Информация

Регистър на договори за възлагане извършването на В и К услуги, съгласно чл. 6 ал.1 т.8 от ЗРВКУ
Съгласно чл.6 ал.1 т.7 от ЗРВКУ: Комисията осъществява предоставените й с този закон правомощия по повод концесионни и други договори
Съгласно чл.5 ал.3 от Наредба №4/2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребители и за ползване на В и К системи: Когато една В или К система се използва за предоставяне на услуги В и К в различни обособени територии, операторите уреждат отношенията си с договор съгласуван с асоциациите по В и К и КЕВР
Решение на Комисията Относно:
Решение по т. 2 от Протокол № 163/27.08.2007 г. Становище по проект на Второ допълнително споразумение към Договор за концесия във връзка с доставката на водоснабдителни и канализационни услуги за Столична община, подписан между Столична община и "Софийска вода" АД на 23.12.1999 г.
Решение № ПП-03/04.07.2011 г.  Отказ за образуване на административно производство за съгласуване на проект на договор за съвместна експлоатация на водоснабдителната и канализационната мрежа на к.к. Златни пясъци, между "В и К - Златни пясъци" ООД и "В и К - Варна" ООД, поради недопустимост.
Решение по т. 8 от Протокол № 46/01.04.2013 г. Становище по проект на договор за предоставяне на общинска концесия "Управление в обществен интерес и на риск на Концесионера на дейностите по предоставяне на В и К услуги на територията на Община Белово".
Решение по т. 14 от Протокол № 69/27.05.2013 г.  Становище по проект на договор за безвъзмездно предоставяне на правото на ползване на ПСОВ гр. Хисаря на "В и К" ООД, гр. Пловдив срещу безвъзмездно стопанисване, поддържане и експлоатиране на обекта.
Решение по т. 10 от Протокол № 23/10.02.2014 г.  Становище по проект на договор за предоставяне на  "В и К“ ООД, гр. Монтана на безвъзмездно право на ползване, стопанисване, поддържане и експлоатация на обект: „ГПСОВ - гр. Вършец“.
Решение по т. 2 от Протокол № 35/10.03.2014 г.  Становище по проект на договор за за търговска продажба на вода между „В и К“ ООД – Габрово и „Бяла“ ЕООД – Севлиево.
Решение по т.2 от Протокол № 170/15.12.2014 г. Становище на ДКЕВР по проект на Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между В и К операторите и съответната Асоциация по В и К 
Решение по т. 3 от Протокол №165/28.07.2016 г. Становище на КЕВР по проект на Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между Общински съвет - Севлиево и „Бяла“ ЕООД, гр. Севлиево