АД Гр.София, 1000, бул."Княгиня Мария Луиза"№41, Ет.1 №Л-231-15/ 18.06.2007 г. Лицензия за търговия с електрическа енергия 10 /десет/ години  
198 "КИМПЕКС ЕНЕРДЖИ" АД Гр.София, 1421,р-н Лозенец, ул."Ст.Заимов" №11, ет.1 и 2, Ап.1,2,3 №Л-232-15/ 09.07.2007 г. Лицензия за търговия с електрическа енергия 10 /десет/ години  
199 "ЕЛКОНТРОЛ" ООД Гр.София, 1510, общ.Подуяне, Ж.к. „Х.Димитър", ул."Ив.Йончев"№16 №Л-233-15/ 09.07.2007 г. Лицензия за търговия с електрическа енергия 10 /десет/ години  
200

"Газо-енергийно дружество-Елин Пелин"ООД Гр.Елин Пелин, бул."София" №13

№Л-234-08/ 09.07.2007 г. №Л-234-12/ 09.07.2007

Лицензия за разпределение на природен газЛицензия за обществено снабдяване с природен газ за община Елин Пелин

35 /тридесет и пет/ години35 /тридесет и пет/ години

Прекратена! Решение № И1-Л-234/27.04.2009 г. за прекратяване на лицензия №Л-234-12/ 09.07.2007 г. и издаване на лицензия № Л-234-12/ 27.04.2009 г. за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител" Решение № Пр-Л-234/19.09.2011 г.

201

"Консорциум Варна Про Енерджи"ООД Гр.Варна, 9000, бул."Приморски" №65, ет.3

№Л-235-08/ 23.07.2007 г.№Л-235-12/ 23.07.2007 г.

Лицензия за разпределение на природен газЛицензия за обществено снабдяване с природен газ за община Балчик

35 /тридесет и пет/ години35 /тридесет и пет/ години

Прекратена! Решение № Л-541 от 05.08.2021 г ., с което прекратява:

Лицензия № Л-235-08 от 23.07.2007 г. за дейността „разпределение на природен газ” за територията на община Балчик, издадена на „Консорциум Варна Про Енерджи“ ООД;

Лицензия № Л-235-12 от 23.07.2007 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Балчик, издадена на „Консорциум Варна Про Енерджи“ ООД.

202 "ЕГЛ България" ЕАД Гр.София, р-н Лозенец, ул."Кричим" №14Б"Акспо България" ЕАДАкспо България Сървисис ЕАД гр. София 1756, ж.к. Изток, ул. „Лъчезар Станчев“ №5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда Б, ет.8 _______________________ "Акспо България" ЕАД №Л-236-15/ 23.07.2007 г. Лицензия за търговия с електрическа енергия 10 /десет/ години Решение № И1-Л-236 от 15.09.2016 г. за продължаване срока на лицензия № Л-236-15 от 23.07.2007 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на „АКСПО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, с 10 (десет) години, считано от датата на изтичане срока на лицензията Решение № И2-Л-236/17.05.2018 г., с което се изменя/допълва лицензия № Л-236-15 от 23.07.2007 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и на „координатор на комбинирана балансираща група“
203 "Енерджи Еко Трейд" АД Гр.София, р-н Оборище, ул."Искър"№8 №Л-237-15/ 06.08.2007 г. Лицензия за търговия с електрическа енергия 10 /десет/ години  
204 "Енергетика-ЛД" ООД Гр.София, бул."Асен Йорданов" №8, ет.9 №Л-238-15/ 06.08.2007 г. Лицензия за търговия с електрическа енергия 10 /десет/ години Решение №Пр-Л-238/07.11.2011 г. за прекратяване на лицензия.
205 "Буленерджи" ЕАД Гр.София, р-н Лозенец, Кв.Витоша-ВЕЦ Симеоново 999 №Л-239-15/ 06.08.2007 г. Лицензия за търговия с електрическа енергия 10 /десет/ години  
206 "Болкан Енерджи" АД Гр.София, р-н Красно село, ул."Родопски извор" №42Б №Л-240-01/ 06.08.2007 г. Лицензия за производство на електрическа енергия 35 /тридесет и пет/ години  
207 "Трен" ЕООД Гр.София, 1233, ул."Белоградчик" №5 №Л-241-15/ 14.08.2007 г. Лицензия за търговия с електрическа енергия 10 /десет/ години  
208 "Еко-Елда България" ЕАД Гр.София, бул."Д.Цанков"№36, „Интерпред-СТЦ-София"АД Бл.А, ет.8, офис 800А №Л-242-15/ 14.08.2007 г. Лицензия за търговия с електрическа енергия 10 /десет/ години Решение № Пр-Л-242/23.07.2012 г. за прекратяване лицензия
209 "Мега Ел" ЕООД Гр.София, 1614, Кв. Горна баня, ул."Суходолска" №189 №Л-243-15/ 20.08.2007 г. Лицензия за търговия с електрическа енергия 10 /десет/ години Решение № Пр-Л-243/21.05.2012 г. за прекратяване на лицензия
210 "Е 3" ООД Гр. София, 1407, бул. „Н.Вапцаров"№35,вх.2, ет.1, Бизнес център Лозенец №Л-244-15/ 12.09.2007 г. Лицензия за търговия с електрическа енергия 10 /десет/ години  
211 "Евро Пауър " АД Гр.София, р-н Изгрев, бул."Г.М.Димитров" №16"Пауър Лоджистикс" ЕАД №Л-245-15/ 12.09.2007 г. Лицензия за търговия с електрическа енергия 10 /десет/ години Решение на ДКЕВР № Пр-Л-245/23.02.2015 г. относно прекратяване на лицензия № Л-245-15 от 12.09.2007 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия"
212 "Ател България " ЕООД Гр.София, р-н Средец, бул."П.Евтимий" №36, Вх.Б, ет.4, ап.13"АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр. София 1000, пл. „Позитано“ № 2, ет. 7 №Л-246-15/ 12.09.2007 г. Лицензия за търговия с електрическа енергия 10 /десет/ години Решение № И1-Л-246 от 15.12.2015 г. за изменение/допълнение на лицензия № Л-246-15 от 12.09.2007 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия", с включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" Решение № Л-492 от 05.09.2017  г., с което прекратява лицензия № Л-246-15 от 12.09.2007 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на „АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
213

"Сигаз"АД Гр.Силистра, 7500, бул."Македония" №61, ет.5,ст.519

№Л-247-08/ 12.09.2007 г.№Л-247-12/ 12.09.2007 г.

Лицензия за разпределение на природен газЛицензия за обществено снабдяване с природен газ за община Силистра

35 /тридесет и пет/ години35 /тридесет и пет/ години

Прекратена! Решение № Р-137 от 06.06.2011 г Прекратява издадените на „Сигаз” ЕАД лицензии № Л-247-08/12.09.2007 г. за извършване на дейността „разпределение на природен газ” за територията на община Силистра и № Л-247-12/12.09.2007 г. за извършване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Силистра

Решение № Р-137/06.06.2011 г.разрешава „Сигаз” ЕАД да се преобразува чрез вливане на дружеството в „Ситигаз България” АД и прекратява издадените на „Сигаз” ЕАД лицензии

214

"Еолика България" АД, гр. София, район Оборище, ул. "Бачо Киро" № 8

МЕТ Суворово Уинд Парк ЕАД, гр. София, р-н Оборище, бул.Сливница №188, вх. А, ет. 7, ап.21

№Л-248-01/ 05.11.2007г.

Лицензия за производство на електрическа енергия

25 /двадесет и пет/ години

215 ТЕЦ"Марица-Изток 2" ЕАД с.Ковачево 6265, общ.Раднево обл. Стара Загора №Л-249-15/ 10.12.2007 г. Лицензия за дейността търговия с електрическа енергия 10 /десет/ години  
216 "Енерджи съплай" ЕООД гр. София, район Лозенец, ул. "Синчец" 10, ап. 1 №Л-250-15/ 20.12.2007 г. Лицензия за дейността търговия с електрическа енергия 10 /десет/ години Решение № И1-Л-250/01.10.2012 г. допълва същата с права и задължения за дейността „координатор на стандартна балансираща група“ Решение № И2-Л-250-/09.12.2013 г. Изменя лицензия № Л-250-15/20.12.2007 г. Решение № И3-Л-250/05.09.2017 г., с което продължава срока на лицензия № Л-250-15 от 20.12.2007 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на „Енерджи Съплай“ ЕООД с 10 (десет) години
217 „Петромакс Пауър” ООД гр.София, район ”Връбница”, ул. ”Мраморен рид” № 2 №Л-251-03/ 20.12.2007 г. Лицензия за производство на топлинна и електрическа енергия 20 /двадесет/ години Решение №И1-Л-251/ 01.06.2009 г. за изменение на лицензията. Решение № И2-Л-251/02.08.2010 г. с което изменя лицензия № Л-251-03/20.12.2007 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия”
218 "Елба Енерджи" АД гр. Ловеч, бул. "Мизия" № 10 №Л-252-15/ 07.01.2008 г. Лицензия за дейността търговия с електрическа енергия 10 /десет/ години  
219 "ХСЕ България" ЕООД гр. София, район "Средец", ул. "Фритьоф Нансен" № 37 №Л-253-15/ 07.01.2008 г. Лицензия за дейността търговия с електрическа енергия 10 /десет/ години Решение № Пр-Л-253 от 08.07.2013 г. за прекратяване на лицензия
220 "Трансгаз Енд Трейд" АД гр. Стралджа, п.к. 8680, Индустриална зона №Л-254-08/ 14.01.2008 г.№Л-254-12/ 14.01.2008 г. Лицензия за дейността "разпределение на природен газ" за община СтралджаЛицензия за дейността "снабдяване с природен газ" за община Стралджа 35 /тридесет и пет/ години35 /тридесет и пет/ години Решение №О1-Л-254/16.01.2011 г.за откриване на процедура за отнемане на лицензия Решение на ДКЕВР № О2-Л-254/26.04.2012 г. за отнемане на лицензия
221 "Ес Ем Кей Енерджи" АД гр.София, район Лозенец, ул. "Златен рог" № 22, ет.6 №Л-255-15/ 04.02.2008 г. Лицензия за дейността търговия с електрическа енергия 10 /десет/ години  
222 "Фербунд-Оустриан Пауър Трейдинг" АД Юридическа къща "Аршинкова и Колева" ООД, гр. София - 1421, бул."Арсеналски" №7, ап.1 №Л-256-15/ 04.02.2008 Лицензия за дейността търговия с електрическа енергия 10 /десет/ години Решение № Пр-Л-256 от 28.01.2013 г. прекратяване на лицензия № Л-256-15/04.02.2008 г. за дейността “търговия с електрическа енергия”
223 "Еспада" с.р.о. Софийска адвокатска колегия, гр.София, 1000, бул. "Цар Освободител" № 10 №Л-257-15/ 04.02.2008 Лицензия за дейността търговия с електрическа енергия 10 /десет/ години Решение № Пр-Л-257/29.03.2013 г., с което прекратява лицензия №Л-257-15/ 04.02.2008 г.
224 "Болкан Солар" АД гр.София,1680, Красно село, ул. "Родопски извор" № 42Б №Л-258-01/ 04.02.2008г. Лицензия за дейността производство на електрическа енергия 35 /тридесет и пет/ години  
225 "София Уинд Парк" АД гр.София,1680, Красно село, ул. "Родопски извор" № 42Б №Л-259-01/ 04.02.2008 г. Лицензия за дейността производство на електрическа енергия 35 /тридесет и пет/ години  
226 "Елмиб България" АД, гр. София, 1421, район "Лозенец", ул. "Горски пътник" № 45 №Л-260-15/ 10.03.2008 г. Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" 10 /десет/ години  
227

"Полимери" АД, Девня гр. Девня, обл. Варна, Девненска промишлена зона-юг

№Л-261-03/ 10.03.2008 г.

Лицензия за дейността "производство на електрическа и топлинна енергия" преди изграждане на енергиен обект

20 /двадесет/ години

Решение № И2-Л-261/01.03.2010 г., с което изменя издадената лицензия.

Решение № Пр-Л-261/08.03.2019 г., с което прекратява лицензия № Л-261-03 от 10.03.2008 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, издадена с условие за изграждане на енергиен обект издадена на „Полимери“ АД – в несъстоятелност.

228 "Костенец ХХИ" АД, гр. София, ул. "Жолио Кюри" № 20, ет.10 №Л-262-03/ 10.03.2008 г. Лицензия за дейността "производство на електрическа и топлинна енергия" преди изграждане на енергиен обект 20 /двадесет/ години Решение № И1-Л-262/08.03.2010 г. с което изменя издадената лицензия. Решение № И2-Л-262/26.07.2010 г. с което изменя лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия” №Л-262-03/10.03.2008 г., като в т. 3.3. от разпоредителната част на лицензията думите „24 (двадесет и четири) месеца” се заменят с „30 (тридесет) месеца”.
229 "Уинд Енерджи 2007" ООД гр. Сливен, ул. "Великокняжевска" № 22 №Л-263-01/ 17.03.2008 г. Лицензия за дейността "производство на електрическа енергия" преди изграждане на енергиен обект 25 /двадесет и пет/ години Решение № Пр-Л-263 от 18.05.2015 г. относно прекратяване на лицензия № Л-263-01 от 17.03.2008 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект
230 "ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп" ЕАД гр. София, район "Средец", бул. "Цар Освободител" № 14, ет. 3 №Л-264-15/ 14.04.2008 г. Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" 10 /десет/ години Решение №И1-Л-264/10.09.2012 г. за допълване издадената лицензия с права и задължения за дейността „координатор на балансираща група“ Решение № И2-Л-264/06.11.2014 г. за допълване на лицензията с права и задължения за дейността "координатор на комбинирана балансираща група" Решение №И3-Л-264/30.05.2017 г., с което се продължава срока на лицензия № Л-264-15 от 14.04.2008 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана група“
231 "ЕН КО ГЕН"АД гр. Русе, бул. "Скобелев" № 46, вх. А, ет.7 №Л-265-03/ 14.04.2008 г. Лицензия за дейността "производство на електрическа и топлинна енергия" преди изграждане на енергийния обект 20 /двадесет/ години Решение №О1-Л-265/11.07.2011 г.за откриване на процедура за отнемане на лицензия Решение №О2-Л-265/03.10.2011 г. за откриване на процедура за отнемане на лицензия Решение №О3-Л-265/28.11.2011 г. за отнемане на лицензия
232 "Карловогаз" ООД гр. Карлово, област Пловдив, ул. "Петко Събев" №1 №Л-266-08/ 07.05.2008 г.№Л-266-12/ 07.05.2008 г. Лицензия за дейността "разпределение на природен газ"Лицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ" за територията на община Карлово 35 /тридесет и пет/ години35 /тридесет и пет/ години  
233 "Пиринска Бистрица - Енергия" АД № Р-232/15.12.2015 г. Издава разрешение на "Пиринска Бистрица - Енергия" АД за преобразуване на лицензиант    
234 "Юлико-Евротрейд" ЕООД гр. Пловдив, ул. "Капитан Райчо" № 70 №Л-267-03/ 26.06.2008 г.№Л-267-05/ 26.06.2008 г. Лицензия за дейността "производство на електрическа и топлинна енергия"Лицензия за дейността "пренос на топлинна енергия" 15 /петнадесет/ години15 /петнадесет/ години  
235 "Лукойл Енергия и Газ България" ЕООД гр. Бургас, 8104, Индустриална зона "Лукойл Нефтохим Бургас" АД №Л-268-03/ 26.06.2008 г. Лицензия за дейността "производство на електрическа и топлинна енергия" 15 (петнадесет) години Решение № Л-442/30.03.2015 г., с което прекратява, считано от датата по т. VІІ, Лицензия № Л-268-03/26.06.2008 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, издадена на „Лукойл Енергия и Газ България” ЕООД
236 "ЕМУ" АД с. Разбойна, обл. Търговище №Л-269-15/ 28.07.2008 г. Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" 10 /десет/ години  
237 "Енерго Трейд" ООД гр. София, кв. "Дървеница", ул. "Яна" № 3А, ет. 4, ап. 10 №Л-270-15/ 28.07.2008 г. Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" 10 /десет/ години Решение № Пр-Л-270-15/07.06.2010 г., с което прекратява лицензия № Л-270-15/28.07.2008 г.
238 "В и ВГД Оранжерии Петрич" ООД гр. Петрич, ул. "Шосето за София" №Л-271-03/ 28.07.2008 г. Лицензия за дейността "производство на електрическа и топлинна енергия" 25 (двадесет и пет) години Решение И1-Л-271/12.09.2011 г. изменя лицензия № Л-271-03/28.07.2008 г. Решение № Пр-Л-435/27.02.2015 г. относно прекратяване на лицензия № Л-271-03/28.07.2008 г. за извършване на дейността "производство на електрическа и топлинна енергия"
239 "Ей и Ес Гео Енерджи" ООД гр. София, район Лозенец, ул. "Червена стена" № 38 №Л-272-01/ 04.08.2008 г. Лицензия за дейността "производство на електрическа енергия" 35 /тридесет и пет/ години  
240 "Ай Си ЕС България" ЕООД гр. Русе, бул. "Липник" № 52, бл. "Ангел Гезов", вх. Д, ет. 6 №Л-273-01/ 04.08.2008 г. Лицензия за дейността "производство на електрическа енергия" 20 /двадесет/ години Решение №Пр-Л-273/19.07.2010 г. с което прекратява лицензия № Л-273-01/04.08.2008 г
241 "Остерайхише – Електрицитетсвиртшафтс – Акциенгезелшафт” АД Република Австрия, гр. Виена, ул. "Ам хоф” № 6а №Л-274-15/ 08.09.2008 г. Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" 10 /десет/ години  
242 "Енемона" АД гр. Козлодуй, обл. Враца, ул. "Панайот Хитов" № 1А №Л-275-15/ 08.09.2008 г. Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" 10 /десет/ години  
243

"Финауто" ООД гр. София, район "Средец", ул. "Съборна" № 14, ет. 1

№Л-276-01/ 08.09.2008 г.

Лицензия за дейността "производство на електрическа енергия" преди изграждане на енергийния обект

35 /тридесет и пет/ години

Решение № Пр-Л-276 от 08.05.2020 г. за прекратяване на лицензия № Л-276-1 от 08.09.2008 г. за дейността „производство на електрическа енергия” преди изграждане на енергийния обект 

244 "Синик" ООД гр. Гоце Делчев, обл. Благоевград, ул. "Гоце Делчев" № 23 №Л-277-01/ 08.09.2008 г. Лицензия за дейността "производство на електрическа енергия" преди изграждане на енергийния обект 35 /тридесет и пет/ години с Решение №И1-Л-282/29.11.2010 г прекратява Лицензия № Л-277-01/08.09.2008
245 "Черноморска технологична компания" АД гр. Варна, ул. "Цар Симеон І" № 25 №Л-278-08/ 08.09.2008 г.№Л-278-12/ 08.09.2008 г. Лицензия за дейността "разпределение на природен газ"Лицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ" за територията на общините Сопот и Хисаря 35 /тридесет и пет/ години35 /тридесет и пет/ години  
246 "Еко Био Фюълс Индъстри" АД гр. Видин, ул. "Райна Княгиня" № 7 №Л-279-03/ 11.09.2008 г. Лицензия за дейността "производство на електрическа и топлинна енергия" 15 /петнадесет/ години  
247

"АВВ Електрифициране" ЕООД гр. София, ул. "Светослав Тертер" № 10, вх. 1, ет. 4, ап. 7

„Енерджи Маркет Глобал“ ООД, гр. София 1408, ул. „Янко Забунов“ бл. 50, вх. Б, ап. 72

№ Л-280-15/ 15.09.2008 г.

Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия"

10 /десет/ години

Решение № И1-Л-280/09.07.2012 г. за изменение/допълнение на лицензия Решение № И2-Л-280/17.05.2018 г., с което се продължава срока на лицензия № Л-280-15 от 15.09.2008 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“;

Решение № И3-Л-280/11.11.2021 г., с което изменя лицензия № Л-280-15 от 15.09.2008 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на „Енерджи Маркет Глобал“ ООД, като допълва същата с права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група“

248 "Естато Консулт" ООД гр. София, р-н "Лозенец", ул. "Миджур" № 8 №Л-281-15/ 15.09.2008 г. Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" 10 /десет/ години  
249 "ЕСО" ЕАД гр.София 1618, район Витоша, бул. „Цар Борис ІІІ“ №201 №Л-221-17/ 28.12.2006 г. Лицензия за дейността "управление на електроенергийната система" до 17.12.2039г. изменена с Решение №И1-Л-221-17/29.09.2008 г.
250

"ЧЕЗ Разпределение България" АД гр. София, ул. "Цар Симеон" № 330

„Електроразпределителни мрежи Запад“ АД

№Л-135-07/ 13.08.2004 г.

Лицензия за дейността "разпределение на електрическа енергия"

35 /тридесет и пет/ години

изменена с Решение №И1-Л-135-07/29.09.2008 г.

251 "ЕВН България Електроразпределение" АД гр. Пловдив, ул. "Хр.Г.Данов" № 37 №Л-140-07/ 13.08.2004 г. Лицензия за дейността "разпределение на електрическа енергия" 35 /тридесет и пет/ години изменена с Решение №И1-Л-140-07/29.09.2008 г.
252 "Е.ОН България Мрежи" АД гр. Варна, Бизнес парк Варна, сграда Б6 №Л-138-07/ 13.08.2004 г. Лицензия за дейността "разпределение на електрическа енергия" 35 /тридесет и пет/ години изменена с Решение №И1-Л-138-07/29.09.2008 г.
253 "ЕРП Златни пясъци" АД гр. Варна, к.к. "Златни пясъци", сграда "Техническа дирекция" №Л-142-07/ 13.08.2004 г. Лицензия за дейността "разпределение на електрическа енергия" 35 /тридесет и пет/ години изменена с Решение №И1-Л-142-07/29.09.2008 г.
254

"ДИСИБ" ООД гр. Гоце Делчев, област Благоевград, ул. "Гоце Делчев" № 23

№Л-282-01/ 10.11.2008 г.

Лицензия за дейността "производство на електрическа енергия"

35 /тридесет и пет/ години

Изменена с Решение №И1-Л-282/29.11.2010 г. Решение № И2-Л-282/16.02.2016 г., с което изменя лицензия № Л-282-01 от 10.11.2008 г. за дейността „производство на електрическа енергия“, като намалява инсталираната електрическа мощност на обектите от 199 МW на 16,5 МW.

Решение на КЕВР № КР-1 от 04.05.2023 г., с което се прекратява лицензия №Л-282-01/10.11.2008 г.

255 "Едисън Трейдинг" АД Италия, Милано, "Форо Буонапарте" № 31, п.к. 20121 „Едисън Трейдинг“ СпА №Л-283-15/ 17.11.2008 г. Лицензия за дейността "търговия електрическа енергия" 10 /десет/ години Решение № Пр-Л-283/31.10.2017 г., с което, считано от 01.12.2017 г., прекратява лицензия № Л-283-15 от 17.11.2008 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на „Едисън Трейдинг“ СпА
256 "Балкан Алфа Енерджи" АД гр. София, р-н Оборище, ул. "проф. Джовани Горини" № 6, вх.2, ет. 1, ап. 2 №Л-284-15/ 08.12.2008 г. Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" 10 /десет/ години  
257 "Загора Енерджи" ЕООД гр. Стара Загора, ул. "Патриарх Евтимий" № 23 №Л-285-15/ 08.12.2008 г. Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" 10 /десет/ години Решение № И1-Л-285 от 10.06.2013 г. за изменение на лицензия № № Л-285-15 /08.12.2008г. Решение № И2-Л-285/31.01.2018 г., с което се продължава срока на лицензия № Л-285-15 от 08.12.2008 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“
258 "Данс Енерджи" ООД гр. София, р-н "Лозенец", бул. "Симеоновско шосе" № 120Д, ет. 6 №Л-286-15/ 08.12.2008 г. Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" 10 /десет/ години Решение № И1-Л-286 от 08.07.2013 г. за изменение на лицензия №Л-286-15/ 08.12.2008 г.
259 "Промишлено Газоснабдяване" ООД, гр. Сливен, ул. "Хаджи Димитър" № 41, ап. 312 №Л-287-12/ 08.12.2008 г. Лицензия за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител" на територията на община Сливен до 11.12.2041 г.  
260 "Нимекс-2004" ООД гр.София, р-н Триадица, бул. "Витоша" №188 №Л-288-15/ 15.12.2008 г. Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" 10 /десет/ години Решение № Пр-Л-288/14.05.2012 г. за прекратяване на лицензия
261 "Неврокоп-газ" АД гр. Гоце Делчев, обл. Благоевград, ул. "Ал. Стамболийски" № 11, ет. 3 №Л-289-08/ 22.12.2008 г.№Л-289-12/ 22.12.2008 г. Лицензия за дейността "разпределение на природен газ"Лицензия за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител" на територията на община Гоце Делчев 35 /тридесет и пет/ години35 /тридесет и пет/ години  
262 "НЕКО" АД, Република Гърция, гр. Атина, кв. Маруси, бул. "Кифисиас" № 209 №Л- 290-01/ 02.02.2009 г. Лицензия за дейността "производство на електрическа енергия" 15 /петнадесет/ години Решение № И1-Л-290/13.05.2010 г., с което изменя и допълва лицензия № Л-290-01/02.02.2009 г.
263 "Елика" ООД гр. София, р-н Средец, бул. "Патриарх Евтимий" № 56, ет. 1, ап. 3 №Л- 291-01/ 02.02.2009 г. Лицензия за дейността "производство на електрическа енергия" 15 /петнадесет/ години Решение № И1-Л-291/13.05.2010 г., с което изменя и допълва лицензия № Л-291-01/02.02.2009 г.
264 "НИМЕКС - 2004" ООД гр.София, р-н Триадица, бул. "Витоша" №188 №Л- 292-01/ 02.02.2009 г. Лицензия за дейността "производство на електрическа енергия" 20 /двадесет/ години № Р -150/28.12.2011 г. Прекратява издадената лицензия
265

"ЛОНИКО" ЕООД, гр. София, р-н "Изгрев", ж.к. "Дианабад", бл. 20, вх.А, ет. 8, ап. 23

№Л- 293-15/ 02.02.2009 г.

Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия"

10 /десет/ години

Решение № И1-Л-293/07.12.2017 г., с което изменя лицензия № Л-293-15 от 02.02.2009 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на „ЛОНИКО“ ЕООД, като допълва същата с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

Решение № И2-Л-293/03.04.2019 г., с което продължава срока на лицензия № Л-293-15 от 02.02.2009 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена „ЛОНИКО“ ЕООД, с 10 (десет) години, считано от датата на изтичане срока на лицензията – 02.02.2019 г.

266

"Евроквест Енерджи Трейдинг" ООД, гр. Перник, ул. "Черешово топче" № 7

№Л-294-15/ 09.02.2009 г.

Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия"

10 /десет/ години

Решение № Пр-Л-294/16.05.2019 г., с което прекратява лицензия № Л-294-15 от 09.02.2009 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на „ЕВРОКВЕСТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД поради изтичане на нейния срок

267 "Арда Енерджи Груп" ООД, гр. Благоевград, ул. "Дж. Баучер" № 13 №Л- 295-15/ 23.02.2009 г. Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" 10 /десет/ години  
268 "Гривко България" ООД, гр. София, ул. "Кракра" № 13 №Л- 296-15/ 04.03.2009 г. Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" 10 /десет/ години Решение № Пр-Л-296/06.11.2014 г. за прекратяване на лицензия № Л-296-15 от 04.03.2009 г.
269 "ТЕЦ Хасково" ЕАД гр. Търговище 7700, ул. "Н. Петков" № 6, вх. А, ет. 4, ап. 8 №Л- 297-01/ 04.03.2009 г. Лицензия за дейността “производство на електрическа енергия” 35 /тридесет и пет/ години Решение № И2-Л-297/31.10.2011 г. за изменение на лицензия
270 „Енерджи Холд” ЕООД гр. София 1616, район Витоша, ж.к. Бояна, ул. „Боянска река” № 12 №Л- 298-15/ 16.03.2009 г. Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" 10 /десет/ години Решение № И1-Л-98/26.07.2010 г. с което променя наименованието на лицензианта от „Енерджи Холд” ООД на „Енерджи Холд” ЕООД,
271 "Щаткрафт Маркетс ГмбХ",Германия, Дюселдорф 40547, Niederkasseler Lohweg 175 №Л- 299-15/ 16.03.2009 г. Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" 10 /десет/ години Решение И1-Л-299/14.06.2018 г., с което се продължава срока на лицензия № Л-299-15 от 16.03.2009 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“   Решение № И2-Л-299 от 21.11.2018 г., с което изменя/допълва лицензия № Л-299-15 от 16.03.2009 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“
272 "Арктос Енерджи" ЕООД* /преобразувано предприятие/ гр. София, район "Триадица", ул. "Уилям Гладстон" №3, партер, офис 2 "Електриксити Трейд" ООД гр. София, р-н "Възраждане", ж.к. Зона Б5-3, ул. "Странджа" №4, ет. 3, ап. 4 №Л- 300-15/ 06.04.2009 г. Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" 10 /десет/ години Решение № И1-Л-300/15.02.2010 г., с което променя наименованието на лицензианта.
273 "Свиленград-газ" АД гр. Свиленград, област Хасково, пл. Свилена, хотел Свилена, ет.1, ап.2 №Л- 301-08/ 06.04.2009 г.№Л-301-12/ 06.04.2009 г. Лицензия за дейността "разпределение на природен газ"Лицензия за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител" на територията на община Свиленград 35 /тридесет и пет/ години  
274 "ИВАС 2008" ООД гр. София, р-н Витоша, ж.к. "Манастирски поляни", ул. "Бяло поле" № 29, къща №6, ап. 3. №Л- 302-15/ 18.05.2009 г. Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" 10 /десет/ години Решение № Пр-Л-302/21.03.2011 г., с което прекратява издадената лицензия.
275

"Хаос Инвест" ЕАД гр. Варна, 9007, р-н Приморски, к.к. Златни пясъци, жк Сънрайз, бл. Б, вх. В, ет. 6, ап. 11

№Л-303-01/ 20.07.2009 г.

Лицензия за дейността "производство на електрическа енергия преди изграждане на енергийния обект"

25 /двадесет и пет/години

Решение на КЕВР № КР-1 от 04.05.2023 г., с което се прекратява лицензия № Л-303-01/20.07.2009 г.

276 "Енерджи Брос" ООД гр. София, 1113, р-н "Слатина", ул. "Прелом" №10, ет.1, ап.3 №Л-304-15/ 17.08.2009 г. Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" 10 /десет/ години  
277 "S.C TINMAR-IND" SA Румъния, гр.Букурещ, сектор 1, Каля Викторией № 155, участък 6, блок Д1, ет. 5, ап.11 №Л-305-15 / 31.08.2009 г. Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" 10 /десет/ години Решение № Пр-Л-305 от 20.10.2016 г., с което прекратява лицензия № Л-305-15 от 31.08.2009 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" издадена на "ТИНМАР-ИНД" СА
278

“Алпик Енерджи СЕ” Чешка република, гр. Прага 3, Жижков, ул. Коневова 2660/141, п.к. 130 83

“Алпик Енерджи СЕ”, ч.ю.л., Чешка република, Юнгманова 26/15, Нове Место, 110 00 Прага

№Л-306-15/ 31.08.2009 г.

Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия"

10 /десет/ години

Решение № И1-Л-306 от 13.12.2018 г., с което продължава срока на лицензия № Л-306-15 от 31.08.2009 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ с 10 (десет) години, считано от датата на изтичане срока на лицензията – 31.08.2019 г.;

279 "Уйндкрафт Симонсфелд БГ" АД гр. Варна, бул. ”Владислав Варненчик” № 310 №Л-307-01/ 28.09.2009 г. Лицензия за дейността "производство на електрическа енергия" 35 /тридесет и пет/ години Решение № Пр-Л-307/ 21.10.2013 г. за прекратяване на лицензия
280 РЕ Трейдинг СЕЕ с.р.о Чешка Република, гр. Прага 8, Даймънд Пойнт – ул. "Ке Щваници" №3/656 №Л-308-15/ 28.09.2009 г. Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" 5 /пет/ години Решение №И1-Л-308/ 07.02.2011 г. за изменение на лицензията по отношение наименованието на лицензианта
281

"Енерго-Про България" ЕАД гр. София, 1301, ул. "Стефан Стамболов" № 6, ет. 5

№Л-309-15/ 02.11.2009 г.

Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия"

10 /десет/ години

Решение № И1-Л-309/28.02.2019 г., с което продължава срока на лицензия № Л-309-15 от 02.11.2009 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на „ЕНЕРГО-ПРО България“ ЕАД, с 10 (десет) години, считано от датата на изтичане срока на лицензията – 02.11.2019 г.

282 "Неохим" АД гр. Димитровград, ул. "Химкомбинатска", Източна индустриална зона №Л-310-03/ 16.11.2009 г. Лицензия за извършване на дейността "производство на електрическа и топлинна енергия" 15 /петнадесет/ години Решение № Пр-Л-310 от 05.06.2015 г. относно прекратяване на лицензия № Л-310-03/ 16.11.2009 г. за дейността производство на електрическа и топлинна енергия
283

ЧЕЗ, а.с. Чешка Република 14053, Прага 4, ул. Духова 2/1444

№Л-311-15/ 23.11.2009 г.

Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия"

10 /десет/ години

Решение № И1-Л-311/28.02.2019 г., с което продължава срока на лицензия № Л-311-15 от 23.11.2009 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на „ЧЕЗ“ а.с., ч.ю.л., с 10 (десет) години, считано от датата на изтичане срока на лицензията – 23.11.2019 г.

284

"ТЕЦ Горна Оряховица" ЕАД гр. Стара Загора, ул. "Св. Княз Борис" № 93, ет. 9

№Л-312-03/ 23.11.2009 г.

Лицензия за извършване на дейността "производство на електрическа и топлинна енергия"

10 /десет/ години

Решение № И1-Л-312 от 27.05.2013 г. изменение на лицензия

Решение на КЕВР И2-Л-312/25.07.2019, с което  изменя лицензия № Л-312-03 от 23.11.2009 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, издадена на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД, по отношение на енергийния обект

285 "Габрица Уинд" ЕООД гр. Стара Загора, 6000, ул. "Иван Мирчев" № 8, ет. 4, офис 8 №Л-313-01/ 30.11.2009 г. Лицензия за дейността "производство на електрическа енергия" 25 /двадесет и пет/ години Решение № Пр-Л-313/06.10.2014 г. за прекратяване на лицензия.
286 "EЛПАУЪР" ООД гр. София, 1303, р-н Възраждане, бул. "Христо Ботев" № 115 №Л-314-15/ 07.12.2009 г. Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" 10 /десет/ години Решение № И1-Л-314 от 16.12.2016 г., с което изменя лицензия № Л-314-15 от 07.12.2009 г. за дейността "търговия с електрическа енергия", издадена на "ЕЛПАУЪР" ООД, като допълва същата с права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група"
287

"Рес Технолъджи" ЕООД гр. София, 1220, ж.к. "Надежда" 2, ул. "Екзарх Стефан" № 61

№Л-315-01/ 14.12.2009 г.

Лицензия за дейността "производство на електрическа енергия"

25 /двадесет и пет/ години

Решение №И1-Л-315/20.04.2011 г. изменя лицензията като променя правната форма на лицензианта от „РЕС ТЕХНОЛЪДЖИ” ЕООД на „РЕС ТЕХНОЛЪДЖИ” АД. Решение №И2-Л-315/27.02.2012 г.Решение № И3-Л-315/25.06.2012 г. за промяна на седалището гр. София 1172, жк. „Дианабад”, ул. „Св. Пимен Зографски” 4, Бизнес сграда 1, етаж 3, офис 4.

Решение на КЕВР № КР-1 от 04.05.2023 г., с което се прекратява лицензия № Л-315-01/14.12.2009 г.

288 "Аеродинамик" ООД гр. Гоце Делчев, 2900, област Благоевград, ул. "Гоце Делчев" № 29, вх. Д, ет. 6, ап. 17 №Л-316-01/ 14.12.2009 г. Лицензия за дейността "производство на електрическа енергия" 25 /двадесет и пет/ години  
289 "Руднап Груп България" ЕООД гр. София, 1000, ул. "Искър" № 8, ет. 5 №Л-317-15/ 23.12.2009 г. Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" 10 /десет/ години Решение № Пр-Л-317/24.02.2014 г. за прекратяване на лицензия
290 "ЕКО ЕНЕРДЖИ САС" ООД гр. Казанлък, 6100, ул. "Розова долина" №7, вх. Г, ет. 4, ап. 3 №Л-318-15/ 18.01.2010 г. Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" 10 /десет/ години Решение № И1-Л-318/10.09.2012 г. за промяна на седалището и адреса на управление гр. Казанлък 6100, област Стара Загора, ул. „Старозагорска” №1, ет.1 ап.офис С
291 "Сосиете Ендюстриел дьо Л-Атлантик" ЕАД гр. София, 1000, ул. "Узунджовска" № 1 №Л-319-01/ 18.01.2010 Лицензия за дейността "производство на електрическа енергия преди изграждане на енергийния обект" 25 /двадесет и пет/ години Решение № И1-Л-319/02.04.2012 г. за изменение на лицензия
292 "АСМ БГ ИНВЕСТИЦИИ" ООД гр. София, ж. к. "Надежда-2", ул. "Екзарх Стефан" № 61 №Л-320-01/18.01.2010г. Лицензия за дейността "производство на електрическа енергия преди изграждане на енергийния обект" 25 /двадесет и пет/ години Решение №И1-Л-320/20.04.2011 г. изменя лицензията като променя правната форма на лицензианта от „АСМ-БГ Инвестиции” ООД на „АСМ-БГ Инвестиции” АД Решение №И2-Л-320/12.12.2011 г. Решение № И3-Л-320/25.06.2012 г. за промяна на седалището гр. София 1172, жк. „Дианабад”, ул. „Св. Пимен Зографски” 4, Бизнес сграда 1, етаж 3, офис 4
293 "Газпром Маркетинг и Трейдинг Лимитид" Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Великобритания, Газпром хаус, 60 Марина плейс, Хемптън Уик, Съри, KT1 4BH №Л-321-15/ 22.02.2010 г. Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" 10 /десет/ години  
294 "Ей и Ес Солар България Ламбриново" ЕООД гр. София, 1142, район Средец, ул. "Любен Каравелов" № 72 №Л-322-01/ 22.02.2010 г. Лицензия за дейността "производство на електрическа енергия преди изграждане на енергийния обект" 25 /двадесет и пет/ години Решение № И1-Л-322 /20.09.2010 г., с което изменя издадената лицензия по отношение на инсталираната мощност на енергииния обект -фотоволтаична централа „Св. Георги” от 64 MW на 80 MW. Решение № И2-Л-322/23.01.2012г. за изменение на лицензияРешение на ДКЕВР № Р-157/27.02.2012 г. за изменение на лицензия № Л-322-01/22.02.2010 г. за дейността „производство на електрическа енергия”Решение № Пр-Л-322 от 10.06.2013 г. за прекратяване на лицензия
295

"Далкия България" ЕАД гр. София, 1324, район Люлин, бул. "Царица Йоана" № 29, ет. 2 "Веолия Енерджи България" ЕАД

№Л-323-15/ 15.03.2010 г.

Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия"

10 /десет/ години

Решение № И1-Л-323 от 15.12.2015 г. за изменение/допълнение на лицензия № Л-323-15 от 15.03.2010 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия", с включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група"

Решение № Пр-Л-323/16.05.2019 г., с което прекратява лицензия № Л-323-15 от 15.03.2010 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“

296 "Ветроком" ЕООД гр. София, 1142, р-н Средец, ул. "Георги Сава Раковски" № 130, ет. 1, ап. 4 №Л- 324-01/12.04.2010 г. Лицензия за дейността "производство на електрическа енергия преди изграждане на енергийния обект" 25 /двадесет и пет/ години  
297 „Е.ОН Енерджи Трейдинг” СЕ Федерална Република Германия, 40221, Дюселдорф, „Холцщрасе” № 6 №Л- 325-15/ 26.04.2010 г. Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” 10 /десет/ години Решение № Пр-Л-325/09.12.2013 г. за прекратяване на лицензия
298 „Мерил Линч Комодитис (Юръп) Лимитид”, Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия Финансов Център „Мерил Линч”, ул. „Кинг Едуард” № 2, Лондон ЕС1А 1HQ №Л- 326-15/ 26.04.2010 г. Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” 10 /десет/ години Решение № Пр-Л-326/06.11.2014 г. за прекратяване на лицензия № Л-326-15 от 26.04.2010 г.
299 Държавно предприятие “Национална компания Железопътна инфраструктура” гр.София, 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 110 №Л-327-19/ 17.05.2010 г. Лицензия за дейността “разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителни мрежи на железопътния транспорт” 35 /тридесет и пет/ години  
300 „Интер Ню Енерджи ” ЕООД гр.София, 1407, р-н „Лозенец”, бул. „Н.Й.Вапцаров”№ 53 А №Л-328-15/ 31.05.2010 г. Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” 10 /десет/ години  
301

„Енел Трейд” АД (Enel Trade S.p.А.) Република Италия, п.к. 00198, гр. Рим, бул. „Реджина Маргерита”№ 125

„Енел Глобал Трейдинг“ С.П.А.

№Л- 329-15/ 21.06.2010 г.

Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”

10 /десет/ години

Решение на КЕВР И1-Л-329/06.11.2019 г., с което  продължава срока на лицензия № Л-329-15 от 21.06.2010 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на „Енел Глобал Трейдинг“ С.П.А. с 10 (десет) години, считано от датата на изтичане срока на лицензията – 21.06.2020 г.

302

„Енергоинвестмънт” АД гр.София, 1000, р-н Триадица, ул. „Алабин” No 48,
гр. София, 1000, р-н Средец, площад „Славейков“ №9

№Л- 330-15/ 21.06.2010 г.

Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”

10 /десет/ години

Решение № И1-Л-330 от 17.05.2016 г. за допълнение на лицензия № Л-330-15 от 21.06.2010 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“

Решение на КЕВР И2-Л-330/19.09.2019, с което  продължава срока на лицензия № Л-330-15 от 21.06.2010 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на „Енергоинвестмънт“ АД, с 10 (десет) години, считано от датата на изтичане срока на лицензията – 21.06.2020 г.

303

„Енерджи МТ” ЕАД гр.София 1407, ул. „Асен Йорданов”№17, вх.Д, ет.1, ап.1

№Л- 331-15/ 21.06.2010 г.

Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”

10 /десет/ години

Решение № И1-Л-331/09.07.2012 г. за изменение/допълнение на лицензия Решение № И2-Л-331/14.10.2013 г. за изменение на лицензия №Л-331-15/25.06.2010г. издадена за дейността „търговия с електрическа енергия” и допълнена като „координатор на комбинирана балансираща група”

Решение на КЕВР И3-Л-331/03.10.2019, с което  продължава срока на лицензия № Л-331-15 от 25.06.2010 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на „Енерджи МТ“ ЕАД, с 10 (десет) години, считано от датата на изтичане срока на лицензията – 25.06.2020 г.

304 „Черноморска технологична компания” АД гр. Варна, ул. „Цар Симеон І” № 25 №Л-332-08/12.07.2010 г.№Л-332-12/12.07.2010 г.№Л-333-08/ 12.07.2010 г.№Л-333-12/ 12.07.2010 г. Лицензия за извършване на дейността “разпределение на природен газ” на територията на община ХисаряЛицензия за дейността “снабдяване с природен газ от краен снабдител” на територията на община ХисаряЛицензия за извършване на дейността “разпределение на природен газ” на територията на община СопотЛицензия за дейността “снабдяване с природен газ от краен снабдител” на територията на община Сопот 35 /тридесет и пет/ години35 /тридесет и пет/ години35 /тридесет и пет/ години35 /тридесет и пет/ години  
305 „ТОШЕЛ - 92” ЕООД гр.София, 1504, бул.”Княз Александър Дондуков” 115, вх.А, ет.3 №Л-334-15 /02.08.2010 г. Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” 10 /десет/ години Решение № И1-Л-334/04.03.2015 г. относно изменение/допълнение на лицензия № Л-334-15 от 02.08.2010 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия", чрез включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и на "координатор на комбинирана балансираща група"
306

„ГЕН-И София – Търговия и продажба на електрическа енергия“ ЕООД

гр. София 1404, район Триадица, ж.к. „Бокар“, бул. „България“, офис сграда 19 C/D

№Л-335-15 /02.08.2010 г.

Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”

10 /десет/ години

Решение на КЕВР И1-Л-335/19.09.2019, с което  продължава срока на лицензия № Л-335-15 от 02.08.2010 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена „ГЕН-И София –Търговия и продажба на електрическа енергия“ ЕООД, с 10 (десет) години, считано от датата на изтичане срока на лицензията – 02.08.2020 г.

Решение на КЕВР И2-Л-335/28.06.2022, с което изменя лицензия № Л-335-15 от 02.08.2010 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на „ГЕН-И София – Търговия и продажба на електрическа енергия“ ЕООД, като допълва същата с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група и „координатор на комбинирана балансираща група

307 “Риал Стейтс” ЕООД гр. София, район „Триадица”, ж.к. „Гоце Делчев”, ул. „Славовица” № 17, ет. 1, ап. 3 №Л-336-01/23.08.2010 г. Лицензия за дейността “производство на електрическа енергия” 25 /двадесет и пет/ години Решение № Пр-Л-336 от 11.05.2016 г. за прекратяване на лицензия № Л-336-01 от 23.08.2010 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект
308 “В. Пауър” ООД гр. София 1404, район „Триадица”, бул. „България” № 81А, вх. В, ет. 3, офис 15-16. №Л-337-01/30.08.2010 г. Лицензия за дейността “производство на електрическа енергия” 25 /двадесет и пет/ години Решение № Пр-Л-337 от 08.04.2013 г. прекратяване на лицензия № Л-337-01/ 30.08.2010 г. за дейността “производство на електрическа енергия”
309 „ГДФ СУЕЗ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ” ЕООД гр. София, 1000, р-н „Средец”, ул. „Славянска” № 35, ап. 3 №Л- 338-15/ 14.09.2010 г. Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” 10 /десет/ години Решение № Пр-Л-338/02.07.2012 г. за прекратяване на лицензия
310 „e&t Energie Handelsgesellschaft” m.b.H. Република Австрия, гр. Виена, п.к.1100, ул.” Винербергщрасе” 11 №Л- 339-15/ 20.09.2010 г. Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” 10 /десет/ години  
311 “Уинд Енерджи Каварна” ООД гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица” № 4Б, ет. 2 №Л-340-01/27.09.2010 г. Лицензия за извършване на дейността “производство на електрическа енергия” 25 /двадесет и пет/ години  
312 “Строй Инвест Средец” ООД гр. Средец, 8300, област Бургас, ул. „Лиляна Димитрова” №1 А №Л-341-01/04.10.2010 г. Лицензия за дейността “производство на електрическа енергия”, 25 /двадесет и пет/ години Решение № И1-Л-341/02.07.2012 г. за изменение на лицензия
313 „ИНТЕРПРОМ” ЕООД гр.София, ж. к. „Люлин”, бл. 812, вх. Д, ап. 99 №Л-342-15/ 11.10.2010 г. Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” 10 /десет/ години Решение № И1-Л-342 от 15.09.2016 г. за изменение на лицензия № Л-342-15 от 11.10.2010 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на „ИНТЕРПРОМ“ ЕООД, като допълва същата с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“
314

„СИЕСАЙЕФ ХИДРО” ЕАД гр. София, 1000, ул. Славянска № 2

№Л-343-01/11.10.2010 г.

Лицензия за дейността “производство на електрическа енергия”

29 /двадесет и девет/ години

Решение на КЕВР № КР-1 от 04.05.2023 г., с което се прекратява лицензия № Л-343-01/11.10.2010 г.

 

315

„ЕСП Златни Пясъци” ООД гр. Варна 9007, район „Приморски”, к.к. „Златни Пясъци”, административна сграда „ Рила”

№№ Л-344-15/29.11.2010 г.

Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”

10 (десет) години

Решение № И1-Л-344 oт 15.12.2015 г. за изменение/допълнение на лицензия № Л-344-15 от 29.11.2010 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия", с включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група"

Решение № И2-Л-344/23.12.2019 г., с което продължава срока на лицензия № Л-344-15 от 29.11.2010 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на „ЕСП Златни Пясъци“ ООД, с ЕИК  148075985, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9007, район „Приморски“, к.к. „Златни пясъци“, административна сграда Рила, с 10 (десет) години, считано от датата на изтичане срока на лицензията – 29.11.2020 г.

316 "Меркурия Енерджи Юръп Трейдинг Лимитид" гр. Лондон, Обединено кралство, W1S 1DG, Ню Бонд Стрийт № 55 (старо име: "Джей Пи Морган Енерджи Юръп" Лтд "Мургейт" № 20 Лондон ЕС2R 6DA, Обединено кралство №№ Л-345-15 /06.12.2010 г. Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” 10 (десет) години Решение № Пр-Л-345 от 20.10.2016 г., с което прекратява лицензия № Л-345-15 от 06.12.2010 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" издадена на "Меркурия Енерджи Юръп Трейдинг Лимитид"
317 „Данске Комодитис” А/S Ny Banegaardsgade 55, 1; DK 8000 Arhus C, Дания №№ Л-346-15 /27.12.2010 г Лицензия. за дейността „търговия с електрическа енергия” 10 (десет) години  
318

„Енерджи Инвест Юръп” АД гр. София 1404, бул. „България” № 81Б, ет. 4, ап. 5

№№ Л-347-15 /27.12.2010 г.

Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”

от 10 (десет) години

Решение № И1-Л-347 от 10.06.2013 г. за изменение на лицензия № № Л-347-15 /27.12.2010г

Решение № И2-Л-347 от 20.03.2020 г.  за продължаване на срока на лицензия № Л-347-15 от 27.12.2010 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на „Енерджи Инвест Юръп“ АД, с 10 (десет) години, считано от датата на изтичане срока на лицензията – 27.12.2020 г.

319 „Груп Транс Енерджи” ЕООД гр. София 1504, бул. „Васил Левски” № 138 „Груп Транс Енерджи” ООД гр. София 1504, бул. „Патриарх Евтимий” № 19 б №№ Л-348-15 /17.01.2011 г. Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” 10 (десет) години Решение №И1-Л-348/12.12.2011 г.
320

„Гранд Енерджи Дистрибюшън” ООД Обл. Кюстендил, общ. Бобов дол, село Големо село

№№ Л-349-15 /17.01.2011 г.

Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”

10 (десет) години

Решение на ДКЕВР № И1-Л-349/28.11.2014 г., с което допълва лицензията с права и задължения за дейността "координатор на стандартна балансираща група" и на "координатор на комбинирана балансираща група"

Решение № И2-Л-349/06.02.2020 г., с което продължава срока на лицензия № Л-349-15 от 17.01.2011 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД с 10 (десет) години, считано от датата на изтичане срока на лицензията – 17.01.2021 г.

321

„ВЕЦ Яхиново” ЕООД гр. Благоевград 2700, ул. „Васил Левски” № 3, ет. 2, ап. 9

№№ Л-350-01/31.01.2011 г.

Лицензия за дейността "производство на електрическа енергия"

20 (двадесет) години

Решение на ДКЕВР № И1-Л-350/19.03.2012 г. за „ВЕЦ Яхиново” ООД.

Решение на КЕВР № КР-1 от 04.05.2023 г., с което се прекратява лицензия № Л-350-01/31.01.2011 г.

322 “Ен Ти Енерджи” ЕООД гр. София 1716, кв. „Младост” 4, Бизнес парк София, сграда 13, вх. Б, ет. 3, ап. 202 №№ Л-351-01/07.02.2011 г. Лицензия за дейността "производство на електрическа енергия" 25 (двадесет и пет) години Решение № Пр-Л-351/10.12.2012 г. за прекратяване на лицензия
323 “Еко Енерджи Уиндпауър” ООД град Варна 9010, ж.к. „Бриз”, к-с „Панорама”, вх. А, ап.6 №Решение      
324

“Ружица Уинд” ООД“ гр. Стара Загора 6000, ул. „Иван Мирчев” № 8, ет. 4, ап. 8

№ Л-353-01/21.02.2011 г.

Лицензия за дейността "производство на електрическа енергия"

25 (двадесет и пет) години

Решение № Пр-Л-353/30.12.2021 г., с което прекратява лицензия № Л-353-01 от 21.02.2011 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект, издадена на „Ружица Уинд“ ЕООД

325 "Ел Екс Корпорейшън" АД, гр. София 1142, бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" № 95 Нов адрес: гр. София 1618, община "Столична", район "Красно село", ж.к. "Славия", бл. 9, ап. 14 №№ Л-354-15 /20.04.2011 г. Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” 10 (десет) години Решение № И1-Л-354 от 20.04.2016 г. за изменение и допълнение на лицензия № Л-354-15 от 20.04.2011 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия", с включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група"
326

"МОСТ ЕНЕРДЖИ" АД гр. София 1619, бул. "България" № 118МОСТ ЕНЕРДЖИ - КЛОН АСЕНОВГРАД, ЕИК на клон: 0019 Седалище и адрес на управление на клон: България, област Плов-див, община Асеновград, гр. Асеновград 4230, ул. "Георги Ангелов" № 7, ап. 2МОСТ ЕНЕРДЖИ - КЛОН РУСЕ, ЕИК на клон: 0023 Седалище и адрес на управление на клон: България, област Русе, община Русе, гр. Русе 7002, ул. "Васил Петлешков" № 31МОСТ ЕНЕРДЖИ - КЛОН Ст. ЗАГОРА, ЕИК: 0038, адр.: България, гр. Ст. Загора 6000, ул. "Митр. Методий Кусев" 7 "МОСТ ЕНЕРДЖИ" АД – КЛОН Б.И. ЕНЕРДЖИ – СВОГЕ, ЕИК: 0042, адр.: България, област София, община Своге, гр. Своге 2260, Опълченска № 11А

№ Л-355-15 /20.04.2011 г.

Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия"

10 (десет) години

Решение № И1-Л-355 от 08.07.2013 г. за изменение на лицензия № Л-355-15 /20.04.2011 г. Решение № И2-Л-355-/12.12.2013 г. Изменя лицензия № Л-355-15/20.04.2011 г. за дейността „търговия с електрическа енергия” с права и задължения на "координатор на комбинирана балансираща група"

Решение № И2-Л-355/12.12.2013 г. за изменение на лицензия и упражняване на дейността координатор на комбинирана балансираща група

Решение № ИЗ-Л-355 от 08.05.2020 г. за продължаване на срока на лицензия № Л-355-15 от 20.04.2011 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и на „координатор на комбинирана балансираща група“, издадена на „Мост Енерджи“ АД, с 10 (десет) години, считано от датата на изтичане срока на лицензията – 20.04.2021 г.

327

“Джи Ви Ай” ЕООД гр. София 1407, бул. „Черни връх” № 92

№№ Л-356-15 /09.05.2011 г

Лицензия. за дейността „търговия с електрическа енергия”

10 (десет) години

Решение № И1-Л-356/30.05.2017 г.,  с което се изменя и допълва лицензия № Л-356-15 от 09.05.2011 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“   Решение № И2-Л-356 от 21.11.2018 г., с което изменя лицензия № Л-356-15 от 09.05.2011 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“

Решение на КЕВР Пр-Л-356/19.09.2019 г., с което  прекратява лицензия № Л-356-15 от 09.05.2018 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на „Джи Ви Ай“ ООД 

328 "Горичане Енерджи" ЕООД гр. София 1000, ул. "Славянска" № 13 №№ Л-357-01/25.05.2011 г. Лицензия за дейността "производство на електрическа енергия" 25 (двадесет и пет) години Решение № Пр-Л-357 от 27.04.2016 г. прекратяване на лицензия № Л-357-01 от 25.05.2011 г. за дейността "производство на електрическа енергия" с условие за изграждане на енергиен обект
329 „Ситигаз България” АД град София, ул. „Адам Мицкевич” №4 №№ Л-358-08 / 06.06.2011 г. Лицензия за извършване на дейността „разпределение на природен газ” за територията на община Силистра   Решение № И2-Л-358/20.01.2016 г., с което изменя издадените лицензии № Л-358-08 от 06.06.2011 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ” и № Л-358-12 от 06.06.2011 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” на територията на общините Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово и Главиница чрез присъединяване на територията на община Ситово към териториалния обхват на издадените лицензии
330 „Ситигаз България” АД град София, ул. „Адам №№ Л-358-12/ 06.06.2011г. лицензия за извършване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Силистра    
331 „ЕЛЕКТРИЧНИ ФИНАНЧНИ ТИМ” д.о.о. Любляна, ул. „Оперска Цеста” № 5, 1000 Любляна №№ Л-359-15 /11.07.2011 г. Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” 10 (десет) години  
332

„ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ ТРЕЙДИНГ” ЕАД

 

„ЕНЕРГО-ПРО ТРЕЙДИНГ” ЕАД

 

„Енерго-Про Енергийни Услуги“ ЕАД

 гр. Варна - 9009, район Владислав Варненчик, Варна Тауърс - Г

№№ Л-360-15 /21.07.2011 г.

Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”

10 (десет) години

Решение № И1-Л-360-/09.12.2013 г. Изменя лицензия № Л-360-15/21.07.2011 г.

Решение № И2-Л-360 от 25.09.2020 г., с което продължава срока на лицензия № Л-360-15 от 21.07.2011 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на „Енерго-Про Енергийни Услуги“ ЕАД с 10 (десет) години, считано от датата на изтичане срока на лицензията – 21.07.2021 г.

333 „ФЮЧЪР ЕНЕРДЖИ” ЕООД. гр. София 1618, район „Овча купел”, бул. „Никола Петков” № 82, ет.3 №№ Л-361-15 /21.07.2011 г. Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” 10 (десет) години Решение № И1-Л-361 от 08.04.2013 г. за изменение на лицензия № Л-361-15 /21.07.2011 г. за дейността „търговия с електрическа енергия” Решение № И2-Л-361/06.10.2014 г. за изменение/ допълнение на лицензия № Л-361-15/21.07.2011 г. за дейността „търговия с електрическа енергия” с права и задължения на “координатор на комбинирана балансираща група”
334 „Енерга Пауър Трейдинг” АД Република Гърция, гр. Атина, п.к. 15232 , район Халандри, бул. „Кифисиас” № 274 №№ Л-362-15 /19.09.2011 г. Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” 10 (десет) години  
335 „Ветроком” ЕООД гр. София 1000, ул. „Георги Сава Раковски” № 130, ет. 1, ап. 4, №№ Л-363-01 /19.09.2011 г. Лицензия за дейността „производство на електрическа енергия” 25 (двадесет и пет) години  
336

„Енергопроект Ютилитис” ООД гр. София 1000, Район „Лозенец”, бул. „ Джеймс Баучър” № 51

№Л-364-15 /03.10.2011 г.

Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”

10 (десет) години

Решение на ДКЕВР № И1-Л-364/24.02.2014 г. за изменение на лицензия № Л-364-15/03.10.2011 г., допълва същата с права и задължения за дейността „координатор на стандартна балансираща група”

Решение № Пр-Л-364/16.05.2019 г., с което прекратява лицензия № Л-364-15 от 03.10.2011 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на „Енергопроект Ютилитис“ ООД (в ликвидация)

337

„Си Енерджи Груп” ЕАД гр. София 1164, район Лозенец, ул. Галичица” № 33Б, офис 2

№№ Л-365-15 /24.10.2011 г.

Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”

10 (десет) години

Решение № И1-Л-365 от 08.07.2013 г. за изменение на лицензия № Л-365-15 /24.10.2011 г.;

Решение № И2-Л-365 от 16.12.2020 г., с което продължава срока на лицензия № Л-365-15 от 24.10.2011 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на „Си Енерджи Груп“ ЕАД, с 10 (десет) години, считано от датата на изтичане срока на лицензията – 24.10.2021 г.

338

“Хаос Инвест -1” ЕАД гр. София 1618, област София, община Столична, район Витоша, Бул. България, № 110, вх. Б,ет. 7

№№ Л-366-01 /31.10.2011 г.

Лицензия за извършване на дейността “производство на електрическа енергия”

25 (двадесет и пет) години

Решение на КЕВР № КР-1 от 04.05.2023 г., с което се прекратява лицензия № Л-366-01 /31.10.2011 г.

339

„Уинд Форс БГ” ЕООД гр.Сливен 8800, ул. „Великокняжевска” № 22

№№ Л-367-01 /07.11.2011 г.

Лицензия за извършване на дейността “производство на електрическа енергия”

25 (двадесет и пет) години

Решение на ДКЕВР № И1-Л-367/12.03.2012 г. за изменение на лицензия № Л-367-01/07.11.2011г. за дейността „производство на електрическа енергия”.

Решение на КЕВР № КР-1 от 04.05.2023 г., с което се прекратява лицензия № Л-367-01 /07.11.2011 г.

340 “Васт Електрисити” ООД гр. София 1000, Район „Триадица”, жк. „Срелбище”, ул. „Твърдишки проход”№ 15 №№ Л-368-15 /14.11.2011 г. Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” 10 (десет) години Решение № И1-Л-368-/08.10.2012 г. за променя наименованието, седалището и адреса на управление на лицензианта Решение № И2-Л-368 от 16.06.2015 г. относно изменение/допълнение на лицензия № Л-368-15 от 14.11.2014 г. за дейността „търговия с електрическа енергия”, включваща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група”
341 „Си Ен Джи Марица” ООД гр. София, 1303, район Възраждане, ж.к. ЗОНА Б-5, ул. „Българска морава” № 22 №№ Л-369-08 / 14.11.2011 г.№№ Л-369-12/ 14.11.2011г. Лицензия за извършване на дейността „разпределение на природен газ” за територията на община Чепеларелицензия за извършване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Чепеларе    
342

„Ритъм-4-ТБ” ООД гр. Стара Загора 6000, ул. „Свети Княз Борис” № 93, ет. 9

№№ Л-370-15 /21.11.2011 г.

Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”

10 (десет) години

Решение № И1-Л-370/17.12.2012 г. за изменение и допълнение на лицензия Решение № И2-Л-370 от 13.10.2015 г. за допълнение на лицензия № Л-370-15 от 21.11.2011 г. за дейността „търговия с електрическа енергия”, съдържаща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, с включване на права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група“;

Решение № И3-Л-370 от 18.02.2021 г., с което продължава срока на лицензия № Л-370-15 от 21.11.2011 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на „Ритъм-4 ТБ“ ООД, с ЕИК № 123655865, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора 6000, ул. „Свети Княз Борис“ № 93, ет. 9, с 10 (десет) години, считано от датата на изтичане срока на лицензията – 21.11.2021 г.

343 „РВЕ Съплай енд Трейдинг” ГмбХ „Алтенесенер Щрасе” № 27, 45141, гр. Есен, Германия №№ Л-371-15 /21.11.2011 г. Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” 10 (десет) години  
344 “Енерджи Партс” ООД гр. София 1606 район р-н „Красно село” бул.”Христо Ботев” No 17 №№ Л-372-15 /12.12.2011 г. Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” 10 (десет) години  
345

„Нимекс-2004 М” ООД гр. София 1000, Район „Триадица”, бул. „Витоша” №188

№№ Л-373-01 /28.12.2011 г.

за извършване на дейността “производство на електрическа енергия”

20 (двадесет) години

Решение на КЕВР № КР-1 от 04.05.2023 г., с което се прекратява лицензия № Л-373-01/28.12.2011 г.

346

„Разлог Енерджи Парк” ЕАД гр. София 1000, Район „Триадица”, бул. „Витоша” №188

№№ Л-374-01 /09.01.2012 г.

Лицензия за извършване на дейността “производство на електрическа енергия”

25 (двадесет и пет) години

Решение № Пр-Л-374 от 24.03.2022 г. за прекратяване на лицензия № Л-374-01 от 09.01.2012 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект на „Разлог Енерджи Парк“ ЕАД

347 “Eнерджи Транс БГ” ООД гр. София, Район „Изгрев”, ул. “Тинтява” № 120 №№ Л-375-15 /23.01.2012 г Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” 10 (десет) години Решение № Пр-Л-375 от 15.12.2015 г. за прекратяване на лицензия № Л-375-15 от 23.01.2012 г., издадена на "Енерджи Транс БГ" ЕООД за дейността "търговия с електрическа енергия"
348 „Ситигаз България” АД гр. София 1360, община Столична, район Връбница, ул. „Адам Мицкевич” № 4 №№ Л-376-08 /26.01.2012 г.№№ Л-376-12/ 26.01.2012г. Лицензия за дейността „разпределение на природен газ” за територията на община ГабровоЛицензия за извършване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Габрово 35 (тридесет и пет) години35 (тридесет и пет) години  
349 „АКТАЕЛ” ЕООД гр. София, Район „Възраждане”, ул. ”Пордим” №2 №№ Л-377-15 /30.01.2012 г. Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” 10 (десет) години Решение № И1-Л-377/29.03.2018 г., с което се изменения/допълва издадената лицензия, като допълва същата с права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група"
350 “Ситигруп Глобъл Маркетс” Лимитед площад „Канада”, Канари Уарф, гр. Лондон Е14 5LB, Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия №№ Л-378-15 /30.01.2012 г. Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” 10 (десет) години Решение № Пр-Л-378/31.10.2017 г., с което прекратява лицензия № Л-378-15 от 30.01.2012 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на „Ситигруп Глоубъл Маркетс“ Лимитед, вписано в Регистъра на дружествата за Англия и Уелс под № 1763297, със седалище и адрес на управление: гр. Лондон, п.к. Е14 5LB, район Канари Уорф, пл. Канада, Ситигруп Център 
351

„ГЕН-И, търговия и продажба на електрическа енергия” Д.О.О. Република Словения, гр. Кръшко, ул.”Върбина”№17

№Лицензия № Л-379-15 /27.02.2012 г.

Лицензия за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия”

10 (десет) години

Решение № И1-Л-379/13.01.2022 г., с което продължава срока на лицензия № Л-379-15 от 27.02.2012 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ с 10 (десет) години, считано от датата на изтичане срока на лицензията – 27.02.2022 г.

352 „ЕДФ Трейдинг” Лимитед ул. „Виктория” № 80, „Кардинал плейс”, ет. 3, SW1E5JL, Лондон, Обединено Кралство №Лицензия № Л-380-15 /27.02.2012 г. Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” 10 (десет) години  
353 „КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ” АД Троян 5600, област Ловеч, община Троян, ул. „Ангел Балевски” № 5. №Лицензия № Л-381-08 /01.03.2012 г.№Лицензия № Л-381-12/ 01.03.2012г. Лицензия. за дейността „разпределение на природен газ” за територията на община Троянлицензия за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Троян 35 (тридесет и пет) години35 (тридесет и пет) години  
354 “АЙ ТИ ЕМ Енерджи” ООД гр. София 1233, Район „Сердика“, ул. „Козлодуй” №134А, офис 2 №Лицензия № Л-381-15 /19.03.2012 г. Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” 10 (десет) години  
355

"Енергео" ЕООД гр. София, Район "Слатина", ул. "Източна тангента" № 2 Нов адрес: гр. София 1619, община "Столична", район "Витоша", бул. "Цар Борис III" № 279Б

№Лицензия № Л-382-15 /02.04.2012 г.

Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”

10 (десет) години

Решение № И1-Л-382/03.09.2012 г. за допълване издадената лицензия с права и задължения за дейността „координатор на стандартна балансираща група“ Решение № И2-Л-382 от 20.04.2016 г. за допълнение на лицензия № Л-382-15 от 02.04.2012 г. за дейността "търговия с електрическа енергия", съдържаща права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група", с включване на права и задължения на "координатор на комбинирана балансираща група"

Решение № И2-Л-382 от 12.08.2021 г. за продължаване срока на лицензия № Л-382-15 от 02.04.2012 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на „ЕНЕРГЕО“ ЕООД, с 10 (десет) години

356

„ЗБЕ Партнерс” ЕАД гр. София 1000, Район „Средец”, ул. „Съборна” № 2а, ет. 4

 

„АКВА Пауър Си Еф Карад Пи Ви Парк“ ЕАД

 

„Енери Солар БГ 1“ ЕАД, гр. София 1000, област София, община Столична, район Средец, ул. „Славянска“ № 5

№Лицензия № Л-383-01 /26.04.2012 г.

Лицензия за дейността “производство на електрическа енергия”

25 (двадесет и пет) години

Решение № И1-Л-383 от 23.02.2023 г., с което изменя лицензия № Л-383-01 от 26.04.2012 г. за извършване на дейността „производство на електрическа енергия“, издадена на „Енери Солар БГ 1“ ЕАД, като променя постояннотоковата мощност на енергийния обект – фотоволтаична електрическа централа – „Караджалово“, от 60 445 kWp на 61 177 kWp, при запазване на инсталираната мощност на електрическата централа (АС мощност) от 50 MW.

357 „ЕВН-Каварна” ЕООД гр. Пловдив 4000, Район „Централен”, ул. "Христо Г. Данов" No 37 №Лицензия № Л-384-01 /21.05.2012 г. Лицензия за дейността “производство на електрическа енергия” 25 (двадесет и пет) години  
358 „Когрийн” ООД гр. Първомай 4270, ул. „Перуника” № 27 №Лицензия № Л-385-03 /25.06.2012 г. Лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия” 15 (петнадесет) години  
359

„Юропиан Трейд Оф Енерджи” АД гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе”№ 115Г, ет.4

№ Л-386-15 /16.07.2012 г.

Лицензия за „търговия с електрическа енергия”

10 (десет) години

Решение № И1-Л-386 от 31.01.2019 г., с което изменя лицензия № Л-386-15 от 16.07.2012 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на „Юропиан Трейд Оф Енерджи“ АД,  като допълва същата с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

Решение № И2-Л-386 от 31.01.2022 г., с което продължава срока на лицензия № Л-386-15 от 16.07.2012 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ с 10 (десет) години, считано от датата на изтичане срока на лицензията – 16.07.2022 г.

360 „Eнерджи Съплай Грийн” ЕООД гр. София, ул. “6 септември” № 24, ап.3 №Лицензия № Л-387-15 /16.07.2012 г. Лицензия за „търговия с електрическа енергия” 10 (десет) години Решение И1-Л-387/14.06.2018 г., с което се изменя лицензия № Л-387-15 от 16.07.2012 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, като допълва същата с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“
361

“Компания за Енергетика и Развитие” ЕООД гр. София 1504, ул. "Шипка" No 41 А, ет. 1, ап. 13

№Лицензия № Л-388-01 /23.07.2012 г.

Лицензия за дейността “производство на електрическа енергия”

25 (двадесет и пет) години

Решение № И1-Л-388/29.10.2014 г. за изменение и допълнение на лицензия № Л-388-01 от 23.07.2012 г., издадена за дейността „производство на електрическа енергия”.

Решение на КЕВР И2-Л-388/16.05.2019 г., с което  изменя и допълва лицензия № Л-388-01 от 23.07.2012 г., издадена за дейността „производство на електрическа енергия“, като допълва същата с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.

Решение на КЕВР № КР-1 от 04.05.2023 г., с което се прекратява лицензия № Л-388-01/23.07.2012 г.

362 “Проенерджи Трейд” ООД гр. София 1113, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Маестро Михаил Милков” № 4, ет. 6, ап. 14 №Лицензия № Л-389-15 /03.09.2012 г. Лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия” 10 (десет) години Решение № Пр-Л-389 от 07.10 2013 г. за прекратяване на лицензия
363

“Екоенерджи Солар” ЕООД

гр. София, район Триадица, бул. „България” No 81Б, ет.4, офис 5

№ Л-390-01 /03.09.2012 г.

Лицензия за дейността “производство на електрическа енергия”

20 (двадесет) години

Решение на КЕВР № КР-1 от 04.05.2023 г., с което се прекратява лицензия № Л-390-01/03.09.2012 г.

364

“Екосолар” ЕООД

гр. София, район Триадица, бул. „България” No 81Б, ет.4, офис 5

№ Л-391-01 /03.09.2012 г.

Лицензия за дейността “производство на електрическа енергия”

20 (двадесет) години

Решение на КЕВР № КР-1 от 04.05.2023 г., с което се прекратява лицензия № Л-391-01/03.09.2012 г.

365 "Елпетра Енерджи" ЕАД гр. София 1616, ж.к. „Бояна“, ул. „Секвоя” № 1А №Лицензия № Л-392-15 /10.09.2012 г. Лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия” за срок от 10 (десет) години  
366 „Газо-енергийно дружество – Елин Пелин” ЕООД гр.Елин Пелин 2100, област София, община Елин Пелин, бул. „София” №5 №Лицензия № Л-393-08/17.09.2012г.№Лицензия № Л-393-12/ 17.09.2012г. Лицензия за дейността „разпределение на природен газ” за територията на община Елин ПелинЛицензия за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Елин Пелин 35 (тридесет и пет) години  
367 "ТЕЦЕКО" ЕООД гр. Свищов, 5250, област Велико Търново, община Свищов, ж.к. „Надежда” 1, вх. В, ет. 1, ап. 32 №Лицензия № Л-394-08 / 26.09.2012 г.№Лицензия № Л-394-12/ 26.09.2012г. Лицензия за дейността „разпределение на природен газ” за територията на община СвищовЛицензия за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Свищов 35 (тридесет и пет) години Решение № И1-Л-394 от 29.07.2015 г. относно изменение и/или допълнение на лицензии № Л-394-08 от 26.09.2012 г. за осъществяване на дейността "разпределение на природен газ" и № Л-394-12 от 26.09.2012 г. за осъществяване на дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител" за територията на община Свищов, чрез присъединяване на територията на община Белене към територията на издадените лицензии
368

„Гунвор Интернешънъл” Б.В Нидерландия,Амстердам, „Хeренграхт“ 498, 1017 СВ

№Лицензия № Л-395-15 /01.10.2012г.

Лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия”

10 (десет) години

Решение № Пр-Л-395/11.11.2021 г., с което прекратява лицензия № Л-395-15 от 01.10.2012 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на „Гунвор Интернешънъл“ Б.В.

369

“Е.В.Т – Електра Волт Трейд” АД гр. София 1000, Район „Средец”, бул.“Дондуков“ No 5, вх. 3, ап. 27

№Лицензия № Л-396-01 /08.10.2012 г.

Лицензия за дейността “производство на електрическа енергия”

25 (двадесет и пет) години

Решение на КЕВР № КР-1 от 04.05.2023 г., с което се прекратява лицензия № Л-396-01/08.10.2012 г.

370

“Дъбово Енерджи” ЕООД гр. София 1407, Район „Лозенец”, ж.к. „Хладилника”, ул. „Емилиян Станев” № 4

№Лицензия № Л-397-01 /15.10.2012г.

Лицензия за дейността “производство на електрическа енергия”

25 (двадесет и пет) години

Решение № И1-Л-397 от 08.04.2013 г. за изменение на лицензия № № Л-397-01 /15.10.2012г. за дейността “производство на електрическа енергия”.

Решение на КЕВР № КР-1 от 04.05.2023 г., с което се прекратява лицензия № Л-397-01/15.10.2012 г.

371 "Фреа Трейдинг" ООД гр. София 1463, Район "Триадица", бул. "Витоша" № 146, вх. Б, ет. 3"Фреа Акспо" ООД №Лицензия № Л-398-15 /22.10.2012г. Лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия” 10 (десет) години Решение № И1-Л-398 от 27.04.2015 г. относно изменение/допълнение на лицензия № Л-398-15 от 22.10.2012 г. за дейността „търговия с електрическа енергия” с включване на права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група” _______________________ Решение № Пр-Л-398/24.08.2018 г., с което прекратява лицензия № Л-398-15 от 22.10.2012 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“
372 „МВМ Партнер Енергиакерешкеделми Зрт.” Унгария, Будапеща 1031, бул „Сентендреи”, 207-209 №Лицензия № Л-399-15 /05.11.2012 г. Лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия” 10 (десет) години  
373

„Холдинг Словенске електрарне” д.о.о. Република Словения, гр. Любляна, ул. „Копрска” №92

№Лицензия № Л-400-15 /19.11.2012 г.

Лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия”

10 (десет) години

Решение №И1-Л-400 от 27.01.2022 г., с което продължава срока на лицензия № Л-400-15 от 19.11.2012 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ с 10 (десет) години, считано от датата на изтичане срока на лицензията – 19.11.2022 г.

374 „Хелиос Проджектс” ЕАД гр. София 1000, Район „Възраждане”, бул. „Тодор Александров” № 28, ет. 5 №Лицензия № Л-401-01 от 03.12.2012 г. Лицензия за извършване на дейността “производство на електрическа енергия” 25 (двадесет и пет) години  
375 “Би Си Ай Черганово” ЕООД гр. Казанлък 6100, ул. „Стара планина” № 11, вх. В, ет. 4, ап. 23 №Лицензия № Л-402-01 /03.12.2012 г. Лицензия за извършване на дейността „производство на електрическа енергия” 25 (двадесет и пет) години Решение № ГЛ-402/07.01.2013 г. относно поправка на допусната очевидна фактическа грешка в Решение № Л-402/ 03.12.2012 г.
376 „РД ЧЗ Енерджи” с.р.о. Република Чехия, гр. Прага 10, Вършовице, ул. „У Вършовицкехо надражи” № 99/24, п.к. 101 00 №Лицензия № Л-403-15 /17.12.2012 г. Лицензия за извършване на дейността “търговия с електрическа енергия” с включени в същата права и задължения, свързани с дейността „координатор на стандартна балансираща група“ 10 (десет) години Решение № Пр-Л-403 от 06.06.2015 г. относно прекратяване на лицензия № Л-403-15/ 16.11.2009 г. за дейността търговия с електрическа енергия
377 “ТЕРА КАП” ЕООД гр. София 1302, област София, община Столична, Район „Оборище“, „Бачо Киро” №49, ет. 2 №Лицензия № Л-404-15 /28.01.2013 г. Лицензия за извършване на дейността “търговия с електрическа енергия” 10 (десет) години Решение № И1-Л-404/11.11.2013 г. Изменя лицензия № Л-404-15/28.01.2013 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия”, като допълва същата с права и задължения за дейността „координатор на стандартна балансираща група”
378 „Е – Систъмс” ЕООД гр. София, област София, община Столична, Район „Слатина“, ул. „Проф. Цв. Лазаров” № 18 №Лицензия № Л-405-15 /06.02.2013 г. Лицензия за извършване на дейността “търговия с електрическа енергия 10 (десет) години Решение № И1-Л-405/07.10.2013 г. за изменение на лицензия
379 „СЕВТ КОНСУЛТ” ООД гр. Казанлък 6100, ул."Иван Вазов" № 3 №Л-406-15 /18.04.2013 г. Лицензия за извършване на дейността “търговия с електрическа енергия” 10 (десет) години  
380 „Форнетин” АД гр. София 1606, Район „Красно село“ бул. „Ген. Едуард И. Тотлебен” №8 №Л-407-15 /17.06.2013 г. Лицензия за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия” с включени в същата права и задължения, свързани с дейността „координатор на стандартна балансираща група“ 10 години.  
381 „Национална електрическа компания” ЕАД гр. София 1000, район „Оборище”, ул. „Триадица” № 8 №Л-408-17 /01.07.2013 г. Лицензия за дейността „доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция” 26 (двадесет и шест) години Решение № И1-Л-408/29.01.2014 г. за изменение/допълнение на лицензия № Л-408-17/01.07.2013 г. издадена за дейността „доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция” с правата и задълженията, свързани с дейността на координатор на специална балансираща група
382

„ЧЕЗ Електро България” АД гр. София 1000, община Столична, район „Средец”, ул. „Г.С. Раковски” № 140

„Електрохолд Продажби“ АД

№Л-409-17 /01.07.2013 г.

Лицензия за дейността „доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция”

28 (двадесет и осем) години

Решение № И1-Л-409-17/29.11.2013 г. Изменя лицензия № Л-409-17/01.07.2013 г.

383 „Енерго-Про Продажби” АД гр. Варна 9009, Варна Тауърс - Г, бул. „Владислав Варненчик” № 258 №Л-410-17 /01.07.2013 г. Лицензия за дейността „доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция” 26 (двадесет и шест) години Решение № И1-Л-410-17/29.11.2013 г. Изменя лицензия № Л-410-17/01.07.2013 г.
384 „ЕСП Златни пясъци” ООД гр. Варна 9007, район „Приморски”, к.к. „Златни пясъци”, административна сграда „Рила” №Л-411-17 /01.07.2013 г. Лицензия за дейността „доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция” 26 (двадесет и шест) години Решение № И1-Л-411-17/29.11.2013 г. Изменя лицензия № Л-411-17/01.07.2013 г.
385

„ЛИМАК ЕНЕРДЖИ ЮРЪП” ЕАД гр. Пловдив 4000, район Централен, ул. „Хан Кубрат” № 1, Делови център „Пловдив”, ет. 3, офис 303

№Л-412-15 /08.07.2013 г.

Лицензия за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия”

10 (десет) години

Решение №Пр-Л-412 от 05.08.2020 г., с което прекратява лицензия № Л-412-15 от 08.07.2013 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“

386 „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД гр. Пловдив 4000, район „Централен”, ул. „Христо Г. Данов № 37 №Л-413-17 /08.07.2013 г. Лицензия за дейността „доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция” 26 (двадесет и шест) години Решение № И1-Л-413-17/29.11.2013 г. Изменя лицензия № Л-413-17/08.07.2013 г.
387 "ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ" ЕООД гр. Ямбол 8600, ул. "Здравец" No 1 №Л-414-15 /23.09.2013 г. Лицензия за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия” с включени в същата права и задължения, свързани с дейността „координатор на стандартна балансираща група“ 10 (десет) години  
388 "Си Ен Джи Марица" ООД гр. София, 1303, област София, Район "Възраждане", ж.к. Зона Б-5, ул. "Българска морава" № 22 №Л-415-08 /23.09.2013 г.№Л-415-12/ 23.09.2013 г. Лицензия за извършване на дейността „разпределение на природен газ” за територията на община ПирдопЛицензия за извършване на дейността „снабдяване с рироден газ от краен снабдител” за територията на община Пирдоп 35 (тридесет и пет) години Решение № И1-Л-415/08.10.2014 г. за изменение/допълнение на лицензии № Л-415-08/2013 г. за разпределение на природен газ и № Л-415-12/2013 г. за снабдяване с природен газ от краен снабдител, издадени за територията на община Пирдоп, чрез присъединяване на община Златица и на община Стрелча към лицензираната територия.
389 "Елпетра Енерджи" Лтд. Република Кипър, гр. Никозия 2014, ул. „Георгиу Кариу” № 6Б, офис 6Б, Дасуополи, Строволос №Л-416-15/07.10.2013 г. Лицензия извършване на дейността "търговия с електрическа енергия" 10 (десет) години  
390

ТЕЦ Свилоза” АД гр. София 1421 район „Лозенец” ул. „Кръстю Сарафов“ № 51, ет. 1, ап. 1

„Техеко Енерджи“ АД – в несъстоятелност

гр. Стара Загора, п.к. 6000, бул. „Патриарх Евтимий“ № 112

ЕИК 130564043

№ Л-417-15 /21.10.2013 г.

№ КР-2 от 16.11.2023 г.

Лицензия за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия” с включени в същата права и задължения, свързани с дейността „координатор на стандартна балансираща група“

 

10 (десет) години

Решение № КР-2 от 16.11.2023 г., с което установява,  че лицензия № Л-417-15 от 21.10.2013 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на „Техеко Енерджи“ АД – в несъстоятелност, е прекратена, считано от 22.10.2023 г.

391 Ар Си Пауър Енерджи” ООД гр. София 1324 район „Люлин” ж.к. Люлин - Силвър Център, ул. „Джавахарлал Неру“ № 28, ет. 1, офис 22 № Л-418-15 /11.11.2013 г. Лицензия за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия” с включени в същата права и задължения, свързани с дейността „координатор на стандартна балансираща група“ 10 (десет) години Решение № И1-Л-418 от 11.05.2015 г. относно изменение/допълнение на лицензия № Л-418-15 от 11.11.2013 г. за дейността „търговия с електрическа енергия” с включване на права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група”
392 "ЕСО" ЕАД гр.София 1618, район Витоша, бул. „Цар Борис ІІІ“ №201 №Р-205/18.12.2013 г. Лицензия №Л-419-04/18.12.2013 г. за извършване на дейността "пренос на ел. енергия" 35 (тридесет и пет) години  
393 "ПРОАКТ" ООД гр. Варна 9000, район р-н Одесос, бул. "Христо Ботев" № 8, ет. 1 гр. Варна, 9000, ул. "Александър Рачински" № 8 №Л-420/06.01.2014 г. Лицензия № Л-420-15/06.01.2014 г. извършване на дейността "търговия с електрическа енергия" 10 (десет) години Решение № И1-Л-420 от 13.10.2015 г. за допълнение на лицензия № Л-420-15 от 06.01.2014 г. за дейността „търговия с електрическа енергия”, съдържаща права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група”
394 Витол Газ енд Пауър Б.В. ул. „К.П. ван дер Манделелан“ № 130, гр. Ротердам, Нидерландия №Л-421 от 27.03.2014 г. Лицензия № Л-421-15 /27.03.2014 г. извършване на дейността “търговия с електрическа енергия” 10 (десет) години  
395

Българска независима енергийна борса” ЕАД гр. София, област София, община Столична, район Оборище, ул. ”Веслец” № 16

№Л-422 от 31.03.2014 г

Лицензия № Л-422-11 /31.03.2014 г. „организиране на борсов пазар на електрическа енергия“

10 (десет) години

Решение № И1-Л-422 от 11.05.2023 г., с което продължава срока на лицензия № Л-422-11 от 31.03.2014 г., издадена за дейността „организиране на борсов пазар на електрическа енергия“ на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД с 10 (десет) години, считано от 01.04.2024 г.

396

„АСМ ЕНЕРДЖИ” ООД гр.София – 1000, район Средец ул.”Стефан Караджа ”№ 7, ап.11

№ Л- 423 от 01.07.2014 г.

Лицензия № Л-423-15 /01.07.2014 г. извършване на дейността “търговия с електрическа енергия” с включени в същата права и задължения, свързани с дейността „координатор на стандартна балансираща група“

10 (десет) години

Решение № И1-Л-423 от 26.07.2023 г., с което Изменя лицензия № Л-423-15 от 01.07.2014 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на „АСМ ЕНЕРДЖИ“ ООД с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ като допълва същата с права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група”.

397 „ВАПТЕХ Пауър” ЕООД гр.София 1504, район „Средец”, бул. „Цариградско шосе” № 17 № Л-424-15 от 29.10.2014 г. Лицензия № Л-424-15 от 29.10.2014 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия” 10 (десет) години  
398 "Петрол Словенско енергийно дружество" АД, Любляна, Словения, град Любляна 1000, "Дунайска цеста" № 50 № Л-425-15 /29.10.2014 г. Лицензия № Л-425-15 /29.10.2014 г. извършване на дейността “търговия с електрическа енергия” с включени в същата права и задължения, свързани с дейността „координатор на стандартна балансираща група“, за срок от 10 (десет) години. 10 (десет) години  
399 „ТМ Технолоджи” АД, „Тутракан” № 100, община Русе, гр. Русе – 7000 № Л-426-15 /29.10.2014 г. Лицензия № Л-426-15 /29.10.2014 г. извършване на дейността “търговия с електрическа енергия” с включени в същата права и задължения, свързани с дейността „координатор на стандартна балансираща група“, за срок от 10 (десет) години. 10 (десет) години  
400

„Фотони Трейд” ООД, гр. София – 1404, община Столична, район „Триадица”, ж.к. „Стрелбище”, ул. „Твърдишки проход” № 23

„Водни и енергийни спестявания“ ООД

№ Л-427-15 /29.10.2014 г.

Лицензия № Л-427-15 /29.10.2014 г. извършване на дейността “търговия с електрическа енергия” с включени в същата права и задължения, свързани с дейността „координатор на стандартна балансираща група“, за срок от 10 (десет) години.

10 (десет) години

Решение на КЕВР Пр-Л-427/06.11.2019 г., с което  прекратява лицензия № Л-427-15 от 29.10.2014 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на „Водни и енергийни спестявания“ ООД 

401

"КИД 2228" ООД, гр. София, Община "Столична", район "Средец", ул. "Алабин" № 56, ет. 6

№ Л-428-01 /03.11.2014 г.

Лицензия № Л-428-01 /03.11.2014 г. за извършване на дейността “производство на електрическа енергия”, чрез водноелектрическа централа – ВЕЦ „Жребчево“ с мощност 15,43 MW

15 (петнадесет) години

Решение на КЕВР № КР-1 от 04.05.2023 г., с което се прекратява лицензия № Л-428-01/03.11.2014 г.

402 "Енергия Натуралис Инт.", ООД Република Словения, гр. Постойна 6230, ул. "Нови търг" № 9 № Л-429-15 /06.11.2014 г. Лицензия № Л-429-15/06.11.2014 г. за извършване на дейността "търговия с електрическа енергия" 10 (десет) години  Решение № Пр-Л-429/24.08.2018 г., с което прекратява лицензия № Л-429-15 от 06.11.2014 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“
403 "Синергон Енерджи" ЕООД, гр. София – 1000, община Столична, район "Средец" ул. "Солунска" № 2 № Л-430-15/06.11.2014 г. Лицензия № Л-430-15/06.11.2014 г. за извършване на дейността "търговия с електрическа енергия" с включени в същата права и задължения, свързани с дейността "координатор на стандартна балансираща група" 10 (десет) години  
404 "Трансенерго Ком" СА, гр. Букурещ, сектор 5, Каля 13 Септембрие, № 90, ет. 2, ап. 2.01 № Л-431-15/28.11.2014 г. Лицензия № Л-431-15 /28.11.2014 г. за извършване на дейността "търговия с електрическа енергия", включваща права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" 10 (десет) години  
405 "Газтрейд Сливен" ЕООД гр. София 1404 ж.к. Стрелбище, Твърдишки проход № 23, ет. 8, ап. 30 № Л-432/16.02.2015 г. Лицензия № Л-432-08 /16.02.2015 г. за извършване на дейността "разпределение на природен газ" за срок от 27 годиниЛицензия № Л-432-12 /16.02.2015 г. за извършване на дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител" 27 (двадесет и седем) години  
406

"Хидроенерджи Груп" ООД гр. София 1000 ул. Стара планина № 31-33

№ Л-433-15/16.02.2015 г.

Лицензия № Л-433-15/16.02.2015 г. за извършване на дейността "търговия с електрическа енергия", съдържаща права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и на "координатор на комбинирана балансираща група"

5 (пет) години

Решение № И1-Л-433 от 31.01.2019 г., с което продължава срока на лицензия № Л-433-15 от 16.02.2015 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на „Хидроенерджи Груп“ ООД с 10 (десет) години, считано от датата на изтичане срока на лицензията – 16.02.2020 г.

Решение № Пр-Л-433 от 25.09.2020 г., с което прекратява лицензия № Л-433-15 от 16.02.2015 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на „Хидроенерджи Груп“ ООД

407 "Шел Енерджи Юръп Лимитид" Кралство Великобрирания и Северна Ирландия, Лондон SE1 7NA, Шел Сентър, 4-8 York Road № Л-434-15/16.02.2015 г. Лицензия № Л-434-15 от 16.02.2015 г. за извършване на дейността "търговия с електрическа енергия" 10 (десет) години  
408 "Топлофикация Петрич" ЕАД гр. Петрич 2850, ж.к. Оранжерии - Шосето за София № Л-435-03/27.02.2015 г. Лицензия № Л-435-03/27.02.2015 г. за извършване на дейността "производство на електрическа и топлинна енергия" 20 (двадесет) години  
409 "Грийн Уърлд Груп" гр. Варна 9000, област Варна, община Варна, район Одесос, ул. "Иван Вазов" № 36, ет. 1. № Л-436-15/04.03.2015 г. Лицензия № Л-436 от 04.03.2015 г. за извършване на дейността "търговия с електрическа енергия", включваща права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" 10 (десет) години Решение № И1-Л-436/07.12.2017 г., с което изменя лицензия № Л-436-15 от 04.03.2015 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, като допълва същата с права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група“
410 "Репауър Трейдинг Чешка република" СРО Прага 1 – Нове Место, ул. "Водичкова" 710/31, п. к. 11000 № Л-437-15/04.03.2015 г. Лицензия № Л-437 от 04.03.2015 г. за извършване на дейността "търговия с електрическа енергия" 10 (десет) години  
411

"Софиягаз" ЕАД гр. София 1407 ул. "Филип Кутев" №5

„Овергаз Мрежи” АД

гр. София 1407 ул. "Филип Кутев" №1

№ Л-438-08/30.03.2015 г.№ Л-438-12/30.03.2015 г.

Лицензия № Л-438-08 от 30.03.2015 г. за осъществяване на дейността "разпределение на природен газ" за територията на общини Бургас, Карнобат, Айтос, Поморие, Несебър, Созопол, Приморско, Царево, Ямбол, Тунджа, Нова Загора, Стара Загора, Нови пазар и Варна с изключение на кметствата Владислав Варненчик, Младост и АспаруховоЛицензия № Л-438-12 от 30.03.2015 г. за осъществяване на дейността "снабдяване с природен газот краен снабдител” за територията на общини Бургас, Карнобат, Айтос, Поморие, Несебър, Созопол, Приморско, Царево, Ямбол, Тунджа, Нова Загора, Стара Загора, Нови пазар и Варна с изключение на кметствата Владислав Варненчик, Младост и Аспарухово

26 (двадесет и шест) години26 (двадесет и шест) години

412

"Софиягаз" ЕАД гр. София 1407 ул. "Филип Кутев" №5

„Овергаз Мрежи” АД

гр. София 1407 ул. "Филип Кутев" №1

№ Л-439-08/30.03.2015 г.№ Л-439-12/30.03.2015 г.

Лицензия № Л-439-08 от 30.03.2015 г. за осъществяване на дейността "разпределение на природен газ" за територията на общините Асеновград, Първомай, Пазарджик и ПещераЛицензия № Л-439-12 от 30.03.2015 г. за осъществяване на дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител" за територията на общините Асеновград, Първомай, Пазарджик и Пещера

25 (двадесет и пет) години25 (двадесет и пет) години

413

"Софиягаз" ЕАД гр. София 1407 ул. "Филип Кутев" №5

„Овергаз Мрежи” АД

гр. София 1407 ул. "Филип Кутев" №1

№ Л-440-08/30.03.2015 г.№ Л-440-12/30.03.2015 г.

Лицензия № Л-440-08 от 30.03.2015 г. за осъществяване на дейността "разпределение на природен газ" за територията на общините: Кюстендил, Монтана, Петрич, Мездра, Банско и РазлогЛицензия № Л-440-12 от 30.03.2015 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на общините: Кюстендил, Монтана, Петрич, Мездра, Банско и Разлог

25 (двадесет и пет) години25 (двадесет и пет) години

414

"Софиягаз" ЕАД гр. София 1407 ул. "Филип Кутев" №5

„Овергаз Мрежи” АД

гр. София 1407 ул. "Филип Кутев" №1

№ Л-441-08/30.03.2015 г. № Л-441-12/30.03.2015 г.

Лицензия № Л-441-08 от 30.03.2015 г. за осъществяване на дейността "разпределение на природен газ" за обособена територия "Дунав" и общините Русе, Горна Оряховица, Велико Търново, Лясковец, Попово, Разград, Исперих, Ловеч, Павликени и Левски

Лицензия № Л-441-12 от 30.03.2015 г. за осъществяване на дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител" за обособена територия "Дунав" и общините Русе, Горна Оряховица, Велико Търново, Лясковец, Попово, Разград, Исперих, Ловеч, Павликени и Левски

27 (двадесет и седем) години27 (двадесет и седем) години

415

"ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД

№ Л-442-03/30.03.2015 г.

Лицензия № Л-442-03 от 30.03.2015 г. за извършване на дейността "производство на електрическа и топлинна енергия"

25 (двадесет и пет) години

Решение № И1-Л-442 от 07.10.2020 г., с което изменя лицензия № Л-442-03 от 30.03.2015 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, издадена на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД по отношение на енергийния обект

416 "Смарт Енерджи Трейд" ЕАД гр. София, област София, община Столична, район „Лозенец“, бул. „Н. Й. Вапцаров“ № 35, ет. 3, офис 2 №№ Л-443-15 от 25.05.2015 г. Лицензия № Л-443-15 от 25.05.2015 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия”, включваща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група” 10 (десет) години  
417

„Пи Пи Си България” АД гр. София 1000, община Столична, район Триадица, пл. „Позитано“ № 2, ет. 7

ЕИК 203124126

№№ Л-444-15 от 16.06.2015 г.

Лицензия № Л-444-15 от 16.06.2015 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия”

10 (десет) години

Решение Пр-Л-444 от 26.10.2023 г., с което прекратява лицензия № Л-444-15 от 16.06.2015 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“

418 „ОМВ Трейдинг” ГмбХ „Трабренщрасе“ 6-8, 1020 Виена, Австрия №№ Л-445-15 от 16.06.2015 г Лицензия № Л-445-15 от 16.06.2015 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия” с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ 10 (десет) години Решение на КЕВР № Пр-Л-445/13.07.2017 г., с което се прекратява лицензия № Л-445-15 от 16.06.2015 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“
419 "ТПС Пауър Трейдинг" СРЛ Румъния, гр. Букурещ, ул. "Константин Аричешку" № 15, стая № 2 № Л-446-15 от 23.07.2015 г. Лицензия № Л-446-15 от 23.07.2015 г. за извършване на дейността "търговия с електрическа енергия", включваща права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" 10 (десет) години  
420 "Неас Енерджи" АС Кралство Дания, 9000 гр. Олборг, ул. "Скелагервай" № 1 № Л-447-15 от 23.07.2015 г. Лицензия № Л-447-15 от 23.07.2015 г. за извършване на дейността "търговия с електрическа енергия" 10 (десет) години   Решение № Пр-Л-447 от 20.11.2018 г., с което прекратява лицензия № Л-447-15 от 23.07.2015 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“
421 "Райков сервиз" ООД гр. Димитровград 6400, област Хасково, ул. "Хан Аспарух" № 45 № Л-448-08 от 31.08.2015 г.№ Л-448-12 от 31.08.2015 г. Лицензия № Л-448-08 от 31.08.2015 г. за извършване на дейността "разпределение на природен газ"Лицензия № Л-448-12 от 31.08.2015 г. за извършване на дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител" на територията на община Смолян 35 (тридесет и пет) години35 (тридесет и пет) години Решение № И1-Л-448/07.12.2017 г., с което изменя лицензия № Л-448-08 от 31.08.2015 г., издадена на „Райков сервиз“ ООД за дейността „разпределение на природен газ“ за територията на община Смолян, както следва: „Срокът за започване на лицензионната дейност е датата на решението на Комисията за разрешаване започването на осъществяване на лицензионната дейност, но не по-късно от 01.03.2018 г.“;2. Изменя т. 3.3. от Лицензия № Л-448-12 от 31.08.2015 г., издадена на „Райков сервиз“ ООД за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Смолян, както следва: „Срокът за започване на лицензионната дейност е датата на решението на Комисията за разрешаване започването на осъществяване на лицензионната дейност, но не по-късно от 01.03.2018 г.“
422 „Джей Ей Ес Енерджи Трейдинг“ СРО „Фериенчикова“ № 7, Братислава, п.к. 81108, Република Словакия №Л - 449-15 от 13.10.2015 г. Лицензия № Л-449-15 от 13.10.2015 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия” срок от 10 (десет) години  
423 „Енерговиа” ЕООД гр. София 1408, ул. „Бурел“ № 62А, вх. А, ет. 3, ап. 9 №Л - 450-15 от 13.10.2015 г. Лицензия № Л-450-15 от 13.10.2015 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия”, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група" срок от 10 (десет) години  
424 "ЛЕ Трейдинг" АС ул. "Томашикова" № 26, Братислава, п.к. 82101, Република Словакия №Л-451-15 от 13.10.2015 г. Лицензия № Л-451-15 от 13.10.2015 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия”, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група” и „координатор на комбинирана балансираща група” срок от 10 (десет) години  
425

"КААлекс - енерджи" ООД
гр. София 1404, район "Триадица", кв. "Гоце Делчев", ул. "Луи Айер: № 2, ет. 9

С ново наименование
"Енерджи Оперейшънс" ООД

№ Л-452-15 от 27.10.2015 г.

Лицензия № Л-452-15 от 27.10.2015 г. за извършване на дейността "търговия с електрическа енергия"

10 (десет) години

Решение № И1-Л-452 от 15.12.2015 г. за допълнение на лицензия № Л-452-15 от 27.10.2015 г. за дейността "търговия с електрическа енергия", с включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група"

426 "Златна Панега Цимент" АД област Ловеч, община Ябланица, село Златна Панега 5760, ул. "Шипка" № 1 № Л-453-15 от 15.12.2015 г. Лицензия № Л-453-15 от 15.12.2015 г. за извършване на дейността "търговия с електрическа енергия" 10 (десет) години Решение № И1-Л-453 от 16.12.2016 г., с което допълва лицензия № Л-453-15 от 15.12.2015 г. за дейността "търговия с електрическа енергия", издадена на "ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ" АД, с права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група"
427 "Кей Ар Джи" ЕООД гр. София 1000, ул. "Алабин" № 16-20, ап. 621А № Л-454-15 от 15.12.2015 г. Лицензия № Л-454-15 от 15.12.2015 г. за извършване на дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" 10 (десет) години  
428 "Фина Енерджи Трейдинг" БВ Холандия, гр. Амстердам 1077 ХХ, Стравинскилаан 1265, кула Д, ет. 12 № Л-455-15 от 15.12.2015 г. Лицензия № Л-455-15 от 15.12.2015 г. за извършване на дейността "търговия с електрическа енергия" 10 (десет) години Решение № Пр-Л-455/07.12.2017 г., с което прекратява лицензия № Л-455-15 от 15.12.2015 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“
429

"Елпро България" ООД гр. София 1404, бул. "Гоце Делчев" № 100, бл. 22, вх. "Б"

№ Л-456-15 от 15.12.2015 г.

Лицензия № Л-456-15 от 15.12.2015 г. за извършване на дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група"

10 (десет) години

Решение № Пр-Л-456/03.04.2019 г., с което прекратява лицензия № Л-456-15 от 15.12.2015 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на „Елпро България“ ЕООД

430

"ЕНЕКОД" АД гр. София 1000, гр. София 1618, Ул. „Вихрен“ №10, ет. 3

№ Л-457-15 от 15.12.2015 г.

Лицензия № Л-457-15 от 15.12.2015 г. за извършване на дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група"

10 (десет) години

431 „ВАТ И ВОЛТ България“ ЕООД гр. София 1504, ул. „Николай Гогол“ № 15 № Л-458 от 10.02.2016 г. Лицензия № Л-458-15 от 10.02.2016 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия” 10 (десет) години  
432 "ЕНЕРДЖИ АКТИВ" ЕООД гр. София 1404, район "Триадица", бул. "България" № 109, ет. 17 № Л-459 от 10.02.2016 г. Лицензия № Л-459-15 от 10.02.2016 г. за извършване на дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" 5 (пет) години Решение № Пр-Л-459 от 20.10.2016 г., с което прекратявалицензия № Л-459-15 от 10.02.2016 г. за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група", издадена на "ЕНЕРДЖИ АКТИВ" ЕООД
433 „ДИМЕКС ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД гр. Ямбол 8600, ул. „Александър Стамболийски“ № 30, ет. 10, ап. 1 № Л-460 от 09.03.2016 г. Лицензия № Л-460-15 от 09.03.2016 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ 10 (десет) години  
434 „ЕСКО СЪРВИСИС“ ООД гр. София 1618, бул. „България“ № 102, ет. 5 № Л-461 от 09.03.2016 г. Лицензия № Л-461-15 от 09.03.2016 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ 10 (десет) години   Решение № Пр-Л-461 от 20.11.2018 г., с което прекратява лицензия № Л-461-15 от 09.03.2016 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“
435 „Черноморска технологична компания” АД Ново наименование „Аресгаз” АД гр. София, район Триадица, ул. „Алабин” №36, ет. 2"Аресгаз" АД гр. София, район Триадица, ул. "Алабин" №36, ет. 2 № Л-462 от 18.03.2016 г. Л-462-08 от 18.03.2016 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ” за обособена територия „Запад“Л-462-12 от 18.03.2016 г. за осъществяване на дей-ността "снабдяване с природен газ от краен снабдител" за обособена територия "Запад" до 25.09.2041 г.до 25.09.2041 г.  
436 "Интерелектрик" ЕООД гр. София 1324, ж.к. "Люлин", бл. 816, вх. 4, ет. 1, ап. 71 № Л-463 от 09.03.2016 г. Лицензия № Л-463-15 от 20.04.2016 г. за извършване на дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" 10 (десет) години  
437 "ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД" ООД гр. София 1612, бул. "Акад. Иван Евстатиев Гешов" № 104, ет. 6, офис 7 № Л-464 от 20.04.2016 г. Лицензия № Л-464-15 от 20.04.2016 г. за извършване на дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" 10 (десет) години  
438 "БОЛКАН ЛОДЖИК" ООД гр. София 1517, бул. "Ботевградско шосе" № 247 № Л-465 от 27.04.2016 г. Лицензия № Л-465-15 от 27.04.2016 г. за извършване на дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" 10 (десет) години  
439 "ПАУЪР СИСТ" ЕООД гр. София 1504, ул. "Шейново" № 7 № Л-466 от 27.04.2016 г. Лицензия № Л-466-15 от 27.04.2016 г. за извършване на дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" 10 (десет) години  
440 "ПауърОн" ЕООД гр. София 1000, ж.к. "Люлин", бл. 818, вх. "Б", ет. 8, ап. 43 № Л-467 от 27.04.2016 г. Лицензия № Л-467-15 от 27.04.2016 г. за извършване на дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" 10 (десет) години  
441 "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД гр. София 1680, ул. "Ястребец" № 23Б № Л-468 от 27.04.2016 г. Лицензия № Л-468-15 от 27.04.2016 г. за извършване на дейността "търговия с електрическа енергия" 10 (десет) години  
442 "ВиБиДжи Енерджи" ЕООД гр. София 1000, ул. "Ангел Кънчев" № 25, партер № Л-469-15 от 17.05.2016 г. Лицензия за "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" 10 (десет) години  
443 "Ин Аут Енерджи" ООД гр. София 1784, бул. "Цариградско шосе", 7-ми км, сграда на ЗИТ, ІІ корпус, ет. 3 № Л-470-15 от 17.05.2016 г. Лицензия за извършване на дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" 10 (десет) години  
444 "САГА КОМОДИТИС" АД гр. София 1202, ул. "Георг Вашингтон" № 41, ет. 5 № Л-471-15 от 17.05.2016 г. Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" 5 (пет) години  
445 "Тинмар Енерджи" СА Румъния, гр. Букурещ, сектор 1, Каля Флоряска № 246С, офис 10, етаж 17 № Л-472-15 от 14.06.2016 г. Лицензия № Л-472-15 от 14.06.2016 г. за извършване на дейността "търговия с електрическа енергия" 10 (десет) години  
446

"САСА ГРУП БЪЛГАРИЯ" ООД, гр. София 1113, ул. "Незабравка" № 25, бл. "Парк хотел Москва", ет. 6, ап. 614

„Енерго Борд“ ЕООД гр. София, ул. Митрополит Авксентий Велешки, бл. 49, вх. Г, ет. 4, ап. 38

МК Мърчантс – България“ ЕООД гр. София 1164, р-н Лозенец, ж.к. Лозенец, бул. „Христо Смирненски“ №23

№ Л-473-15 от 21.06.2016 г.

Лицензия № Л-473-15 от 21.06.2016 г. за извършване на дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група"

10 (десет) години

447 "АГОРА ЕНЕРДЖИ" ООД, гр. София 1407, бул. "Никола Вапцаров" № 35, ет. 5, офис 5В № Л-474-15 от 21.06.2016 г. Лицензия № Л-474-15 от 21.06.2016 г. за извършване на дейността "търговия с електрическа енергия" 10 (десет) години Решение №И1-Л-474/16.03.2017  г., с което се изменя  лицензия № Л-474-15 от 21.06.2016 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.
448 "РЕИЖ ЕНЕРДЖИ" ООД, гр. Пирдоп 2070, ул. "Георги Бенковски" № 2 № Л-475-15 от 21.06.2016 г. Лицензия № Л-475-15 от 21.06.2016 г. за извършване на дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" 10 (десет) години  
449 „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД гр. Пловдив 4000, ул. „Христо Г. Данов“ № 37 №Л-476-15 от 18.08.2016 г. г. Лицензия № Л-476-15 от 18.08.2016 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ 10 (десет) години  
450 „И Ди Ес Интернешънъл Ес Ка“ СРО Словакия, гр. Братислава 831 02, ул. „Риажанска“ № 675/2 № Л-477-15 от 01.09.2016 г. Лицензия № Л-477-15 от 01.09.2016 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“ 10 (десет) години  
451 „КУМЕР“ ЕООД гр. София 1404, район „Триадица“, бул. „България“ № 109, ет. 17 №Л-478-15 от 01.09.2016 г. Лицензия Л-478-15 от 01.09.2016 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ 10 (десет) години  
452 „ТИНМАР СЪПЛАЙ“ ЕООД гр. София 1618, ул. „Бяло поле“ № 3, ет. 2, офис 4 №Л-479-15 от 15.09.2016 г. Лицензия № Л-479-15 от 15.09.2016 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ 10 (десет) години  
453 "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД гр. Раднево 6260, ул. "Георги Димитров" № 13 № Л-480-15 от 20.10.2016 г. Л-480-15 от 20.10.2016 г. за извършване на дейността "търговия с електрическа енергия" за срок от 10 (десет) години  
454

"Вис Електрик" ЕООД гр. Бургас 8000, ул. "Крайезерна" № 121

№ Л-481-15 от 16.12.2016 г.

Л-481-15 от 16.12.2016 г. за извършване на дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група"

10 (десет) години

Решение № Пр-Л-481от 12.08.2021 г. за прекратяване  лицензия № Л-481-15 от 16.12.2016 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на „ВИС Електрик“ ЕООД

455

"НОБ ЕЛЕКТРИК" ООД гр. София 1303, ул. "Борис Арсов" № 5, вх. "А", ап. 68

Енерджи Трейдинг Системс ООД

№ Л-482-15 от 16.12.2016 г.

Л-482-15 от 16.12.2016 г. за извършване на дейността "търговия с електрическа енергия"

10 (десет) години

456 „Коген Загоре" ЕООДобласт Стара Загора, община Опан, с. Ястребово 6056 Лицензия № Л-483-03 от  18.01.2017 г. Лицензия № Л-483-03 от  18.01.2017 г. за извършване на  дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ за срок от 15 (петнадесет)  години  
457 „ЕЛ БОНУС“ ЕООД гр. София, бул. „Янко Сакъзов“ № 30 Лицензия № Л-484-15 от 16.03.2017 г. Лицензия № Л-484-15 от 16.03.2017 г. за извършване на  дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ за срок от 10 (десет) години  
458 „Сайт Енерджи“  ООД гр. София 1504, бул. „Александър Дондуков“ № 115, вх. А, ап. 17 Лицензия № Л-485-15 от 16.03.2017 г Лицензия № Л-485-15 от 16.03.2017 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ за срок от 10 (десет) години  
459 „Интеренерго енерджи енжинийъринг“ ЛТД Република Словения, гр. Любляна 1000, Тиволска цеста № 48 Лицензия № Л-486-15 от 16.03.2017 г. Лицензия № Л-486-15 от 16.03.2017 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа  енергия“ за срок от 10 (десет) години  
460 „Балтик Енерджи Партнърс“  ОЮ Република Естония (Republic of Estonia), Pärnu mnt 141, Kesklinna district, Tallinn city, Harju county, 11314 Лицензия № Л-487-15 от 16.03.2017 г. Лицензия № Л-487-15 от 16.03.2017 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 (десет) години  
461 „ЕНЕРДЖИ ПАУЪР“ ООД гр. София 1113, ул. „Антон П. Чехов“ № 43 Лицензия № Л-488-15 от 12.04.2017 г. Лицензия № Л-488-15 от 12.04.2017 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ за срок от 10 (десет) години  
462 „Солвей Соди“ АД област Варна, община Девня, гр. Девня 9160, Промишлена зона Лицензия № Л-489-03 от 02.06.2017 г. Лицензия № Л-489-03 от 02.06.2017 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ за срок от 30 (тридесет) години  Решение № И1-Л-489/18.07.2018 г., с което се изменя лицензия № Л-489-03 от 02.06.2017 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, издадена на „Солвей Соди” АД, във връзка с въвеждане в експлоатация на енергиен парогенератор К 8        
463

„ТРЕН“ ЕООД гр. София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110

Лицензия № Л-490-15 от 13.07.2017 г.

Лицензия № Л-490-15 от 13.07.2017 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“

за срок от 10 (десет) години.        

Решение на КЕВР И1-Л-490/03.10.2019, с което  изменя лицензия № Л-490-15 от 13.07.2017 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на „Трен“ ЕООД, като допълва същата с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“

Решение № Пр-Л-490 от 25.09.2020 г., с което прекратява лицензия № Л-490-15 от 13.07.2017 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на „Трен“ ЕООД 

464 „Оптимакс Енерджи“ ГмбХ Федерална Република Германия, гр. Лайпциг 04109, ул. „Кете Колвиц“ № 1 Лицензия № Л-491-15 от 13.07.2017 г. Лицензия № Л-491-15 от 13.07.2017 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 (десет) години.          
465

„АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД гр. София 1000, пл. „Позитано“ № 2, ет. 7

„А29 Енергия България“ ЕООД, гр. София, бул. „Цар Освободител“ №14

 ЕИК 175055588

№ Л-492 от 05.09.2017  г.

 Лицензия № Л-492-15 от 05.09.2017 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

за срок от 10 (десет) години.           

466

  „Булвикс“ АД гр. Русе 7000, бул. „Тутракан“ № 100

 Решение № Л-493 от 05.10.2017  г.

 Лицензия № Л-493-15 от 05.10.2017 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

за срок от 10 (десет) години.        

Решение № Пр-Л-493 от 24.06.2020 г.  за прекратяване  на лицензия № Л-493-15 от 05.10.2017 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на „Булвикс“ АД

467

  „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД гр. София 1404, бул. „България“ № 109, Бизнес център Вертиго, офис 23

гр. София 100, ул. „Позитано“ № 2, Бизнес център Перформ, етаж 9

 Решение № Л-494 от 05.10.2017  г.

  Лицензия № Л-494-15 от 05.10.2017 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

за срок от 10 (десет) години.        

468 „Аресенерджи“ ЕООДгр. Варна 9000, ул. „Цар Симеон І“ № 25, ет. 3 № Л-495 от 31.10.2017 г. Лицензия № Л-495-15/31.10.2017 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ за срок от 10 (десет) години  
469 „ВИ. ЕНЕР. АД – Енергийни компании акционерно дружество“Гърция, община Атина/Атика п.к. 11527, бул. „Л. Месогион“ 2 – 4 № Л-496 от 07.12.2017 г. Лицензия № Л-496-15/07.12.2017 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ за срок от 10 (десет) години  
470 "Джи Пи Енерджи" ЕООДгр. София 1618, бул. „България“ № 110, бл. Б, ет. 7 „Терна Енерджи Трейдинг“ ЕООД № Л-497/31.01.2018 г.  Лицензия № Л-497-15 от 31.01.2018 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“  10 (десет) години  
471 "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД област Стара Загора, община Раднево, с. Ковачево 6265 № Л-498/31.01.2018 г.  Лицензия № Л-498-15 от 31.01.2018 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“  10 (десет) години  
472

"Хидроенерджи Трейд" ЕООДгр. София 1415, ул. "Околовръстен път" № 36, ет. 3

 № Л-499/29.03.2018 г.

Лицензия № Л-499-15 от 29.03.2018 г. за извършване на дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група"

 10 (десет) години

Решение № Пр-Л-499 от 20.03.2020 г.  за прекратяване на  лицензия № Л-499-15 от 29.03.2018 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“

473 "ТЕЦ Варна" ЕАД област Варна, община Белослав, с. Езерово 9168 № Л-500/14.06.2018 г. Лицензия № Л-500-15 от 14.06.2018 г. за извършване на дейността "търговия с електрическа енергия"  10 (десет) години  
474 „Стомана Индъстри“ АД гр. Перник 2300, ул. „В. Въстание“ № 1  № Л-501-15 /18.07.2018 г.  Лицензия № Л-501-15 от 18.07.2018 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“  10 (десет) години  
475

„Армако Енерджи“ ЕАД

гр. София 1680, бул. „България“ № 58, вх. 3, ет. 6, офис 23

гр. София 1616, район Витоша, ул. „Беловодски път“ № 10б

 № Л-502-15 /18.07.2018 г.

 Лицензия № Л-502-15 от 18.07.2018 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

 10 (десет) години

476   „Сток Енерджи“ ЕООД гр. Пещера 4550, ул. „Петър Раков“ № 39  № Л-503-15 /24.08.2018 г.  Лицензия № Л-503-15 от 24.08.2018 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“  10 (десет) години  
477   „В.И.П. Енерджи България“ ООД гр. София 1680, ул. „Пирински проход“ № 55, вх. „Б“, ет. 6, ателие 9  № Л-504-15/24.08.2018 г.  Лицензия № Л-504-15 от 24.08.2018 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“  10 (десет) години  
478

  „Езпада“ д.о.о. Република Хърватия, гр. Загреб, ул. „Града Ваковара“ № 284

 № Л-505-15 /24.08.2018 г.

 Лицензия № Л-505-15 от 24.08.2018 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“

 10 (десет) години

Решение на КЕВР Пр-Л-505/11.07.2019 г., с което  прекратява лицензия № Л-505-15 от 24.08.2018 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на „Езпада“ д.о.о, с персонален идентификационен номер 59169392843, със седалище и адрес на управление: Хърватия, гр. Загреб, ул. „Град Вуковар“ № 284

479 „EВН България Топлофикация“ ЕАД Република България, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив 4000, район Централен, ул. „Христо Г. Данов“ № 37 №Л-506-03/31.10.2018 г. Лицензия № Л-506-03 от 31.10.2018 г. Лицензия за извършване на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ за срок от  25 (двадесет и пет) години   
480 „Електроснабдяване България“ ЕООД гр. София 1000, ул. „Позитано“ № 34, ет. 2 №Л-507-15/20.11.2018 г. Лицензия № № Л-507-15 от 20.11.2018 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“   10 (десет) години  
481

„Алро“ СА, ч.ю.л., Република Румъния

Република Румъния, област Олт, община Слатина, ул. „Питещи“ № 116

№ Л-508 от 13.12.2018 г.

Лицензия № Л-508-15 от 13.12.2018 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“ 

10 (десет) години 

Решение № Пр-Л-508 от 18.06.2021 г. за прекратяване  на лицензия № Л-508-15 от 13.12.2018 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на „Алро“ СА, Румъния

482

„ИДИЕФ ТРЕЙДИНГ МАРКЕТС (АЙРЛЪНД) ЛИМИТИД“, ч.ю.л.
9 Клануилям Терас, Дъблин 2, Ирландия

„ИДИЕФ ТРЕЙДИНГ ЮРЪП ЛИМИТИД“, ч.ю.л.

№ Л-509 от 16.05.2019 г.

Лицензия № Л-509-15 от 16.05.2019 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“

10 (десет) години

483

„Свилоза“ АД
гр. Свищов 5250, Западна индустриална зона

№ Л-510 от 16.05.2019 г.

Лицензия № Л-510-15 от 16.05.2019 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

10 (десет) години

Решение № Пр-Л-510 от 26.07.2023 г., с което прекратява лицензия № Л-510-15 от 16.05.2019 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“.

484

„Хидро Пауър Ютилитис“ ЕООД

гр. София 1309, район „Илинден“, ул. „Кукуш“ № 1

№ Л-511 от 11.07.2019 г.

Лицензия  № Л-511-15 от 11.07.2019 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

10 (десет) години

485

„МФТ Енерджи А/С“
Кралство Дания,
гр. Орхус Център,
ул. „Маргретпладсен“ № 4, ет. 3

№ Л-512 от 19.09.2019 г.

Лицензия № Л-512 от 19.09.2019 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа  енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“

10 (десет) години

486

„Инфиниа“ ЕООД

гр. София 1113, район „Изгрев“, ул. „Антон П. Чехов“ № 45, офис 4

№ Л-513 от 19.09.2019 г.

Лицензия № Л-513 от 19.09.2019 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и на „координатор на комбинирана балансираща група“

10 (десет) години

487

„Енекод Грийн“ ЕАД

гр. София 1618, район „Витоша“, ул. „Вихрен“ № 10

№ Л-514 от 19.09.2019 г.

Лицензия № Л-514 от 19.09.2019 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и на „координатор на комбинирана балансираща група“

10 (десет) години

488

„Елпедисон Пауър Дженерейшън Ес. А“

Република Гърция, община Маруси 15125, ул. „Амарусиу-Чаландриу“ 18-20

 № Л-515 от 27.11.2019 г.

 

Лицензия № Л-515-15 от 27.11.19 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“ 

10 (десет) години

489

„Интелект енергийни и емисионни консултанти“ ЕООД

гр. София 1000, район Оборище, ул. „11-ти август“ № 17

№ Л-516 от 27.11.2019 г.

 

Лицензия № Л-516-15 от 27.11.2019 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ 

10 (десет) години

490

„Енско Трейдинг“ ЕООД

гр. Егкоми, Никозия, Република Кипър, ул. „Ерехтийо“ № 11

№ Л-517 от 27.11.2019 г. 

Лицензия № Л-517-15 от 27.11.2019 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“

10 (десет) години

491

„Елнова“ ЕАД

гр. София 1000, район Средец, ул. „Г.С.Раковски“ № 96, ет.1

№Л-518 от 06.02.2020 г.

Лицензия № Л-518 от 06.02.2020 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа  енергия“,  с  включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и на „координатор на комбинирана балансираща група“ 

10 (десет) години

492

„Айен Енергия“ Д.О.О.

Република Словения, гр. Любляна 1000, ул. „Землйемерска“ № 12

№   Л-519-15 от 20.03.2020 г.

Лицензия  №   Л-519-15 от 20.03.2020 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа  енергия“

10 (десет) години

493

„ЕМ ЕН АР ДЖИ Лимитид"

Република Кипър, гр. Никозия 1070, Арк. Макариу III, Тлайс Тауър, ет. 3, офис 301

№ Л-520 от 20.03.2020 г.

Лицензия № Л-520 от 20.03.2020 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа  енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“

10 (десет) години

494

„Енерго-Про Продажби“ АД

№ Л-521-15 от 08.05.2020 г.

Лицензия № Л-521-15 от 08.05.2020 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа  енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и на „координатор на комбинирана балансираща група“

10 (десет) години

495

„Номад енерджи къмпани“ ЕООД

гр. София, 1504 район Оборище, бул. „Янко Сакъзов“  № 48

№ Л-522-15 от 24.06.2020 г.

Лицензия № Л-522-15 от 24.06.2020 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа  енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и на „координатор на комбинирана балансираща група“

10 (десет) години

496

„Компания за енергетика и развитие“ ООД

гр. София 1504, район „Оборище“, ул. „Шипка” № 41А, ет. 1, ап. 13

№ Л-523-15 от 24.06.2020 г.

Лицензия № Л-523-15 от 24.06.2020 г. за извършване на дейността извършване на дейността „търговия с електрическа  енергия“

10 (десет) години

497

„Нис Петрол“ ЕООД гр. София-1407, район Лозенец, бул. „Никола Вапцаров“  № 51А, ет. 4

№Л-524-15 от 05.08.2020 г.

Лицензия № Л-524-15 от 05.08.2020 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права на „координатор на комбинирана балансираща група” и „координатор на стандартна балансираща група“

10 (десет) години

498

„Токи Пауър“ АД, гр. София - 1000, район Средец, бул. „Цар Освободител“ № 14

"КЕР ТОКИ ПАУЪР" АД

№ Л-525 от 25.09.2020 г.

Лицензия № Л-525-15 от 25.09.2020 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права на „координатор на комбинирана балансираща група” и „координатор на стандартна балансираща група“

10 (десет) години

499

„Енерджи Денмарк“ А/С  Кралство Дания, гр. Орхус Н 8200, ул. Хедеагер“ № 5

№ Л-526 от 25.09.2020 г.

Лицензия № Л-526-15 от 25.09.2020 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“

10 (десет) години

500

„Тракия МТ“ ЕООД
гр. Пловдив 4004, район „Южен“, ул. „Братя Бъкстон“ № 136

Л-527 от 19.11.2020 г.

Лицензия № Л-527-01 от 19.11.2020 г. за извършване на дейността „производство на електрическа енергия“ чрез енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 8,64 МWp“

20 (двадесет) години

Решение № И1-Л-527 от 31.01.2023 г., с което изменя лицензия № Л-527-01 от 19.11.2020 г. за извършване на дейността „производство на електрическа енергия“, като променя постояннотоковата мощност на енергийния обект „Фотоволтаична електрическа централа, намираща се в поземлен имот с идентификатор № 46663.52.590, м. „Добържана“, землище на гр. Малко Търново, област Бургас“ от 8,64 MWр на 9,24 MWр.

Решение на КЕВР № КР-1 от 04.05.2023 г., с което се прекратява лицензия № Л-527 от 19.11.2020 г.

501

„Данске Комодитис“ А/С
ул. „Веркместергаде“ 3,
8000 гр. Орхус C, Кралство Дания

Л-528 от 26.11.2020 г.

Лицензия № Л-528-15 от 26.11.2020 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“

10 (десет) години

502

„Ф Инвест“ ЕООД
гр. София 1000, ул. „Съборна“ № 14, ет. 4

Л-529 от 16.12.2020 г.

Лицензия № Л-529-15 от 16.12.2020 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“

10 (десет) години

503

„Енерджиса Юръп“ КФТ
Унгария, 2724 Уйлендел,
бул. „Хатар“ 12

Л-530 от 18.02.2021 г.

Лицензия № Л-530-15 от 18.02.2021 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“

10 (десет) години

504

„Ел Екс Корпорейшън“ АД
гр. София 1528, ул. „Подп. Йордан Тодоров“ № 4

Л-531 от 18.02.2021 г.

Издава, считано от 20.04.2021 г., на „Ел Екс Корпорейшън“ АД, лицензия № Л-531-15 от 18.02.2021 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

505

„Газов Хъб Балкан“ ЕАД
гр. София, п.к. 1756, р-н Студентски, ж.к. Дървеница, бул. „Св. Климент Охридски“, до бл. 19, Бизнес сграда „Кинтекс“

Л-532 от 25.03.2021 г.

Лицензия № Л-532-11 от 25.03.2021 г. за осъществяване на дейността „организиране на борсов пазар на природен газ”

35 (тридесет и пет) години

506

„Българска енергийна търговска платформа“ АД
гр. София, община Столична, район Лозенец, ж.к. Лозенец, бул. „Христо Смирненски“ № 25

Л-533 от 25.03.2021 г.

Лицензия № Л-533-11 от 25.03.2021 г. за осъществяване на дейността „организиране на борсов пазар на природен газ”

35 (тридесет и пет) години

507

„ТИБИЕЛ“ ЕООД
гр. Перник, п.к. 2300, пл. „Свети Иван Рилски“ № 1

Л-534 от 28.05.2021 г.

Лицензия № Л-534-15 от 28.05.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” 

10 (десет) години

508

„ДАК Енерджи“ ООД
гр. София 1784, бул. „Йерусалим“, бл. 54Б, ателие 15

Л-535 от 04.06.2021 г.

Лицензия № Л-535-15 от 04.06.2021 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“

10 (десет) години

509

„Енергийни иновативни технологии“ ЕООД
гр. София 1000, район „Лозенец“, ул. „Галичица“, № 38, ет.2, ап.4

Л-536 от 04.06.2021 г.

Лицензия № № Л-536-15 от 04.06.2021 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

10 (десет) години

510

„Електрични финанчни тим“ д.о.о. 1000 Любляна, Честа в Местни лог 88А

Л-537 от 18.06.2021 г.

Лицензия № Л-537-15 от 18.06.2021 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“

10 (десет) години

511

"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАД
гр. София, п.к. 1404, бул. „България“ № 109, Бизнес център Вертиго, офис 23

Л-538 от 25.06.2021 г.

Лицензия № Л-538-15 от 25.06.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

512

„БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД

Л-539 от 29.07.2021 г.

Лицензия № Л-539-15 от 29.07.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

513

„Енергико Трейдинг България“ ООД
гр. София, п.к. 1000, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 33

Л-540 от 29.07.2021 г.

Лицензия № Л-540-15 от 29.07.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

514

„ЗИВ” ЕООД

Л-541 от 05.08.2021 г.

Лицензия № Л-541-08 от 05.08.2021 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ на територията на община Балчик

Лицензия № Л-541-12 от 05.08.2021 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на територията на община Балчик 

35 (тридесет и пет) години

515

„Грей Стоун България“ ЕООД
гр. София 1407, бул. „Джеймс Баучер“ № 103, ет. 1, ап./оф. 3

Л-542от 12.08.2021 г.

Лицензия № Л-542-15 от 12.08.2021 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“

10 (десет) години

Решение № И1-Л-542 от 20.04.2023 г., с което изменя лицензия № Л-542-15 от 12.08.2021 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на „Грей Стоун България“ ООД, като допълва същата с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група и „координатор на комбинирана балансираща група

516

„РИАЛ СТЕЙТС“ ЕООД
Република България, област София, община Столична, гр. София, п. к. 1618, р-н Витоша, ул. „Околовръстен път“ № 3, ет. 7, ап. 73А

ЕИК 112633304

Л-543 от 19.08.2021 г.

Лицензия № Л-543-01 от 19.08.2021 г. за извършване на дейността „производство на електрическа енергия“

25 (двадесет и пет) години

Решение И1-Л-543 от 23.02.2023 г., с което изменя лицензия № Л-543-01 от 19.08.2021 г. за извършване на дейността „производство на електрическа енергия“, издадена на „Риал Стейтс“ ЕООД, като определя условия и срок за изграждане на разширение на „Фотоволтаична електрическа централа „Априлци“ с обща инсталирана мощност до 300 MW (AC мощност), както и срок за започване на лицензионната дейност чрез енергийния обект, така както е посочено в приложение № 1 към лицензията, приложение и неразделна част от това решение.

Решение И2-Л-543 от 13.10.2023 г., с което изменя лицензия № Л-543-01 от 19.08.2021 г. в частта на Приложение № 2 „Описание на обекта с неговите технически и технологични характеристики“ към лицензията, по отношение на поземлените имоти, върху които се изгражда енергийният обект – фотоволтаична електрическа централа „Априлци“ с инсталирана мощност 300 MW (АС мощност).

517

„Акспо България“ ЕАД
Гр.  София 1756, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс Сграда Б, ет. 8

Л-544 от 16.09.2021 г.

Лицензия  № Л-544-15 от 16.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

518

„Група Дружества Газ Римини“ С.п.А.
RIMINI (RN) VIA CHIABRERA, 34/D CAP 47924

Л-545 от 16.09.2021 г.

Лицензия  № Л-545-15 от 16.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” 

10 (десет) години

519

„Овергаз Инк.“ АД
гр. София, п.к. 1407, р-н Лозенец, ул. „Филип Кутев“, № 1

Л-546 от 16.09.2021 г.

Лицензия  № Л-546-15 от 16.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

520

„РВЕ Съплай енд Трейдинг” ГмбХ
Федерална Република Германия, гр. Есен, РВЕ Плац 6, 45141

Л-547 от 16.09.2021 г. 

Лицензия  № Л-547-15 от 16.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

521

„Булгаргаз“ ЕАД
гр. София, п.к. 1000, р-н Сердика, ул. „Петър Парчевич“ № 47

Л-548 от 16.09.2021 г.

Лицензия  № Л-548-15 от 16.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

522

„ЕНЕРГИКО“ ЕООД
гр. София, п.к. 1408, ул. „Ярослав Вешин“ бл. 16, вх. Д, ап. 52

Л-549 от 20.09.2021 г.

Лицензия  № Л-549-15 от 20.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

523

„Глобъл Коммерс-1“ ООД
гр. Пловдив, п.к. 4004, р-н Южен, ул. „Йоаким Груев“ № 15А

Л-550 от 20.09.2021 г.

Лицензия  № Л-550-15 от 20.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

524

„ДЕКСИА БЪЛГАРИЯ“ ООД
гр. Девня, п.к. 9160, област Варна, Индустриална зона, Административна сграда

Л-551 от 20.09.2021 г.

Лицензия  № Л-551-15 от 20.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

525

МЕТ Австрия Енерджи Трейд ГмбХ
Република Австрия, община Виена, Карл-Валдбрунер-Платц 1

Л-552 от 24.09.2021 г.

Лицензия  № Л-552-15 от 24.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

526

„Арес Трейдинг“ ЕООД
гр. Варна, п.к. 9000, област Варна, община Варна, Район Одесос, ул. „Цар Симеон I“ № 25, ет. 3

Л-553от 24.09.2021 г.

Лицензия  № Л-553-15 от 24.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

527

„ВИЕЕ България“ ЕООД
гр. София, п.к. 1618, район Витоша, ул. „Вихрен“ № 10, ет. 1

Л-554 от 24.09.2021 г.

Лицензия  № Л-554-15 от 24.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

528

„Свилоза“ АД
гр. Свищов, п.к. 5250, Западна Индустриална Зона, Административна сграда на „Свилоза“ АД

Л-555 от 24.09.2021 г.

Лицензия  № Л-555-15 от 24.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за срок от 10 (десет) години

25 (двадесет и пет) години

Решение № Пр-Л-555 от 18.08.2023  г., с което прекратява лицензия № Л-555-15 от 24.09.2021 г. за дейността „търговия с природен газ“, издадена на „Свилоза“ АД.

529

„ВИЕЕ Румъния“ СРЛ
Р Румъния,  гр. Букурещ, район I, ул. „Попа Саву” № 79-81, етаж 5

Л-556 от 24.09.2021 г.

Лицензия  № Л-556-15 от 24.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

530

„Газ Енерджи Файненс“ ЕООД
гр. София, п.к. 1616, район Витоша, кв. „Бояна“, ул. „Беловодски път“ № 15-17

Л-557 от 28.09.2021 г.

Лицензия  № Л-557-15 от 28.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

531

„ОМВ Петром“ СА
Р Румъния, гр. Букурещ, Сектор 1, ул. „Коралилор“ № 22

Л-558 от 28.09.2021 г.

Лицензия  № Л-558-15 от 28.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

532

„ОМВ България“ ООД
гр. София, п.к. 1766, р-н Витоша, ж.к. Малинова долина, ул. „Донка Ушлинова“ № 2, Гаритидж парк, офис сграда 4, ет. 1

Л-559 от 28.09.2021 г.

Лицензия  № Л-559-15 от 28.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

533

„Неохим“ АД
гр. Димитровград, п.к. 6403, ул. „Химкомбинатска“, Източна Индустриална зона

Л-560 от 28.09.2021 г.

Лицензия  № Л-560-15 от 28.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

534

„Топлофикация София“ ЕАД
гр. София, п.к. 1680, р-н Красно село, ул. „Ястребец“, № 23Б

Л-561 от 28.09.2021 г.

Лицензия  № Л-561-15 от 28.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

535

„ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД
област Ловеч, община Ябланица, с. Златна Панега, п.к. 5760, ул. „Шипка“ № 1

Л-562 от 29.09.2021 г.

Лицензия № Л-562-15 от 29.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

536

„Сиесайеф Енерджи“ ЕАД
гр. София, п.к. 1000, Община Столична, Район Средец, ул. „Славянска“ № 2

Л-563 от 29.09.2021 г.

Лицензия № Л-563-15 от 29.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

537

„Колмар НЛ“ ЕООД
Кралство Нидерландия,
Амстердам, ул. „Клод Дебюси“ 10, 1082 MD.

Л-564 от 29.09.2021 г.

Лицензия № Л-564-15 от 29.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

538

„Колмар България“ ЕООД
гр. София, п.к. 1000, бул. „Патриарх Евтимий“ № 66, вх. А, ап. 3

Л-565 от 29.09.2021 г.

Лицензия № Л-565-15 от 29.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

539

„ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД
гр. София, п.к. 1000, Област София (столица),Община Столична, Район Средец, бул. „Цар Освободител“ № 14, ет. 3

Л-566 от 29.09.2021 г.

Лицензия № Л-566-15 от 29.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

540

„ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А.
Р Гърция, „Марину Антипа“ № 92, п.к. 14121, община Хераклион, Атики

Л-567 от 30.09.2021 г.

Лицензия № Л-567-15 от 30.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

541

„Мост Енерджи Газ“ ООД
гр. София, Община Столична, Район Витоша, бул. „България“ № 118

Л-568 от 30.09.2021 г.

Лицензия № Л-568-15 от 30.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

542

„Микс газ Груп“ ООД
гр. София, п.к. 1616, област София (столица), община Столична, р-н Витоша, ул. „Секвоя“ № 1А

Л-569 от 30.09.2021 г.

Лицензия № Л-569-15 от 30.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

543

„АИК Енерджи Румъния“ С.Р.Л
Румъния, гр. Букурещ, сектор 1, шосе „Букурещ-Плоещ“ № 19-21, сграда Бъняса Бизнес Център, участък 2, етаж 7

Л-570 от 13.10.2021 г.

Лицензия  № Л-570-15 от 13.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

544

„ДХТ Интернешънъл“ С.А.
Люксембург, гр. Люксембург, ул. „Гийом Шнайдер“ № 6

Л-571 от 13.10.2021 г.

Лицензия  № Л-571-15 от 13. 10.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

545

„ЕНЖИ ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ РУМЪНИЯ“ СРЛ
Р Румъния, гр. Букурещ, сектор 4, бул. „Мъръшещ“ № 4-6, стая 110, ет. 1

Л-572 от 04.11.2021 г.

Лицензия  № Л-572-15 от 04.11.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

546

„ЕН-ДЖИ БРОКЕРС” ЕООД
гр. София, Община Столична, Район Оборище, ул. „Русалка“ № 4

Л-573 от 04.11.2021 г.

Лицензия  № Л-573-15 от 04. 11.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

547

„РВЕ Съплай енд Трейдинг“ ГмбХ
Федерална Република Германия, РВЕ Плац 6, 45141 Есен

Л-574 от 04.11.2021 г.

Лицензия  № Л-574-15 от 04. 11.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия”

10 (десет) години

548

„ОМВ Петром“ СА
Р Румъния, гр. Букурещ, Сектор 1, ул. „Коралилор“ № 22

Л-575 от 04.11.2021 г.

Лицензия  № Л-575-15 от 04. 11.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия”

10 (десет) години

549

„Ай Си Джи Би“ АД
гр. София, п.к. 1000,
р-н Оборище,
ул. „Веслец“ № 13, ет. 2

Л-576 от 04.11.2021 г.

Лицензия № Л-576-06 от 04. 11.2021 г. за осъществяване на дейността „пренос на природен газ“

35 (тридесет и пет) години

550

„НОРДИКА ОЙЛ“ ЕООД
гр. София, п.к. 1400, р-н Лозенец, ул. „Крум Попов“ № 59, вх. А, ап. 10

Л-577 от 11.11.2021 г.

Лицензия № Л-577-15 от 11.11.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

551

ЧЕЗ, а.с.
Прага 4, ул. „Духова“ № 2/1444, п.к. 14053

Л-578 от 11.11.2021 г.

Лицензия № Л-578-15 от 11.11.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

552

„АИК Енерджи Румъния“ СРЛ
Румъния, гр. Букурещ, Сектор 1, шосе „Букурещ-Плоещ“ № 19-21, Баняса Бизнес Център, Корпус 2, ет. 7

Л-579 от 11.11.2021 г.

Лицензия № Л-579-15 от 11.11.2021 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“

10 (десет) години

553

„Търговска компания на възобновяема енергия“ ООД
гр. Благоевград 2700, бул. „Димитър Солунски“ № 66

„Енерджи  Стайл“ ООД
Гр. Пловдив 4000
р-н Северен, бул./ул. Брезовско шосе №145

Л-580 от 11.11.2021 г.

Лицензия № Л-580-15 от 11.11.2021 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“

10 (десет) години

554

„БЛУ ЕНЕРЖИ“ АД
гр. София, п.к. 1463, област София, община Столична, р-н Триадица, пл. „България“ № 1, ет. 3

Л-581 от 25.11.2021 г.

Лицензия  № Л-581-15 от 25.11.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

555

„Грей Стоун България” ЕООД

гр. София, Община Столична, Район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер“ № 103, ет. 1, ап. оф. 3

Л-582 от 09.12.2021 г.

Лицензия  № Л-582-15 от 09.12.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

556

„БЕНТ ОЙЛ“ АД

гр. София, п.к. 1303, р-н Възраждане, ул. „Шар планина“ № 35, ет. 5

Л-583 от 09.12.2021 г.

Лицензия  № Л-583-15 от 09.12.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

557

„ПРОТОС ЕНЕРДЖИ“ ЕАД

област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, п.к. 4000, р-н Централен, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 1, ет. 3

Л-584 от 22.12.2021 г.

Лицензия  № Л-584-15 от 22.12.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

558

„ГЕН-И, търговия и продажба на електрическа енергия“ ООД

Р Словения, гр. Кършко, ул. „Върбина“ № 17

Л-585 от 22.12.2021 г.

Лицензия  № Л-585-15 от 22.12.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

559

„АЛИАНЗ EнерДжи БЪЛГАРИЯ“ ООД

гр. Бургас, п.к. 8000, област Бургас, община Бургас, ул. „Мара Гидик“ № 8, ет. 2

Л-586 от 22.12.2021 г.

Лицензия  № Л-586-15 от 22.12.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

560

„СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД

област Перник, община Перник, гр. Перник, п.к. 2300, ул. „Владайско въстание“ № 1

Л-587 от 22.12.2021 г.

Лицензия  № Л-587-15 от 22.12.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

561

„ЕОН България 1“ ЕООД

гр. София 1618, бул. „България“ № 106, ет. 4

Л-588 от 30.12.2021 г.

Лицензия  № Л-588-15 от 30.12.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

10 (десет) години

562

СЪСТЕЙНЪБЪЛ ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ НОРТ С.Р.Л.

Р Румъния, гр. Букурещ, сектор 1, ул. „Сириулуй“ № 20, сграда А, участък 2, етаж 1

Л-589 от 30.12.2021 г.

Лицензия  № Л-589-15 от 30.12.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

563

ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А.

Р Румъния, гр. Букурещ, сектор 4, бул. „Мъръшещ“ № 4-6.

Л-590 от 13.01.2022 г.

Лицензия № Л-590-15 от 13.01.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

564

„Калцит“ АД

област Пловдив, община Асеновград, гр. Асеновград-4230

Л-591 от 13.01.2022 г.

Лицензия № Л-591-01 от 13.01.2022 г. за дейността „производство на електрическа енергия“

25 (двадесет и пет) години, който започва да тече от датата на решението на КЕВР за разрешаване започване осъществяването на лицензионната дейност

Решение на КЕВР № КР-1 от 04.05.2023 г., с което се прекратява лицензия № Л-591 от 13.01.2022 г.

565

„Сонел 888“ ЕООД

гр. София 1000, ул. „Граф Игнатиев“ № 2, ет. 3, ап. 6

Л-592 от 13.01.2022 г.

Лицензия № Л-592-15 от 13.01.2022 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“

10 (десет) години

566

„Армако“ АД

Република България, област София, община Столична, гр. София, 1616, район „Витоша“, ул. „Беловодски път“ № 106

Л-593 от 27.01.2022 г.

Лицензия № Л-593-01 от 27.01.2022 г. за дейността „производство на електрическа енергия“

за срок от 25 (двадесет и пет) години, който срок започва да тече от датата на решението на Комисията за енергийно и водно регулиране за разрешаване започване осъществяването на лицензионната дейност

Решение на КЕВР № КР-1 от 04.05.2023 г., с което се прекратява лицензия № Л-593 от 27.01.2022 г.

567

„АОТ Енерджи Белгия“ СА
„Булевар дьо Франс“ № 7, п.к. 8, 1420 Брен Л`Альо, Белгия

Л-594 от 27.01.2022 г.

Лицензия № Л-594-15 от 27.01.2022 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“

10 (десет) години

Решение № Пр-Л-594 от 19.05.2023 г., с което прекратява лицензия № Л-594-15 от 27.01.2022 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на „АОТ Енерджи Белгия“ СА, с рег. № 0478.751.022, със седалище и адрес на управление: Белгия, 1420 Брен л’Альо, Булевар дьо Франс 7, п.к. 8.

568

„Микс Газ Груп“ ООД,

гр. София 1616, ул. „Секвоя“ № 1А

Л-595 от 27.01.2022 г.

Лицензия № Л-595-15 от 27.01.2022 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“

10 (десет) години

569

„Група Дружества Газ Римини“ СПА

Р Италия, 47924 Римини, ул. „Киабрера“ 34/Д

Л-596 от 27.01.2022 г.

Лицензия № Л-596-15 от 27.01.2022 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“

10 (десет) години

570

„Екос 17“ ООД

гр. София, п.к. 1510, област София (столица), община Столична, район Подуяне, ж. к. „Хаджи Димитър“, ул. „Резбарска“ № 24

Л-597 от 27.01.2022 г.

Лицензия № Л-597-15 от 27.01.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

571

Данске Комодитис А/С

Кралство Дания, гр. Орхус С, п.к. 8000, ул. „Веркместергаде“ № 3, 3

Л-598 от 08.02.2022 г.

Лицензия № Л-598-15 от 08.02.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

572

„ГЕН-И Атина Доставка на Електрическа енергия“ ЕООД

област Атика, община Амарусиу/Атика, гр. Маруси, ул. „Анапафсеос“ № 6

Л-599-15 от 08.02.2022 г.

Лицензия № Л-599-15 от 08.02.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

573

„Енерджи Съплай“ ЕООД
област София, община Столична, гр. София, п.к. 1000, р-н Средец, ул. „Граф Игнатиев“ № 2, ет. 3

Л-600 от 24.03.2022 г.

Лицензия № Л-600-15 от 24.03.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

574

„АОТ Енерджи Белгия“ СА
„Булевар дьо Франс“ 7, п.к. 8, 1420 Брен л'Альо, Кралство Белгия

Л-601 от 24.03.2022 г.

Лицензия № Л-601-15 от 24.03.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

Прекратена! Решение № Пр-Л-601 от 19.05.2023 г., с което прекратява лицензия № Л-601-15 от 24.03.2022 г. за дейността „търговия с природен газ“, издадена на „АОТ Енерджи Белгия“ СА, с номер 0478.751.022, вписано в Регистъра на дружествата на Кралство Белгия, със седалище и адрес на управление: „Булевард дьо Франс“ 7, п.к. 8, 1420 Брен л'Альо, Кралство Белгия.

575

„Енергико“ ЕООД
гр. София 1408, ул. „Ярослав Вешин“, бл. 16, вх. „Д“, ап. 52

Л-602 от 24.03.2022 г.

Лицензия № Л-602-15 от 24.03.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“

10 (десет) години

576

Инвесто Партнърс“ АД

гр. София 1000, област София, община Столична, район „Средец“,

бул. „Цар Освободител“ № 14

Л-603 от 14.04.2022 г.

Лицензия  № Л-603-01 от 14.04.2022 г. за дейността „производство на електрическа енергия“

25 (двадесет и пет) години

577

„Актаел“ ЕООД

гр. София 1202, ул. „Пордим“ № 2

Л-604 от 14.04.2022 г.

Лицензия  № Л-604-15 от 14.04.2022 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

10 (десет) години

578

„Галакси РЕ“ ЕООД

гр. Пловдив 4003, област Пловдив, община Пловдив, район „Северен“, бул. „Дунав“ № 5

Л-605 от 20.04.2022 г.

Лицензия № Л-605-01 от 20.04.2022 г. за дейността „производство на електрическа енергия“

25 (двадесет и пет) години

Решение № И1-Л-605 от 05.01.2023 г., с което определя условия и срок за изграждане, както и срок за започване на лицензионната дейност на нов енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа „Дълго поле“, Фаза 2 с обща инсталирана мощност 50 375,82 kWp, така както е посочено в лицензията

Решение № И2-Л-605 от 16.02.2023 г., с което определя условия и срок за изграждане, както и срок за започване на лицензионната дейност на нов енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа „Дълго поле“, Фаза 3 с обща инсталирана мощност 91 574,08 kWp, така както е посочено в лицензията

579

„ВиК Енерджи Груп“ ЕООД

 гр. София 1000, ул. „Париж“ № 11A

Л-606 от 02.06.2022 г.

Лицензия № Л-606-15 от 02.06.2022 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“

10 (десет) години

580

„Първо плинарско друщво“ ООД

Република Хърватия, гр. Вуковар,

Господарска зона № 13

Л-607 от 08.06.2022 г.

Лицензия № Л-607-15 от 08.06.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

581

„Витол Газ енд Пауър“ Б.В. Нидерландия гр. Ротердам, К.П. ван дер Манделелан 130, 3062 МВ, ПК 1546

Л-608 от 08.06.2022 г.

Лицензия № Л-608-15 от 08.06.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

582

„Актаел“ ЕООД

гр. София 1202, ул. „Пордим“ № 2

Л-609 от 28.06.2022 г.

Лицензия № Л-609-15 от 28.06.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

583

„Азомуреш“ С.А.

община Търгу Муреш, ул. „Георги Дожа“ № 300, окръг Муреш.

Л-610 от 28.06.2022 г.

Лицензия  № Л-610-15 от 28.06.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

584

„Фактор Енерджи България“ ООД

гр. София 1164, ул. „Добри Войников“ № 47, ет. 1, ап. 2

Л-611 от 28.06.2022 г.

Лицензия № Л-611-15 от 28.06.2022 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група

10 (десет) години

585

„Солар СВ“ ООД

гр. Павел Баня 6155, обл. Стара Загора, бул. „Освобождение“ № 3

Л-612 от 28.06.2022 г.

Лицензия № Л-612-15 от 28.06.2022 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“

10 (десет) години

586

„ЕТМТ Енержи“ д.о.о. за издаване

Република Словения, гр. Любляна 1000, ул. „Дунайска цеста“ № 136

Л-613 от 28.06.2022 г.

Лицензия № Л-613-15 от 28.06.2022 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“

10 (десет) години

587

„Юнит ЕНР“ ООД

гр. София 1404, ж.к. „Манастирски ливади“, бул. „България“ № 69, ет. 2, офис Подстанция

Л-614 от 28.06.2022 г.

Лицензия № Л-614-15 от 28.06.2022 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

10 (десет) години

588

„Телегаз“ ООД

област София, община Столична, гр. София, п.к. 1000, р-н Триадица, бул. „Арсеналски“ № 123, бл. 1А

Л-615 от 30.06.2022 г.

Лицензия № Л-615-15 от 30.06.2022 г. осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

589

„Митилинеос“ С.А.

гр. Маруси, ул. „Артемидос“ № 8, 15125

Л-616 от 30.06.2022 г.

Лицензия № Л-616-15 от 30.06.2022 г. осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

590

„Шел Енерджи Юръп“ Б.В. Нидерландия, „Карел ван Бaландтлаан“ (Carel van Bylandtlaan) № 30, 2596HR, Хага ('s-Gravenhage)

Л-617 от 20.07.2022 г.

Лицензия № Л-617-15 от 20.07.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” 

10 (десет) години

591

„Фактор Енерджи България“ ООД, гр. София 1164, Област София (столица), Община Столична, Район Лозенец, ул. „Добри Войников“ № 47, ет. 1, ап. 2

Л-618 от 20.07.2022 г.

Лицензия № Л-618-15 от 20.07.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” 

10 (десет) години

592

„Озбор Ентерпрайсис Лимитед“, ул. „Антуполеос“ № 28, Лакатамия, 2301, Никозия, Кипър

Л-619 от 20.07.2022 г.

Лицензия № Л-619-15 от 20.07.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” 

10 (десет) години

593

„Сенс Трейд“ СРЛ
Република Румъния, гр. Букурещ, сектор 3, ул. „Бурницей“ № 24, офис А76, ет. 1

Л-620-15 от 25.08.2022 г.

Лицензия № Л-620-15 от 25.08.2022 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“

10 (десет) години

594

„М-ГАЗ“ ЕООД
гр. Русе 7005, област Русе, община Русе, бул. „Липник“ № 123, бл. Бизнес Парк Русе, вх. сграда Б, ет. 6

Л-621 от 08.09.2022 г.

Лицензия № Л-621-15 от 08.09.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

595

„Евинг Дистрибюшън“ С.Р.Л
гр. Плоещ, ул. „Интраря Казърмий № 6, блок 155С, вход С, ет. 2, ап. 10, окръг Прахова

Л-622 от 08.09.2022 г.

Лицензия № Л-622-15 от 08.09.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

596

„Болкан Ютилитис“ АД
гр. София 1407, област София (столица), община Столична, Район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер“ № 103, ет. 1, ап. оф. 3

Л-623 от 15.09.2022 г.

Лицензия № Л-623-15 от 15.09.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

597

„ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД
Област Враца, Община Враца, гр. Враца, п.к. 3000, ул. „Иванка Ботева“ № 1

Л-624 от 15.09.2022 г.

Лицензия № Л-624-15 от 15.09.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

598

„Протергиа Енерджи“ С.А.
Република Гърция, община Амарусиу, обл. Атика, ул „Артемидос“ № 8

Л-625 от 21.09.2022 г.

Лицензия № Л-625-15 от 21.09.2022 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“

10 (десет) години

599

„Енергама“ АД
гр. София 1421, област София, община Столична, район Триадица, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 112, офис 3

Л-626 от 21.09.2022 г.

Лицензия № Л-626-15 от 21.09.2022 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

10 (десет) години

600

„НЕКА Електрик“ ЕООД
гр. Варна 9000, р-н Одесос, бул. „Иван Страцимир“ № 2

Л-627 от 21.09.2022 г.

Лицензия № Л-627-15 от 21.09.2022 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

10 (десет) години

601

„Топливо газ“ ЕООД
гр. София 1000, р-н Средец, ул. „Солунска“ № 2

Л-628 от 21.09.2022 г.

Лицензия № Л-628-15 от 21.09.2022 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

10 (десет) години

602

„Енергама“ АД
гр. София, район Лозенец, бул. „Димитър Хаджикоцев“ № 112, офис 3

Л-629 от 27.09.2022 г.

Лицензия № Л-629-15 от 27.09.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

603

„АКСЕ Енерджи Солюшънс“ ЕООД
гр. София 1324, ж.к. „Люлин“, ул. „Джавахарлал Неру“ № 28, Търговско-административен комплекс „Силвър“, ет. 2, ап. 64

Л-630 от 12.10.2022 г.

Лицензия № Л-630-15 от 12.10.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“

10 (десет) години

604

„Актив Енерджи Корпорейшън“ ЕООД
гр. София 1303, област София, община Столична, район Възраждане, бул. „Александър Стамболийски“ № 84-86, ет. 5, офис 27

Л-631 от 12.10.2022 г.

Лицензия № Л-631-15 от 12.10.2022 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

10 (десет) години

605

„Енерджи Кей Енд Джи“ ЕООД
гр. София 1000, ж.к. „Манастирски ливади“, ул. „Лъвски рид“ № 8, ет. 4, ап. 22

Л-632 от 12.10.2022 г.

Лицензия № Л-632-15 от 12.10.2022 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група

10 (десет) години

606

„СИГ Енерджи“ ООД
гр. Благоевград 2700, ул. „Рилски езера“ № 11

Л-633 от 12.10.2022 г.

Лицензия № Л-633-15 от 12.10.2022 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

607

„ЕОН България“ ЕООД
гр. София-1618, р-н Витоша, бул. „България“ № 106, вх. Г, ет. 4, ап. 7

Л-634 от 12.10.2022 г.

Лицензия № Л-634-15 от 12.10.2022 г. за извършване на дейността „производство на електрическа енергия“ чрез енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа „Воденичане“ с инсталирана променливотокова (АС ) мощност 15,0 МW (постояннотокова (DC) мощност 15,529 МWр)“

20 (двадесет) години

Решение на КЕВР № КР-1 от 04.05.2023 г., с което се прекратява лицензия № Л-634 от 12.10.2022 г.

608

„Енерговиа“ ЕООД
гр. София 1408, област София (столица), община Столична, район Триадица, ж. н. Иван Вазов, ул. „Бурел“ № 62А, вх. А, ет. 3, ап. 9

Л-635 от 31.10.2022 г.

Лицензия № Л-635-15 от 31.10.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

609

„Приста Ойл Холдинг“ ЕАД
гр. София 1407, Област София, Община Столична, район Лозенец, ул. „Златен рог“ № 20, ет. 5

Л-636 от 31.10.2022 г.

Лицензия № Л-636-15 от 31.10.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

610

„Биовет“ АД
Област Пазарджик, Община Пещера, гр. Пещера 4550, ул. „Петър Раков“ № 39

Л-637 от 31.10.2022 г.

Лицензия № Л-637-01 от 31.10.2022 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ чрез енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа „Биовет-Пещера“ с инсталирана постояннотокова (DC) мощност 17 213,84 kWр

25 (двадесет и пет) години

Решение №И1-Л-637 от 29.06.2023 г., с което изменя лицензия № Л-637-01 от 31.10.2022 г. за извършване на дейността „производство на електрическа енергия“, издадена на „Биовет“ АД по отношение на енергийния обект, като допълва лицензията с нов енергиен обект – „Фотоволтаична електрическа централа „Биовет-Разград“ с инсталирана постояннотокова мощност 49 191,84 kWр, находяща се в местност „Кору Дере“, землище на гр. Разград, област Разград.

611

„Коген Загоре“ ЕООД
област Стара Загора, община Опан, с. Ястрбово, п.к. 6056

Л-638 от 08.11.2022 г.

Лицензия № Л-638-15 от 08.11.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

612

„Сток енерджи“ ЕООД
гр. Пещера 4550, Област Пазарджик,
Община Пещера, ул. „Петър Раков“ № 39

Л-639 от 08.11.2022 г.

Лицензия № Л-639-15 от 08.11.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

613

А.Пе.Ем.Пе. Ханделсгезелшафт м.б.Х
Република Австрия,
Кройцгасе 14/2, 2551 Енцесфелт-Линдабрун

Л-640 от 08.11.2022 г.

Лицензия № Л-640-15 от 08.11.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

614

„МВМ Партнер Енергиакерешкеделми“ ЗРТ
Унгария, 1031 Будапеща, ул. „Сентрендеи“ 207-209

№ Л-641-15 от 10.11.2022 г.

Лицензия № Л-641-15 от 10.11.2022 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“

10 (десет) години

615

„Ямболен“ АД
гр. Ямбол-8600, ул. „Ямболен“ № 35

№ Л-642-01 от 17.11.2022 г.

Лицензия № Л-642-01 от 17.11.2022 г. за извършване на дейността „производство на електрическа енергия“ чрез енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа „Ямболен“ с инсталирана постояннотокова (DC) мощност 9,998 МWр и променливотокова (АС ) мощност 9,625 МW“

25 (двадесет и пет) години

Решение на КЕВР № КР-1 от 04.05.2023 г., с което се прекратява лицензия № Л-642-01 от 17.11.2022 г.

616

„Белозем Солар Парк 3“ ЕООД
гр. Пловдив-4003, р-н „Северен“, ул. „Братаница“ № 12

№ Л-643-01 от 17.11.2022 г.

Лицензия № Л-643-01 от 17.11.2022 г. за извършване на дейността „производство на електрическа енергия“ чрез енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа „Верила“ с инсталирана постояннотокова (DC) мощност 123,271 МWр и променливотокова (АС ) мощност 100,0 МW“

25 (двадесет и пет) години

617

Премиер Енерджи С.Р.Л
гр. Букурещ, Район 1, ул. „Василе Александри“ № 4, ул. „Константин Даниел“ № 11, сграда А, ет. 2

№ Л-644-01 от 17.11.2022 г.

Лицензия № Л-644-15 от 17.11.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

618

„Арч Трейд“ ЕООД
гр. София 1505, област София (столица), община Столична, бул. „Ситняково“ № 23, ет. 4, офис 423

№ Л-645-01 от 17.11.2022 г.

Лицензия № Л-645-15 от 17.11.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

619

„Про Нет Енерго“ ООД
гр. София, 1616, Област София, Община Столична, район Витоша, кв. Бояна, ул. „Маринковица“ № 2Б, ет. 2

Л-646 от 24.11.2022 г.

Лицензия № Л-646-15 от 24.11.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

620

„Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л.
гр. Букурещ, сектор 1, Шосе Букурещ-Плоещ № 19-21, Сграда Бизнес Център Баняса, офис 8.1, етаж 8

Л-647 от 24.11.2022 г.

Лицензия № Л-647-15 от 24.11.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

621

„Чиренгаз“ ЕООД
област София, община Столична, гр. София, п.к. 1309, р-н Възраждане, бул. „Александър Стамболийски“ № 130-132, сграда А, ет. 1, офис 1

Л-648 от 08.12.2022 г.

Лицензия № Л-648-15 от 08.12.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

622

„ПВ Пауър“ EООД
област Сливен, община Сливен, гр. Сливен-8800, ул. „Великокняжевска“ № 22

Л-649 от 15.12.2022 г.

Лицензия № Л-649-01 от 15.12.2022 г. за извършване на дейността „производство на електрическа енергия“

25 (двадесет и пет) години

623

„Карнобат Енерджи“ ЕООД
област Бургас, община Карнобат, гр. Карнобат-8400, ж.к. „Промишлена зона „Север“, ул. „Тринадесета“ № 15

ЕИК 206717480

Л-650 от 15.12.2022 г.

Лицензия № Л-650-01 от 15.12.2022 г. за извършване на дейността „производство на електрическа енергия“

25 (двадесет и пет) години

Решение И1-Л-650 от 26.10.2023 г., с което изменя лицензия № Л-650-01 от 15.12.2022 г. за дейността „производство на електрическа енергия“

624

„Би Джи Ес Трейд“ ЕООД
гр. София 1000, област София (столица), община Столична, район Възраждане, бул. „Христо Ботев“ № 48

Л-651 от 15.12.2022 г.

Лицензия № Л-651-15 от 15.12.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

625

„Нордика Ойл“ ЕООД
гр. София, ул. „Крум Попов“ № 59, вх. А, ап.10

Л-652 от 12.01.2023 г.

Лицензия № Л-652-15 от 12.01.2023 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

10 (десет) години

626

„Енерджи Дистрибюшън Сървисиз“ СЛР
Република Румъния, гр. Букурещ, сектор 2, ул. „Йон Майореску, № 34, тяло „С1“, ап. 1

Л-653 от 12.01.2023 г.

Лицензия № Л-653-15 от 12.01.2023 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“

10 (десет) години

627

„МЕТ Австрия Енерджи Трейд“ ГмбХ
Република Австрия, 1210 Виена, Карл Валдбрунер – плац 1

Л-654 от 12.01.2023 г.

Лицензия № Л-654-15 от 12.01.2023 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“

10 (десет) години

628

„Потентиа Трейд“ СРЛ
Република Румъния, гр. Букурещ, сектор 3, ул. „Бурницей“ № 24, офис А81, ет. 1

Л-655 от 12.01.2023 г.

Лицензия № Л-655-15 от 12.01.2023 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“

10 (десет) години

629

„Енерджи Трейдер“ ЕООД
гр. София, п. к. 1301, област София (столица), община Столична, район Възраждане, ж.к. „Зона Б-5“, ул. „Българска морава“ № 22

Л-656 от 13.01.2023 г.

Лицензия № Л-656-15 от 13.01.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

630

ЕРУ Юръп ГмбХ
Р Австрия, гр. Виена, п. к. 1060, ул. „Мариахилфер“ № 123, етаж 3

Л-657 от 13.01.2023 г.

Лицензия № Л-657-15 от 13.01.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

631

„Енемона Екогаз“ ООД
област Благоевград, община Симитли, с. Полето, п. к. 2751, ул. „Лъжови ливади“ № 1

Л-658 от 13.01.2023 г.

Лицензия № Л-658-15 от 13.01.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

632

„Сигма Инвест“ ЕООД
гр. Пловдив 4000, област Пловдив, община Пловдив, ул. „Капитан Райчо“ № 56, Търговски център Гранд, ет. 4, офис 5

Л-659 от 31.01.2023 г.

Лицензия № Л-659-15 от 31.01.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

633

„Д. Трейдинг“ д.о.о.
Република Хърватия, гр. Загреб, ул. „Роберта Франгеза – Михановича“ № 9

Л-660 от 31.01.2023 г.

Лицензия № Л-660-15 от 31.01.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

634

„Д.Трейдинг“ д.о.о.
Република Хърватия, гр. Загреб, ул. „Роберта Франгеза – Михановича“ № 9

Л-661 от 09.02.2023 г.

Лицензия № Л-661-15 от 09.02.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“

10 (десет) години

635

„Мотор Ойл Ренюъбъл Енерджи“ СА
Гърция, Община Амарусиу/Атика, ул. „Ироду Иттику“ № 12А

Л-662 от 09.02.2023 г.

Лицензия № Л-662-15 от 09.02.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“

10 (десет) години

636

„Метамодул Трейд“ ЕООД
област София, община Столична, гр. София, п.к. 1408, ж. к. Стрелбище, ул. „Мила родина“ № 36, ет. 2, ап. 2

Л-663 от 09.02.2023 г.

Лицензия № Л-663-15 от 09.02.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

10 (десет) години

637

„Мотор Ойл (Еллас) Рафинерии Коринт“ АД

Република Гърция

община Амарусиу/Атика, ул. „Ироду Аттику“ 12 А

№ Л-664 от 16.02.2023 г.

Лицензия № Л-664-15 от 16.02.2023 г. за извършване на дейността „търговия с природен газ“

10 (десет) години

638

„Енери Портфолио Оптимизейшън България“ ЕАД

гр. София-1000, ул. „Славянска“ № 5

№ Л-665 от 16.02.2023 г.

Лицензия № Л-665-15 от 16.02.2023 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ 

10 (десет) години

639

Метатрон Енерджи“ ООД

гр. София 1324, ж.к. „Люлин“, ул. „Джавахарлал Неру“ № 28, Търговско-административен комплекс „Силвър“, ет. 2, ап. 64

№ Л-666 от 16.02.2023 г.

Лицензия № Л-666-15 от 16.02.2023 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“  

10 (десет) години

640

„Гълъбово Солар БГ“ EООД

Република България, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив 4003, район Северен бул. „Дунав“ № 5

№ Л-667 от 16.02.2023 г.

Лицензия Л-667-01 от 16.02.2023 г. за извършване на дейността „производство на електрическа енергия“

25 (двадесет и пет) години

641

„Тракия МТ солар“ ЕООД
Република България, област София, община Столична, гр. София п. к. 1324, ж. к. „Люлин“, бул. „Сливница“ № 9

№ Л-668 от 23.02.2023 г.

Лицензия № Л-668-01 от 23.02.2023 г. за извършване на дейността „производство на електрическа енергия“, за срок от 25 (двадесет и пет) години, който срок започва да тече от датата на решението на КЕВР за разрешаване започване осъществяването на лицензионната дейност чрез енергиен обект – фотоволтаична електрическа централа „Уинслоу солар МТ“ с инсталирана мощност (АС мощност) 36 MW, която съдържа условията за изграждане на този обект, срок за започване на лицензионната дейност, както и специалните условия за осъществяване на дейността, приложение и неразделна част от това решение.

25 (двадесет и пет) години

642

„Си Солар енерджи“ ЕООД
Република България, област София (Столица), община Столична,
гр. София, п. к. 1164, р-н „Лозенец“, ул. „Галичица“ № 33Б, офис 2

№ Л-669 от 23.02.2023 г.

Лицензия № Л-669-01 от 23.02.2023 г. за извършване на дейността „производство на електрическа енергия“ за срок от 25 (двадесет и пет) години, който срок започва да тече от датата на решението на КЕВР за разрешаване започване осъществяването на лицензионната дейност чрез енергиен обект – фотоволтаична електрическа централа „Терасол“ с инсталирана мощност (АС мощност) 100,0 MW, която съдържа условията за изграждане на този обект, срок за започване на лицензионната дейност, както и специалните условия за осъществяване на дейността, приложение и неразделна част от това решение.

643

„Едисън“ С.П.А.
Република Италия, гр. Милано, провинция Милано, п.к. 20121, „Форо Буонапарте“ 31

№ Л-670 от 23.02.2023 г.

Лицензия № Л-670-15 от 23.02.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

644

„Спектро Енерджи“ ЕООД
Република България, област София, община Столична, гр. София, п.к. 1387, р-н Връбница, ж.к. Обеля, ул. „14-та“, бл. 4Б, вх. Б, ет. 4, ап. 23

№ Л-671 от 10.03.2023 г.

Лицензия № Л-671-15 от 10.03.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

645

„И ту Джи“ ООД
Република България, гр. София, Област София (столица), Община Столична, Район Красно село, бул. „Ген. Едуард И. Тотлебен“ № 71 – 73, ет. 1, ап. 1

№ Л-672 от 10.03.2023 г.

Лицензия № Л-672-15 от 10.03.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

646

„Болкан Ютилитис“ АД
гр. София 1407, бул. „Джеймс Баучер“ № 103, ет. 1, офис 3

№ Л-673 от 16.03.2023 г.

Лицензия № Л-673-15 от 16.03.2023 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

10 (десет) години

647

„Енерга Брасълс“ НВ
Кралство Белгия, 1800 Вилворде, ул. „Вилем“ (Ян Франс) № 200

№ Л-674 от 16.03.2023 г.

Лицензия № Л-674-15 от 16.03.2023 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

10 (десет) години

648

„Телегаз“ ООД
гр. София 1408, бул. „Витоша“ № 180

№ Л-675 от 16.03.2023 г.

Лицензия № Л-675-15 от 16.03.2023 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

10 (десет) години

649

Е.ОН Енерги Румъния С.А.
Р Румъния, окръг Муреш, община Търгу Муреш, бул. „Пандурилор“ № 42, етаж 2

№ Л-676 от 16.03.2023 г.

Лицензия № Л-676-15 от 16.03.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

650

Елпедисън С.А.
Р Гърция, гр. Маруси, п.к. 15125, ул. „Амарусиу-Чаландриу“ № 18-20, сграда Arcania, крило Б

№ Л-677 от 16.03.2023 г.

Лицензия № Л-677-15 от 16.03.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

651

ВИЕЕ Унгария Кфт. Р Унгария, гр. Будапеща, п.к. 1134, ул. „Ваци“ № 37, етаж 3

№ Л-678 от 30.03.2023 г.

Лицензия № Л-678-15 от 30.03.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

652

„Болкан Газ Лоджистикс“ ЕООД

гр. София 1000, Област София (столица), Община Столична, Район Триадица, ул. „Уилям Гладстон“ № 31, ет. 1.

№ Л-679 от 30.03.2023 г.

Лицензия № Л-679-15 от 30.03.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

653

„Пъблик Пауър Корпорейшън“ СА
Р Гърция, гр. Атина, ул. „Халкокондили“ № 30, ПК 10432

№ Л-680 от 20.04.2023 г.

Лицензия № Л-680-15 от 20.04.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“

10 (десет) години

654

„Респект Енерджи“ СА
Полша, гр. Варшава 01-793, ул. „Людвика Ридигера“ № 8

№ Л-681 от 20.04.2023 г.

Лицензия № Л-681-15 от 20.04.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

10 (десет) години

655

СОКАР Трейдинг Газ енд Пауър САРЛ Р
ул. „Рю Матиас Хард“ № 8-10, Люксембург, пощенски код 1717

№ Л-682 от 11.05.2023 г.

Лицензия № Л-682-15 от 11.05.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

656

„КЦМ“ АД
гр. Пловдив 4009, област Пловдив, община Пловдив, район „Южен“, ул. „Асеновградско шосе“

№ Л-683 от 11.05.2023 г.

Лицензия № Л-683-15 от 11.05.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

10 (десет) години

657

„Тинмар Съплай“ ЕООД
гр. София, п.к. 1404, район Триадица, ж. к. Стрелбище, ул. „Твърдишки проход“ № 23, ет. 7, ап. 26

№ Л-684 от 11.05.2023 г.

Лицензия № Л-684-15 от 11.05.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

10 (десет) години

658

Тинмар Енерджи С.А.
Букурещки сектор 1, Калеа Флореаска № 246С, стая 10, ет. 17

№ Л-685 от 11.05.2023 г.

Лицензия № Л-685-15 от 11.05.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

10 (десет) години

659

„Енерга Брасълс“ НВ
Кралство Белгия, 1800, гр. Вилворде, ул. „Вилемстраат“ (Ян Франс) № 200

№ Л-686 от 19.05.2023 г.

Лицензия № Л-686-15 от 19.05.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

10 (десет) години

660

„Аратиден“ ЕООД
Република България, област София (Столица), община Столична, гр. София, п. к. 1407, р-н „Лозенец“, ул. „Никола Й. Вапцаров“ № 35, Бизнес център „Лозенец“, ет. 7

№ Л-687 от 07.06.2023 г.

Л-687-01 от 07.06.2023 г. за извършване на дейността „производство на електрическа енергия“, който срок започва да тече от датата на решението на КЕВР за разрешаване започване осъществяването на лицензионната дейност чрез енергиен обект – фотоволтаична електрическа централа „Аратиден“ с инсталирана мощност (АС мощност) 100,0 MW, която съдържа условията за изграждане на този обект, срок за започване на лицензионната дейност, както и специалните условия за осъществяване на дейността, приложение и неразделна част от това решение.

25 (двадесет и пет) години

661

„НЕКСТЪН ЕНЕРДЖИ“ ЕАД
гр. София, ПК 1220, район Надежда, бул. „Рожен“ № 20 „3“

№ Л-688 от 15.06.2023 г.

Лицензия № Л-688-15 от 15.06.2023 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

10 (десет) години

662

„КПГ Инвест“ ООД
област Варна, община Варна, гр. Варна, п.к. 9000, р-н Приморски, ул. „Райно Попович“ № 8, ет. 2, ап. 4

№ Л-689 от 29.06.2023 г.

Лицензия № Л-689-15 от 29.06.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

663

„Енергия Газ“ ЕАД
гр. София 1421, Област София (столица), Община Столична, район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ № 26, вх. А, ет. 1

№ Л-690 от 29.06.2023 г.

Лицензия № Л-690-15 от 29.06.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

664

„Спектро Енерджи“ ЕООД
гр. София 1387, област София, община Столична, район „Връбница“, ж.к. Обеля, ул. „14- та“, бл. 4Б, вх. Б, ет. 4, ап. 23

№ Л-691 от 29.06.2023 г.

Лицензия № Л-691-15 от 29.06.2023 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“

10 (десет) години

665

„ЕМИ” ООД
Област Бургас, Община Бургас, гр. Бургас, п.к. 8000, ул. „Адам Мицкевич“ № 1, вх. Б, ет. 3, ап. 7

№ Л-692 от 29.06.2023 г.

Лицензия № Л-692-08 от 29.06.2023 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ на територията на община Средец

35 (тридесет и пет) години

666

„Фотоволтаична централа – Ловеч“ ЕООД
Р България, област Ловеч, община Ловеч, гр. Ловеч, п. к. 5500, бул. „Мизия“ № 1

№ Л-693 от 07.07.2023 г.

Лицензия № Л-693-01 от 07.07.2023 г. за извършване на дейността „производство на електрическа енергия“

25 (двадесет и пет) години

667

„Кронос - Биотоп“ EООД
Р България, област Ямбол, община Ямбол, гр. Ямбол, ул. „Иван Вазов“ № 8

№ Л-694 от 07.07.2023 г.

Лицензия № Л-694-01 от 07.07.2023 г. за осъществяване на дейността „производство на електрическа енергия“

25 (двадесет и пет) години

668

„Балкан“ АД
Р България, област Ловеч, община Ловеч, гр. Ловеч, бул. „Мизия“ № 1

№ Л-695 от 07.07.2023 г.

Лицензия № Л-695-7A от 07.07.2023 г. за осъществяване на дейността „разпределение на електрическа енергия в затворена разпределителна мрежа“ с включени права и задължения на „координатор на балансираща група“ на територията, обособена въз основа на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на Северна индустриална зона, гр. Ловеч

35 (тридесет и пет) години

669

„Аралис“ ООД
гр. София 1463, област София, община Столична, район р-н Триадица, ул. „Порто Лагос“ № 7-9, офис 4

№ Л-696 от 26.07.2023 г.

Лицензия № Л-696-15 от 26.07.2023 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“

10 (десет) години 

670

„Състейнабъл Енерджи Съплай“ ООД
гр. София, район „Оборище“, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 33

№ Л-697 от 26.07.2023 г.

Лицензия № Л-697-15 от 26.07.2023 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“

10 (десет) години

671

„Грийнс“ ООД
Р. България, област Пловдив, община Първомай, гр. Първомай, п.к. 4270, ул. „Перуника“ № 27

№ Л-698 от 26.07.2023 г.

Лицензия № Л-698-01 от 26.07.2023 г. за извършване на дейността „производство на електрическа енергия“

25 (двадесет и пет) години, който срок започва да тече от датата на решението на КЕВР за разрешаване започване осъществяването на лицензионната дейност чрез енергиен обект с обща инсталирана мощност 30 MW

672

„Синергон Енерджи” ООД
гр. София 1000, Област София (столица), Община Столична, Район „Средец“, ул. „Солунска“ № 2

№ Л-699 от 26.07.2023 г.

Лицензия № Л-699-15 от 26.07.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

673

Меркурия Енерджи Трейдинг Б.В.
ул. „Веена“ № 335, 3013 AL, Ротердам, Нидерландия

№ Л-700-15 от 10.08.2023 г.

Лицензия № Л-700-15 от 10.08.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

674

„Дюферко Хелас“ СА
Република Гърция, гр. Атина – 10559, ул. „Софоклеус“ № 7-9

№ Л-701-15 от 10.08.2023 г.

Лицензия № Л-701-15 от 10.08.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“

10 (десет) години

675

„КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД
Р България, област София, община Столична, гр. София, район „Оборище“, бул. „Ситняково“ № 48, ет. 9

№ Л-702-15 от 10.08.2023 г.

Лицензия № № Л-702-15 от 10.08.2023 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“

10 (десет) години

676

„Си Ен Джи Системс“ ЕООД
област Благоевград, община Сандански, гр. Сандански, п.к. 2800, ул. „Борис Сарафов“ № 26, ап. 3

№ Л-703 от 18.08.2023 г.

Лицензия № Л-703-15 от 18.08.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

677

„Ценово Солар Плант“ ЕООД
Р. България, област София, община Столична, гр. София, п.к. 1000, район „Средец“, ул. „Славянска“ № 5, ет. 7

№ Л-704 от 24.08.2023 г.

Лицензия № Л-704-01 от 24.08.2023 г. за извършване на дейността „производство на електрическа енергия“

25 (двадесет и пет) години

678

Нова Пауър & Газ С.Р.Л.
Република Румъния
община Клуж-Напока, ул. „Каля Турзий“ № 217, окръг Клуж

№ Л-705 от 30.08.2023 г.

Лицензия № Л-705-15 от 30.08.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

679

„Промитеас Газ“ С.М.С.А.
Република Гърция
община Амарусио, Атика, и адрес на управление: бул. „Кифисиас“ № 209, 15124, Атина, Гърция

№ Л-706 от 30.08.2023 г.

Лицензия № Л-706-15 от 30.08.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

680

„ЕР ДЖИ ГАЗ“ ЕООД
област Плевен, община Плевен, гр. Плевен – 5800, Рафинерия Плама

№ Л-707 от 30.08.2023 г.

Лицензия № Л-707-15 от 30.08.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

681

„Екогаз Инженеринг“ ЕООД
Р България, област Бургас, община Бургас, гр. Бургас, ул. „Вая“ № 2

№ Л-708 от 05.09.2023 г.

Лицензия № Л-708-15 от 05.09.2023 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“

10 (десет) години

682

„ТЕЦЕКО ГАЗ“ АД
гр. Свищов 5253, област Велико Търново, община Свищов, Западна Индустриална зона, площадка на „Свилоза“

№ Л-709 от 05.09.2023 г.

Лицензия № Л-709-15 от 30.08.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

683

„Екогаз Инженеринг“ ЕООД
област Бургас, община Бургас, гр. Бургас, п.к. 8000, ул. „Вая“ № 2

№ Л-710 от 13.09.2023 г.

Лицензия № Л-710-15 от 30.08.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

684

„Ен-Джи Брокерс“ ЕООД
Р България, област София, община Столична, гр. София, район Триадица, площад „България“ № 1, ет. 15, апартамент: офис 2

№ Л-711 от 13.09.2023 г.

Лицензия № Л-711-15 от 30.08.2023 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

10 (десет) години

685

„АОТ Енерджи Недерландс“ Б.В.
Кралство Нидерландия, Зюд-Холандлан № 7, 2596, АЛ-Гравенхаг, Хага

№ Л-712 от 13.10.2023 г.

Лицензия № Л-712-15 от 13.10.2023 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“

10 (десет) години

686

Меркурия Енерджи Трейдинг Б.В
Кралство Нидерландия, гр. Ротердам, ул. „Веена“ № 335, 3013 AL

№ Л-713 от 13.10.2023 г.

Лицензия № Л-713-15 от 13.10.2023 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“

10 (десет) години

687

МВМ СиИЕнерджи Зарткьорюен Мюкьодьо Таршашаг
гр. Будапеща 1138, бул. „Ваци“ 144-150

№ Л-714 от 13.10.2023 г.

Лицензия № Л-714-15 от 13.10.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

688

АОТ Енерджи Недерландс Б.В.
Кралство Нидерландия, Зюд-Холандлан № 7, 2596, АЛ-Гравенхаг, Хага

№ Л-715 от 13.10.2023 г.

Лицензия № Л-715-15 от 13.10.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

689

„ЕЛИТ-94“ ЕООД
област Велико Търново, община Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица – 5100, ул. „Иван Момчилов“ № 5

ЕИК 104583277

№ Л-716 от 20.10.2023 г.

Лицензия № Л-716-15 от 20.10.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

690

„Нафтогаз Словакия“ с.р.о.
Братислава – район Старе Место, Славичие удолие 106, п.к. 811 02

с идентификационен № 54609020

№ Л-717 от 26.10.2023 г.

Лицензия № Л-717-15 от 26.10.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

5 (пет) години

691

„ГЕТ Енерджи Трейдинг“ СРЛ
гр. Букурещ, 3-ти квартал, бул. „Буребиста“ № 4, бл. Д13, вх. 3, ет. 4, ап. 84

№ Л-718 от 26.10.2023 г.

Лицензия № Л-718-15 от 26.10.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

10 (десет) години

692

„Енергоком газ & пауър“ С.Р.Л.

Румъния, гр. Отопени, ул. „Интрая

48199812

№ Л-719 от 10.11.2023 г.

Лицензия № Л-719-15 от 10.11.2023 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“

10 (десет) години