Информация

     

Регистър на договори за възлагане извършването на В и К услуги, съгласно чл. 6 ал.1 т.8 от Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги (ЗРВКУ)

Съгласно чл.6 ал.1 т.7 от ЗРВКУ: Комисията осъществява предоставените й с този закон правомощия по повод концесионни и други договори.

Съгласно чл.6 ал.1 т.7 от ЗРВКУ: Комисията води регистър на договорите за възлагане извършването на ВиК услуги.

Съгласно чл. 21, ал. 3 от ЗРВКУ: Комисията извършва предварителен контрол, като при подготовката на концесионните и на другите видове договори за управление на ВиК системите дава становище за съответствието им с този закон и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Съгласно чл.5 ал.3 от Наредба №4/2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребители и за ползване на ВиК системи: Когато една ВилиК система се използва за предоставяне на услуги ВиК в различни обособени територии, операторите уреждат отношенията си с договор съгласуван с асоциациите по ВиК и КЕВР.

Решение на Комисията Относно:
Решение по т. 2 от Протокол № 163/27.08.2007 г. Становище по проект на Второ допълнително споразумение към Договор за концесия във връзка с доставката на водоснабдителни и канализационни услуги за Столична община, подписан между Столична община и "Софийска вода" АД на 23.12.1999 г.
Решение № ПП-03 от 04.07.2011 г.  Отказ за образуване на административно производство за съгласуване на проект на договор за съвместна експлоатация на водоснабдителната и канализационната мрежа на к.к. Златни пясъци, между "В и К - Златни пясъци" ООД и "В и К - Варна" ООД, поради недопустимост.
Решение по т. 8 от Протокол № 46/01.04.2013 г. Становище по проект на договор за предоставяне на общинска концесия "Управление в обществен интерес и на риск на Концесионера на дейностите по предоставяне на В и К услуги на територията на Община Белово".
Решение по т. 14 от Протокол № 69/27.05.2013 г.  Становище по проект на договор за безвъзмездно предоставяне на правото на ползване на ПСОВ гр. Хисаря на "В и К" ООД, гр. Пловдив срещу безвъзмездно стопанисване, поддържане и експлоатиране на обекта.
Решение по т. 10 от Протокол № 23/10.02.2014 г.  Становище по проект на договор за предоставяне на  "В и К“ ООД, гр. Монтана на безвъзмездно право на ползване, стопанисване, поддържане и експлоатация на обект: „ГПСОВ - гр. Вършец“.
Решение по т. 2 от Протокол № 35/10.03.2014 г.  Становище по проект на договор за за търговска продажба на вода между „В и К“ ООД – Габрово и „Бяла“ ЕООД – Севлиево.
Решение по т.2 от Протокол № 170/15.12.2014 г. Становище на ДКЕВР по проект на Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между В и К операторите и съответната Асоциация по В и К 
Решение по т. 3 от Протокол №165/28.07.2016 г. Становище на КЕВР по проект на Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между Общински съвет - Севлиево и „Бяла“ ЕООД, гр. Севлиево
Решение по т. 3 от Протокол №276/15.12.2017 г. Становище на КЕВР по проект на Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, със страни община Брацигово и „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово. 
Решение по т.1 от Протокол №35 от 27.02.2018 г. Становище на КЕВР по проект на Трето допълнително споразумение към Договор за концесия за водоснабдителни и канализационни услуги на територията на Столична община
Решение по т.1 от Протокол №151 от 30.08.2018 г. Становище на КЕВР по проект на Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между община Кресна и „ВиК-Кресна“ ЕООД, гр. Кресна
Решение по т. 2 от Протокол № 88 от 17.05.2021 г. Становище на КЕВР по проект на Договор между „Увекс“ ЕООД, гр. Сандански и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград за доставяне на вода
Решение по т. 1 от Протокол № 121 от 18.06.2021 г. Становище на КЕВР по проект на Договор между „В И К“ АД, гр. Ловеч и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен за доставяне на вода
Решение по т. 2 от Протокол № 121 от 18.06.2021 г. Становище на КЕВР по проект на Договор между „В И К“ АД, гр. Ловеч и „ВиК-Стенето“ ЕООД, гр. Троян за доставяне на вода
Решение по т. 3 от Протокол № 121 от 18.06.2021 г. Становище на КЕВР по проект на Договор между „ВиК“ ООД, гр. Габрово и „В И К“ АД, гр. Ловеч за доставяне на вода
Решение по т. 4 от Протокол № 121 от 18.06.2021 г. Становище на КЕВР по проект на Договор между „ВиК-Стенето“ ЕООД, гр. Троян и 
„В И К“ АД, гр. Ловеч за доставяне на вода
Решение по т. 1 от Протокол № 134 от 08.07.2021 г. Становище на КЕВР по проект на Договор между „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик и „Водоснабдяване, канализация и строителство“ ЕООД, гр. Пещера за доставяне на вода
Решение по т. 2 от Протокол № 134 от 08.07.2021 г. Становище на КЕВР по проект на Договор между „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново и „ВиК“ ООД, гр. Габрово за доставяне на вода
Решение по т. 1 от Протокол № 158 от 05.08.2021 г. Становище на КЕВР по проект на Договор между „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас и „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД за доставяне на вода
Решение по т. 9 от Протокол № 166 от 19.08.2021 г. Становище на КЕВР по проект на Договор между „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД и „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за доставяне на вода
Решение по т. 11 от Протокол № 239 от 26.10.2021 г. Становище на КЕВР по проект на Договор между „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София за доставяне на вода
Решение по т. 12 от Протокол № 239 от 26.10.2021 г. Становище на КЕВР по проект на Договор между „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана и „Водоснабдяване и канализация - Берковица“ ЕООД за доставяне на вода
Решение по т. 13 от Протокол № 239 от 26.10.2021 г. Становище на КЕВР по проект на Договор между „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана за доставяне на вода
Решение по т. 1 от Протокол № 10 от 09.01.2023 г. Становище на КЕВР по проект на Четвърто допълнително споразумение към Договор за концесия за предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на територията на Столична община