Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

КЕВР е администратор на лични данни, които се обработват при или по повод осъществяване на възложените й правомощия от Закона за енергетиката, Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги и други нормативни актове във връзка с:

1. производства по издаване на административни актове(сертификати, разрешения, лицензии);

2. разглеждане и решаване на постъпили жалби;

3. разглеждане на искания за достъп на обществена информация;

4. водене и поддържане на публични регистри.

КЕВР събира, обработва, съхранява, предоставя и унищожава информация, съдържаща лични данни, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 – Общ Регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation - GDPR) и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Седалището и адресът на управление на КЕВР са: гр. София – 1000, бул. „Дондуков“ №8-10. На този адрес можете да изпращате по пощата или да подадете на място в деловодството исканията си до КЕВР като администратор на данни, както и да ползвате и електронен адрес:dker@dker.bg.

С длъжностното лице по защита на личните данните в КЕВР можете да се свържете на електронен адрес: dpo@dker.bg и телефон 02/9359 681.

Назад