Информация

Регистър на договори за възлагане извършването на ВиК услуги, съгласно чл. 6 ал.1 т.8 от Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги (ЗРВКУ), обн. ДВ, бр. 18 от 25.02.2005 г.

Съгласно чл. 6, ал. 1,  т. 7 от ЗРВКУ : Комисията осъществява предоставените й с този закон правомощия по повод концесионни и други договори.

Съгласно чл. 6, ал. 1, т. 8 от ЗРВКУ: Комисията води регистър на договорите за възлагане извършването на В и К услуги.

Съгласно чл. 21, ал. 3 от ЗРВКУ: Комисията извършва предварителен контрол, като при подготовката на концесионните и на другите видове договори за управление на ВиК системите дава становище за съответствието им с този закон и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.            

Съгласно чл. 5 ал. 3 от Наредба №4/2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребители и за ползване на В и К системи : Когато една В или К система се използва за предоставяне на услуги ВиК в различни обособени територии, операторите уреждат отношенията си с договор съгласуван с асоциациите по ВиК и КЕВР.

 

Страни

Предмет

Дата на сключване

Срок

Решение на Комисията

Относно

21

Столична община и „Софийска вода“ АД

Доставката на водоснабдителни и канализационни услуги за Столична община

14.09.2023 г.

до 2034 г.

Решение по т. 1 от Протокол № 10 от 09.01.2023 г.

Становище на КЕВР по проект на Четвърто допълнително споразумение към Договор за концесия за предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на територията на Столична община

20

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана

Осигуряване на воден ресурс, необходим от страните за предоставяне на водоснабдителни услуги на потребителите от обслужваните от тях обособени територии

27.05.2021 г.

за срока на действие на договорите на всяка от страните със съответната АВиК

Решение по т. 13 от Протокол № 239 от 26.10.2021 г.

Становище на КЕВР по проект на Договор между „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана за доставяне на вода

19

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София

Възмездно осигуряване на воден ресурс, необходим на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София за предоставяне на водоснабдителни услуги на потребителите от с. Габровница, об. Своге, Софийска област

01.02.2021 г.

за срока на действие на договорите на всяка от страните със съответната АВиК

Решение по т. 11 от Протокол № 239 от 26.10.2021 г.

Становище на КЕВР по проект на Договор между „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София за доставяне на вода

18

„Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД и „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас

Възмездно доставяне на водни количества, качествено и в срок с цел водоснабдяване на потребителите на територията на гр. Обзор

17.11.2021 г.

за срока на действие на договорите на всяка от страните със съответната АВиК

Решение по т. 9 от Протокол № 166 от 19.08.2021 г.

Становище на КЕВР по проект на Договор между „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД и „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за доставяне на вода

17

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас и „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД

Възмездно доставяне на водни количества, качествено, и в срок

17.11.2021 г.

за срока на действие на договорите на всяка от страните със съответната АВиК

Решение по т. 1 от Протокол № 158 от 05.08.2021 г.

Становище на КЕВР по проект на Договор между „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас и „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД за доставяне на вода

16

„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново и „ВиК“ ООД, гр. Габрово

Възмездно доставяне на водни количества, качествено, и в срок

25.02.2022 г.

/ в сила от 01.01.2022 г./

до 2030 г.

Решение по т. 2 от Протокол № 134 от 08.07.2021 г.

Становище на КЕВР по проект на Договор между „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново и „ВиК“ ООД, гр. Габрово за доставяне на вода

15

„Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик и „Водоснабдяване, канализация и строителство“ ЕООД, гр. Пещера

Възмездно доставяне на водни количества, качествено, и в срок

22.12.2022 г.

до 31.12.2030 г.

Решение по т. 1 от Протокол № 134 от 08.07.2021 г.

Становище на КЕВР по проект на Договор между „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик и „Водоснабдяване, канализация и строителство“ ЕООД, гр. Пещера за доставяне на вода

14

„ВиК-Стенето“ ЕООД, гр. Троян и
„В И К“ АД, гр. Ловеч

Възмездно доставяне на водни количества, качествено, и в срок от водоснабдителна система „Орешак-Патрешко-Драшкова поляна“

01.06.2022 г.

до 31.12.2026 г.

Решение по т. 4 от Протокол № 121 от 18.06.2021 г.

Становище на КЕВР по проект на Договор между „ВиК-Стенето“ ЕООД, гр. Троян и
„В И К“ АД, гр. Ловеч за доставяне на вода

13

„ВиК“ ООД, гр. Габрово и „В И К“ АД, гр. Ловеч

Възмездно доставяне на водни количества, качествено, и в срок от водоснабдителна система „Стоките“

01.03.2022 г.

до 31.12.2026 г.

Решение по т. 3 от Протокол № 121 от 18.06.2021 г.

Становище на КЕВР по проект на Договор между „ВиК“ ООД, гр. Габрово и „В И К“ АД, гр. Ловеч за доставяне на вода

12

„В И К“ АД, гр. Ловеч и „ВиК-Стенето“ ЕООД, гр. Троян

Възмездно доставяне на водни количества, качествено, и в срок от водоснабдителни системи „Черни Осъм“, „Топля" и „Априлци“

01.07.2022 г.

до 31.12.2026 г.

Решение по т. 2 от Протокол № 121 от 18.06.2021 г.

Становище на КЕВР по проект на Договор между „В И К“ АД, гр. Ловеч и „ВиК-Стенето“ ЕООД, гр. Троян за доставяне на вода

11

„В И К“ АД, гр. Ловеч и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен

Възмездно доставяне на водни количества, качествено, и в срок от водоснабдителна система „Черни Осъм“

01.07.2022 г.

до 31.12.2026 г.

Решение по т. 1 от Протокол № 121 от 18.06.2021 г.

Становище на КЕВР по проект на Договор между „В И К“ АД, гр. Ловеч и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен за доставяне на вода

10

Община Кресна и „ВиК-Кресна“ ЕООД, гр. Кресна

Стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги

04.09.2018 г.

до 2033 г.

Решение по т.1 от Протокол №151 от 30.08.2018 г.

Становище на КЕВР по проект на Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между община Кресна и „ВиК-Кресна“ ЕООД, гр. Кресна

9

Столична община и „Софийска вода“ АД

Доставката на водоснабдителни и канализационни услуги за Столична община

23.03.2018 г.

до края на 2025 г.

Решение по т.1 от Протокол №35 от 27.02.2018 г.

Становище на КЕВР по проект на Трето допълнително споразумение към Договор за концесия за водоснабдителни и канализационни услуги на територията на Столична община

8

Община Брацигово и „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово

Стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги

11.01.2018 г.

до 2033 г.

Решение по т. 3 от Протокол №276/15.12.2017 г.

Становище на КЕВР по проект на Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, със страни община Брацигово и „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово

7

Общински съвет - Севлиево и „Бяла“ ЕООД, гр. Севлиево

Стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги

виж забележка

прекратен

Решение по т. 3 от Протокол №165/28.07.2016 г.

Становище на КЕВР по проект на Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между Общински съвет - Севлиево и „Бяла“ ЕООД, гр. Севлиево

6

Асоциация по ВиК и ВиК оператор

Стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между В и К операторите и съответната Асоциация по В и К

виж забележка

-

Решение по т.2 от Протокол № 170/15.12.2014 г.

Становище на ДКЕВР по проект на Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между В и К операторите и съответната Асоциация по В и К

5

„В и К“ ООД – Габрово и „Бяла“ ЕООД – Севлиево

Търговска продажба на вода

виж забележка

прекратен

Решение по т. 2 от Протокол № 35/10.03.2014 г.

Становище по проект на договор за търговска продажба на вода между „В и К“ ООД – Габрово и „Бяла“ ЕООД – Севлиево

4

„В и К“ ООД, гр. Монтана и „ГПСОВ - гр. Вършец“

Предоставяне на  „В и К“ ООД, гр. Монтана на безвъзмездно право на ползване, стопанисване, поддържане и експлоатация на обект: „ГПСОВ - гр. Вършец“

2014 г.

-

Решение по т. 10 от Протокол № 23/10.02.2014 г.

Становище по проект на договор за предоставяне на  „В и К“ ООД, гр. Монтана на безвъзмездно право на ползване, стопанисване, поддържане и експлоатация на обект: „ГПСОВ - гр. Вършец“

3

ПСОВ гр. Хисаря на „В и К“ ООД, гр. Пловдив

Безвъзмездно предоставяне на правото на ползване на ПСОВ гр. Хисаря на „В и К" ООД, гр. Пловдив срещу безвъзмездно стопанисване, поддържане и експлоатиране на обекта

2015 г.

-

Решение по т. 14 от Протокол № 69/27.05.2013 г.

Становище по проект на договор за безвъзмездно предоставяне на правото на ползване на ПСОВ гр. Хисаря на „В и К“ ООД, гр. Пловдив срещу безвъзмездно стопанисване, поддържане и експлоатиране на обекта

2

Община Белово и ВиК Белово

Предоставяне на общинска концесия „Управление в обществен интерес и на риск на Концесионера на дейностите по предоставяне на В и К услуги на територията на Община Белово“

25.07.2014 г.

прекратен

Решение по т. 8 от Протокол № 46/01.04.2013 г.

Становище по проект на договор за предоставяне на общинска концесия „Управление в обществен интерес и на риск на Концесионера на дейностите по предоставяне на В и К услуги на територията на Община Белово

1

Столична община и „Софийска вода“ АД

Доставката на водоснабдителни и канализационни услуги за Столична община

19.03.2008 г.

до края на 2025 г.

Решение по т. 2 от Протокол № 163/27.08.2007 г.

Становище по проект на Второ допълнително споразумение към Договор за концесия във връзка с доставката на водоснабдителни и канализационни услуги за Столична община, подписан между Столична община и „Софийска вода“ АД на 23.12.1999 г.

 

Забележка към т. 5 и т. 7 - С Решение № 277 по Протокол № 12 от 11.10.2016 г. на Общински съвет–Севлиево е прекратено съществуването на обособената територия, обслужвана от „Бяла“ ЕООД, гр. Севлиево  и е дадено съгласие за присъединяване на община Севлиево към АВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Габрово.

Забележка към т. 6 - По реда на глава единадесета „а“, раздел V (нов - ДВ, бр. 47 от 2009 г., в сила от 24.09.2009 г.) от Закона за водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството създава и поддържа Единна информационна система за ВиК услугите и регистър на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите.