Номер и дата на решението Предмет на решението Фирма/Наименование на дружеството ЕИК/или регистрационни данни при търговска регистрация по законодателството на държава – членка на Европейския съюз Акт, който се приема, изменя, одобрява или разпоредби на Европейския съюз, от прилагането на които се иска временно освобождаване Забележки
860 Л-754 от 12.06.2024 г. Издаване на лицензия АРВИ ИНВЕСТ РО СРЛ 42285698 лицензия № Л-754-15 от 12.06.2024 г. за дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
859 Л-752 от 05.06.2024 г. издаване на лицензия „ОПТИМУС ЕНЕРДЖИ БГ“ ЕООД 207350884 лицензия № Л-752-15 от 05.06.2024 г. за дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
858 БП-13 от 05.06.2024 Одобряване на актуализиран бизнес план „БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК 2“ ООД 205978342 Одобряване на актуализиран бизнес план с Решение № БП-13 от 05.06.2024 г. за дейността „производство на електрическа енергия“, за периода 2024 г. – 2028 г.
857 И1-Л-732 от 05.06.2024 Изменение на лицензия „БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК 2“ ООД 205978342 Изменение на Лицензия № Л-732-01 от 31.01.2024 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект, като променя общата инсталирана мощност на енергиен обект фотоволтаична електрическа централа „Мъглиж“ от 53,400 MW на 120 MW
856 И2-Л-436 от 05.06.2024 г. изменение на лицензия „Грийн Уърлд Груп“ ЕООД 148057955 изменение и/или допълнение на лицензия № Л-436-15 от 04.03.2015 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
855 И1-Л-443 от 05.06.2024 г. изменение на лицензия „Смарт Енерджи Трейд“ ЕАД 202271438 изменение и/или допълнение на лицензия № Л-443-15 от 25.05.2015 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
854 Л-753 от 05.06.2024 г. издаване на лицензия „Леяро Ковашки Машиностроителен Комплекс“ ЕООД 203444749 издаване на лицензия № Л-753-15 от 05.06.2024 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
853 Л-751 от 30.05.2024 г. издаване на лицензия „ЕФТ България“ ЕАД 131340824 издаване на лицензия № Л-751-15 от 30.05.2015 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
852 Л-750 от 23.05.2024 г. Издаване на лицензия „Зерен Груп Енерджи“ Б.В. 86098438 лицензия № Л-750-15 от 23.05.2024 г. за дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
851 Л-749 от 23.05.2024 г. Издаване на лицензия „Топлофикация Русе“ АД 117005106 лицензия № Л-749-15 от 23.05.2024 г. за дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
850 Л-512 от 23.05.2024 г. Разрешаване осъществяването на лицензионна дейност „КАРЛОВО СОЛАР БГ“ ЕООД 206714096 Решение № Р-512 от 23.05.2024 г. към лицензия № Л-734-01 от 08.02.2024 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект с инсталирана мощност 99 MW (AC)
849 С-5 от 20.05.2024 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 26 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.04.2024 г. до 30.04.2024 г.
848 И1-Л-450 от 15.05.2024 г. изменение на лицензия „Енерговиа“ ЕООД 203328328 изменение и/или допълнение на лицензия № Л-450-15 от 13.10.2015 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“
847 Л-748 от 15.05.2024 г. Издаване на лицензия „Нидхог“ АпС 40450238 Издаване на лицензия № Л-748-15 от 15.05.2024 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“
846 И4-Л-141 от 08.05.2024 г. изменение на лицензия „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД 123526430 изменение и/или допълнение на лицензия № Л-141-11 от 13.08.2004 г. за дейността „обществено снабдяване с електрическа енергия“

дейността е снабдяване с електрическа енергия от краен снабдител

845 И3-Л-543 от 08.05.2024 г. Изменение на лицензия „РИАЛ СТЕЙТС“ ЕООД 112633304 Изменение на лицензия № Л-543-01 от 19.08.2021 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект с обща инсталирана (АС) мощност 300 MW
844 Л-747 от 08.05.2024 г. Издаване на лицензия „Волтура“ ЕООД 207680921 Лицензия №Л-746 от 08.05.2024 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
843 Л-746 от 08.05.2024 г. Издаване на лицензия „Енерджи Мениджмънт Груп“ ЕООД 207746798 Лицензия №Л-746 от 08.05.2024 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
842 Л-745 от 25.04.2024 г. Издаване на лицензия „Тера Уей Енерджи Груп“ ЕООД 000639140 лицензия № Л-745-15 от 25.04.2024 г. за дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
841 Л-744 от 04.04.2024 г. Издаване на лицензия „Ердал Трейдинг“ЛТД C 75283 Лицензия № Л-744-15 от 04.04.2024 г. за дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
840 ПР-Л-480 от 04.04.2024 г. Прекратяване на лицензия „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД 833017552 Прекратяване на лицензия № Л-480-15 от 20.10.2016 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“
839 Р-499 от 04.04.2024 г. Разрешение за преобразуване на лицензиант, изменение на лицензия, прекратяване на лицензия „ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД; „ПИРИНСКА БИСТРИЦА-ЕНЕРГИЯ“ ЕАД 130368870; 121893417 Разрешение за преобразуване на лицензиант; изменение на Лицензия № Л-117-01 от 12.12.2002 г. за дейността „производство на електрическа енергия“; прекратяване на Лицензия № Л-107-01 от 10.05.2001 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ Решението влиза в сила от датата на вписване на преобразуването чрез вливане в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията.
838 Л-743 от 27.03.2024 г. Издаване на лицензия „Енерджи Гейт“ С.Р.Л. 39763172 Лицензия № Л-743-15 от 27.03.2024 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
837 Р-ВО-4 от 21.03.2024 г. Приемане на Съвместно решение на Комисията за енергийно и водно регулиране на Р България и Регулаторния орган за енергия, отпадъци и вода на Р Гърция за изменение на Окончателното съвместно решение на Комисията за енергийно и водно регулиране и Регулаторния орган за енергия на Гърция по заявление за освобождаване от „Ай Си Джи Би“ АД от изисквания на Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО за достъп на трети страни, регулирани тарифи и отделяне по собственост „Ай Си Джи Би“ АД 201383265 Четвърто изменение на Окончателното съвместно решение на енергийните регулатори относно заявление за освобождаване на „АЙ СИ ДЖИ БИ“ АД
836 Точка 1 от Протокол № 78 от 21.03.20224 г. Годишен доклад за дейността на КЕВР Доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране през 2023 г.
835 Л-742 от 20.03.2024 г. Издаване на лицензия „Солар електрисити къмпани“ ЕООД 203427290 Лицензия № Л-742-01 от 20.03.2024 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект с обща инсталирана (АС) мощност 50 MW Срокът започва да тече от датата на решението на КЕВР за разрешаване започване осъществяването на лицензионната дейност
834 С-3 от 20.03.2024 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 26 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.02.2024 г
833 Л-741 от 20.03.2024 г. Издаване на лицензия „АМС ИМОТИ“ ЕООД 201146049 Лицензия № Л-741-15 от 20.03.2024 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
832 Р-495 от 14.03.2024 г. Разрешаване започване осъществяването на лицензионна дейност „КАРНОБАТ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД 206717480 Разрешаване на „КАРНОБАТ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД започване осъществяването на лицензионната дейност по лицензия № Л-650-01 от 15.12.2022 г. за „производство на електрическа енергия“
831 Л-740 от 07.03.2024 г. Издаване на лицензия „СОЛЕ 24“ ЕООД 207614519 Лицензия № Л-740-15 от 07.03.2024 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
830 И1-Л-506 от 29.02.2024 г. Изменение на лицензия „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД 115016602 Изменение на лицензия № Л-506-03 от 31.10.2018 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“
829 Л-739 от 29.02.2024 г. Издаване на лицензия „Локъл Енерджи Съплай“ ЕООД 207546769 Лицензия № Л-739-15 от 29.02.2024 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“
828 Л-738 от 29.02.2024 г. Издаване на лицензия „Грийн Енерджи Експириънс“ ЕООД 207579833 Лицензия № Л-738-15 от 29.02.2024 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“
827 И2-Л-073 от 29.02.2024 г. Изменение на лицензия „НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ“ ЕАД 000649348 Изменение на Лицензия № Л-073-01 от 14.02.2001 г. за дейността „производство на електрическа енергия“
826 Л-737 от 22.02.2024 г. Издаване на лицензия „ТАУН ЪП 8“ ЕООД 206668186 Лицензия № Л-737-01 от 22.02.2024 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект с обща инсталирана (АС) мощност 40 MW Срокът започва да тече от датата на решението на КЕВР за разрешаване започване осъществяването на лицензионната дейност
825 Л-736 от 22.02.2024 Издаване на лицензия „ПАРК РАМАНУША“ ЕООД 205981153 Лицензия № Л-736-01 от 22.02.2024 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект с инсталирана мощност 48 MW (AC)
824 Л-735 от 22.02.2024 Издаване на лицензия „Юнайтед Груп Солар БГ“ ЕООД 206852115 Лицензия № Л-735-01 от 22.02.2024 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект с инсталирана мощност 36,9 MW (AC)
823 С-2 от 19.02.2024 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 27 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.01.2024 г. до 31.01.2024 г.
822 И4-Л-029 от 15.02.2024 г. изменение и/или допълнение на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ „Топлофикация Русе“ АД 117005106 Изменение и/или допълнение на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“
821 И1-Л-528 от 08.02.2024 г. допълнение на лицензия „ДАНСКЕ КОМОДИТИС“ А/С 28113951 Допълнение на лицензия № Л-528-15 от 26.11.2020 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
820 Л-734 от 08.02.2024 г. издаване на лицензия „Карлово Солар БГ“ ЕООД 206714096 Лицензия № Л-734-01 от 08.02.2024 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект с обща инсталирана мощност 99 MW (АС) 
819 Л-733 от 08.02.2024 г. издаване на лицензия „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. 55951716 Лицензия № Л-733-15 от 08.02.2024 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
818 Л-732 от 31.01.2024 г.  издаване на лицензия „БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК 2“ ООД 205978342 Лицензия № Л-732-01 от 31.01.2024 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект с обща инсталирана (АС) мощност 53,400 MW
817 Л-731 от 31.01.2024 г. издаване на лицензия „Сън Експерт“ ЕООД 201155361 Лицензия № Л-731-15 от 31.01.2024 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
816 Л-730 от 31.01.2024 г. издаване лицензия „Енергоком газ & пауър“ O.O.Д. 48199812 Лицензия № Л-730-15 от 31.01.2024 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
815 И1-Л-430 от 25.01.2024 г. продължаване срок на лицензия "Синергон Енерджи" ЕООД 202668908 Продължаване на срока на лицензия №Л-430-15 от 06.11.2014 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" с права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" с 10 години, считано от 06.11.2024 г.
814 Л-729 от 25.01.2024 г. издаване на лицензия  „Абакус Интернешънъл“ ЕООД 175253762 Лицензия № Л-729-01 от 25.01.2024 г. за извършване на дейността „производство на електрическа енергия“ за срок от 25 години, считано от датата на решението на КЕВР за разрешаване започване осъществяването на лицензионната дейност чрез енергиен обект с обща инсталирана мощност 27,300 MW (AC)
813 Л-728 от 25.01.2024 г. издаване лицензия „РАЙГАЗ“ ЕООД 207309058 Лицензия № Л-728-15 от 25.01.2024 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
812 С-1 от 18.01.2024 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 26 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.12.2023 г. до 31.12.2023 г.
811 Р-489 от 11.01.2024 г. разрешаване започване осъществяването на лицензионна дейност „Тракия МТ Солар“ ЕООД 206181004 Разрешаване започване осъществяването на лицензионна дейност по лицензия № Л-668-01 от 23.02.2023 г. за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект чрез изградения енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа „Уинслоу Солар МТ“ с инсталирана постояннотокова (DC) мощност 44,63 МWр и променливотокова (AC) мощност 36 MW“
810 Л-727 от 04.01.2024 г.  издаване на лицензия „Р-Инженеринг“ ЕООД 115859531 Лицензия № Л-727-01 от 04.01.2024 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект с обща инсталирана (АС) мощност 199 MW
809 Л-726 от 04.01.2024 г. издаване на лицензия „Газ Трейдинг 2002“ ЕООД 101618506 Лицензия № Л-726-15 от 04.01.2024 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
808 Л-725 от 04.01.2024 г. издаване на лицензия „Ел Бонус“ ЕООД 131381543 Лицензия № Л-725-15 от 04.01.2024 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
807 Л-724 от 20.12.2023 г. издаване на лицензия "Хрисан енерджи" ЕООД 207328585 Лицензия № Л-724 от 20.12.2023 г. за осъществяване на дейността "търговия с природен газ"; правила за работа с потребители на енергийни услуги
806 Л-723 от 20.12.2023 г.  издаване на лицензия „СП Елхово“ ООД 206377711 Лицензия № Л-723-01 от 20.12.2023 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект с обща инсталирана (АС) мощност 60,0 MW
805 С-12 от 20.12.2023 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 25 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.11.2023 г. до 30.11.2023 г.
804 И4-Л-058 от 12.12.2023 г. изменение и/или допълнение на лицензия „Топлофикация - Плевен“ АД 114005624 Изменение и/или допълнение на лицензия № Л-058-03 от 08.01.2001 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“
803 Л-722 от 07.12.2023 г. издаване на лицензия „Проакт“ ООД 201869769 Лицензия № Л-722-15 от 07.12.2023 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
802 Л-721 от 07.12.2023 г. издаване на лицензия „Хрисан Енерджи“ ЕООД 207328585 Лицензия № Л-721-15 от 07.12.2023 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“; правила за работа с потребители на енергийни услуги; правила за работа с потребители на енергийни услуги
801 И1-Л-425 от 07.12.2023 г. продължаване на срока на лицензия „ПЕТРОЛ, Словенско енергийно дружество“ д.д. 5025796000 Продължаване на срока на лицензия № Л-425-15 от 29.10.2014 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“; правила за работа с потребители на енергийни услуги,
800 Л-720 от 07.12.2023 г. издаване на лицензия „ТИБИЕЛ СОЛАР“ ЕООД 206964304 Лицензия № Л-720-01 от 07.12.2023 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект с обща инсталирана мощност 100 MW
799 Р-486 от 05.12.2023 г. разрешаване започване осъществяването на лицензионна дейност „Риал Стейтс“ ЕООД 112633304 Разрешаване започване осъществяването на лицензионна дейност по лицензия № Л-543-01 от 19.08.2021 г. за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект, чрез изградените енергийни съоръжения към проекта за разширение на ФЕЦ „Априлци“, с обща инсталирана постояннотокова мощност 8,912 MWp на изграждания енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 300 МW (400 МWp)“
798 Р-482 от 23.11.2023 г. разрешаване започване осъществяването на лицензионна дейност „Фотоволтаична централа-Ловеч“ ЕООД 207276149 Разрешаване започване осъществяването на лицензионна дейност по лицензия № Л-693-01 от 07.07.2023 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ чрез изградения енергиен обект – фотоволтаична електрическа централа „Ловеч“ с обща инсталирана (АС) мощност 86,2 MW, находяща се в гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч
797 И4-Л-082 от 22.11.2023 г. продължаване срока на лицензия „Топлофикация-Разград“ АД 116019472 Продължаване срока на лицензия № Л-082-02 от 21.02.2001 г.  за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и лицензия № Л-083-05 от 21.02.2001 г.  за дейността „пренос на топлинна енергия“
796 С-11 от 20.11.2023 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 23 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.10.2023 г. до 31.10.2023 г.
795 КР-2 от 16.11.2023 г. прекратяване на лицензия „Техеко Енерджи“ АД (с предишно наименование „ТЕЦ Свищов“ АД) 130564043 Прекратяване на лицензия № Л-122-03 от 23.04.2003 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия № Л-417-15 от 21.10.2013 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“
794 Пр-Л-008 от 16.11.2023 г.  прекратяване на лицензия „Топлофикация-Габрово“ ЕАД 107009273 Прекратяване на лицензия № Л-008-03 от 17.10.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и лицензия № Л-009-05 от 17.10.2000 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“
793 Л-719 от 10.11.2023 г. издаване на лицензия „Енергоком газ & пауър“ С.Р.Л. 48199812 Лицензия № Л-719-15 от 10.11.2023 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
792 ОУ-16 от 10.11.2023 г. одобряване на общи условия за достъп и пренос на електрическа енергия през затворена електроразпределителна мрежа „БАЛКАН“ АД 111005252 Общи условия за достъп и пренос на електрическа енергия през затворена електроразпределителна мрежа на „БАЛКАН“ АД; Правила за работа с потребители на енергийни услуги на „БАЛКАН“ АД
791 Р-485 от 28.11.2023 г. разрешаване започване осъществяването на лицензионна дейност „Риал Стейтс“ ЕООД 112633304 Разрешаване н започване осъществяването на лицензионна дейност по лицензия № Л-543-01 от 19.08.2021 г. за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект, чрез изградените енергийни съоръжения към проекта за разширение на ФЕЦ „Априлци“, с обща инсталирана постояннотокова мощност 51,727 MWp на изграждания енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 300 МW (400 МWp)“
790 Л-718 от 26.10.2023 г. издаване на лицензия „ГЕТ Енерджи Трейдинг“ СРЛ J40/22372/2022 Лицензия № Л-718-15 от 26.10.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” ; правила за работа с потребители на енергийни услуги
789 Л-717 от 26.10.2023 г. издаване на лицензия „Нафтогаз Словакия“ с.р.о. 54609020 Лицензия № Л-717-15 от 26.10.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
788 И1-Л-650 от 26.10.2023 г.  изменение на лицензия „Карнобат Енерджи“ ЕООД, 206717480 Изменение на лицензия № Л-650-01 от 15.12.2022 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ в частта на Приложение № 2 „Описание на обекта с неговите технически и технологични характеристики“ към лицензията, по отношение на планирания за изграждане енергиен обект – ФЕЦ „Карнобат“, фаза 2, с проектна постояннотокова мощност от 4 MWр, находящ се в поземлен имот с идентификатор 36525.301.205 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Карнобат
787 Пр-Л-444 от 26.10.2023 г. прекратяване на лицензия „Пи Пи Си България“ ЕАД 203124126 Прекратяване на лицензия № Л-444-15 от 16.06.2015 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“
786 Л-716 от 20.10.2023 г. издаване на лицензия "ЕЛИТ-94“ ЕООД 104583277 Лицензия № Л-716-15 от 20.10.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
785 С-10 от 20.10.2023 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 25 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.09.2023 г. до 30.09.2023 г.
784 Л-715 от 13.10.2023 г. издаване на лицензия АОТ Енерджи Недерландс Б.В. 87040778 Лицензия № Л-715-15 от 13.10.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” ; правила за работа с потребители на енергийни услуги
783 Л-714 от 13.10.2023 г. издаване на лицензия МВМ СиИЕнерджи Зарткьорюен Мюкьодьо Таршашаг 01-10-045044 от 25.10.2000 г. Лицензия № Л-714-15 от 13.10.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
782 Р-477 от 13.10.2023 г. разрешаване започване осъществяването на лицензионна дейност „Риал Стейтс“ ЕООД 112633304 Разрешаване започване осъществяването на лицензионна дейност по лицензия № Л-543-01 от 19.08.2021 г. за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект, чрез изградените енергийни съоръжения към проекта за разширение на ФЕЦ „Априлци“, с инсталирана постояннотокова мощност 1,9488 MWp и с инсталирана постояннотокова мощност 1,9367 MWp на изграждания енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 300 МW (400 МWp)“
781 Р-476 от 13.10.2023 г. разрешаване започване осъществяването на лицензионна дейност „Риал Стейтс“ ЕООД 112633304 Разрешаване започване осъществяването на лицензионна дейност по лицензия № Л-543-01 от 19.08.2021 г. за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект, чрез изградените енергийни съоръжения към проекта за разширение на ФЕЦ „Априлци“, с инсталирана постояннотокова мощност 2,816 MWp на изграждания енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 300 МW (400 МWp)“
780 И2-Л-543 от 13.10.2023 г.  изменение на лицензия „Риал Стейтс“ ЕООД 112633304 Изменение на лицензия № Л-543-01 от 19.08.2021 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ в частта на Приложение № 2 „Описание на обекта с неговите технически и технологични характеристики“ към лицензията, по отношение на поземлените имоти, върху които се изгражда енергийният обект – фотоволтаична електрическа централа „Априлци“ с инсталирана мощност 300 MW (АС мощност)
779 Л-713 от 13.10.2023 г. издаване на лицензия „Меркурия Енерджи Трейдинг“ Б.В. 30197318 Лицензия № Л-713-15 от 13.10.2023 г.за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
778 Л-712 от 13.10.2023 г. издаване на лицензия „АОТ Енерджи Недерландс“ Б.В. 87040778 Лицензия № Л-712-15 от 13.10.2023 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
777 С-9 от 20.09.2023 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 24 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.08.2023 г. до 31.08.2023 г.
776 Л-711 от 13.09.2023 г. издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ „Ен-Джи Брокерс“ ЕООД 203460536 лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ на „Ен-Джи Брокерс“ ЕООД
775 Л-710 от 13.09.2023 г. издаване на лицензия „Екогаз Инженеринг“ ЕООД 147059316 Лицензия № Л-710-15 от 13.09.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
774 Л-709 от 05.09.2023 г. издаване на лицензия „ТЕЦЕКО ГАЗ“ АД 205424072 Лицензия № Л-709-15 от 05.09.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
773 Л-707 от 30.08.2023 г. издаване на лицензия „ЕР ДЖИ ГАЗ“ ЕООД 207365733 Лицензия № Л-707-15 от 30.08.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
772 Л-706 от 30.08.2023 г. издаване на лицензия „Промитеас Газ“ С.М.С.А 751501000 Лицензия № Л-706-15 от 30.08.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
771 Л-705 от 30.08.2023 г. издаване на лицензия Нова Пауър & Газ С.Р.Л. J12/4872/2007 от 12.11.2007 г. Лицензия № Л-705-15 от 30.08.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
770 Л-704 от 24.08.2023 г. издаване на лицензия „Ценово Солар Плант“ ЕООД 206015300 Лицензия № Л-704-01 от 24.08.2023 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект с обща инсталирана (АС) мощност 80 MW
769 И8-Л-025 от 24.08.2023 г. изменение и/или допълнение на лицензия „Топлофикация-Враца“ ЕАД 106006256 Изменение и/или допълнение на лицензия № Л-025-02 от 24.08.2023 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“
768 Л-703 от 18.08.2023 г. издаване на лицензия „Си Ен Джи Системс“ ЕООД 207320097 Лицензия № Л-703-15 от 18.08.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
767 Пр-Л-555 от 18.08.2023 г. прекратяване на лицензия „Свилоза“ АД 814191178 Прекратяване на лицензия № Л-555-15 от 18.08.2023 г. за дейността „търговия с природен газ”
766 С-8 от 18.08.2023 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 23 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.07.2023 г. до 31.07.2023 г.
765 Л-701 от 10.08.2023 г. издаване лицензия „Дюферко Хелас“ СА 152073801000 Лицензия № Л-701-15 от 10.08.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия"
764 Л-702 от 10.08.2023 г. издаване лицензия „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД 130020522 Лицензия № Л-702-15 от 10.08.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия" с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
763 Л-700 от 10.08.2023 г. издаване лицензия Меркурия Енерджи Трейдинг Б.В. 30197318 Лицензия № Л-700-15 от 10.08.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
762 Р-470 от 10.08.2023 г. разрешаване започване осъществяването на лицензионна дейност „Гълъбово Солар БГ“ ЕООД 206735400 Разрешаване започване осъществяването на лицензионна дейност по лицензия № Л-667-01 от 16.02.2023 г. за производство на електрическа енергия чрез фотоволтаична електрическа централа „Гълъбово“ с инсталирана променливотокова мощност 150 МW
761 И2-Л-055 от 03.08.2023 г. изменение и/или допълнение на лицензия „Топлофикация - Перник“ АД 113012360 Изменение и/или допълнение на лицензия №Л-055-03 от 08.01.2001 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“
760 Л-699 от 26.07.2023 г. издаване на лицензия „Синергон Енерджи“ ООД 202668908 Лицензия № Л-699-15 от 26.07.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
759 И1-Л-423 от 26.07.2023 г. продължаване на срок на лицензия „АСМ ЕНЕРДЖИ“ ООД 2028369000 Продължаване на срок на лицензия № Л-423-15 от 01.07.2014 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и за изменение и/или допълнение на лицензия № Л-423-15 от 01.07.2014 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ с права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
758 Пр-Л-130 от 26.07.2023 г. прекратяване на лицензия „Монди Стамболийски“ ЕАД 130839571 Прекратяване на лицензия № Л-130-01 от 13.11.2003 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“
757 Л-698 от 26.07.2023 г. издаване на лицензия „Грийнс“ ООД 115549550 Лицензия № Л-698-01 от 26.07.2023 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект с обща инсталирана (АС) мощност 30,0 MW
756 Л-697 от 26.07.2023 г. издаване на лицензия „Състейнабъл Енерджи Съплай“ ООД 206077863 Лицензия № Л-697-15 от 26.07.2023 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
755 Пр-Л-510 от 26.07.2023 г. прекратяване на лицензия „Свилоза“ АД 814191178 Лицензия № Л-510-15 от 16.05.2019 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“
754 Л-696 от 26.07.2023 г. издаване на лицензия „Аралис“ ООД 207146433 Лицензия № Л-696-15 от 26.07.2023 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
753 С-7 от 20.07.2023 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 20 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.06.2023 г. до 30.06.2023 г.
752 Р-467 от 14.07.2023 г. разрешаване започване осъществяването на лицензионна дейност „Галакси РЕ“ ООД 203597015 Разрешаване започване осъществяването на лицензионна дейност по лицензия № Л-605-01 от 20.04.2022 г. за производство на електрическа енергия чрез фотоволтаична електрическа централа „Дълго поле“, Фаза 3
751 Л-695 от 07.07.2023 г. издаване на лицензия „Балкан“ АД; „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД 820194079; 130277958 Лицензия № Л-695-7A от 07.07.2023 г. за дейността „разпределение на електрическа енергия в затворена разпределителна мрежа“ с включени права и задължения на „координатор на балансираща група“; изменение на лицензия № Л-135-07 от 13.08.2004 г. за дейността „разпределение на електрическа енергия“
750 Л-694 от 07.07.2023 г. издаване на лицензия „Кронос - Биотоп“ EООД 128570950 Лицензия № Л-694-01 от 07.07.2023 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект – фотоволтаична електрическа централа „Хаджидимитрово-Кронос“ с инсталирана мощност (АС мощност) 80,31 MW
749 Л-693 от 07.07.2023 г. издаване на лицензия „Фотоволтаична централа – Ловеч“ ЕООД 207276149 Лицензия № Л-693-01 от 07.07.2023 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект с обща инсталирана (АС) мощност 86,2 MW
748 Л-692 от 29.06.2023 г. издаване на лицензия „ЕМИ“ ООД, 812187989 Лицензия № Л-692-08 от 29.06.2023 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-692-12 от 29.06.2023 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Средец
747 Л-691 от 29.06.2023 г. издаване на лицензия "Спектро Енерджи“ ЕООД 207137758 Лицензия №Л-691-15 от 29.06.2023 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
746 Л-690 от 29.06.2023 г. издаване на лицензия „Енергия Газ“ ЕАД 207251861 Лицензия № Л-690-15 от 29.06.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
745 Л-689 от 29.06.2023 г. издаване на лицензия „КПГ Инвест“ ООД 201523607 Лицензия № Л-689-15 от 29.06.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
744 И1-Л-637 от 29.06.2023 г. изменение на лицензия „Биовет“ АД 112029879 Изменение на лицензия № Л-637-01 от 31.10.2022 г. за извършване на дейността „производство на електрическа енергия“ по отношение на енергийния обект с допълване на лицензията с нов енергиен обект – „Фотоволтаична електрическа централа „Биовет-Разград“
743 С-6 от 19.06.2023 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 23 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.05.2023 г. до 31.05.2023 г.
742 Л-688 от 15.06.2023 г. издаване на лицензия „НЕКСТЪН ЕНЕРДЖИ“ ЕАД 206767120 Лицензия № Л-688-15 от 15.06.2023 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
741 Л-687 от 07.06.2023 г. издаване на лицензия „Аратиден“ ЕООД 203137732 Лицензия № Л-687-01 от 07.06.2023 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа „Аратиден“ с инсталирана мощност (АC мощност) 100,0 МW“
740 Р-461 от 02.06.2023 г. разрешаване започване осъществяването на лицензионна дейност „Си Солар енерджи“ ЕООД 206860304 Разрешаване започване осъществяването на лицензионна дейност по лицензия № Л-669-01 от 23.02.2023 г. за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект, чрез изградения енергиен обект – фотоволтаична електрическа централа „Терасол“, с обща инсталирана мощност 100,0 MW (АС мощност)
739 Р-460 от 02.06.2023 г. разрешаване започване осъществяването на лицензионна дейност „Белозем Солар Парк 3“ ЕООД 205978399 Разрешаване започване осъществяването на лицензионна дейност по лицензия № Л-643-01 от 17.11.2022 г. за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект, чрез изградения енергиен обект – фотоволтаична електрическа централа „Верила“, с обща инсталирана мощност 100,0 MW (АС мощност)
738 Пр-Л-601 от 19.05.2023 г. прекратяване на лицензия „АОТ Енерджи Белгия“ СА 0478.751.022 Прекратяване лицензия № Л-601-15 от 24.03.2022 г. за дейността „търговия с природен газ”
737 Пр-Л-594 от 19.05.2023 г. прекратяване на лицензия „АОТ Енерджи Белгия“ СА 0478.751.022 Прекратяване лицензия №Л-594-15 от 27.01.2022 г. за дейността „търговия с електрическа енергия”
736 Л-686 от 19.05.2023 г. издаване на лицензия „Енерга Брасълс“ НВ 0812.367.575 Лицензия № Л-686-15 от 19.05.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
735 С-5 от 19.05.2023 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 26 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.04.2023 г. до 30.04.2023 г.
734 И1-Л-422 от 11.05.2023 г. продължаване срока на лицензия "Българска независима енергийна борса" ЕАД 202880940 Продължаване срока на лицензия № Л-422-11 от 31.03.2014 г. за дейността "организиране на борсов пазар на електрическа енергия"; правила за работа с потребители на енергийни услуги
733 Л-685 от 11.05.2023 г. издаване на лицензия Тинмар Енерджи С.А. 34620961 Лицензия № Л-685-15 от 11.05.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
732 Л-684 от 11.05.2023 г. издаване на лицензия „Тинмар Съплай“ ЕООД 203888476 Лицензия № Л-684-15 от 11.05.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”;правила за работа с потребители на енергийни услуги
731 Л-683 от 11.05.2023 г. издаване на лицензия „КЦМ“ АД 115007471 Лицензия № Л-683-15 от 11.05.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
730 Л-682 от 11.05.2023 г. издаване на лицензия СОКАР Трейдинг Газ енд Пауър САРЛ B255575 Лицензия № Л-682-15 от 11.05.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
729 КР-1 от 04.05.2023 г. установяване на прекратени лицензии за дейността „производство на електрическа енергия“, считано от 06.02.2023 г. на основание §22 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, обнародван в Държавен вестник, бр. 11 от 02.02.2023 г. Прекратени лицензии за дейността „производство на електрическа енергия“, считано от 06.02.2023 г. на основание §22 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, обнародван в Държавен вестник, бр. 11 от 02.02.2023 г.
728 Л-681 от 20.04.2023 г. издаване на лицензия „Респект Енерджи“ СА 759658 Лицензия № Л-681-15 от 20.04.2023 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група; правила за работа с потребители на енергийни услуги
727 Л-680 от 20.04.2023 г. издаване на лицензия "Пъблик Пауър Корпорейшън" СА 786301000 Лицензия № Л-680-15 от 20.04.2023 г. за дейността "търговия с електрическа енергия"; правила за работа с потребители на енергийни услуги
726 И1-Л-542 от 20.04.2023 г. изменение/допълнение на лицензия „Грей Стоун България“ ООД 205865234 изменение/допълнение на лицензия № Л-542-15 от 12.08.2021 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група"; правила за работа с потребители на енергийни услуги
725 С-4 от 20.04.2023 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 29 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.03.2023 г. до 31.03.2023 г.
724 Л-604 от 14.04.2022 г. издаване на лицензия „Актаел“ ЕООД 201700160 Лицезия №Л-604-15 от 14.04.2022 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
723 Р-457 от 11.04.2023 г. разрешаване започване осъществяването на лицензионна дейност „Риал Стейтс“ ЕООД 112633304 Разрешаване започване осъществяването на лицензионна дейност по лицензия № Л-543-01 от 19.08.2021 г. за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект, чрез изградените енергийни съоръжения към проекта за разширение на ФЕЦ „Априлци“, с инсталирана постояннотокова мощност 8,213 MWp на изграждания енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 300 МW (400 МWp)“
722 Р-456 от 11.04.2023 г. разрешаване започване осъществяването на лицензионна дейност „Риал Стейтс“ ЕООД 112633304 Разрешаване започване осъществяването на лицензионна дейност по лицензия № Л-543-01 от 19.08.2021 г. за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект, чрез изградените енергийни съоръжения към проекта за разширение на ФЕЦ „Априлци“, с инсталирана постояннотокова мощност 26,544 MWp на изграждания енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 300 МW (400 МWp)“
721 Д-2 от 31.03.2023 г. дерогация от чл. 14, параграфи 1-6 от Регламент (ЕС) 2022/2576 на Съвета от 19 декември 2022 г. и въвеждане на механизма по чл. 14, параграф 7, б. „в“ от същия регламент на точките на междусистемно свързване на газопреносна система на „Булгартрансгаз“ ЕАД. дерогация от чл. 14, параграфи 1-6 от Регламент (ЕС) 2022/2576 на Съвета от 19 декември 2022 г. и въвеждане на механизма по чл. 14, параграф 7, б. „в“ от същия регламент на точките на междусистемно свързване на газопреносна система на „Булгартрансгаз“ ЕАД.
720 Д-1 от 31.03.2023 г. приемане на Съвместно решение на Комисията за енергийно и водно регулиране и Регулаторния орган за енергия на Р Гърция за дерогация от чл. 14, параграфи 1-6 от Регламент (ЕС) 2022/2576 на Съвета от 19 декември 2022 г. и въвеждане на механизма по чл. 14, параграф 7, б. „а“ от същия регламент на точките на междусистемно свързване на междусистемния газопровод IGB и приложения на български и на английски език. Съвместно решение на Комисията за енергийно и водно регулиране и Регулаторния орган за енергия на Р Гърция за дерогация от чл. 14, параграфи 1-6 от Регламент (ЕС) 2022/2576 на Съвета от 19 декември 2022 г. и въвеждане на механизма по чл. 14, параграф 7, б. „а“ от същия регламент на точките на междусистемно свързване на междусистемния газопровод IGB и приложения на български и на английски език.
719 Л-679 от 30.03.2023 г. издаване на лицензия „Болкан Газ Лоджистикс“ ЕООД 207000040 Лицензия № Л-679-15 от 30.03.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
718 Л-678 от 30.03.2023 г. издаване на лицензия ВИЕЕ Унгария Кфт. 01-09-944596 Лицензия № Л-678-15 от 30.03.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
717 Р-451 от 30.03.2023 г. разрешаване започване осъществяването на лицензионна дейност „Карнобат Енерджи“ ЕООД 206717480 Разрешаване започване осъществяването на лицензионна дейност по лицензия № Л-650-01 от 15.12.2022 г. за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект, чрез фотоволтаична електрическа централа „Карнобат“ с обща инсталирана мощност 25,0 МW (АС мощност) или постояннотокова мощност 28,590 MWр
716 Р-450 от 30.03.2023 г. разрешаване започване осъществяването на лицензионна дейност „Галакси РЕ“ ООД 203597015 Разрешаване започване осъществяването на лицензионна дейност по лицензия № Л-605-01 от 20.04.2022 г. за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект чрез фотоволтаична електрическа централа „Дълго поле“, Фаза 2 (етап 1 и етап 2) с обща инсталирана постояннотокова мощност 50 375,82 кWp
715 Р-449 от 30.03.2023 г. разрешаване започване осъществяването на лицензионна дейност „Риал Стейтс“ ЕООД 112633304 Разрешаванезапочване осъществяването на лицензионна дейност по лицензия № Л-543-01 от 19.08.2021 г. за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект, чрез изградените енергийни съоръжения с инсталирана постоянно токова мощност 42,48894 МWp към Трети етап на изграждания енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 300 МW (400 МWp)“
714 С-3 от 20.03.2023 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 29 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.02.2023 г. до 28.02.2023 г.
713 Л-677 от 16.03.2023 г. издаване на лицензия Елпедисън С.А. 9246101000 Лицензия № Л-677-15 от 16.03.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
712 Л-676 от 16.03.2023 г. издаване на лицензия Е.ОН Енерги Румъния С.А. 22043010 Лицензия № Л-676-15 от 16.03.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
711 Л-675 от 16.03.2023 г. издаване на лицензия „Телегаз“ ООД 202823854 Лицензия № Л-675-15 от 16.03.2023 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
710 Л-674 от 16.03.2023 г. издаване на лицензия „Енерга Брасълс“ НВ 01 741.114 Лицензия № Л-674-15 от 16.03.2023 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
709 Л-673 от 16.03.2023 г. издаване на лицензия „Болкан Ютилитис“ АД 124607604 Лицензия № Л-673-15 от 16.03.2023 г. зза дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
708 ОУ-3 от 10.03.2023 г. одобряване на общи условия за продажба на електрическа енергия от краен снабдител „Електрохолд Продажби“ ЕАД 175133827 Общи условия за продажба на електрическа енергия на “Електрохолд Продажби” ЕАД; Правила за работа с потребители на енергийни услуги на „Електрохолд Продажби” ЕАД;
707 Л – 672 от 10.03.2023 г. издаване на лицензия „И ту Джи“ ООД 205947813 Лицензия № Л-672-15 от 10.03.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
706 Л – 671 от 10.03.2023 г. издаване на лицензия „Спектро Енерджи“ ЕООД 207137758 Лицензия № Л-671-15 от 10.03.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
705 Л-670 от 23.02.2023 г. издаване на лицензия „Едисън“ С.П.А. 6722600019 Лицензия № Л-670-15 от 23.02.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
704 Л-669 от 23.02.2023 г. издаване на лицензия „Си Солар енерджи“ ЕООД 206860304 Лицензия № Л-669-01 от 23.02.2023 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа „Терасол“ с инсталирана мощност (АC мощност) 100,0 МW“
703 Л-668 от 23.02.2023 г. издаване на лицензия „Тракия МТ солар“ ЕООД 206181004 Лицензия № Л-668-01 от 23.02.2023 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа „Уинслоу солар МТ“ с инсталирана мощност (АC мощност) 36,0 МW“
702 И1-Л-543 от 23.02.2023 г. изменение на лицензия „Риал Стейтс“ ЕООД 112633304 Изменение на лицензия № Л-543-01 от 19.08.2021 г. за дейността „производство на електрическа енергия“
701 И1-Л-383 от 23.02.2023 г. изменение на лицензия „Енери Солар БГ 1“ ЕАД 201940814 Изменение на лицензия № Л-383-01 от 26.04.2012 г. за дейността „производство на електрическа енергия“
700 Л-666 от 16.02.2023 г. издаване на лицензия „Метатрон Енерджи“ ООД 207132095 Лицензия № Л-666-15 от 16.02.2023 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
699 Л-665 от 16.02.2023 г. издаване на лицензия „Енери Портфолио Оптимизейшън България“ ЕАД 207132095 Лицензия № Л-665-15 от 16.02.2023 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
698 С-2 от 17.02.2023 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 29 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.01.2023 г. до 31.01.2023 г.
697 И2-Л-605 от 16.02.2023 г. изменение на лицензия „Галакси РЕ“ ООД 203597015 Изменение на лицензия № Л-605-01 от 20.04.2022 г. за дейността „производство на електрическа енергия“
696 Л-667 от 16.02.2023 г. издаване на лицензия „Гълъбово Солар БГ“ ЕООД 206735400 Лицензия № Л-667-01 от 16.02.2023 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа „Гълъбово“ с инсталирана мощност (АC мощност) 150,0 МW
695 Л-664 от 16.02.2023 г. издаване на лицензия „Мотор Ойл (Еллас) Рафинерии Коринт“ АД 272801000 Лицензия № Л-664-15 от 16.02.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
694 Л-663 от 09.02.2023 г. издаване на лицензия „Метамодул Трейд“ ЕООД 203169363 Лицензия № Л-663-15 от 09.02.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
693 Л-662 от 09.02.2023 г. издаване на лицензия „Мотор Ойл Ренюъбъл Енерджи“ СА 998382909 Лицензия № Л-662-15 от 09.02.2023 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
692 Л-661 от 09.02.2023 г. издаване на лицензия „Д.Трейдинг“ д.о.о 76011767004 Лицензия № Л-661-15 от 09.02.2023 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
691 Р-439 от 01.02.2023 г. разрешаване започване осъществяването на лицензионна дейност „Риал Стейтс“ ЕООД 112633304 Разрешаване започване осъществяването на лицензионна дейност по лицензия № Л-543-01 от 19.08.2021 г. за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект, чрез изградените енергийни съоръжения с инсталирана постоянно токова мощност 27,825 МWp към Трета част от Втория етап на изграждания енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 150 МWp.
690 Л-660 от 31.01.2023 г. издаване на лицензия „Д. Трейдинг“ д.о.о. 76011767004 Лицензия № Л-660-15 от 31.01.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
689 Л-659 от 31.01.2023 г. издаване на лицензия „Сигма Инвест“ ЕООД 115914401 Лицензия № Л-659-15 от 31.01.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
688 И1-Л-527 от 31.01.2023 г.  изменение на лицензия „Тракия-МТ“ ЕООД 202548454 Изменение на лицензия № Л-527-01 от 19.11.2020 г. за дейността „производство на електрическа енергия“
687 Р-433 от 19.01.2023 г. разрешаване започване осъществяване на лицензионна дейност „ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ“ ЕАД 115016602 Разрешване започване осъществяване на лицензионната дейност „производство на електрическа и топлинна енергия“ по лицензия № Л-506-03 от 31.10.2018 г. чрез новоизградени енергийни обекти
686 С-1 от 19.01.2023 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 30 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.12.2022 г. до 31.12.2022 г.
685 Л-658 от 13.01.2023 г. издаване на лицензия „Енемона Екогаз“ ООД 202808242 Лицензия № Л-658-15 от 13.01.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
684 Л-657 от 13.01.2023 г. издаване на лицензия ЕРУ Юръп ГмбХ FN 519390 i Лицензия № Л-657-15 от 13.01.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
683 Л-656 от 13.01.2023 г. издаване на лицензия „Енерджи Трейдер“ ЕООД 121514283 Лицензия № Л-656-15 от 13.01.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
682 Л-655 от 12.01.2023 г. издаване на лицензия „Потентиа Трейд“ СРЛ 45390698 Лицензия № Л-655-15 от 12.01.2023 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
681 Л-654 от 12.01.2023 г. издаване на лицензия „МЕТ Австрия Енерджи Трейд“ ГмбХ FN 326889w Лицензия № Л-654-15 от 12.01.2023 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
680 Л-653 от 12.01.2023 г. издаване на лицензия „Енерджи Дистрибюшън Сървисиз“ СРЛ 24798903 Лицензия № Л-653-15 от 12.01.2023 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
679 Л-652 от 12.01.2023 г. издаване на лицензия „Нордика Ойл“ ЕООД 130847269 Лицензия № Л-652-15 от 12.01.2023 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
678 Р-429 от 09.01.2023 г. разрешаване започване осъществяването на лицензионна дейност „Инвесто Партнърс“ ЕООД 205448511 Разрешаване започване осъществяването на лицензионна дейност по лицензия № Л-603-01 от 14.04.2022 г. за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект чрез етап 3  с постояннотокова пикова мощност – 6,60 МWp и променливотокова мощност – 5,7 MW и етап 4 с постояннотокова пикова мощност 16,5 МWp  и променливотокова мощност – 14,25 MW на изграждания енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа „Разлог“ с инсталирана постояннотокова мощност – 33,0 МWp и променливотокова мощност – 28,5 MW.
677 И1-Л-605 от 05.01.2023 г. изменение на лицензия „Галакси РЕ“ ООД 203597015 Изменение на лицензия № Л-605-01 от 20.04.2022 г. за дейността „производство на електрическа енергия“
676 Л-604 от 14.04.2022 г. издаване на лицензия „Актаел“ ЕООД 201700160 Лицензия № Л-604-15 от 14.04.2022 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
675 С-13 от 20.12.2022 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 29 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.11.2022 г. до 30.11.2022 г.
674 Л-651 от 15.12.2022 г. издаване на лицензия „Би Джи Ес Трейд“ ЕООД 206817299 Лицензия № Л-651-15 от 15.12.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”М правила за работа с потребители на енергийни услуги
673 Л-650 от 15.12.2022 г. издаване на лицензия „Карнобат Енерджи“ ЕООД 206717480 Лицензия № Л-650-01 от 15.12.2022 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа „Карнобат“ с инсталирана постояннотокова (DC) мощност 29,05 МWр
672 Л-649 от 15.12.2022 г. издаване на лицензия „ПВ Пауър“ ЕООД 206554325 Лицензия № Л-649-01 от 15.12.2022 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа „Голф“ с инсталирана постояннотокова (DC) мощност 40,00 МWр
671 Л-648 от 08.12.2022 г. издаване на лицензия „Чиренгаз“ ЕООД 207047638 Лицензия № Л-648-15 от 08.12.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
670 Л-647 от 24.11.2022 г. издаване на лицензия „Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. J40/4132/2021 от 08.03.2021 г. Лицензия № Л-647-15 от 24.11.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
669 Л-646 от 24.11.2022 г. издаване налицензия „Про Нет Енерго“ ООД 202761742 Лицензия № Л-646-15 от 24.11.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
668 Л-645 от 17.11.2022 г. издаване на лицензия „Арч Трейд“ ЕООД 206967288 Лицензия № Л-645-15 от 17.11.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
667 Л-644 от 17.11.2022 г. издаване на лицензия Премиер Енерджи С.Р.Л J40/1918/2007 от 01.02.2007 г Лицензия № Л-644-15 от 17.11.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
666 С-12 от 18.11.2022 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 24 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.10.2022 г. до 31.10.2022 г.
665 Л-643 от 17.11.2022 г. издаване на лицензия „Белозем Солар Парк 3“ ЕООД 205978399 Лицензия № Л-643-01 от 17.11.2022 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа „Верила“ с инсталирана постояннотокова (DC) мощност 123,271 МWр и променливотокова (АС ) мощност 100,0 МW“
664 Л-642 от 17.11.2022 г. издаване на лицензия „Ямболен“ АД 838169382 Лицензия № Л-642-01 от 17.11.2022 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа „Ямболен“ с инсталирана постояннотокова (DC) мощност 9,998 МWр и променливотокова (АС ) мощност 9,625 МW“
663 И1-Л-124 от 17.11.2022 г. продължаване срока на лицензия "Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари“ ЕООД 838169382 Продължаване срока на лицензия № Л-124-01 от 16.05.2003 г. за дейността „производство на електрическа енергия“
662 Л-641 от 10.11.2022 г. издаване на лицензия „МВМ Партнер Енергиакерешкеделми“ ЗРТ 01-10-044818 Лицензия № Л-641-15 от 10.11.2022 г.за дейността „търговия с електрическа енергия“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
661 Л-640 от 08.11.2022 г.  издаване на лицензия А.Пе.Ем.Пе. Ханделсгезелшафт м.б.Х. FN 104496 х Лицензия № Л-640-15 от 08.11.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
660 Л-639 от 08.11.2022 г.  издаване на лицензия „Сток енерджи“ ЕООД 205120621 Лицензия № Л-639-15 от 08.11.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
659 Л-638 от 08.11.2022 г.  издаване на лицензия „Коген Загоре“ ЕООД 123755105 Лицензия № Л-638-15 от 08.11.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
658 Л-636 от 31.10.2022 г. издаване на лицензия „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД 121516626 Лицензия № Л-636-15 от 31.10.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
657 Л-635 от 31.10.2022 г. издаване на лицензия „Енерговиа“ ЕООД 203328328 Лицензия № Л-635-15 от 31.10.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
656 Л-637 от 31.10.2022 г. издаване на лицензия „Биовет“ АД 112029879 Лицензия № Л-637-01 от 31.10.2022 г. за дейността „производство на електрическа енергия“
655 С-11 от 20.10.2022 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 21 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.09.2022 г. до 30.09.2022 г.
654 Л-634 от 12.10.2022 г. издаване на лицензия „ЕОН България“ ЕООД 205978207 Лицензия № Л-634-01 от 12.10.2022 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект
653 Л-633 от 12.10.2022 г. издаване на лицензия „СИГ Енерджи“ ООД 206788246 Лицензия № Л-633-15 от 12.10.2022 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
652 Л-632 от 12.10.2022 г. издаване на лицензия „Енерджи Кей Енд Джи“ ЕООД 204364583 Лицензия № Л-632-15 от 12.10.2022 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
651 Л-631 от 12.10.2022 г. издаване на лицензия „Актив Енерджи Корпорейшън“ ЕООД 206806922 Лицензия № Л-631-15 от 12.10.2022 г.за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
650 Л-630 от 12.10.2022 г. издаване на лицензия „АКСЕ Енерджи Солюшънс“ ЕООД 206806922 Лицензия № Л-630 от 12.10.2022 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
649 Р-ВО-3 от 30.09.2022 г. Приемане на Съвместно решение на Комисията за енергийно и водно регулиране на Р България и Регулаторния орган за енергия на Р Гърция за изменение на Окончателното съвместно решение на Комисията за енергийно и водно регулиране и Регулаторния орган за енергия на Гърция по заявление за освобождаване от „Ай Си Джи Би“ АД от изисквания на Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО за достъп на трети страни, регулирани тарифи и отделяне по собственост „Ай Си Джи Би“ АД 201383265 Трето изменение на Окончателното съвместно решение на енергийните регулатори относно заявление за освобождаване на „АЙ СИ ДЖИ БИ“ АД
648 Л-629 от 27.09.2022 г. издаване на лицензия „Енергама“ АД 206950762 Лицензия № Л-629-15 от 27.09.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
647 Л-628 от 21.09.2022 г. издаване на лицензия „Топливо газ“ ЕООД 130864186 Лицензия № Л-628-15 от 21.09.2022 г.за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
646 Л-627 от 21.09.2022 г. издаване на лицензия „НЕКА Електрик“ ЕООД 201617444 Лицензия № Л-627 от 21.09.2022 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
645 Л-626 от 21.09.2022 г. издаване на лицензия „Енергама“ АД 206950762 Лицензия № Л-626-15 от 21.09.2022 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
644 Л-625 от 21.09.2022 г. издаване на лицензия „Протергиа Енерджи“ С.А 9084101000 на 05.09.2012 г Лицензия № Л-625-15 от 21.09.2022 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
643 С-10 от 19.09.2022 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 24 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.08.2022 г. до 31.08.2022 г.
642 Л-624 от 15.09.2022 г. издаване на лицензия „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД 106581264 Лицензия № Л-624-15 от 15.09.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
641 Л-623 от 15.09.2022 г. издаване на лицензия „Болкан Ютилитис“ АД 124607604 Лицензия № Л-623-15 от 15.09.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
640 ОУ-12 от 08.09.2022 г. одобряване на общи условия за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа „Електроразпределение Север“ АД 104518621 Общи условия за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Север“ АД
639 Л-622 от 08.09.2022 г. издаване на лицензия „Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. J29/1964/2019 Лицензия № Л-622-15 от 08.09.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
638 Л-621 от 08.09.2022 г. издаване на лицензия „М-ГАЗ“ ЕООД 117655837 Лицензия № Л-621-15 от 08.09.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
637 И3-Р-001 от 08.09.2022 г. продължаване срока на лицензия „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД 130020522 Продължаване срока на лицензия № Л-001-01 от 06.02.2002 г. за дейността „производство на електрическа енергия“
636 Л-620 от 25.08.2022 г. издаване на лицензия "Сенс Трейд" СРЛ J40/17000/2021 Лицензия № Л-620-15 от 25.08.2022 г.за дейността "търговия с електрическа енергия"; правила за работа с потребители на енергийни услуги
635 И3-Л-084 от 25.08.2022 г. изменение на лицензия „Топлофикация-Сливен- инж.Ангел Ангелов“  ЕАД 119004654 Изменение на лицензия № Л-084-03 от 21.02.2001 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ по отношение на енергийния обект, във връзка с промяна на енергопреобразуващата технология и естеството на първичните енергийни източници
634 С-9 от 18.08.2022 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 26 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.07.2022 г. до 31.07.2022 г.
633 И9-Л-032 от 16.08.2022 г. изменение на лицензия „Топлофикация София“ ЕАД 831609046 Изменение на лицензия № Л-032-03 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ по отношение на енергийния обект, във връзка с въвеждане в експлоатация на модернизиран турбогенератор № 3 в ТЕЦ „София Изток“
632 И3-Л-082 от 16.08.2022 г. продължаване срока на лицензия „Топлофикация-Разград“ АД 116019472 Продължаване срока на лицензия № Л-082-02 от 21.02.2001 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия № Л-083-05 от 21.02.2001 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“
631 Л-619 от 20.07.2022 г. издаване на лицензия „Озбор Ентерпрайсис Лимитед“ НЕ 375510 Лицензия № Л-619-15 от 20.07.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
630 Л-618 от 20.07.2022 г. издаване на лицензия „Фактор Енерджи България“ ООД 206744851 Лицензия № Л-618-15 от 20.07.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
629 Л-617 от 20.07.2022 г. издаване на лицензия „Шел Енерджи Юръп“ Б.В. 27259906 Лицензия № Л-617-15 от 20.07.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
628 С-8 от 20.07.2022 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 27 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.06.2022 г. до 30.06.2022 г.
627 Л-616 от 30.06.2022 г. издаване на лицензия „Митилинеос“ С.А. 757001000 Лицензия № Л-616-15 от 30.06.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
626 Л-615 от 30.06.2022 г. издаване на лицензия „Телегаз“ ООД 202823854 Лицензия № Л-615-15 от 30.06.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
625 ОУ-11 от 29.06.2022 г. одобряване на общи условия на доставчик от последна инстанция „Национална електрическа компания“ ЕАД ООО649348 Общи условия на доставчик от последна инстанция на „Национална електрическа компания“ ЕАД; правила за работа с потребители на енергийни услуги
624 Л-614 от 28.06.2022 г. издаване на лицензия „Юнит ЕНР“ ООД 203460792 Лицензия № Л-614-15 от 28.06.2022 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
623 Л-613 от 28.06.2022 г. издаване на лицензия „ЕТМТ Енержи“ д.о.о. 8787719000 Лицензия № Л-613-15 от 28.06.2022 г.за дейността „търговия с електрическа енергия“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
622 Л-612 от 28.06.2022 г. издаване на лицензия „Солар СВ“ ООД 206414743 Лицензия № Л-612-15 от 28.06.2022 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
621 Л-611 от 28.06.2022 г. издаване на лицензия „Фактор Енерджи България“ ООД 206744851 Лицензия № Л-611-15 от 28.06.2022 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
620 И2-Л-335 от 28.06.2022 г. изменение/допълнение на лицензия „ГЕН-И София – Търговия и продажба на електрическа енергия“ ЕООД 201124483 Лицензия № Л-335-15 от 02.08.2010 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
619 Л-610 от 28.06.2022 г. издаване на лицензия „Азомуреш“ С.А. J26/1/1991 Лицензия № Л-610-15 от 28.06.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
618 Л-609 от 28.06.2022 г. издаване на лицензия „Актаел“ ЕООД 201700160 Лицензия № Л-609-15 от 28.06.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
617 С-7 от 20.06.2022 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 28 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.05.2022 г. до 31.05.2022 г.
616 Л-608 от 08.06.2022 г. издаване на лицензия „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. 55951716 Лицензия № Л-608-15 от 08.06.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
615 Л-607 от 08.06.2022 г. издаване на лицензия „Първо плинарско друщво“ ООД 58292277611, ЕУИД HRSR.030070559 Лицензия № Л-607-15 от 08.06.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
614 Л-606 от 02.06.2022 г. издаване на лицензия „ВиК Енерджи Груп“ ЕООД 206705510 Лицензия № Л-606-15 от 02.06.2022 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група"; правила за работа с потребители на енергийни услуги
613 С-6 от 19.05.2022 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 29 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.04.2022 г. до 30.04.2022 г.
612 С-5 от 20.04.2022 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на електрическа енергия, произведена чрез комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от 34 бр. централи, през периода от 1.03.2022 г. до 31.03.2022 г.
611 Л-605 от 20.04.2022 г. издаване на лицензия „Галакси Ре“ ЕООД 203597015 Лицензия № Л-605-01 за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект
610 Л-603 от 14.04.2022 г. издаване на лицензия „Инвесто Партнърс“ АД 205448511 Лицензия № Л-603-01 от 14.04.2022 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект
609 Л-602 от 24.03.2022 г. издаване на лицензия „Енергико“ ЕООД 200394045 Лицензия № Л-602-15 от 24.03.2022 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
608 Л-601 от 24.03.2022 г. издаване на лицензия „АОТ Енерджи Белгия“ СА 0478.751.022 Лицензия № Л-601-15 от 24.03.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
607 Л-600 от 24.03.2022 г. издаване на лицензия „Енерджи Съплай“ ЕООД 175392783 Лцензия № Л-600-15 от 24.03.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
606 Пр-Л-374 от 24.03.2022 г. прекратяване на лицензия „Разлог Енерджи Парк“ ЕАД 201402477 Прекратяване на лицензия № Л-374-01 от 09.01.2012 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект
605 С-4 от 17.03.2022 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 31 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.02.2022 г. до 28.02.2022 г.
604 С-3 от 18.02.2022 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 30 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.01.2022 г. до 31.01.2022 г.
603 Л-599 от 08.02.2022 г. издаване на лицензия „ГЕН-И Атина Доставка на Електрическа енергия“ ЕООД 8597501000 Лицензия № Л-599-15 от 08.02.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”;правила за работа с потребители на енергийни услуги
602 Л-598 от 08.02.2022 г. издаване на лицензия Данске Комодитис А/С 28113951 Лицензия № Л-598-15 от 08.02.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
601 И1-Л-400 от 27.01.2022 г. продължаване срока на лицензия „Холдинг Словенске Електрарне“ д.о.о. 1662970000 Продължаване срока на лицензия № Л-400-15 от 19.11.2012 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
600 И2-Л-386 от 27.01.2022 г. продължаване срока на лицензия „Юропиан Трейд Оф Енерджи“ АД 201869388 Продължаване срока на лицензия № Л-386-15 от 16.07.2012 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“
599 Л-596 от 27.01.2022 г. издаване на лицензия „Група Дружества Газ Римини“ СПА 126550409 Лицензия №Л-596-15 от 27.01.2022 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“
598 Л-595 от 27.01.2022 г. издаване на лицензия „Микс Газ Груп“ ООД 205966393 Лицензия № Л-595-15 от 27.01.2022 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“; правила за работа с потребители на енергийни услуги; правила за работа с потребители на енергийни услуги
597 Л-594 от от 27.01.2022 г. издаване на лицензия „АОТ Енерджи Белгия“ СА 0478.751.022 Лицензия № Л-594-15 от от 27.01.2022 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
596 Л-597 от 27.01.2022 г. издаване на лицензия „Екос 17“ ООД 201470204 Лицензия № Л-597-15 от 27.01.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
595 Л-593 от 27.01.2022 г. издаване на лицензия „Армако“ АД 201760079 Лицензия № Л-593-01 от 27.01.2022 г. за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект
594 С-2 от 20.01.2022 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 30 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.12.2021 г. до 31.12.2021 г.
593 С-1 от 20.01.2022 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" „Нова Пауър“ ЕООД 205061272 Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.11.2021 г. до 30.11.2021 г.
592 И1-Л-379 от 13.01.2022 г. продължаване срока на лицензия „ГЕН-И, търговия и продажба на електрическа енергия“ д.о.о. 1587714000 Продължаване срока на лицензия № Л-379-15 от 27.02.2012 г.; правила за работа с потребители на енергийни услуги
591 Л-592 от 13.01.2022 г. издаване на лицензия „Сонел 888“ ЕООД 206633670 Лицензия № Л-592-15 от 13.01.2022 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
590 Л-591 от 13.01.2022 г. издаване на лицензия „Калцит“ АД 115005545 Лицензия № Л-591-01 от 13.01.2022 г. за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект
589 Л-590 от 13.01.2022 г.  издаване на лицензия ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. J40/5447/2000 Лицензия № Л-590-15 от 13.01.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
588 Л-589 от 30.12.2021 г. издаване на лицензия СЪСТЕЙНЪБЪЛ ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ НОРТ С.Р.Л. J40/17286/2021 Лицензия № Л-589-15 от 30.12.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
587 Пр-Л-353 от 30.12.2021 г. прекратяване на лицензия „Ружица Уинд“ ЕООД 200596837 Прекратяване на лицензия № Л-353-01 от 21.02.2011 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергийния обект
586 Л-588 от 30.12.2021 г. издаване на лицензия „ЕОН България 1“ ЕООД 206301247 Лицензия № Л-588-15 от 30.12.2021 г.за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
585 Л-587 от 22.12.2021 г. издаване на лицензия „СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД 113509219 Лицензия № Л-587-15 от 22.12.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
584 Л-586 от 22.12.2021 г.  издаване на лицензия „АЛИАНЗ EНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ“ ООД 205890287 Лицензия № Л-586-15 от 22.12.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
583 Л-585 от 22.12.2021 г. издаване на лицензия „ГЕН-И, търговия и продажба на електрическа енергия“ ООД 1587714000 Лицензия № Л-585-15 от 22.12.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”;правила за работа с потребители на енергийни услуги
582 Л-584 от 22.12.2021 г.  издаване на лицензия „ПРОТОС ЕНЕРДЖИ“ ЕАД 205836503 Лицензия № Л-584-15 от 22.12.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
581 С-15 от 17.12.2021 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 27 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.11.2021 г. до 30.11.2021 г.
580 Л-583 от 09.12.2021 г. издаване на лицензия „БЕНТ ОЙЛ“ АД 200852966 Лицензия № Л-583-15 от 09.12.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
579 Л-582 от 09.12.2021 г. издаване на лицензия „Грей Стоун България” ЕООД 205865234 Лицензия № Л-582-15 от 09.12.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
578 Р-365 от 09.12.2021 г. разрешаване започване осъществяването на лицензионна дейност „Риал Стейтс“ ЕООД 112633304 Разрешаване започване осъществяването на дейност по лицензия я № Л-543-01 от 19.08.2021 г. за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект чрез втора част с инсталирана мощност 12,41448 МWp и трета част с инсталирана мощност 12,9168 МWp от етап I на изграждания енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 150 МWp“
577 Р-363 от 02.12.2021 г. разрешаване започване осъществяването на лицензионна дейност „Тракия МТ“ ЕООД 202548454 Разрешаване започване осъществяването на лицензионна дейност по лицензия  № Л-527-01 от 19.11.2020 г. за производство на електрическа енергия чрез изградения енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 8,64 МWp“
576 Л-581 от 25.11.2021 г. издаване на лицензия „Блу енержи“ АД 204694015 Лицензия № Л-581-15 от 25.11.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
575 С-14 от 24.11.2021 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" „Топлофикация Петрич“ ЕАД, 202637962 Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от централата за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през 15 едномесечни периода на сертифициране във времето от 1.11.2019 г. до 31.01.2021 г.
574 С-13 от 18.11.2021 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 25 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.10.2021 г. до 31.10.2021 г.
573 Л-579 от 11.11.2021 г. издаване лицензия „АИК Енерджи Румъния“ СРЛ 38254910 Лицензия №Л-579-15 от 11.11.2021 г. за дейността "търговия с електрическа енергия"; правила за работа с потребители на енергийни услуги
572 Л-578 от 11.11.2021 г. издаване лицензия ЧЕЗ, а.с. 45274649 Лицензия № Л-578-15 от 11.11.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
571 Л-577 от 11.11.2021 г. издаване на лицензия „НОРДИКА ОЙЛ“ ЕООД 130847269 Лицензия № Л-577-15 от 11.11.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
570 И5-Л-130 от 11.11.2021 г. изменение на лицензия „Монди Стамболийски“ ЕАД 130839571 Изменение на лицензия № Л-130-03 от 13.11.2003 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“
569 Л-576 от 04.11.2021 г.  издаване на лицензия „Ай Си Джи Би“ АД 201383265 Лицензия № Л-576-06 от 04.11.2021 г. за осъществяване на дейността „пренос на природен газ“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
568 Л-573 от 04.11.2021 г. издаване на лицензия „ЕН-ДЖИ БРОКЕРС“ ЕООД 203460536 Лицензия № Л-573-15 от 04.11.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
567 Л-572 от 04.11.2021 г. издаване на лицензия „ЕНЖИ ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ РУМЪНИЯ“ СРЛ 37868601 Лицензия № Л-572-15 от 30.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
566 Л-575 от 04.11.2021 г. издаване на лицензия „ОМВ Петром“ СА 1590082 Лицензия № Л-575-15 от 04.11.2021 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
565 Л-574 от 04.11.2021 г. издаване на лицензия „РВЕ Съплай енд Трейдинг“ ГмбХ HRB 14327 Лицензия № Л-574-15 от 04.11.2021 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
564 И5-Л-041 от 20.10.2021 г. изменение на лицензия Веолия Енерджи Варна“ ЕАД 103195446 Изменение на лицензия № Л-041-02 от 06.12.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ по отношение на енергийния обект, във връзка с въвеждането в експлоатация на когенератор № 5 (изпълнение на проект „Подмяна на двигател и генератор на когенератор № 5 след изтичане на 60 000 работни часа“)
563 С-12 от 20.10.2021 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 25 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.09.2021 г. до 30.09.2021 г.
562 Л-571 от 13.10.2021 г. издаване на лицензия „ДХТ Интернешънъл“ С.А. B132710 Лицензия № Л-571-15 от 13.10.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
561 Л-570 от 13.10.2021 г. издаване на лицензия „АИК Енерджи Румъния“ С.Р.Л. 38254910 лицензия № Л-570-15 от 13.10.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
560 Л-569 от 30.09.2021 г. издаване на лицензия „Микс газ Груп“ ООД 205966393 Лицензия № Л-569-15 от 30.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
559 Л-568 от 30.09.2021 г. издаване на лицензия „Мост Енерджи Газ“ ООД 206416630 Лицензия № Л-568-15 от 30.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
558 Л-567 от 30.09.2021 г. издаване на лицензия „ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А. 556901000 Лицензия № Л-567-15 от 30.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
557 Л-566 от 29.09.2021 г.  издаване на лицензия „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД 175370769 Лицензия № Л-566-15 от 29.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
556 Л-565 от 29.09.2021 г. издаване на лицензия „Колмар България“ ЕООД 201290672 Лицензия № Л-565-15 от 29.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
555 Л-564 от 29.09.2021 г. издаване на лицензия „Колмар НЛ“ ЕООД 201290672 Лицензия № Л-564-15 от 29.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
554 Л-563 от 29.09.2021 г. издаване на лицензия „Сиесайеф Енерджи“ ЕАД 206179619 Лицензия № Л-563-15 от 29.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
553 Л-562 от 29.09.2021 г. издаване на лицензия „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД 820162213 Лицензия № Л-562-15 от 29.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
552 Л-561 от 28.09.2021 г. издаване на лицензия „Топлофикация София“ ЕАД 831609046 Лицензия № Л-561-15 от 28.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
551 Л-560 от 28.09.2021 г. издаване на лицензия „Неохим“ АД 836144932 Лицензия № Л-560-15 от 28.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
550 Л-559 от 28.09.2021 г. издаване на лицензия „ОМВ България“ ООД 121759222 Лицензия № Л-559-15 от 28.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
549 Л-558 от 28.09.2021 г. издаване на лицензия „ОМВ Петром“ СА 1590082 Лицензия № Л-558-15 от 28.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
548 Л-557 от 28.09.2021 г. издаване на лицензия „Газ Енерджи Файненс“ ЕООД 205177946 Лицензия № Л-557-15 от 28.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
547 Л-556 от 24.09.2021 г.  издаване на лицензия „ВИЕЕ Румъния“ СРЛ 13176387 Лицензия № Л-556-15 от 24.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
546 Л-555 от 24.09.2021 г. издаване на лицензия „Свилоза“ АД 814191178 Лицензия № Л-555-15 от 24.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
545 Л-554 от 24.09.2021 г. издаване на лицензия „ВИЕЕ България“ ЕООД 131262441 Лицензия № Л-554-15 от 24.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
544 Л-553 от 24.09.2021 г. издаване на лицензия „Арес Трейдинг“ ЕООД 206565510 Лицензия № Л-553-15 от 24.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
543 Л-552 от 24.09.2021 г. издаване на лицензия МЕТ Австрия Енерджи Трейд ГмбХ FN 326889w Лицензия № Л-552-15 от 24.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
542 Л-551 от 20.09.2021 г. издаване на лицензия „ДЕКСИА БЪЛГАРИЯ“ ООД 200766022 Лицензия № Л-551-15 от 20.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
541 Л-550 от 20.09.2021 г. издаване на лицензия „Глобъл Коммерс-1“ ООД 115802669 Лицензия № Л-550-15 от 20.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
540 С-11 от 20.09.2021 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 22 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.08.2021 г. до 31.08.2021 г.
539 Л-549 от 20.09.2021 г. издаване на лицензия „ЕНЕРГИКО“ ЕООД 200394045 Лицензия № Л-549-15 от 20.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
538 Л-548 от 16.09.2021 г. издаване на лицензия „Булгаргаз“ ЕАД 175203485 Лицензия № Л-548-15 от 16.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
537 Л-547 от 16.09.2021 г. издаване на лицензия „РВЕ Съплай енд Трейдинг” ГмбХ HRB 14327 Лицензия № Л-547-15 от 16.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
536 Л-546 от 16.09.2021 г.  издаване на лицензия „Овергаз Инк.“ АД 40845618 Лицензия № Л-546-15 от 16.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
535 Л-545 от 16.09.2021 г. издаване на лицензия „Група Дружества Газ Римини“ С.п.А. 00126550409 Лицензия № Л-545-15 от 16.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
534 Л-544 от 16.09.2021 г.  издаване на лицензия „Акспо България“ ЕАД 175156562 Лицензия № Л-544-15 от 16.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
533 Р-348 от 16.09.2021 г. разрешаване започване осъществяването на лицензионна дейност Риал Стейтс“ ООД 112633304 Разрешаване на започване осъществяването на лицензионна дейност „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект чрез първа част - инсталирана мощност 8 MWp, от етап I на изграждания енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 150 МWp“
532 Л-543 от 19.08.2021 г. издаване на лицензия Риал Стейтс“ ООД 112633304 Лицензия № Л-543-01 от 19.08.2021 г. за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект
531 С-10 от 19.08.2021 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 25 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.07.2021 г. до 31.07.2021 г.
530 Пр-Л-481 от 12.08.2021 г. прекратяване на лицензия "ВИС Електрик" ЕООД 203523641 Прекратяване на лицензия № Л-481-15 от 16.12.2016 г. за дейността "търговия с електрическа енергия"
529 И3-Л-382 от 12.08.2021 г. продължаване срока на лицензия "ЕНЕРГЕО" ЕООД 131346040 Продължаване срока на лицензия № Л-382-15 от 02.04.2012 г. за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група"; правила за работа с потребители на енергийни услуги
528 Л-542 от 12.08.2021 г. издаване на лицензия "Грей Стоун България" ЕООД 205865234 Лицензия № Л-542-15 от 12.08.2021 г. за дейността "търговия с електрическа енергия"; правила за работа с потребители на енергийни услуги
527 Л-541 от 05.08.2021 г. разрешение за разпореждане с имущество, с което се упражнява лицензионна дейност, прекратяване на лицензии и издаване на лицензии „Консорциум Варна Про Енерджи“ ООД; „ЗИВ“ ЕООД 148100723; 103245283 Разрешение за разпореждане с имущество, с което се упражнява лицензионна дейност, прекратяване на лицензии № Л-235-08 от 23.07.2007 г. за дейността „разпределение на природен газ” за територията на община Балчик и № Л-235-12 от 23.07.2007 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Балчик и издаване на лицензии № Л-541-08 от 05.08.2021 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ на територията на община Балчик и № Л-541-12 от 05.08.2021 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на територията на община Балчик
526 Л-540 от 29.07.2021 г. издаване на лицензия „Енергико Трейдинг България“ ООД 206077863 Лицензия № Л-540-15 от 29.07.2021 г. за осъществяване на дейността "търговия с природен газ"; правила за работа с потребители на енергийни услуги
525 Л-539 от 29.07.2021 г. издаване на лицензия „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД 205828150 Лицензия № Л-539-15 от 29.07.2021 г. за осъществяване на дейността "търговия с природен газ"; правила за работа с потребители на енергийни услуги
524 С-9 от 16.07.2021 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" „Енергиен Център Зебра“ ЕООД 204883234 Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия „Енергиен Център Зебра“ ЕООД през периодите от 1.04.2021 г. до 30.04.2021 г. и от 01.05. до 31.05.2021 г.
523 С-8 от 16.07.2021 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 22 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.06.2021 г. до 30.06.2021 г.
522 Л-538 от 25.06.2021 г. издаване на лицензия "МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАД 204656662 Лицензия № Л-538-15 от 25.06.2021 г. за осъществяване на дейността "търговия с природен газ"; правила за работа с потребители на енергийни услуги
521 И3-Л-113 от 24.06.2021 г. продължаване срока на лицензия „Българско акционерно дружество Гранитоид“ АД 130529409 Лицензия № Л-113-01 от 20.03.2002 г. за дейността „производство на електрическа енергия“
520 Пр-Л-508 от 18.06.2021 г. прекратяване на лицензия "Алро“ СА 1515374 Прекратяване на лицензия №Л-508-15 от 13.12.2018 г. за дейността "търговия с електрическа енергия"
519 Л-537 от 18.06.2021 г. издаване на лицензия "Електрични финанчни тим“ д.о.о. 1837419000 Лицензия № Л-537-15 от 18.06.2021 г. за дейността "търговия с електрическа енергия"
518 С-7 от 17.06.2021 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 27 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.05.2021 г. до 31.05.2021 г.
517 ОУ-2 от 04.06.2021 г. одобряване на общи условия на договорите за използване на електроразпределителната мрежа „ЧЕЗ Разпределение България“ АД (с ново наименование „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД) 130277958 Общи условия на договорите за използване на електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД (с ново наименование „Електроразпределителни мрежи запад“ ЕАД)
516 Л-536 от 04.06.2021 г. издаване на лицензия „Енергийни иновативни технологии“ ЕООД 206356215 Лицензия № Л-536-15 от 04.06.2021 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
515 Л-535 от 04.06.2021 г. издаване на лицензия „ДАК Енерджи“ ООД 206302935 Лицензия № Л-535-15 от 04.06.2021 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
514 Л-534 от 28.05.2021 г. издаване на лицензия „ТИБИЕЛ“ ЕООД, 106588084 Лицензия № Л-534-15 от 28.05.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”; правила за работа с потребители на енергийни услуги
513 Р-ВО-1 от 20.05.2021 г. приемане на Съвместно решение на Комисията за енергийно и водно регулиране и Регулаторния орган за енергия на Гърция за изменение на Окончателното съвместно решение на Комисията за енергийно и водно регулиране и Регулаторния орган за енергия на Гърция по заявление за освобождаване от "Ай Си Джи Би" АД от изисквания на Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО (Директива 2009/73/ЕО) за достъп на трети страни, регулирани тарифи и отделяне по собственост. Съвместно решение на Комисията за енергийно и водно регулиране и Регулаторния орган за енергия на Гърция за изменение на Окончателното съвместно решение на Комисията за енергийно и водно регулиране и Регулаторния орган за енергия на Гърция по заявление за освобождаване на "Ай Си Джи Би" АД от изисквнаия на Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО (Директива 2009/73/ЕО) за достъп на трети страни, регулирани тарифи и отделяне по собственост.
512 С-6 от 20.05.2021 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 32 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.04.2021 г. до 30.04.2021 г.
511 С-5 от 20.04.2021 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 32 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.03.2021 г. до 31.03.2021 г.
510 И2-Л-367 от 30.03.2021 г. изменение на лицензия „Уинд Форс БГ“ ЕООД 200268865 Изменение на лицензия № Л-367-01 от 07.11.2011 г. за производство на електрическа енергия на „Уинд Форс БГ“ ЕООД
509 С-4 от 30.03.2021 г. поправка на очевидна фактическа  грешка в Решение № С-3 от 18.03.2021 г. „Оранжерии Гимел“ АД 175479761 Поправка на очевидна фактическа  грешка в Решение № С-3 от 18.03.2021 г. на издадения брой електронни сертификати за производствената централа ТЕЦ „Оранжерия 200 дка“ през периода на производство от 1.02.2021 г. до 28.02.2021 г.
508 Л-533 от 25.03.2021 г. издаване на лицензия „Българска енергийна търговска платформа” АД 205730852 Лицензия № Л-533-11 от 25.03.2021 г. за осъществяване на дейността „организиране на борсов пазар на природен газ”
507 Л-532 от 25.03.2021 г. издаване на лицензия „Газов Хъб Балкан” ЕАД 205478458 Лицензия № Л-532-11 от 25.03.2021 г. за осъществяване на дейността „организиране на борсов пазар на природен газ”
506 ОУ-1 от 19.03.2021 г. одобряване на общи условия на договорите за достъп до електроразпределителната мрежа и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа „Електроразпределение Юг“ ЕАД 115552190 Общи условия на договорите за достъп до електроразпределителната мрежа и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Юг“ ЕАД“
505 С-3 от 18.03.2021 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 31 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.02.2021 г. до 28.02.2021 г.
504 И2-Л-082 от 24.02.2021 г. продължаване срока на лицензия „Топлофикация-Разград“ АД 116019472 Продължаване срока на лицензия № Л-082-02 от 21.02.2001 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия № Л-083-05 от 21.02.2001 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“
503 И3-Л-370 от 18.02.2021 г. продължаване срока на лицензия „Ритъм-4 ТБ“ ООД 123655865 Продължаване срока на лицензия № Л-370-15 от 21.11.2011 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
502 Л-530 от 18.02.2021 г. издаване на лицензия „Енерджиса Юръп“ КФТ 13-09-204605 Лицензия № Л-530-15 от 18.02.2021 г.за дейността „търговия с електрическа енергия“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
501 Пр-Л-219 от 18.02.2021 г. прекратяване на лицензия „Енергийна финансова група“ АД 131332101 Прекратяване на лицензия № Л-219-15 от 18.12.2006 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“
500 Л-531 от 18.02.2021 г. издаване на лицензия „Ел Екс Корпорейшън“ АД 201313555 Лицензия № Л-531-15 от 18.02.2021 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
499 И3-Л-096 от 18.02.2021 г. изменение на лицензия "Брикел" ЕАД 123526494 Изменение на лицензия № Л-096-03 от 14.03.2001 г. за производство на електрическа и топлинна енергия
498 С-2 от 18.02.2021 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 31 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.01.2021 г. до 31.01.2021 г.
497 И3-Л-312 от 20.01.2021 г. изменение на лицензия „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД 200532770 Изменение на лицензия № Л-312-03 от 23.11.2009 г. за производство на електрическа и топлинна енергия
496 С-1 от 19.01.2021 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 30 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.12.2020 г. до 31.12.2020 г.
495 И2-Л-197 от 17.12.2020 г. продължаване срока на лицензия „Правецгаз 1“ АД 131534523 Продължаване срока на лицензия № Л-197-08 от 24.01.2006 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-197-12 от 27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“
494 С-15 от 17.12.2020 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 31 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.11.2020 г. до 30.11.2020 г.
493 Л-529 от 16.12.2020 г. издаване на лицензия „Ф Инвест“ ЕООД 202255546 Издаване на лицензия № Л-529-15 от 16.12.2020 г.за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
492 И2-Л-365 от 16.12.2020 г. продължаване срока на лицензия „Си Енерджи Груп“ ЕАД 201161994 Продължаване срока на лицензия № Л-365-15 от 24.10.2011 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
491 С-14 от 16.12.2020 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на електрическа енергия към издадените с Решение № С-13 от 19.11.2020 г. и прехвърлянето им на „Топлофикация София“ ЕАД за ТЕЦ „София“ и ТЕЦ „София изток“ за периода от 01.10.2020 г. до 31.10.2020 г.
490 Л-528 от 26.11.2020 г. издаване на лицензия „Данске Комодитис“ А/С 28113951 Лицензия № Л-528-15 от 26.11.2020 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
489 И3-Л-107 от 26.11.2020 г. продължаване срока на лицензия „Пиринска Бистрица-Енергия“ АД 121893417 Продължаване срока на лицензия № Л-107-01 от 10.05.2001 г. за производство на електрическа енергия
488 Л-527 от 19.11.2020 г. издаване на лицензия „Тракия-МТ“ ЕООД 202548454 Лицензия № Л-527-01 от 19.11.2020 г. за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект
487 С-13 от 19.11.2020 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 29 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.10.2020 г. до 31.10.2020 г.
486 С-12 от 15.10.2020 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 26 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.09.2020 г. до 30.09.2020 г.
485 И1-Л-442 от 07.10.2020 г. изменение на лицензия „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД 812114069 Лицензия № Л-442-03 от 30.03.2015 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“
484 И2-Л-360 от 25.09.2020 г. продължаване срока на лицензия „Енерго-Про Енергийни Услуги“ ЕАД 201398872 Продължаване срока на лицензия № Л-360-15 от 21.07.2011 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“  и на „координатор на комбинирана балансираща група“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
483 Л-526 от 25.09.2020 г. издаване на лицензия „Енерджи Денмарк“ А/С  17225898 Лицензия № Л-526-15 от 25.09.2020 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
482 Л-525 от 25.09.2020 г. издаване на лицензия „Токи Пауър“ АД 206117083 Лицензия № Л-525-15 от 25.09.2020 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
481 Пр-Л-433 от 25.09.2020 г. прекратяване на лицензия „Хидроенерджи Груп“ ООД 200688940 Прекратяване на лицензия № Л-433-15 от 16.02.2015 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“
480 Пр-Л-490 от 25.09.2020 г. прекратяване на лицензия „Трен“ ЕООД 175297965 Прекратяване на лицензия № Л-490-15 от 13.07.2017 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“
479 И8-Л-032 от 25.09.2020 г. продължаване срока на лицензия „Топлофикация София“ ЕАД 831609046 Продължаване срока на лицензия № Л-032-03 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, на лицензия № Л-031-02 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на топлинна енергия“ и на лицензия № Л-033-05 от 15.11.2000 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“
478 С-11 от 18.09.2020 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 24 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.08.2020 г. до 31.08.2020 г.
477 С-10 от 18.08.2020 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 23 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.07.2020 г. до 31.07.2020 г.
476 Л-524 от 05.08.2020 г. издаване на лицензия „Нис Петрол“ ЕООД 201703950 Лицензия № Л-524-15 от 05.08.2020 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
475 Пр-Л-412 от 05.08.2020 г. прекратяване на лицензия „Лимак Енерджи Юръп“ ЕАД 202285824 Прекратяване на лицензия № Л-412-15 от 08.07.2013 г. на „Лимак Енерджи Юръп“ ЕАД за дейността „търговия с електрическа енергия“
474 И2-Л-095 от 21.07.2020 г. продължаване срока на лицензия „Брикел“ ЕАД 123526494 Продължаване срока на лицензия № Л-096-03 от 14.03.2001 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия № Л-095-05 от 14.03.2001 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“ и за изменение/допълнение на лицензия № Л-096-03 от 14.03.2001 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“
473 С-9 от 16.07.2020 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 25 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.06.2020 г. до 30.06.2020 г.
472 И4-Л-068 от 02.07.2020 г. продължаване срока на лицензия „ТЕЦ Марица 3“ АД 126526421 Продължаване срока на лицензия № Л-068-03 от 14.02.2001 г. за дейността "производство на електрическа и топлинна енергия"
471 И2 -Л-086 от 02.07.2020 г. изменение и продължаване срока на лицензия „ТЕЦ Варна“ ЕАД 103551629 Изменение и продължаване срока на лицензия № Л-086-01 от 21.02.2001 г. за дейността „производство на електрическа енергия“
470 И1-Л-091 от 02.07.2020 г. продължаване срока на лицензия „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД 123531939 Продължаване срока на лицензия № Л-091-01 от 21.02.2001 г. за дейността „производство на електрическа енергия“
469 Л-523 от 24.06.2020 г. издаване на лицензия „Компания за енергетика и развитие“ ООД 124640262 Лицензия № Л-523-15 от 2020 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
468 Л-522 от 24.06.2020 г. издаване на лицензия „Номад енерджи къмпани“ ЕООД 205606662 Лицензия № Л-522-15 от 24.06.2020 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
467 Пр-Л-493 от 24.06.2020 г. прекратяване на лицензия „Булвикс“ АД 201606007 Прекратяване на лицензия № Л-493-15 от 05.10.2017 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“
466 И2-Л-084 от 18.06.2020 г. продължаване срока на лицензия „Топлофикация – Сливен“ ЕАД 119004654 Продължаване срока на лицензия № Л-084-03/21.02.2001 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия № Л-085-05/21.02.2001 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“
465 С-8 от 18.06.2020 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 28 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.05.2020 г. до 31.05.2020 г.
464 С-7 от 20.05.2020 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 31 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.04.2020 г. до 30.04.2020 г.
463 Л-521 от 08.05.2020 г. издаване на лицензия „Енерго-Про Продажби“ АД 103533691 Лицензия № Л-521-15 от 08.05.2020 г.за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
462 И3-Л-355 от 08.05.2020 г. продължаване срока на лицензия „Мост Енерджи“ АД 201325372 Продължаване срока на лицензия № Л-355-15 от 20.04.2011 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
461 Пр-Л-276 от 08.05.2020 г. прекратяване на лицензия „Финауто“ ЕООД 131316620 Прекратяване на лицензия № Л-276-1 от 08.09.2008 г. за дейността „производство на електрическа енергия” преди изграждане на енергийния обект
460 С-6 от 16.04.2020 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 31 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.03.2020 г. до 31.03.2020 г.
459 Р-ВО-1 от 20.03.2020 г. изменение на Окончателното съвместно решение на Комисията за енергийно и водно регулиране и Регулаторния орган за енергия на Гърция по заявление за освобождаване от „Ай Си Джи Би“ АД, неразделна част от Решение № Р-ВО-2 от 08.08.2018 г. на КЕВР. Изменение на Окончателното съвместно решение на Комисията за енергийно и водно регулиране и Регулаторния орган за енергия на Гърция по заявление за освобождаване на „Ай Си Джи Би“ АД, неразделна част от Решение № Р-ВО-2 от 08.08.2018 г. на КЕВР.
458 С-5 от 20.03.2020 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 32 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.02.2020 г. до 29.02.2020 г. Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 32 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.02.2020 г. до 29.02.2020 г.
457 И2-Л-211 от 11.03.2020 г. изменение на лицензия „Костинбродгаз” ООД 131321489 Изменение на лицензия № Л-211-08 от 03.10.2006 г. за дейността „разпределение на природен газ” и лицензия № Л-211-12 от 27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”
456 С-4 от 11.03.2020 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" „Юлико-Евротрейд“ ЕООД ; „Енергиен Център Зебра“ ЕООД 115744408; 204883234 Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия - „Юлико-Евротрейд“ ЕООД и „Енергиен Център Зебра“ ЕООД, през периода от 01.01.2020 г. до 31.01.2020 г.
455 С-3 от 11.03.2020 г. издаване на сертификат за произход на стоката "електрическа енергия" „Топлофикация-Габрово“ ЕАД 107009273 Сертификат за произход на стоката "електрическа енергия", произведена по комбиниран начин на електрическа и топлинна енергия от  „Топлофикация-Габрово“ ЕАД през периода от 26.10.2015 г. до 31.12.2015 г.
454 И2-Л-347 от 20.03.2020 г. продължаване срока на лицензия „Енерджи Инвест Юръп“ АД 201315403 Продължаване срока на лицензия № Л-347-15 от 27.12.2010 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
453 Л-520 от 20.03.2020 г. издаване на лицензия „ЕМ ЕН АР ДЖИ Лимитид“ НЕ 389821 Лицензия № Л-520 от 20.03.2020 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
452 Л-519 от 20.03.2020 г. издаване на лицензия „Айен Енергия“ Д.О.О 6632840000 Лицензия № Л-519 от 20.03.2020 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
451 Пр-Л-499 от 20.03.2020 г. прекратяване на лицензия „Техномашимпекс“ ЕООД 204821509 Прекратяване на лицензия № Л-499-15 от 29.03.2018 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“
450 И1-Л-040 от 05.03.2020 г. продължаване срока на лицензия „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД 103195446 Продължаване срока на лицензия № Л-041-02 от 06.12.2000 г. за производство на електрическа и топлинна енергия и на лицензия № Л-040-05 от 06.12.2000 г. за пренос на топлинна енергия
449 И1-Л-349 от 06.02.2020 г. продължаване срока на лицензия „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД 201208860 Продължаване срока на лицензия № Л-349-15 от 17.01.2011 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“
448 Л-518 от 06.02.2020 г. издаване на лицензия „Елнова“ ЕАД 205895416 Лицензия № Л-518-15 от 06.02.2020 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
447 И7-Л-025 от 05.03.2020 г. продължаване срока на лицензия „Топлофикация – Враца“ ЕАД 106006256 Продължаване срока на лицензия № Л-025-02 от 15.11.2000 г. за дейността "производство на електрическа и топлинна енергия" и на лицензия № Л-026-05 от 15.11.2000 г. за дейността "пренос на топлинна енергия"
446 И3-Л-022 от 05.03.2020 г. продължаване срока на лицензия „Топлофикация-ВТ“ АД 104003977 Продължаване срока на лицензия № Л-022-02 от 15.11.2000 г. за дейността "производство на топлинна енергия" и на лицензия № Л-021-05 от 15.11.2000 г. за дейността "пренос на топлинна енергия"
445 К-1 от 27.02.2020 г. приемане на Съвместно решение на Комисията за енергийно и водно регулиране и Регулаторния орган за енергия на Р Гърция за одобряване на Мрежови кодекс за междусистемен газопровод Гърция – България (IGB) и неговите приложения. Съвместно решение на Комисията за енергийно и водно регулиране и Регулаторния орган за енергия на Р Гърция за одобряване на Мрежови кодекс за междусистемен газопровод Гърция – България (IGB) и неговите приложения.
444 № И3-Л-058 от 20.02.2020 г. продължаване срока на лицензия „Топлофикация – Плевен“ ЕАД 114005624 Продължаване срока на лицензия № Л-058-03 от 08.01.2001 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия № Л-059-05 от 08.01.2001 г.  за дейността „пренос на топлинна енергия“
443 С-2 от 20.02.2020 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 30 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.01.2020 г. до 31.01.2020 г.
442 Л-518 от 06.02.2020 г. издаване на лицензия „Елнова“ ЕАД 205895416 Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“
441 И4-Л-010 от 06.02.2020 г. продължаване срока на лицензия „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД 115016602 Продължаване срока на лицензия № Л-010-05 от 17.10.2000 г. за дейността "пренос на топлинна енергия"
440 И1-Л-024 от 06.02.2020 г. продължаване срока на лицензия „Топлофикация – Бургас“ ЕАД 102011085 Продължаване срока на лицензия № Л-024-05 от 15.11.2000 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“
439 С-1 от 17.01.2020 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 31 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.12.2019 г. до 31.12.2019 г.
438 И3-Л-029 от 23.12.2019 г. изменение и продължаване срока на лицензия „Топлофикация Русе“ ЕАД 117005106 Изменение и продължаване срока на лицензия № Л-029-03 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“
437 И5-Л-008 от 23.12.2019 г. продължаване срока на лицензия „Топлофикация – Габрово“ ЕАД 107009273 Продължаване срока на лицензия № Л-008-03 от 17.10.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия № Л-009-05 от 17.10.2000 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“
436 И2-Л-344 от 23.12.2019 г. продължаване срока на лицензия „ЕСП Златни Пясъци“ ООД 148075985 Продължаване срока на лицензия № Л-344-15 от 29.11.2010 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“
435 С-23 от 18.12.2019 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 32 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.11.2019 г. до 30.11.2019 г.
434 И2-Л-172 от 12.12.2019 г. продължаване срока на лицензия „Севлиевогаз-2000“ АД 107063552 Продължаване срока на лицензия № Л-172-08 от 17.12.2004 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-172-12 от 27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“
433 Р-302 от 05.12.2019 г. разрешение за преобразуване на лицензиант, прекратяване на лицензия; допълнение на лицензия "Е.ОН България Трейдинг" ЕООД/"Енерго-Про Енергийни Услуги" ЕООД 131512672 Разрешаване на преобразуване на лицензиант; прекратяване на лицензия №Л-199-15 от 27.02.2006 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" с права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и на "координатор на комбинирана балансираща група"; изменение лицензия № Л-360-15 от 21.07.2011 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ с допълване с права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група“;
432 Л-517 от 27.11.2019 г.  издаване на лицензия „Енско Трейдинг“ Лтд 548323 Лицензия №Л-517-15 от 27.11.2019 г. за дейността "търговия с електрическа енергия"; правила за работа д потребители на енергийно услуги
431 Л-516 от 27.11.2019 г. издаване на лицензия „Интелект енергийни и емисионни консултанти“ ЕООД 202346070 Лицензия №Л-516-15 от 27.11.2019 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ ; правила за работа с потребители на енергийни услуги
430 Л-515 от 27.11.2019 г. издаване на лицензия „Елпедисон Пауър Дженерейшън Ес. А“ 9246101000 Лицензия №Л-515-15 от 27.11.2019 г. за дейността "търговия с електрическа енергия"; правила за работа с потребители на енергийни услуги
429 И6-Л-025 от 27.11.2019 г. изменение на лицензия „Топлофикация - Враца“ ЕАД 106006256 Изменение на лицензия № Л-025-02 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“
428 С-22 от 20.11.2019 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 29 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.10.2019 г. до 31.10.2019 г.
427 Пр-Л-427 от 06.11.2019 г. прекратяване на лицензия „Водни и енергийни спестявания“ ООД 202727993 Прекратяване на лицензия № Л-427-15 от 29.10.2014 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „Водни и енергийни спестявания“ ООД
426 И1-Л-329 от 06.11.2019 г. продължаване срока на лицензия „Енел Глобал Трейдинг“ С.П.А. 5918271007 Продължаване срока на лицензия № Л-329-15 от 21.06.2010 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
425 С-21 от 17.10.2019 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 28 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.09.2019 г. до 30.09.2019 г.
424 И3-Л-331 от 03.10.2019 г. продължаване срока на лицензия „Енерджи МТ“ ЕАД 201149482 Продължаване срока на лицензия № Л-331-15 от 25.06.2010 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
423 И1-Л-490 от 03.10.2019 г. изменение/допълнение на лицензия „Трен“ ЕООД 175297965 Изменение/допълнение на лицензия № Л-490-15 от 13.07.2017 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“
422 И1-Л-335 от 19.09.2019 г. продължаване срока на лицензия „ГЕН-И София – Търговия и продажба на електрическа енергия“ ЕООД 201124483 Продължаване срока на лицензия № Л-335-15 от 02.08.2010 г. за дейността "търговия с електрическа енергия"
421 Л-514 от 19.09.2019 г. издаване на лицензия „Енекод Грийн“ ЕАД 2047413728 Лицензия № Л-514-15 от 19.09.2019 г.за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
420 Л-513 от 19.09.2019 г. издаване на лицензия "Инфиниа" ЕООД 205702778 Лицензия № Л-513-15 от 19.09.2019 г. за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група"; правила за работа с потребители на енергийни услуги
419 Л-512 от 19.09.2019 г. издаване на лицензия МФТ Енерджи А/С 38175130 Лицензия № Л-512-15 от 19.09.2019 г. за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група"; правила за работа с потребители на енергийни услуги
418 И2-Л-330 от 19.09.2019 г. продължаване срока на лицензия "Енергоинвестмънт" АД 200929754 Продължаване срока на лицензия № Л-330-15 от 21.06.2010 г. за дейността "търговия с електрическа енергия"
417 Пр-Л-356 от 19.09.2019 г. прекратяване на лицензия "Джи Ви Ай" ООД 175000385 Прекратяване на лицензия № Л-356-15 от 09.05.2011 г. за дейността "търговия с електрическа енергия"
416 И4-Л-008 от 19.09.2019 г. изменение на лицензия „Топлофикация - Габрово“ ЕАД 107009273 Изменение на лицензия № Л-008-03 от 17.10.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“
415 С-20 от 19.09.2019 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 26 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.08.2019 г. до 31.08.2019 г.
414 С-19 от 16.08.2019 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 23 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.07.2019 г. до 31.07.2019 г.
413 Л-511 от 11.07.2019 г. издаване на лицензия „Хидро Пауър Ютилитис“ ЕООД 205243702 Лицензия № Л-511-15 от 11.07.2019 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
412 Пр-Л-505 от 11.07.2019 г. прекратяване на лицензия „Езпада“ д.о.о. 59169392843 Прекратяване на лицензия № Л-505-15 от 24.08.2018 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“
411 И2-Л-185 от 25.07.2019 г. продължаване срока на лицензия „Кнежа-газ“ ООД 106063695 Продължаване срока на лицензия № Л-185-08 от 14.03.2005 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-185-12 от 27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“
410 И2-Л-312 от 25.07.2019 г. изменение и продължаване срока на лицензия „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД 200532770 Изменение и продължаване срока на лицензия № Л-312-03 от 23.11.2009 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“
409 С-18 от 18.07.2019 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 25 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.06.2019 г. до 30.06.2019 г.
408 Л-511 от 11.07.2019 г. издаване на лицензия „Хидро Пауър Ютилитис“ ЕООД 205243702 Лицензия № Л-511-15 от 11.07.2019 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
407 Пр-Л-505 от 11.07.2019 г. прекратяване на лицензия „Езпада“ д.о.о. 59169392843 Прекратяване на лицензия № Л-505-15 от 24.08.2018 г. издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“
406 И2-Л-143 от 21.06.2019 г. продължаване срока на лицензия „Камено-газ“ ЕООД 102827811 Продължаване срока на лицензия № Л-143-08 от 11.10.2004 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-143-12 от 27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“
405 С-17 от 21.06.2019 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 12 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.05.2019 г. до 31.05.2019 г.
404 С-16 от 19.06.2019 г.   издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 17 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.05.2019 г. до 31.05.2019 г.
403 С-14 от 05.06.2019 г. поправка на очевидни фактически грешки в Решение № С-11 от 16.05.2019 г. за броя на издадени електронни сертификати на „ Топлофикация Враца“ ЕАД – ОЦ „Младост, „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД, „Топлофикация Петрич“ ЕАД и „Когрийн“ ООД през периода на производство от 01.04.2019 г. до 30.04.2019 г. „Топлофикация Враца“ ЕАД – ОЦ „Младост", „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД, „Топлофикация Петрич“ ЕАД; „Когрийн“ ООД 106006256, 121371700, 202637962, 201200529 Поправка на очевидни фактически грешки в Решение № С-11 от 16.05.2019 г. за броя на издадените електронни сертификати на „ Топлофикация Враца“ ЕАД – ОЦ „Младост, „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД, „Топлофикация Петрич“ ЕАД и „Когрийн“ ООД през периода на производство от 01.04.2019 г. до 30.04.2019 г.
402 С-13 от 05.06.2019 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" „ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД   109513731 Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от „ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД  през периодите: от 01.01.2019 г. до 31.01.2019 г.; от 01.02.2019 г. до 28.02.2019 г.; от 01.03.2019 г. до 31.03.2019 г.
401 С-12 от 05.06.2019 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 13 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.04.2019 г. до 30.04.2019 г.
400 Пр-Л-035 от 28.05.2019 г. прекратяване на лицензия „Топлофикация Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност 127029454 Прекратяване на лицензия № Л-035-03 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и лицензия № Л-034-05 от 15.11.2000 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“
399 Пр-Л-346 от 16.05.2019 г. прекратяване на лицензия "Енергопроект Ютилитис“ ООД 201643663 Прекратяване на лицензия № Л-364-15 от 03.10.2011 г. за дейността "търговия с електрическа енергия"
398 Пр-Л-323 от 16.05.2019 г. прекратяване на лицензия "Веолия Енерджи България" ЕАД 121371700 Прекратяване на лицензия № Л-323-15 от 15.03.2010 г. за дейността "търговия с електрическа енергия"
397 Пр-Л-294 от 16.05.2019 г. прекратяване на лицензия "ЕВРОКВЕСТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ" ЕООД 113588241 Прекратяване на лицензия № Л-294-15 от 09.02.2009 г. за дейността "търговия с електрическа енергия"
396 Л-510 от 16.05.2019 г. издаване на лицензия „Свилоза“ АД 814191178 Лицензия № Л-510-15 от 16.05.2019 г.за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
395 Л-509 от 16.05.2019 г. издаване на лицензия „ИДИЕФ ТРЕЙДИНГ МАРКЕТС (АЙРЛЪНД) ЛИМИТИД“ 636822 Лицензия № Л-509-15 от 16.05.2019 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
394 И2-Л-388 от 16.05.2019 г. изменение и допълнение на лицензия "Компания за енергетика и развитие" ООД 124640262 Изменение и допълнение на лицензия № Л-388-01 от 23.07.2012 г., издадена за дейността "производство на електрическа енергия", с включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група"; правила за работа с потребители на енергийни услуги
393 С-11 от 16.05.2019 г.  издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 16 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.04.2019 г. до 30.04.2019 г.
392 И2-Л-022 от 09.05.2019 г. изменение на лицензия "Топлофикация-ВТ" АД 104003977 Изменение на лицензия № Л-022-02 от 15.11.2000 г. за дейността "производство на топлинна енергия" по отношение на енергийния обект
391 Пр-Л-043 от 09.05.2019 г. прекратяване на лицензия "Топлофикация Казанлък" АД – в несъстоятелност 123014420 Прекратяване на лицензия № Л-043-03 от 06.12.2000 г. за дейността "производство на електрическа и топлинна енергия" и лицензия № Л-044-05 от 06.12.2000 г. за дейността "пренос на топлинна енергия"
390 С-10 от 25.04.2019 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 12 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.03.2019 г. до 31.03.2019 г.
389 С-9 от 18.04.2019 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 17 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.03.2019 г. до 31.03.2019 г.
388 Пр-Л-456 от 03.04.2019 г. прекратяване на лицензия "Елпро България" ЕООД 200872424 Прекратяване на лицензия № Л-456-15 от 15.12.2015 г. за дейността "търговия с електрическа енергия"
387 И2-Л-293 от 03.04.2019 г. продължаване срока на лицензия "ЛОНИКО" ЕООД 831699969 Продължаване срока на лицензия № Л-293-15 от 02.02.2009 г. за дейността "търговия с електрическа енергия"
386 С-8 от 28.03.2019 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 13 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.02.2019 г. до 28.02.2019 г.
385 С-7 от 20.03.2019 г.   издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 18 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.02.2019 г. до 28.02.2019 г.
384 Пр-Л-261 от 08.03.2019 г. прекратяване на лицензия „Полимери“ АД – в несъстоятелност 813143369 Прекратяване на лицензия № Л-261-03 от 10.03.2008 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, издадена с условие за изграждане на енергиен обект
383 И7-Л-032 от 28.02.2019 г. изменение на лицензия „Топлофикация София“ ЕАД 831609046 Изменение на лицензия № Л-032-03 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“
382 И1-Л-311 от 28.02.2019 г. продължаване срока на лицензия „ЧЕЗ“ а.с. 45274649 Продължаване срока на лицензия № Л-311-15 от 23.11.2009 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „ЧЕЗ“ а.с.; правила за работа с потребители на енергийни услуги
381 И1-Л-309 от 28.02.2019 г. продължаване срока на лицензия „ЕНЕРГО-ПРО България“ ЕАД 130368870 Продължаване срока на лицензия № Л-309-15 от 02.11.2009 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ ; правила за работа с потребители на енергийни услуги
380 С-6 от 28.02.2019 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 14 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.01.2019 г. до 31.01.2019 г.
379 С-5 от 15.02.2019 г.   издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 18 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.01.2019 г. до 31.01.2019 г.
378 С-4 от 31.01.2019 г. поправка на очевидна фактическа грешка „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД 103195446 Поправка на очевидна фактическа грешка в издадения брой електронни сертификати на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД за периода на производство на стоката „електрическа енергия“ от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г.
377 С-3 от 31.01.2019 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 16 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г.
376 И1-Л-433 от 31.01.2019 г. продължаване срока на лицензия „Хидроенерджи Груп“ ООД 200688940 Продължаване срока на лицензия № Л-433-15 от 16.02.2015 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“ „Хидроенерджи Груп“ ООД, правила за работа с потребители на енергийни услуги
375 И1-Л-386 от 31.01.2019 г. изменение/допълнение на лицензия "Юропиан Трейд Оф Енерджи“ АД 201869388 Изменение/допълнение на лицензия № Л-386-15 от 16.07.2012 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
374 С-2 от 17.01.2019 г.   издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 17 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г.
373 И3-Л-068 от 10.01.2019 г. изменение на лицензия "ТЕЦ Марица 3" АД 126526421 Изменение на лицензия № Л-068-03 от 14.02.2001 г. за дйността "производство на електрическа и топлинна енергия"
372 С-1 от 03.01.2019 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 15 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.11.2018 г. до 30.11.2018 г.
371 И1-Л-489 от 18.07.2018 г. изменение и допълнение на лицензия „Солвей Соди” АД 813109388 Изменение и допълнение на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия
370 Пр-Л-461 от 21.11.2018 г. прекратяване на лицензия „Еско Сървисис“ ООД 203800031 Прекратяване на лицензия № Л-461-15 от 09.03.2016 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ 
369 Пр-Л-447 от 21.11.2018 г. прекратяване на лицензия „Неас Енерджи“ АС. 20293195 Прекратяване на лицензия № Л-447-15 от 23.07.2015 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“
368 И2-Л-299 от 21.11.2018 г. изменение/допълнение на лицензия „Щаткрафт Маркетс“ ГмбХ HRB37885 Изменение/допълнение на лицензия № Л-299-15 от 16.03.2009 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“
367 Л-507 от 20.11.2018 г. издаване на лицензия „Електроснабдяване България“ ЕООД 204055925 Лицензия № Л-507-15 от 20.11.2018 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ и правила за работа с потребители на енергийни услуги
366 И2-Л-356 от 21.11.2018 г. изменение/допълнение на лицензия „Джи Ви Ай“ ООД 175000385 Изменение/допълнение на лицензия № Л-356-15 от 09.05.2011 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група“, правила за работа с потребители на енергийни услуги
365 С-17 от 20.12.2018 издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 17 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.11.2018 г. до 30.11.2018 г.
364 И1-Л-306 от 13.12.2018 г. продължаване срока на лицензия „Алпик Енерджи“ СЕ 28477090 Продължаване срока на лицензия № Л-306-15 от 31.08.2009 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
363 Л-508 от 13.12.2018 г. издаване на лицензия „Алро“ СА 1515374 Лицензия №Л-508-15 от 13.12.2018 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
362 И2-Л-058 от 13.12.2018 г. изменение на лицензия „Топлофикация - Плевен“ ЕАД 114005624 Изменение на лицензия № Л-058-03 от 08.01.2001 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“
361 И1-Л-084 от 05.12.2018 г. изменение на лицензия „Топлофикация-Сливен“ ЕАД 119004654 Изменение на лицензия № Л-084-03 от 21.02.2001 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“
360 И3-Л-008 от 05.12.2018 г. изменение на лицензия „Топлофикация-Габрово“ ЕАД 107009273 Изменение на лицензия № Л-008-03 от 17.10.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“
359 И2-Л-023 от 05.12.2018 г. изменение на лицензия „Топлофикация-Бургас“ ЕАД 102011085 Изменение на лицензия № Л-023-02 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“
358 С-16 от 27.11.2018 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 13 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.10.2018 г. до 31.10.2018 г.
357 С-15 от 20.11.2018 издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 16 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.10.2018 г. до 31.10.2018 г. Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 16 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.10.2018 г. до 31.10.2018 г.
356 И5-Л-025 от 20.11.2018 г. изменение на лицензия "Топлофикация - Враца" ЕАД 106006256 Изменение на лицензия № Л-025-02 от 15.11.2000 г. за производство на електрическа и топлинна енергия
355 Л-506 от 31.10.2018 г. прекратяване на лицензия , издаване на лицензия за дейността „производство електрическа и топлинна енергия“ с условие за изграждане на енергийни обекти и издаване на разрешение за сключване на договор за заем „EВН България Топлофикация“ ЕАД 115016602 Прекратяване на лицензия № Л-012-02 от 17.10.2000 г. за дейността „производство на топлинна енергия“ и на лицензия № Л-011-03 от 17.10.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, издаване на лицензия за дейността „производство електрическа и топлинна енергия“ с условие за изграждане на енергийни обекти и издаване на разрешение за сключване на договор за заем
354 С-14 от 30.10.2018 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 11 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.09.2018 г. до 30.09.2018 г.
353 И3-Л-094 от 30.10.2018 г. изменение на лицензия „ТЕЦ – Бобов дол” ЕАД 109513731 Изменение на лицензия № Л-094-01 от 21.02.2001 г. за производство на електрическа енергия; Правила за работа с потребителите на енергийни услуги на „ТЕЦ -Бобов дол” ЕАД“
352 С-13 от 18.10.2018 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 16 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.09.2018 г. до 30.09.2018 г.
351 С-12 от 01.10.2018 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 11 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.08.2018 г. до 31.08.2018 г.
350 С-11 от 19.09.2018 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 14 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.08.2018 г. до 31.08.2018 г.
349 С-10 от 13.09.2018 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 24 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.07.2018 г. до 31.07.2018 г.
348 И4-Л-041 от 13.09.2018 г. изменение на лицензия „Веолия Енерджи Варна” ЕАД 103195446 Изменение на лицензия № Л-041-02 от 06.12.2000 г. за дейността "производство на електрическа и топлинна енергия"
347 С-9 от 24.08.2018 г. поправка на очевидна фактическа грешка "Брикел" ЕАД 123526494 Поправка на очевидни фактически грешки в издадения брой електронни сертификати за периода на производство на стоката "електрическа енергия" от 01.06.2018 до 30.06.2018 г.
346 Пр-Л-398 от 24.08.2018 г. прекратяване на лицензия "Фреа Акспо" ООД 202179963 Прекратяване лицензия№Л-398-15 от 22.10.2012 г. за дейността "търговия с електрическа енергия"
345 Л-505 от 24.08.2018 г. издаване на лицензия  „Езпада“ д.о.о. 59169392843 Лицензия №Л-505-15 от 24.08.2018 г. за дейността "търговия на електрическа енергия"
344 Л-504 от 24.08.2018 г. издаване на лицензия  „В.И.П. Енерджи България“ ООД 205016054 Лицензия №Л-504-15 от 24.08.2018 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
343 Л-503 от 24.08.2018 г. издаване на лицензия „Сток Енерджи“ ЕООД 205120621 Лицензия № Л-503-15 от 24.08.2018 г. за дейността " търговия с електрическа енергия" с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“
342 Р-ВО-2 от 08.08.2018 г. освобождаване от изискванията на Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година, относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО, за достъп на трети страни, регулирани тарифи и отделяне по собственост Освобождаване на междусистемна връзка Гърция – България (IGB Interconnector) от изискванията на Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година, относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО, за достъп на трети страни, регулирани тарифи и отделяне по собственост
341 С-8 от 25.07.2018 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 28 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.06.2018 г. до 30.06.2018 г.
340 Л-502 от 18.07.2018 г. издаване на лицензия "Армако Енерджи“ ЕАД 204792915 Лицензия № Л-502-15 от 18.07.2018 г. за дейността  "търговия с електрическа енергия" с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“
339 Л-501 от 18.07.2018 г. издаване на лицензия "Стомана Индъстри“ АД 113509219 Лицензия № Л-501-15 от 18.07.2018 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“
338 С-7 от 26.06.2018 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 31 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.05.2018 г. до 31.05.2018 г.
337 Л-500 от 14.06.2018 г. издаване на лицензия "ТЕЦ Варна" ЕАД 103551629 Лицензия № Л-500-15 от 14.06.2018 г. за дейността "търговия с електрическа енергия"
336 Р-273 от 05.06.2018 г. разрешаване започване осъществяването на лицензионна дейност ,,Райков сервиз“ ООД 126628942 Разрешаване започване осъществяването на лицензионна дейност по издадените лицензии № Л-448-08 от 31.08.2015 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и Л-448-12 от 31.08.2015 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” на територията на община Смолян
335 С-6 от 05.06.2018 г.  издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 33 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.04.2018 г. до 30.04.2018 г.
334 И2-Л-280 от 17.05.2018 г. продължаване срока на лицензия „АВВ Електрифициране“ ООД 131481248 Продължаване срока на лицензия № Л-280-15 от 15.09.2008 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „АВВ Електрифициране“ ООД и одобряване на правила за работа с потребители на енергийни услуги
333 И2-Л-236 от 17.05.2018 г. изменение/допълнение на лицензия „Акспо България“ ЕАД 175156562 Изменение/допълнение на лицензия № Л-236-15 от 23.07.2007 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и на „координатор на комбинирана балансираща група“
332 С-5 от 08.05.2018 г.  издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 34 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.03.2018 г. до 31.03.2018 г.
331 Л-499 от 29.03.2018 г. издаване на лицензия "Хидроенерджи Трейд" ЕООД 204821509 Лицензия №Л-499-15 от 29.03.2018 г. за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група"; правила за работа с потребители на енергийни услуги
330 С-4 от 12.04.2018 г.  издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 34 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.02.2018 г. до 28.02.2018 г.
329 Л-499 от 29.03.2018 г. издаване на лицензия "Хидроенерджи Трейд" ЕООД 204821509 Лицензия №Л-499-15 от 29.03.2018 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група"; правила за работа с потребители на енергийни услуги
328 И1-Л-377 от 29.03.2018 г. изменение/допълнение на лицензия "Актаел" ЕООД 201700160 Изменение/допълнение на лицензия № Л-377-15 от 30.01.2012 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия" с включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група"
327 Пр-Л-257 от 29.03.2018 г. прекратяване на лицензия "Еспада" СРО 27129136 Прекратяване на лицензия № Л-257-15 от 04.02.2008 г. за дейността "търговия с електрическа енергия"
326 С-3 от 08.03.2018 г.  издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 33 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.01.2018 г. до 31.01.2018 г.
325 Пр-Л-297 от 23.02.2018 г. прекратяване на лицензия "ТЕЦ Хасково" АД – в несъстоятелност 125579467 Прекратяване на лицензия № Л-297-01 от 04.03.2009 г. за производство на електрическа енергия
324 С-2 от 08.02.2018 г. г.   издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 34 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.12.2017 г. до 31.12.2017 г.
323 Л-498 от 31.01.2018 г. издаване на лицензия "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД 123531939 Лицензия №Л-498 от 31.01.2018 г. за дейността "търговия с електрическа енергия"
322 Л-497 от 31.01.2018 г. издаване на лицензия "Джи Пи Енерджи" ЕООД 131487817 Лицензия №Л-497-15 от 31.01.2018 г. за дейността "търговия на електрическа енергия"
321 ФГ-1 от 16.01.2018 г. поправка на очевидна фактическа грешка „Овергаз Мрежи“ АД 130533432 Поправка на допусната очевидна фактическа грешка в титулните страници на издаденителицензии за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“.
320 С-1 от 12.01.2018 г.   издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 33 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.11.2017 г. до 30.11.2017 г.
319 С-16 от 21.12.2017 г.   издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 29 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.10.2017 г. до 31.10.2017 г.
318 Пр-Л-378 от 31.10.2017 г. прекратяване на лицензия „Ситигруп Глоубъл Маркетс“ Лимитед 1763297 Прекратяване на лицензия № Л-378-15 от 30.01.2012 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“
317 Пр-Л-283 от 31.10.2017 г. прекратяване на лицензия „Едисън Трейдинг“ СпА 2890290964 Прекратяване на лицензия № Л-283-15 от 17.11.2008 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“
316 Л-495 от 31.10.2017 г. издаване на лицензия „Аресенерджи“ ЕООД 204689089 Лицензия № Л-495-15 от 31.10.2017 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
315 И1-Л-448 от 07.12.2017 г. изменение на лицензия „Райков сервиз“ ООД 126628942 Изменение на лицензия № Л-448-08 от 31.08.2015 г. за дейността „разпределение на природен газ и № Л-448-12 от 31.08.2015 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Смолян
314 Пр-Л-455 от 07.12.2017 г. прекратяване на лицензия „Фина Енерджи Трейдинг“ БВ 851228173 Прекратяване на лицензия № Л-455-15 от 15.12.2015 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“
313 Л-496 от 07.12.2017 г. издаване на лицензия „ВИ. ЕНЕР. АД – Енергийни компании акционерно дружество“ 7490601000 Лицензия № Л-496-15 от 07.12.2017 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
312 И1-Л-436 от 07.12.2017 г. изменение/допълнение на лицензия „Грийн Уърлд Груп“ ООД 148057955 Изменение/допълнение на лицензия № Л-436-15 от 04.03.2015 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включване на права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
311 И1-Л-293 от 07.12.2017 г. изменение/допълнение на лицензия „ЛОНИКО“ ЕООД 831699969 Изменение/допълнение на лицензия № Л-293-15 от 02.02.2009 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
310 РТПГ-1 от 01.12.2017 г. определяне на „Булгартрансгаз“ ЕАД, в качеството му на оператор на газопреносна система, да провежда консултациите по член 26 от Регламент (ЕС) 2017/460 на Комисията от 16 март 2017 г. за установяване на Мрежов кодекс относно хармонизирани структури на тарифите за пренос на газ, както и да публикува преди началото на тарифния период информацията по чл. 30 при условията и по реда на същия регламент. Определяне на „Булгартрансгаз“ ЕАД, в качеството му на оператор на газопреносна система, да провежда консултациите по член 26 от Регламент (ЕС) 2017/460 на Комисията от 16 март 2017 г. за установяване на Мрежов кодекс относно хармонизирани структури на тарифите за пренос на газ, както и да публикува преди началото на тарифния период информацията по чл. 30 при условията и по реда на същия регламент.
309 С-15 от 10.11.2017 г.   издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 26 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.09.2017 г. до 30.09.2017 г.
308 Пр-Л-378 от 31.10.2017 г. прекратяване на лицензия „Ситигруп Глоубъл Маркетс“ Лимитед 1763297 Прекратяване на лицензия № Л-378-15 от 30.01.2012 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“
307 Пр-Л-283 от 31.10.2017 г. прекратяване на лицензия „Едисън Трейдинг“ СпА 2890290964 Прекратяване на лицензия № Л-283-15 от 17.11.2008 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“
306 Л-495 от 31.10.2017 г. издаване на лицензия „Аресенерджи“ ЕООД 204689089 Лицензия № Л-495-15 от 31.10.2017 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
305 Л-494 от 05.10.2017 г. издаване на лицензия Булвикс" АД 201606007 Лицензия № Л-494-15 от 05.10.2017 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група"; правила за работа с потребители на енергийни услуги
304 Л-493 от 05.10.2017 г.  издаване на лицензия "МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАД 204656662 Лицензия № Л-493-15 от 05.10.2017 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група"; правила за работа с потребители на енергийни услуги
303 С-14 от 05.10.2017 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 22 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.08.2017 г. до 31.08.2017 г.
302 Л-492 от 05.09.2017  г. издаване на лицензия "АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД  175055588 Лицензия №Л-492-15 от 05.09.2017 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
301 И3-Л-250 от 05.09.2017 г. продължаване срок на лицензия "Енерджи съплай" ЕООД 175392783 Продължаване срока на лицензия №Л-250-15 от 20.12.2007 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" с права и задължения за дейността „координатор на стандартна балансираща група“
300 И1-Л-086 от 05.09.2017 г. изменение и допълнение на лицензия „ТЕЦ Варна“ ЕАД 103551629 Изменение и допълнение на лицензия № Л-086-01 от 21.02.2001 г. за дейността "производство на електрическа енергия"
299 И2-Л-008 от 05.09.2017 г. изменение и допълнение на лицензия „Топлофикация Габрово“ ЕАД 107009273 Изменение и допълнение на лицензия № Л-008-03 от 17.10.2000 г. за дейността "производство на електрическа и топлинна енергия"
298 С-13 от 30.08.2017 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 23 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.07.2017 г. до 31.07.2017 г.
297 И1-Л-023 от 17.08.2017 г. изменение на лицензия „Топлофикация Бургас“ ЕАД 102011085 Изменение на лицензия № Л-023-02 от 15.11.2000 г. за дейността "производство на електрическа и топлинна енергия"
296 С-12 от 27.07.2017 г. г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 30 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.06.2017 г. до 30.06.2017 г.
295 Пр-Л-203 от 13.07.2017 г. прекратяване на лицензия "Транс Евроенерджи" АД 131399235 Прекратяване на лицензия №Л-203-15 от 03.04.2006 г. за дейността "търговия с електрическа енергия"
294 Пр-Л-445 от 13.07.2017 г. прекратяване на лицензия "ОМВ Трейдинг” ГмбХ FN 352135x Прекратяване на лицензия №Л-445-15 от 16.06.2015 г. за дейността "търговия с електрическа енергия
293 Л-491 от 13.07.2017 г. издаване на лицензия „Оптимакс Енерджи“ ГмбХ HRB 29307 Лицензия №Л-491-15 от 13.07.2017 г. за дейността "търговия с електрическа енергия"
292 Л-490 от 13.07.2017 г. издаване на лицензия "ТРЕН“ ЕООД 175297965 Лицензия №Л-490-15 от 13.07.2017 г. за дейността "търговия с електрическа енергия"
291 С-11 от 06.07.2017 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 32 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.05.2017 г. до 31.05.2017 г.
290 ТЕ-027 от 01.07.2017 г. определяне на разполагаемостта за производство на електрическа енергия на производителите, от които общественият доставчик да изкупува електрическа енергия, както и количеството електрическа енергия, в съответствие с които общественият доставчик да сключва сделки с крайните снабдители Разполагаемост за производство на електрическа енергия на производителите, от които общественият доставчик да изкупува електрическа енергия, както и количеството електрическа енергия, в съответствие с които общественият доставчик да сключва сделки с крайните снабдители
289 С-10 от 20.06.2017 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 33 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.04.2017 г. до 30.04.2017 г.
288 Р-262 от 02.06.2017 г. издаване на разрешение за преобразуване на лицензиант чрез вливане, прекратяване на лицензия и издаване на лицензия "Девен" АД; "Солвей Соди" АД 103004325; 813109388 Издаване на разрешение за преобразуване на лицензиант чрез вливане, прекратяване на лицензия № Л-047-03 от 06.12.2000 г. за дейността "производство на електрическа и топлинна енергия" и издаване на № Л-489-03 от 02.06.2017 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“; Общи условия за продажба на топлинна енергия от „Солвей Соди“ АД на клиенти на топлинна енергия за небитови нужди; Правила за работа с клиенти на топлинна енергия за небитови нужди на „Солвей Соди“ АД
287 И3-Л-264 от 30.05.2017 г. продължаване на срок на лицензия "ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп" ЕАД 175370769 Продължаване на срока на лицензия №Л-264-15 от 14.04.2008 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" с права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група"
286 И1-Л-356 от 30.05.2017 г. изменение и допълнение на лицензия „Джи Ви Ай“ ООД 175000385 Изменение и допълнение на лицензия № Л-356-15 от 09.05.2011 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
285 С-9 от 09.05.2017 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 34 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.03.2017 г. до 31.03.2017 г.
284 Л-488 от 12.04.2017 г. издаване на лицензия „ЕНЕРДЖИ ПАУЪР“ ООД 202718713 Лицензия № Л-488-15 от 12.04.2017 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
283 С-8 от 12.04.2017 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 34 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.02.2017 г. до 28.02.2017 г.
282 С-7 от 12.04.2017 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" „Топлофикация Русе“ ЕАД, 117005106 Допълнителен сертификат за произхода на стоката "електрическа енергия", произведена от централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.01.2011 г. до 31.12.2011 г.
281 Л-488 от 12.04.2017 г. издаване на лицензия „ЕНЕРДЖИ ПАУЪР“ ООД 202718713 Издаване на лицензия Л-488-15 от 12.04.2017 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
280 С-6 от 23.03.2017 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 34 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.01.2017 г. до 31.01.2017 г.
279 Л-487 от 16.03.2017 г. издаване на лицензия „Балтик Енерджи Партнърс“ ОЮ 11207916 Лицензия № Л-487-15 от 16.03.2017 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
278 Л-486 от 16.03.2017 г. издаване на лицензия „Интеренерго енерджи енжинийъринг“ ЛТД 2226405000 Лицензия № Л-486-15 от 16.03.2017 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
277 Л-485 от 16.03.2017 г. издаване на лицензия „Сайт Енерджи“ ООД 202887535 Лицензия № Л-485-15 от 16.03.2017 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
276 И1-Л-474 от 16.03.2017 г. изменение/допълнение на лицензия "АГОРА ЕНЕРДЖИ" ООД 203600397 Изменение/допълнение на лицензия № Л-474-15 от 21.06.2016 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия", с включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група"; правила за работа с потребители на енергийни услуги
275 Л-484 от 16.03.2017 г. издаване на лицензия "ЕЛ БОНУС" ЕООД 131381543 Лицензия № Л-484-15 от 16.03.2017 г.за дейността "търговия с електрическа енергия" с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група"; правила за работа с потребители на енергийни услуги
274 С-5 от 01.03.2017 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 33 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.
273 ОУ-1 от 23.02.2017 г. одобряване на общи условия за продажба на топлинна енергия за небитови нужди и на правила за работа с клиенти на топлинна енергия за небитови нужди "Топлофикация Петрич" ЕАД 202637962 Общи условия за продажба на топлинна енергия за небитови нужди от "Топлофикация Петрич" ЕАД; Правила за работа с клиенти на топлинна енергия за небитови нужди
272 С-4 от 16.02.2017 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" "Топлофикация - Русе" ЕАД 117005106 Сертификат за произхода на стоката "електрическа енергия", произведена от централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.01.2010 г. до 31.12.2010 г.
271 С-3 от 15.02.2017 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произхода на стоката "електрическа енергия", произведена от 31 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.11.2016 г. до 30.11.2016 г.
270 С-2 от 03.02.2017 г. Отмяна на Решение № С-2 от 04.02.2016 г. в частта му по т. 18 и обезсилване на сертификат "Топлофикация – Габрово" ЕАД 107009273 Отмяна на Решение № С-2 от 04.02.2016 г. на КЕВР в частта му по т.18 и обезсилване на сертификат № ЗСК-12-03-15 за периода от 26.10.2015 г. до 31.12.2015 г.
269 С-1 от 31.01.2017 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" "Топлофикация – Русе" ЕАД 117005106 Сертификат № ЗСК-20-02-12 за произход на стоката "електрическа енергия", произведена за периода от 1.01.2012 г. до 31.12.2012 г.
268 Л-483 от 18.01.2017 г. издаване на лицензия "Коген Загоре" ЕООД 123755105 Лицензия № Л-483-03 от 18.01.2017 г. за дейността "производство на електрическа и топлинна енергия"; Общи условия за продажба на топлинна енергия за небитови нужди от „КОГЕН ЗАГОРЕ” ЕООД; Правила за работа с потребителите
267 И4-Л-012 от 18.01.2017 г. изменение и продължаване на срока на лицензия "ЕВН България Топлофикация" ЕАД 115016602 Изменение и продължаване на срока на лицензия № Л-012-02 от 17.10.2000 г. за дейността "производство на топлинна енергия"
266 И1-Л-216 от 16.12.2016 г. продължаване на срока на лицензия "АЕЦ - Козлодуй" ЕАД 106513772 Продължаване на срока на лицензия №Л-216-15 от 18.12.2006 г. за дейността "търговия с електрическа енергия"
265 И1-Л-453 от 16.12.2016 г. изменение на лицензия "Златна Панега Цимент" АД 820162213 Изменение/допълнение на лицензия №Л-453-15 от 15.12.2015 г. за дейността "търговия с електрическа енергия"
264 Л-481 от 16.12.2016 г. издаване на лицензия "ВИС Електрик" ЕООД 203523641 Лицензия №Л-481-15 от 16.12.2016 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група"
263 С-15 от 01.12.2016 г. издаване на сертификати за произхода на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произхода на стоката "електрическа енергия", произведена от 31 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.10.2016 г. до 31.10.2016 г.
262 С-14 от 28.10.2016 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произхода на стоката "електрическа енергия", произведена от 30 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.09.2015 г. до 30.09.2015 г.
261 Л-480 от 20.10.2016 г. издаване на лицензия „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД 833017552 Лицензия № Л-213-15 от 20.11.2006 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“; правила за работа с потребители на енергийни услуги
260 ПР-Л-459 от 20.10.2016 г. прекратяване на лицензия „ЕНЕРДЖИ АКТИВ“ ЕООД 175067722 Прекратяване на лицензия № Л-459-15 от 10.02.2016 г. издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“
259 ПР-Л-345 от 20.10.2016 г. прекратяване на лицензия „Меркурия Енерджи Юръп Трейдинг Лимитид“ 3794235 Прекратяване на лицензия № Л-345-15 от 06.12.2010 г. издадена за дейността „търговия с електрическа енергия”
258 ПР-Л-305 от 20.10.2016 г. прекратяване на лицензия „ТИНМАР-ИНД“ СА 14085295 Прекратяване на лицензия № Л-305-15 от 31.18.2009 г. издадена за дейността „търговия с електрическа енергия”
257 И2-Л-205 от 12.10.2016 г. продължаване на срока на лицензия "Калиакра Уинд Пауър" АД 131562771 Продължаване на срока на лицензия №Л-205-01 от 13.07.2006 г. за дейността "производство на електрическа енергия"
256 С-13 от 30.09.2016 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произхода на стоката "електрическа енергия", произведена от 26 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.08.2015 г. до 31.08.2015 г.
255 И2-Л-230 от 15.09.2016 г. продължаване срока на лицензия "Национална електрическа компания" ЕАД 000649348 Продължаване срока на лицензия № Л-230-15 от 04.06.2007 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група"; правила за работа с потребители на енергийни услуги
254 И1-Л-236 от 15.09.2016 г.. продължаване срока на лицензия "АКСПО БЪЛГАРИЯ" ЕАД 175156562 Продължаване срока на лицензия № Л-236-15 от 23.07.2007 г. за дейността "търговия с електрическа енергия"; правила за работа с потребители на енергийни услуги
253 Л-479 от 15.09.2016 г. издаване на лицензия "ТИНМАР СЪПЛАЙ" ЕООД 203888476 Лицензия № Л-479-15 от 15.09.2016 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група"; правила за работа с потребители на енергийни услуги
252 И1-Л-342 от 15.09.2016 г. изменение и допълнение на лицензия "ИНТЕРПРОМ" ЕООД 121115366 Изменение и допълнение на лицензия № Л-342-15 от 11.10.2010 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия", с включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група"; правила за работа с потребители на енергийни услуги
251 Л-478 от 01.09.2016 г. издаване на лицензия "КУМЕР" ЕООД 200907117 Лицензия № Л-478-15 от 01.09.2016 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група"; правила за работа с потребители на енергийни услуги
250 Л-477 от 01.09.2016 г. издаване на лицензия "И Ди Ес Интернешънъл Ес Ка" СРО 47237961 Лицензия № Л-477-15 от 01.09.2016 г. за дейността "търговия с електрическа енергия"; правила за работа с потребители на енергийни услуги
249 И2-Л-229 от 01.09.2016 г. продължаване срока на лицензия "ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ" АД 175133827 Продължаване срока на лицензия № Л-229-15 от 17.05.2007 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група"
248 С-12 от 01.09.2016 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" УМБАЛ "Проф. д-р Ст. Киркович" АД 123535874 Сертификат за произхода на стоката "електрическа енергия", произведена от централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.07.2015 г. до 31.07.2015 г.
247 С-11 от 01.09.2016 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произхода на стоката "електрическа енергия", произведена от 25 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.07.2015 г. до 31.07.2015 г.
246 Л-476 от 18.08.2016 г. издаване на лицензия "ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД 123526430 Лицензия № Л-476-15 от 18.08.2016 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група"; правила за работа с потребители на енергийни услуги
245 С-10 от 11.08.2016 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произхода на стоката "електрическа енергия", произведена от 26 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.06.2015 г. до 30.06.2015 г.
244 С-9 от 28.07.2016 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произхода на стоката "електрическа енергия", произведена от 34 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.05.2015 г. до 31.05.2015 г.
243 С-8 от 13.07.2016 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произхода на стоката "електрическа енергия", произведена от 34 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.04.2015 г. до 30.04.2015 г.
242 ОУ–1 от 27.06.2016 г. одобряване на изменение на общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди и на правила за работа с клиенти на енергийни услуги "Топлофикация София" ЕАД 831609046 Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от "Топлофикация София" ЕАД на клиенти в град София; Правила за работа с клиенти на енергийни услуги, предоставяни от "Топлофикация София" ЕАД
241 С-7 от 27.06.2016 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произхода на стоката "електрическа енергия", произведена от 33 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.03.2015 г. до 31.03.2015 г.
240 ТЕ-026 от 30.06.2016 г. определяне на разполагаемостта за производство на електрическа енергия на производителите, от които общественият доставчик да изкупува електрическа енергия, както и количеството електрическа енергия, в съответствие с които общественият доставчик да сключва сделки с крайните снабдители Разполагаемост за производство на електрическа енергия на производителите, от които общественият доставчик да изкупува електрическа енергия, както и количеството електрическа енергия, в съответствие с които общественият доставчик да сключва сделки с крайните снабдители
239 Л-475 от 21.06.2016 г. издаване на лицензия "РЕИЖ ЕНЕРДЖИ" ООД 203590729 Лицензия № Л-475-15 от 21.06.2016 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група"; правила за работа с потребители на енергийни услуги
238 Л-474 от 21.06.2016 г. издаване на лицензия "АГОРА ЕНЕРДЖИ" ООД 203600397 Лицензия № Л-474-15 от 21.06.2016 г. за дейността "търговия с електрическа енергия"; правила за работа с потребители на енергийни услуги
237 Л-473 от 21.06.2016 г. издаване на лицензия "САСА ГРУП БЪЛГАРИЯ" ООД 200117087 Лицензия № Л-473-15 от 21.06.2016 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група"; правила за работа с потребители на енергийни услуги
236 И3-Л-202 от 21.06.2016 г. продължаване срока на лицензия "ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ" АД 131577969 Продължаване срока на лицензия № Л-202-15 от 27.02.2006 г. за дейността "търговия с електрическа енергия"
235 И6-Л-032 от 21.06.2016 г. изменение на лицензия "Топлофикация София" ЕАД 831609046 Изменение на Лицензия № Л-032-03 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“
234 Л-472 от 14.06.2016 г. издаване на лицензия "Тинмар Енерджи" СА 34620961 Лицензия № Л-472-15 от 14.06.2016 г. за дейността "търговия с електрическа енергия"; правила за работа с потребители на енергийни услуги
233 С-6 от 31.05.2016 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" "Овердрайв" АД; "Инертстрой – Калето" АД 131413539; 106028833 Сертификати за произхода на стоката "електрическа енергия", произведена от 2 бр. централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.01.2016 г. до 31.01.2016 г.
232 С-5 от 19.05.2016 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произхода на стоката "електрическа енергия", произведена от 30 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.02.2016 г. до 29.02.2016 г.
231 Пр-Л-144 от 17.05.2016 г.  прекратяване на лицензия "Камибо" ЕООД 131157890 Прекратяване на лицензия №Л-144-03 от 25.11.2004 г. за дейността "производство на електрическа и топлинна енергия"
230 Л-471 от 17.05.2016 г. издаване на лицензия "САГА КОМОДИТИС" АД 201775818 Лицензия №Л-471-15 от 17.05.2016 г. за дейността "търговия с електрическа енергия"; правила за работа с потребители на енергийни услуги
229 Л-470 от 17.05.2016 г. издаване на лицензия "Ин Аут Енерджи" ООД 203890655 Лицензия №Л-470-15 от 17.05.2016 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група"; правила за работа с потребители на енергийни услуги
228 Л-469 от 17.05.2016 г. издаване на лицензия "ВиБиДжи Енерджи" ЕООД 202858327 Лицензия №Л-469-15 от 17.05.2016 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група"; правила за работа с потребители на енергийни услуги
227 Пр-Л-336 от 11.05.2016 г. прекратяване на лицензия „Риал Стейтс” ЕООД 112633304 Прекратяване на лицензия № Л-336-01 от 23.08.2010 г. за дейността „производство на електрическа енергия“
226 № Л-468 от 27.04.2016 г. издаване на лицензия "Топлофикация София" ЕАД 831609046 Лицензия № Л-468-15 от 27.04.2016 г. за дейността "търговия с електрическа енергия"; правила за работа с потребители на енергийни услуги
225 Л-467 от 27.04.2016 г. издаване на лицензия "ПауърОн" ЕООД 203698288 Лицензия № Л-467-15 от 27.04.2016 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група"; правила за работа с потребители на енергийни услуги
224 Л-466 от 27.04.2016 г. издаване на лицензия "ПАУЪР СИСТ" ЕООД 200956954 Лицензия № Л-466-15 от 27.04.2016 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група"; правила за работа с потребители на енергийни услуги
223 Л-465 от 27.04.2016 г. издаване на лицензия "БОЛКАН ЛОДЖИК" ООД 202025709 Лицензия № Л-465-15 от 27.04.2016 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група"; правила за работа с потребители на енергийни услуги
222 Пр-Л-357 от 27.04.2016 г. прекратяване на лицензия "Горичане Енерджи" ЕООД 200114212 Прекратяване на лицензия № Л-357-01 от 25.05.2011 г. за дейността "производство на електрическа енергия"
221 И3-Л-219 от 20.04.2016 г. продължаване на срок на лицензия "Енергийна финансова група" АД 131332101 Продължаване срока на лицензия №Л-219-15 от 18.12.2006 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" с права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група"
220 И3-Л-218 от 20.04.2016 г. продължаване на срок на лицензия "Аркадия сървис" АД 200284093 Продължаване на срока на лицензия №Л-218-15 от 18.12.2006 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" с права и задължения на координатор на стандартна балансираща група и координатор на комбинирана балансираща група
219 Л-464 от 20.04.2016 г. издаване на лицензия "ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД" ООД 203734791 Лицензия №Л-464-15 от 20.04.2016 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група"; правила за работа с потребители на енергийни услуги
218 С-4 от 20.04.2016 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произхода на стоката "електрическа енергия", произведена от 28 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.01.2016 г. до 31.01.2016 г.
217 Л - 462 от 18.03.2016 г. издаване на разрешение за преобразуване на лицензиант чрез вливане на дружество "Рила газ" ЕАД; "Черноморска технологична компания" АД 175089163; 813101815 Разрешение за преобразуване на лицензиант чрез вливане на дружество; прекратяване на лицензия № Л-210-08 от 03.10.2006 г. за дейността „разпределение на природен газ” за обособена територия „Запад“ и № Л-210-12 от 27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за обособена територия „Запад“; издаване на лицензия № Л-462-08 от 18.03.2016 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ” за обособена територия „Запад“ и лицензия № Л-462-12 от 18.03.2016 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за обособена територия „Запад“
216 И1-Л-122 от 18.03.2016 г. изменение на лицензия "ТЕЦ Свищов" АД 130564043 Изменение на лицензия № Л-122-03 от 23.04.2003 г. за дейността "производство на електрическа и топлинна енергия"
215 Л-463 от 09.03.2016 г. издаване на лицензия "Интерелектрик" ЕООД 203700764 Лицензия № Л-463-15 от 09.03.2016 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и и "координатор на комбинирана балансираща група"; правила за работа с потребители на енергийни услуги
214 Л-461 от 09.03.2016 г. издаване на лицензия "ЕСКО СЪРВИСИС" ООД 203800031 Лицензия № Л-461-15 от 09.03.2016 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група"; правила за работа с потребители на енергийни услуги
213 Л-460 от 09.03.2016 г. издаване на лицензия "ДИМЕКС ЕНЕРДЖИ ГРУП" ООД 203659890 Лицензия № Л-460-15 от 09.03.2016 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група"; правила за работа с потребители на енергийни услуги
212 С-3 от 08.03.2016 г. издаване на сертификати за произхода на стоката "електрическа енергия" "Юлико–Евротрейд" ЕООД 115744408 Сертификат за произхода на стоката "електрическа енергия", произведена от комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода 26.10.2015 г. – 31.12.2015 г.
211 И1-Л-229 от 16.02.2016 г. изменение на лицензия "ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ" АД 175133827 Изменение на лицензия №Л-229-15 от 17.05.2007 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“
210 И2-Л-282 от 16.02.2016 г. изменение на лицензия "ДИСИБ" ООД 101681887 Изменение на лицензия № Л-282-01 от 10.11.2008 г. за дейността "производство на електрическа енергия"
209 И1-Л-206 от 10.02.2016 г. продължаване на срока на лицензия "ТЕЦ Марица 3" АД 126526421 Продължаване на срока на лицензия № Л-206-15 от 31.08.2006 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия"
208 Л-459 от 10.02.2016 г. издаване на лицензия "ЕНЕРДЖИ АКТИВ" ЕООД 175067722 Лицензия № Л-459-15 от 10.02.2016 г. за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група"
207 Л-458 от 10.02.2016 г. издаване на лицензия "ВАТ И ВОЛТ България" ЕООД 203251885 Лицензия № Л-458-15 от 10.02.2016 г. за дейността "търговия с електрическа енергия"
206 С-2 от 04.02.2016 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произхода на стоката "електрическа енергия", произведена от 28 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 26.10.2015 г. до 31.12.2015 г.
205 ПР-Л-437 от 03.02.2016 г. прекратяване на лицензия „Репауър Трейдинг Чешка Република“ СРО 27660061 Прекратяване на лицензия № Л-437-15 от 04.03.2015 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“
204 ПР-Л-407 от 03.02.2016 г. прекратяване на лицензия "Форнетин" АД 202093813 Прекратяване на лицензия № Л-407-15 от 17.06.2013 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“
203 ПР-Л-212 от 03.02.2016 г. прекратяване на лицензия "Щаткрафт Саут Йист Юръп" ЕООД 175088271 Прекратяване на лицензия № Л-212-15 от 20.11.2006 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“
202 Р-233 от 02.02.2016 г. разрешение за преобразуване на лицензиант чрез вливане на дружество "ЕВН-Каварна" ЕООД; "Натуркрафт" ЕООД 200335716; 200233775 Разрешение за преобразуване чрез вливане на дружество
201 НО-1 от 27.01.2016 г. назначаване на "Българска независима енергийна борса" ЕАД за Номиниран оператор на пазара на електроенергия Назначаване на "Българска независима енергийна борса" ЕАД за Номиниран оператор на пазара на електроенергия
200 И2-Л-358 от 20.01.2016 г. изменение на лицензия "Ситигаз България" ЕАД 131285259 Изменение на лицензии № Л-358-08 от 06.06.2011 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ” и № Л-358-12 от 06.06.2011 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на общините Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово и Главиница, чрез присъединяване на територията на община Ситово
199 С-1 от 06.01.2016 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произхода на стоката "електрическа енергия", произведена от 27 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г.
198 И5-Л-032 от 22.12.2015 г. изменение на лицензия „Топлофикация София“ ЕАД 831609046 Изменение на лицензия №Л-032-03 от 15.11.2000 г. за дейността "производство на електрическа и топлинна енергия"
197 С-9 от 17.12.2015 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" "Топлофикация – Перник" АД; "Топлофикация – Плевен" ЕАД 113012360; 114005624 Сертификати за произхода на стоката "електрическа енергия", произведена от комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.01.2015 г. до 24.07.2015 г.
196 Р-232 от 15.12.2015 г. разрешение за преобразуване на лицензиант; изменение на лицензия "Пиринска Бистрица – Енергия" АД 121893417 Разрешение за преобразуване на лицензиант; изменение на лицензия №Л-107-01 от 10.05.2001 г. за дейността "производство на електрическа енергия"
195 Л-457 от 15.12.2015 г. издаване на лицензия "ЕНЕКОД" АД 203638768 Лицензия № Л-457-15 от 15.12.2015 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група"
194 Л-456 от 15.12.2015 г. издаване на лицензия "Елпро България" ООД 200872424 Лицензия № Л-456-15 от 15.12.2015 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група"
193 Л-455 от 15.12.2015 г. издаване на лицензия "Фина Енерджи Трейдинг" БВ 851228173 Лицензия № Л-455-15 от 15.12.2015 г. за дейността "търговия с електрическа енергия"
192 Л-454 от 15.12.2015 г. издаване на лицензия "Кей Ар Джи" ЕООД 203601823 Лицензия № Л-454-15 от 15.12.2015 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група"
191 Л-453 от 15.12.2015 г. издаване на лицензия "Златна Панега Цимент" АД 820162213 Лицензия № Л-453-15 от 15.12.2015 г. за дейността "търговия с електрическа енергия"
190 Пр-Л-375 от 15.12.2015 г. прекратяване на лицензия "Енерджи Транс БГ" ЕООД 201453614 Прекратяване на лицензия № Л-375-15 от 23.01.2012 г. за дейността "търговия с електрическа енергия"
189 И1-Л-452 от 15.12.2015 г. изменение и допълнение на лицензия "КААлекс - енерджи" ООД 121690235 Изменение и допълнение на лицензия № Л-452-15 от 27.10.2015 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" с включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група"
188 И1-Л-344 от 15.12.2015 г. изменение и допълнение на лицензия "ЕСП Златни пясъци" ООД 148075985 Изменение и допълнение на лицензия № Л-344-15 от 29.11.2010 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" с включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група"
187 И1-Л-323 от 15.12.2015 г. изменение и допълнение на лицензия "Веолия Енерджи България" ЕАД 121371700 Изменение и допълнение на лицензия № Л-323-15 от 15.03.2010 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия", с включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група"
186 И1-Л-246 от 15.12.2015 г. изменение и допълнение на лицензия "АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ" ЕООД 175055588 Изменение и допълнение на лицензия № Л-246-15 от 12.09.2007 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия", с включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група"
185 С-8 от 04.12.2015 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произхода на стоката "електрическа енергия", произведена от 28 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия
184 И7-Л-047 oт 27.10.2015 г. изменение/допълнение на лицензия "ДЕВЕН" АД 103004325 Изменение на лицензия №Л-047-03 от 06.12.2000 г. за дейността "производство на електрическа и топлинна енергия"
183 Л-452 от 27.10.2015 г. издаване на лицензия "КААлекс - енерджи" ООД 121690235 Лицензия № Л-452-15 от 27.10.2015 г. за дейността "търговия с електрическа енергия"
182 Л-451 от 13.10.2015 г. издаване на лицензия „ЛЕ Трейдинг” АС Лицензия № Л-451-15 от 13.10.2015 г. за дейността „търговия с електрическа енергия”, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група” и „координатор на комбинирана балансираща група”
181 Л-450 от 13.10.2015 г. издаване на лицензия „Енерговиа” ЕООД 203328328 Лицензия № Л-450-15 от 13.10.2015 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“
180 Л-449 от 13.10.2015 г. издаване на лицензия „Джей Ей Ес Енерджи Трейдинг“ СРО 45931828 Лицензия № Л-449-15 от 13.10.2015 г. за дейността „търговия с електрическа енергия”
179 И2-Л-370 от 13.10.2015 г. изменение и допълнение на лицензия „Ритъм-4-ТБ“ ООД 123655865 Изменение и допълнение на лицензия № Л-370-15 от 21.11.2011 г. за дейността „търговия с електрическа енергия”, съдържаща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, с включване на права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група“
178 И1-Л-420 от 13.10.2015 г. изменение и допълнение на лицензия „Проакт“ ООД 201869769 Изменение и допълнение на лицензия № Л-420-15 от 06.01.2014 г. за дейността „търговия с електрическа енергия”, съдържаща права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група”
177 И4-Л-032 oт 28.08.2015 г. изменение на лицензия "Топлофикация София" ЕАД 831609046 Изменение на лицензия № Л-032-03 от 15.11.2000 г. за производство на електрическа и топлинна енергия
176 ТПрГ-1 от 31.08.2015 г. определяне на титуляр на лицензия за извършване на дейността "разпределение на природен газ" на територията на община Смолян, след проведен конкурс Определяне на титуляр на лицензия за извършване на дейността "разпределение на природен газ" на територията на община Смолян, след проведен конкурс
175 И1-Л-055 oт 21.07.2015 г. продължаване срока на лицензия "Топлофикация Перник" АД 113012360 Продължаване срока на лицензия № Л-056-05 от 08.01.2001 г. за дейността "пренос на топлинна енергия", продължаване на срока на лицензия № Л-055-03 от 08.01.2001 г. за дейността "производство на електрическа и топлинна енергия"
174 TE-025 от 31.07.2015 г. определяне на разполагаемостта за производство на електрическа енергия на производителите, от които общественият доставчик да изкупува електрическа енергия, както и количеството електрическа енергия, в съответствие с които общественият доставчик да сключва сделки с крайните снабдители Разполагаемост за производство на електрическа енергия на производителите, от които общественият доставчик да изкупува електрическа енергия, както и количеството електрическа енергия, в съответствие с които общественият доставчик да сключва сделки с крайните снабдители
173 Л-447 от 23.07.2015 г. издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” „Неас Енерджи” АС 20293195 Лицензия № Л-447-15 от 23.07.2015 г. за дейността „търговия с електрическа енергия”
172 Л-446 от 23.07.2015 г. издаване на лицензия „ТПС Пауър Трейдинг“ СРЛ 33450818 Лицензия № Л-446-15 от 23.07.2015 г. за дейността „търговия с електрическа енергия”, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и на „координатор на комбинирана балансираща група“
171 И4-Л-199 от 23.07.2015 г. продължаване на срока на лицензия „Енерго-Про Енергийни услуги“ EООД 131512672 Продължаване на срока на лицензия № Л-199-15 от 27.02.2006 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия” и допълнена с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и на „координатор на комбинирана балансираща група“
170 И4-Л-194 от 23.07.2015 г. продължаване на срока на лицензия „Енерджи Маркет” АД 131200181 Продължаване на срока на лицензия № Л-194-15 от 28.11.2005 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия” и допълнена с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“
169 И1-Л-394 от 29.07.2015 г. изменение на лицензия „ТЕЦЕКО” ЕООД 104575711 Изменение на лицензии № Л-394-08 от 26.09.2012 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ” и № Л-394-12 от 26.09.2012 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”, издадени за територията на община Свищов, чрез присъединяване на територията на община Белене
168 И2-Л-068 от 05.06.2015 г., продължаване срока на лицензия „ТЕЦ Марица 3“ АД 126526421 Продължаване срока на лицензия № Л-068-03 от 21.02.2001 г. за дейността „производство на електрическа енергия”
167 С-3 от 15.06.2015 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката електрическа енергия, произведена от 15 бр. централа/и (инсталация/и) за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през 2014 г.
166 Пр-Л-403 от 16.06.2015 г. прекратяване на лицензия РД ЧЗ Енерджи с.р.о. 24241814 Прекратяване на лицензия № Л-403-15 от 17.12.2012 г. за дейността "търговия с електрическа енергия"
165 Л-445 от 16.06.2015 г. издаване на лицензия ОМВ Трейдинг ГмбХ FN 352135x Лицензия № Л-445-15 от 16.06.2015 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група"
164 И2-Л-368 от 16.06.2015 г. изменение и допълнение на лицензия "Ес И И Пауър Трейдинг" ООД 201217806 Изменение и допълнение на лицензия № Л-368-15 от 14.11.2011 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" с включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група"
163 Л-444 от 16.06.2015 г. издаване на лицензия "Пи Пи Си България" АД 203124126 Лицензия № Л-444-15 от 16.06.2015 г. за дейността "търговия с електрическа енергия"
162 Л-443 от 25.05.2015 г. издаване на лицензия „Смарт Енерджи Трейд” ЕАД 202271438 Лицензия № Л-443-15 от 25.05.2015 г. за дейността „търговия с електрическа енергия”, включваща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група”
161 И1-Л-398 от 27.04.2015 г. изменение/допълнение на лицензия „Фреа Акспо” ООД 202179963 Изменение/допълнение на лицензия № Л-398-15 от 22.10.2012 г. за дейността „търговия с електрическа енергия” с включване на права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група”
160 И1-Л-418 от 11.05.2015 г. изменение/допълнение на лицензия „Ар Си Пауър Енерджи” ООД 202501916 Изменение/допълнение на лицензия № Л-418-15 от 11.11.2013 г. за дейността „търговия с електрическа енергия” с включване на права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група”
159 И6–Л-209 от 20.04.2015 г. изменение на лицензия "Ситигаз България" ЕАД 131285259 Изменение на лицензии № Л-209-08 от 03.10.2006 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ” и № Л-209-12 от 27.04.2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”, като към лицензионната територия - обособена територия „Тракия” и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково и Твърдица, се присъединява територията на община Брацигово
158 Л-442 от 30.03.2015 г. издаване на лицензия "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД 812114069 Прекратяване на Лицензия № Л-268-03 / 26.06.2008 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, издаване на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД на лицензия № Л-442-03 от 30.03.2015 г. за извършване на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, одобряване на Общи условия за продажба на топлинна енергия за небитови нужди от „Лукойл Нефтохим Бургас” АД и Правила за работа с потребители
157 Л-438 от 30.03.2015 г. издаване на разрешение за преобразуване на лицензиант чрез вливане „Софиягаз” ЕАД; „Овергаз Изток” АД; „Овергаз Юг” АД; „Овергаз Запад” АД; „Овергаз Север” ЕАД 130533432; 102170333; 115153647; 109010858; 175253561. Преобразуване на лицензиант чрез вливане, прекратяване на лицензия № Л-189-08 от 03.06.2005 г. за дейността „разпределение на природен газ” и лицензия № Л-189-12 от 27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”, лицензия № Л-164-08 от 17.12.2004 г. за дейността „разпределение на природен газ” и лицензия №Л-164-12 от 27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”, лицензия № Л-163-08 от 17.12.2004 г. за дейността „разпределение на природен газ” и лицензия № Л-163-12 от 27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”, лицензия № Л-223-08 от 08.03.2007 г. за дейността „разпределение на природен газ” и лицензия № Л-223-12 от 27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”; издаване на лицензии № лицензия № Л-438-08 от 30.03.2015 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ” за територията на общини Бургас, Карнобат, Айтос, Поморие, Несебър, Созопол, Приморско, Царево, Ямбол, Тунджа, Нова Загора, Стара Загора, Нови пазар и Варна с изключение на кметствата Владислав Варненчик, Младост и Аспарухово, лицензия № Л-439-08 от 30.03.2015 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ” за територията на общините Асеновград, Първомай, Пазарджик и Пещера, лицензия № Л-440-08 от 30.03.2015 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ” за територията на общините: Кюстендил, Монтана, Петрич, Мездра, Банско и Разлог, лицензия № Л-441-08 от 30.03.2015 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ” за обособена територия „Дунав” и общините Русе, Горна Оряховица, Велико Търново, Лясковец, Попово, Разград, Исперих, Ловеч, Павликени и Левски, лицензия № Л-438-12 от 30.03.2015 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на общини Бургас, Карнобат, Айтос, Поморие, Несебър, Созопол, Приморско, Царево, Ямбол, Тунджа, Нова Загора, Стара Загора, Нови пазар и Варна с изключение на кметствата Владислав Варненчик, Младост и Аспарухово, лицензия № Л-439-12 от 30.03.2015 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на общините Асеновград, Първомай, Пазарджик и Пещера, лицензия № Л-440-12 от 30.03.2015 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на общините: Кюстендил, Монтана, Петрич, Мездра, Банско и Разлог, лицензия № Л-441-12 от 30.03.2015 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за обособена територия „Дунав” и общините Русе, Горна Оряховица, Велико Търново, Лясковец, Попово, Разград, Исперих, Ловеч, Павликени и Левски
156 С-2 от 13.03.2015 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произхода на стоката електрическа енергия, произведена от 18 бр. централи (инсталации) за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през 2014 г.
155 Л-436 от 04.03.2015 г. издаване на лицензия "Грийн Уърлд Груп" ООД 148057955 Лицензия № Л-436 от 04.03.2015 г. за дейността, "търговия с електрическа енергия" и "координатор на стандартна балансираща група"; Правила за работа с клиенти
154 Л-437 от 04.03.2015 г. издаване на лицензия Репауър Трейдинг Чешка република СРО 27660061 Лицензия № Л-437-15 от 04.03.2015 г. за дейността "търговия с електрическа енергия"
153 И1-Л-334 от 04.03.2015 г. изменение/допълнение на лицензия "ТОШЕЛ-92" ЕООД 131444641 Изменение/допълнение на лицензия № Л-334-15 от 02.08.2010 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия", чрез включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и на "координатор на комбинирана балансираща група"
152 Л-435 от 27.02.2015 г. издаване на лицензия "Топлофикация Петрич" ЕАД 202637962 Лицензия №Л-435-03 от 27.02.2015 г. за дейността "производство на електрическа и топлинна енергия"
151 Пр-Л-245 от 23.02.2015 г. прекратяване на лицензия "Пауър Лоджистикс" ЕАД 175227641 Прекратяване на Лицензия № Л-245-15 от 12.09.2007 г. за дейността "търговия с електрическа енергия"
150 Л-434 от 16.02.2015 г. издаване на лицензия Шел Енерджи Юръп Лимитид 4162523 Лицензия № Л-434-15 от 16.02.2015 г. за дейността „търговия с електрическа енергия”
149 Л-433 от 16.02.2015 г. издаване на лицензия "Хидроенерджи Груп" ООД 200688940 Лицензия № Л-433-15 от 16.02.2015 г. за дейността "търговия с електрическа енергия", включваща права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група"
148 Л-432 от 16.02.2015 г. извършване на сделка на разпореждане „Промишлено газоснабдяване“ ООД; „Газтрейд Сливен” ЕООД 109577844; 202829770 Сделка на разпореждане; прекратяване на лицензия № Л-215-08 от 11.12.2006 г., издаване на лицензия № Л-432-12 от 16.02.2015 г. за дейността „разпределение на природен газ”
147 С-1 от 09.01.2015 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" "Юлико-Евротрейд" ЕООД 115744408 Сертификат за произхода на стоката електрическа енергия, произведена от централа (инсталация) за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през 2013 г.
146 И2-Л-094 от 19.12.2014 г. продължаване на срока на лицензия "ТЕЦ Бобов дол" ЕАД 109513731 Продължаване на срока на лицензия №Л-094-01 от 21.02.2001 г. за дейността "производство на електрическа енергия"
145 Пр-Л-296 от 06.11.2014 г прекратяване на лицензия "Гривко България" ООД 175359406 Прекратяване на лицензия № Л-296-15/04.03.2009 г. за дейността "търговия с електрическа енергия"
144 С-5 от 09.12.2014 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" "Топлофикация София" ЕАД 831609046 Сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин през 2013 г., от централите ТЕЦ "София" и ТЕЦ "София изток"
143 Л-431 от 28.11.2014 г. издаване на лицензия „Трансенерго Ком” СА 16976082 Лицензия № Л-431-15 от 28.11.2014 г. за дейността „търговия с електрическа енергия”, включваща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“
142 Пр-Л-274 от 17.11.2014 г. прекратяване на лицензия Фербунд АГ 76023z Прекратяване на лицензия № Л-274-15/08.09.2008 г. за дейността "търговия с електрическа енергия"
141 И2-Л-264 от 06.11.2014 г. изменение/допълнение на лицензия "ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп" ЕАД 175370769 Изменение/допълнение на лицензия № Л-264-15 от 14.04.2008 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия"
140 И3-Л-199 от 06.11.2014 г. изменение/допълнение на лицензия "Енерго-Про Енергийни Услуги" ЕООД 131512672 Изменение/допълнение на лицензия № Л-199-15 от 27.02.2006 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия"
139 Пр-Л-326 от 06.11.2014 г. прекратяване на лицензия Мерил Линч Комодитис (Юръп) Лимитид 3563500 Прекратяване на лицензия № Л-326-15 от 26.04.2010 г. за дейността "търговия с електрическа енергия"
138 Л-430 от 06.11.2014 г. издаване на лицензия "Синергон Енерджи" ЕООД 202668908 Лицензия № Л-430-15 от 06.11.2014 г. за дейността "търговия с електрическа енергия", включваща права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група"; правила за работа с клиенти
137 Л-429 от 06.11.2014 г. издаване на лицензия "Енергия Натуралис Инт." ООД 6451861000 Лицензия № Л-429-15 от 06.11.2014 г. за дейността "търговия с електрическа енергия"; Правила за работа с клиенти
136 Л-428 от 03.11.2014 г. извършване на сделка на разпореждане, прекратяване на лицензия и издаване на лицензия "НЮ-КО ЗАГОРА” ЕООД; „КИД 2228“ ООД 201051260 Разрешение на сделка на разпореждане, прекратяване на лицензия № Л-224-01 от 29.03.2007 г. за дейността „производство на електрическа енергия“, издаване на лицензия № Л-428-01 от 03.11.2014 г. за дейността “производство на електрическа енергия”
135 Л-427 от 29.10.2014 г. издаване на лицензия "Фотони Трейд" ООД 202727993 Лицензия № Л-427-15 от 29.10.2014 г. за дейността "търговия с електрическа енергия", включваща права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група"; Правила за работа с клиенти
134 Л-426 от 29.10.2014 г. издаване на лицензия "ТМ Технолоджи" АД 117609124 Лицензия № Л-426-15 от 29.10.2014 г. за дейността "търговия с електрическа енергия", включваща права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група"; Правила за работа с клиенти
133 Л-425 от 29.10.2014 г. издаване на лицензия Петрол Словенско енергийно дружество АД 5025796000 Лицензия № Л-425-15 от 29.10.2014 г. за дейността "търговия с електрическа енергия", включваща права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група"; Правила за работа с клиенти
132 Л-424 от 29.10.2014 г. издаване на лицензия "ВАПТЕХ Пауър" ЕООД 202681058 Лицензия № Л- 424-15 от 29.10.2014 г. за дейността "търговия с електрическа енергия"; правила за работа с клиенти
131 И3-Л-012 от 29.10.2014 г. изменение на лицензия „ЕВН България Топлофикация” ЕАД 115016602 Изменение на лицензия №Л-012-02 от 17.10.2000 г. за дейността "производство на топлинна енергия"
130 И1-Л-388 от 29.10.2014 г. изменение и допълнение на лицензия "Компания за енергетика и развитие" ООД 124640262 Изменение и допълнение на лицензия № Л-388-01 от 23.07.2012 г. за дейността "производство на електрическа енергия"
129 ТПрГ-3 от 20.10.2014 обявяване повторно на конкурс за издаване на лицензия за извършване на дейността "разпределение на природен газ" на територията на община Смолян Обявяване повторно на конкурс за издаване на лицензия за извършване на дейността "разпределение на природен газ" на територията на община Смолян
128 И1-Л-415 от 08.10.2014 г. Изменение/допълнение на лицензия „Си Ен Джи Марица” ООД 175084796 Изменение/допълнение на лицензии № Л-415-08 от 23.09.2013 г. за дейността „разпределение на природен газ” и лицензия № Л-415-12 от 23.09.2013 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Пирдоп, чрез присъединяване териториите на общини Златица и Стрелча
127 И3-Л-191 от 06.10.2014 г. продължаване срока на лицензия "ЧЕЗ Трейд България" ЕАД 113570147 Продължаване срока на лицензия № Л-191-15 от 04.07.2005 г. издадена за дейността "търговия с електрическа енергия"
126 И2-Л-191 от 06.10.2014 г. изменение на лицензия "ЧЕЗ Трейд България" ЕАД 113570147 Изменение на лицензия № Л-191-15 от 04.07.2005 г. издадена за дейността "търговия с електрическа енергия"
125 И2-Л-361 от 06.10.2014 г. изменение/допълнение на лицензия "Фючър Енерджи" ЕООД 200990173 Изменение/допълнение на лицензия № Л-361-15 от 21.07.2011 г. за дейността "търговия с електрическа енергия"
124 Пр-Л-313 от 06.10.2014 г. прекратяване на лицензия "ГАБРИЦА УИНД" ЕООД 200464255 Прекратяване на лицензия № Л-313-01/30.11.2009 г. за дейността "производство на електрическа енергия"
123 ГЛ-196 от 11.08.2014 г. поправка на очевидна фактическа грешка Отстраняване на допусната очевидна фактическа грешка в Решение на ДКЕВР № Пр-Л-196 от 23.07.2014 г.
122 И1-Л-230 от 18.08.2014 г. изменение/допълнение на лицензия „Национална електрическа компания” ЕАД 000649348 Изменение/допълнение на лицензия № Л-230-15/04.06.2007 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия” с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група
121 С-4 от 28.07.2014 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическата енергия" Сертификати за произход на електрическата енергия, произведена от 13 бр. централи/инстлации по комбиниран начин за 2013 г.
120 Пр-Л-196 от 23.07.2014 г. прекратяване на лицензия "ПИ СИ СИ" ЕООД 131425769 Прекратяване на лицензия № Л-196-15/12.12.2005 г. за дейността "търговия с електрическа енергия"
119 ОУ-05 от 21.07.2014 г. одобряване на общи условия за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа "Енерго-Про Мрежи" АД 104518621 Общи условия за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на "Енерго-Про Мрежи" АД
118 ОУ-06 от 21.07.2014 г. одобряване на общи условия за продажба на електрическа енергия "Енерго-Про Мрежи" АД 104518621 Общи условия за продажба на електрическа енергия на "Енерго-Про Продажби" АД
117 С-2 от 21.07.2014 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическата енергия" "Топлофикация-Русе" ЕАД 117005106 Сертификат за произход на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин през 2010 г.
116 С-3 от 21.07.2014 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическата енергия" "Топлофикация-Русе" ЕАД 117005106 Сертификат за произход на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин през 2011 г.
115 И2-Л-219 от 07.07.2014 г. изменение/допълнение на лицензия "Енергийна финансова група" АД 131332101 Изменение на лицензия №Л-219-15 от 18.12.2006 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" с права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група"
114 И2-Л-218 от 07.07.2014 г. изменение/допълнение на лицензия "Аркадия сървис" АД 200284093 Изменение на лицензия №Л-218-15 от 18.12.2006 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" с права и задължения на координатор на стандартна балансираща група и координатор на комбинирана балансираща група
113 ТПрГ-1 от 03.07.2014 г. удължаване на срока за подаване на заявления за участие в конкурса за издаване на лицензия за извършване на дейността "разпределение на природен газ" на територията на община Смолян Удължаване на срока за подаване на заявления за участие в конкурса за издаване на лицензия за извършване на дейността "разпределение на природен газ" на територията на община Смолян
112 Л-423 от 01.07.2014 г., издаване на лицензия "АСМ ЕНЕРДЖИ" ООД 202836900 Лицензия № Л-423-15 /01.07.2014 г. за дейността "търговия с електрическа енергия"; правила за работа с потребители
111 И3-Л-194 от 01.07.2014 г. изменение/допълнение на лицензия "ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ" АД 131200181 Изменение/допълнение на лицензия № Л-194-15/28.11.2005 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия", изменена и допълнена за дейността "координатор на стандартна балансираща група" №И2-Л-194 /09.07.2012 г. като "координатор на комбинирана балансираща група"
110 ЕМ-03 от 01.07.2014 г. одобряване на предвижданите електрически мощности, които могат да бъдат предоставяни за присъединяване към преносната и разпределителните електрически мрежи на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, по райони на присъединяване и нива на напрежение Одобряване на предвижданите електрически мощности, които могат да бъдат предоставяни за присъединяване към преносната и разпределителните електрически мрежи на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, по райони на присъединяване и нива на напрежение от 01.07.2014 г. до 30.06.2015 г.
109 TE-023 от 29.05.2014 г. определяне разполагаемостта за производство на електрическа енергия на производителите, от които общественият доставчик да изкупува електрическа енергия, както и количеството електрическа енергия, в съответствие с които общественият доставчик да сключва сделки с крайните снабдители Определяне разполагаемост за производство на електрическа енергия на производителите, от които общественият доставчик да изкупува електрическа енергия, както и количеството електрическа енергия, в съответствие с които общественият доставчик да сключва сделки с крайните снабдители
108 С-1 от 16.05.2014 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на стоката електрическа енергия, произведена от 19 бр. централи (инсталации) за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през 2013 г.
107 Л-422 от 31.03.2014 г. издаване на лицензия „Българска независима енергийна борса” ЕАД 202880940 Лицензия № Л-422-11 от 31.03.2014 г. за дейността „организиране на борсов пазар на електрическа енергия“
106 Л-421 от 27.03.2014 г. издаване на лицензия Витол Газ енд Пауър Б.В. р 55951716 Лицензия № Л-421-15 от 27.03.2014 г. за извършване на дейността "търговия с електрическа енергия"
105 И4-Л-130 от 27.03.2014 г. изменение на лицензия “Монди Стамболийски” ЕАД 130839571 Изменение на лицензия № Л-130-03/13.11.2003 г. за производство на електрическа и топлинна енергия
104 О1-Л-141-11 от 19.03.2014 г. откриване на процедура за отнемане на лицензия "ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД 123526430 Откриване на процедура за отнемане на лицензия № Л-141-11 от 13.08.2004 г. за извършване на дейността "обществено снабдяване с електрическа енергия"
103 О1-Л-139-11 от 19.03.2014 г. откриване на процедура за отнемане на лицензия "Енерго–Про Продажби" АД 103533691 Откриване на процедура за отнемане на лицензия № Л-139-11 от 13.08.2004 г. за извършване на дейността "обществено снабдяване с електрическа енергия"
102 О1-Л-135-11 от 19.03.2014 г. откриване на процедура за отнемане на лицензия "ЧЕЗ Електро България" АД 175133827 Откриване на процедура за отнемане на лицензия № Л-135-11 от 29.11.2006 г. за извършване на дейността "обществено снабдяване с електрическа енергия"
101 Пр-Л- 317 от 24.02.2014 г. прекратяване на лицензия „Руднап Груп България” ЕООД 200928346 Прекратяване на лицензия № Л-317-15/23.12.2009 г. за дейността “търговия с електрическа енергия”
100 И1-Л-364 от 24.02.2014 г. изменение/допълнение на лицензия „ЕНЕРГОПРОЕКТ ЮТИЛИТИС” ООД 201643663 Изменение/допълнение на лицензия № Л-364-15/03.10.2011 г. за дейността „търговия с електрическа енергия” с права и задължения за дейността „координатор на стандартна балансираща група”
99 И4-Л-025 от 24.02.2014 г. изменение на лицензия "Топлофикация Враца" ЕАД 106006256 Изменение на лицензия № Л-025-02/15.11.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия”
98 ОУ-02 от 03.02.2014 г. одобряване общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди „Топлофикация София” ЕАД 831609046 Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация София” ЕАД на клиенти в гр. София”
97 ГЛ-420 от 27.01.2014 г. попрака на очевидна фактическа грешка „ПРОАКТ“ ООД 201869769 Поправка на допусната очевидна фактическа грешка в Лицензия № Л-420-15 от 06.01.2014 г.
96 И1-Л-408 от 29.01.2014 г. изменение на лицензия „Национална електрическа компания” ЕАД 000649348 Изменение на лицензия № Л-408-17/01.07.2013 г. за извършване на дейността „доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция” с права и задължения за дейността „координатор на специална балансираща група”
95 Р-207 от 06.01.2014 г. разрешаване на сделка на разпореждане; прекратяване на лицензия „Бул Еко Енергия” ООД; „Тевно” ЕООД 131005110; 202704432 Разрешение на сделка на разпореждане на имуществото, с което се осъществява дейността по лицензии № Л-198-02/27.02.2006 г. за производство на топлинна енергия и № Л-208-05/25.09.2006 г. за пренос на топлинна енергия; прекратява на Лицензия № Л-198-02/27.02.2006 г. за производство на топлинна енергия и Лицензия № Л-208-05/25.09.2006 г. за пренос на топлинна енергия
94 Л-420 от 06.01.2014 г. издаване на лицензия „ПРОАКТ” ООД 201869769 Лицензия № Л-420-15 от 06.01.2014 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия”; Правила за работа с потребителите на енергийни услуги
93 И2-Л-147 от 06.01.2014 г. изменение на лицензия „Национална електрическа компания” ЕАД 000649348 Изменение/допълване на лицензия № Л-147-13/17.12.2004 г. за извършване на дейността „обществена доставка на електрическа енергия” с права и задължения за дейността „координатор на специални балансиращи групи"
92 Р-205 от 18.12.2013 г. даване разрешение за преобразуване с отделяне чрез придобиване на имуществото, посредством което се извършва дейността пренос на електрическа енергия; прекратяване лицензия ; издаване на лицензия „Национална електрическа компания” ЕАД; „Електроенергиен системен оператор” ЕАД 000649348; 175201304 Разрешение нза преобразуване с отделяне чрез придобиване на имуществото, посредством което се извършва дейността пренос на електрическа енергия, от приемащо; прекратяване на лицензия № Л-147-04/17.12.2004 г. за дейността „пренос на електрическа енергия”; издаване налицензия № Л-419-04/18.12.2013 г. за извършване на дейността „пренос на електрическа енергия”, с права и задължения за дейността „координатор на специална балансираща група” ; прекратяване на лицензия № Л-221-17/28.12.2006 г. за дейността „управление на електроенергийната система”
91 И1-Л-228 от 16.12.2013 г.  изменение на лицензия "ЕСП Златни пясъци" ООД 148075985 Изменение на лицезия №Л-228-11 от 26.04.2007 г. за дейността "снабдяване с електрическа енергия от краен снабдител"
90 И2-Л-355 от 12.12.2013 г. изменение на лицензия „Мост Енерджи” АД 201325372 Изменение на лицензия № Л-355-15/20.04.2011 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия”, като се допълва същата с права и задължения за дейността „координатор на комбинирана балансираща група”
89 И1-Л-135 от 09.12.2013 г. изменение на лицензия "ЧЕЗ Разпределение България" АД 130277958 Изменение на лицензия №Л-135-07 от 13.08.2004 г. за дейността "разпределение на електрическа енергия"
88 И1-Л-139 от 09.12.2013 г.  изменение на лицензия "Енерго-про Продажби" АД 103533691 Изменение на лицензия №Л-139-11 от 13.08.2004 г. за дейността "обществено снабдяване с електрическа енергия"
87 И3-Л-138 от 09.12.2013 г. изменение на лицензия "Енерго-про Мрежи" АД 104518621 Изменение на лицензия №Л-138-07 от 13.08.2004 г. за дейността "разпределение на електрическа енергия"
86 И3-Л-140 от 09.12.2013 г. изменение на лицензия "ЕВН България Електроразпределение" АД 115552190 Изменение на лицензия №Л-140-07 от 13.08.2004 г. за дейността "разпределение на електрическа енергия"
85 И2-Л-250 от 09.12.2013 г. изменение на лицензия "Енерджи съплай" ЕООД 175392783 Изменение на лицензия №Л-250-15 от 20.12.2007 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" с права и задължения за дейността „координатор на стандартна балансираща група“
84 И3-Л-141 от 09.12.2013 г. изменение/допълнение на лицензия „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД 123526430 Изменение/допълнение на лицензия № Л-141-11 от 13.08.2004 г. за дейността „обществено снабдяване с електрическа енергия” с права и задължения, произтичащи от дейността „координатор на специални балансиращи групи”
83 И1-Л-413-17 от 29.11.2013 г. изменение на лицензия „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД 123526430 Изменение на лицензия № Л-413-17/08.07.2013 г. за извършване на дейността „доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция”, катосе допълва същата с права и задължения за дейността „координатор на специална балансираща група”
82 И1-Л-411-17 от 29.11.2013 г. изменение на лицензия „ЕСП Златни пясъци” ООД 813095472 Изменение на лицензия № Л-411-17/01.07.2013 г. за извършване на дейността „доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция”, катосе допълва същата с права и задължения за дейността „координатор на специална балансираща група”
81 И1-Л-410-17 от 29.11.2013 г. изменение на лицензия „Енерго-Про Продажби” АД 103533691 Изменение налицензия № Л-410-17/01.07.2013 г. за извършване на дейността „доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция”, като се допълва същата с права и задължения за дейността „координатор на специална балансираща група”
80 И1-Л-409-17 от 29.11.2013 г. изменение на лицензия „ЧЕЗ Електро България” АД 175133827 Изменение на лицензия № Л-409-17/01.07.2013 г. за извършване на дейността „доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция”, като се допълва същата с права и задължения за дейността „координатор на специална балансираща група”
79 И1-Л-135-11 от 16.11.2013 г. изменение на лицензия „ЧЕЗ Електро България” АД 175133827 Изменение на лицензия №Л-135-11 от 13.08.2004 г. за дейността "обществено снабдяване с електрическа енергия"
78 О2-Л-135-11 от 13.11.2013 г. процедура за отнемане на лицензия "ЧЕЗ Електро България" АД 175133827 Прекратяване на процедура за отнемане на лицензия № Л-135-11/29.11.2006 г. за дейността "снабдяване с електрическа енергия"
77 О2-Л-135-07 от 13.11.2013 г. процедура за отнемане на лицензия "ЧЕЗ Разпределение България" АД 130277958 Прекратяване на процедура за отнемане на лицензия № Л-135-07 от 13.08.2004 г. за дейността "разпределение на електрическа енергия"
76 И1-Л-404 от 11.11.2013 г. изменение на лицензия “ТЕРА КАП” ЕООД 202240100 Изменение на лицензия №Л-404-15 от 28.01.2013 г. за дейността "търговия с електрическа енергия"
75 И2-Л-331 от 14.10.2013 г. изменение лицензия „Енерджи МТ” ЕАД 201149482 Изменение лицензия № Л-331-15/25.06.2010 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия”, като се допълва същата с права и задължения за дейността „координатор на комбинирана балансираща група"
74 Л-416 от 07.10.2013 г. издаване на лицензия Елпетра Енерджи Лтд. 291629 Лицензия № Л-416-15 от 07.10.2013 г. за извършване на дейността "търговия с електрическа енергия"
73 Пр-Л-389 от 07.10 2013 г. прекратяване на лицензия "Проенерджи Трейд" ООД 201918522 Прекратяване на лицензия № Л-389-15/03.09.2012 г. за дейността "търговия с електрическа енергия"
72 И1-Л-405 от 07.10.2013 г. изменение на лицензия "Е – Систъмс" ЕООД 202189669 Изменение на лицензия № Л-405-15/06.02.2013 г. за извършване на дейността "търговия с електрическа енергия
71 ТПрГ-1 от 07.10.2013 г. обявяване конкурс за издаване на лицензия за извършване на дейността "разпределение на природен газ" на територията на община Смолян Обявяване на конкурс за издаване на лицензия за извършване на дейността "разпределение на природен газ" на територията на община Смолян
70 Л-415 от 23.09.2013 г. издаване на лицензия „Си Ен Джи Марица” ООД 175084796 Лицензия № Л-415-08/23.09.2013 г. за дейността „разпределение на природен газ” и лицензия Л-415-12/23.09.2013 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Пирдоп
69 Л-414 от 23.09.2013 г. издаване на лицензия „ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕООД 202531279 Лицензия № Л-414-15 /23.09.2013 г. за дейността „търговия с електрическа енергия”, включително за дейността „координатор на стандартна балансираща група”
68 С-05 от 08.08.2013 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" „Топлофикация Враца” ЕАД 106006256 Сертификат за произход на електрическа енергия, произведена при комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през 2012 г.
67 С-04 от 05.08.2013 г. издаване на сертификат за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от 15 бр. централи/инсталации при комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през 2012 г.
66 TE-022 от 29.07.2013 г. определяне разполагаемостта за производство на електрическа енергия на производителите, от които общественият доставчик да изкупува електрическа енергия, както и количеството електрическа енергия, в съответствие с които общественият доставчик да сключва сделки с крайните снабдители Определяне разполагаемост за производство на електрическа енергия на производителите, от които общественият доставчик да изкупува електрическа енергия, както и количеството електрическа енергия, в съответствие с които общественият доставчик да сключва сделки с крайните снабдители, в сила от 01.08.2013 г.
65 И1-Л-355 от 08.07.2013 г. изменение на лицензия „Мост Енерджи” АД 201325372 Изменение на лицензия № Л-355-15 от 20.04.2011 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия”, като се допълва същата с права и задължения за дейността „координатор на стандартна балансираща група“
64 И1-Л-286 от 08.07.2013 г. изменение на лицензия „Данс Енерджи” ООД 200397123 Изменение на лицензия № Л-286-15 от 08.12.2008 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия”, като допълва същата с права и задължения за дейността „координатор на стандартна балансираща група“
63 Л-412 от 08.07.2013 г. издаване на лицензия „ЛИМАК ЕНЕРДЖИ ЮРЪП” ЕАД 202285824 Лицензия № Л-412-15 от 08.07.2013 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия”
62 Л-413 от 08.07.2013 г. издаване на лицензия „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД 123526430 Лицензия № Л-413-17 от 08.07.2013 г. за дейността „доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция”
61 Пр-Л-253 от 08.07.2013 г. прекратяване на лицензия „ХСЕ България” ЕООД 175381114 Прекратяване на лицензия № Л-253-15 от 07.01.2008 г. за дейността “търговия с електрическаенергия”
60 И1-Л-365 от 08.07.2013 г. изменение на лицензия „Си Енерджи груп” ЕАД 201161994 Изменение на лицензия № Л-365-15 от 24.10.2011 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия” с допълване същата с права и задължения за дейността „координатор на стандартна балансираща група“
59 Л-411 от 01.07.2013 г. издаване на лицензия „ЕСП Златни пясъци” ООД 148075985 Лицензия № Л-411-17 от 01.07.2013 г. за дейността „доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция”
58 Л-410 от 01.07.2013 г. издаване на лицензия „Енерго-Про Продажби” АД 103533691 Лицензия № Л-410-17 от 01.07.2013 г. за дейността „доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция”
57 Л-409 от 01.07.2013 г. издаване на лицензия „ЧЕЗ Електро България” АД 175133827 Лицензия № Л-409-17 от 01.07.2013 г. за дейността „доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция”
56 Л-408 от 01.07.2013 г. издаване на лицензия „Национална електрическа компания” ЕАД 000649348 Лицензия № Л-408-17 от 01.07.2013 г. за дейността „доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция”
55 И1-Л-285 от 10.06.2013 г. изменение на лицензия „Загора Енерджи” ООД 123507476 Изменение на лицензия № Л-285-15 от 08.12.2008 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия” чрез допълване на същата с права и задължения за дейността „координатор на стандартна балансираща група“
54 С-2 от 10.06.2013 г. поправка на очевидна фактическа грешка „Топлофикация-Разград” ЕАД 116019472 Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № С-01 от 27.05.2013 г. относно Сертификат № ЗСК-4-01-12
53 Пр-Л-322 от 10.06.2013 г. прекратяване на лицензия „ЕЙ И ЕС СОЛАР БЪЛГАРИЯ ЛАМБРИНОВО” ЕАД 202020021 Прекратяване на лицензия № Л-322-01 от 22.02.2010 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект
52 И1-Л-347 от 10.06. 2013 г. изменение на лицензия „Енерджи Инвест Юръп” АД 201315403 Изменение на лицензия № Л-347-15 от 27.12.2010 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия” чрез допълване на същата с права и задължения за дейността „координатор на стандартна балансираща група“
51 И3-Л-130 от 10.06.2013 г. продължаване на срока на лицензия „Монди Стамболийски” ЕАД 130839571 Продължаване срока на лицензия № Л-130-03 от 13.11.2003г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия”
50 С-2 от 10.06.2013 г. поправка на очевидна фактическа грешка „Топлофикация-Разград” ЕАД 116019472 Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № С-01 от 27.05.2013 г. относно Сертификат № ЗСК-4-01-12
49 И1-Л-214 от 03.06.2013 г. изменение на лицензия „Булгартрансгаз” ЕАД 175203478 Изменение на лицензия № Л-214-09 от 29.11.2006 г. за дейността „транзитен пренос на природен газ” на лицензия за дейността „пренос на природен газ”
48 И5-Л-209 от 03.06.2013 г. изменение на лицензия „Ситигаз България” ЕАД 131285259 Изменение на лицензии № Л-209-08 от 03.10.2006 г. за дейността „разпределение на природен газ” и № Л-209-12 от 27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за обособена територия Тракия, като присъединява територията на община Твърдица към обособена територия Тракия
47 И3-Л-132 от 27.05.2013 г. изменение на лицензия "Черноморска технологична компания" АД 813101815 Изменение на лицензия №Л-132-08 от 26.02.2004 г. за дейността "разпределение на природен газ"
46 Пр-Л-192 от 27.05.2013 г. прекратяване на лицензия "АЛБУС-РБ" ЕООД 131048745 Прекратяване на лицензия №Л-192-15 от 01.09.2005 г. за дейността "търговия с електрическа енергия"
45 ОУ-7 от 20.05.2013 г. одобряване на общи условия за достъп на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници до електроразпределителната мрежа „ЧЕЗ Разпределение България” АД 130277958 Общи условия за достъп на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници до електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България” АД
44 ОУ-8 от 20.05.2013 г. одобряване на общи условия за достъп на производителите на електрическа енергия от вьзобновяеми източници до електроразпределителната мрежа „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД 115552190 Общи условия за достъп на производителите на електрическа енергия от вьзобновяеми източници до мрежата на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД
43 ОУ-10 от 20.05.2013 г. одобряване на общи условия за достъп на производителите на електрическа енергия от вьзобновяеми източници до електроразпределителната мрежа „Елетроразпределение Златни Пясъци” АД 103508147 Общи условия за достъп на производителите на електрическа енергия от вьзобновяеми източници до електроразпределителната мрежа на „ЕРП Златни Пясъци” АД
42 ОУ-9 от 20.05.2013 г. одобряване на общи условия за достъп на производителите на електрическа енергия от вьзобновяеми източници до електроразпределителната мрежа „Енерго-Про Мрежи” АД 104518621 Общи условия за достъп на производителите на електрическа енергия от вьзобновяеми източници до електроразпределителната мрежа на „Енерго-Про Мрежи” АД
41 С-01 от 27.05.2013 г. издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от 22 бр. централи/инстлации при комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през 2012 г.
40 Р-187 от 26.04.2013 г. разрешаване започване осъществяването на лицензионната дейност по издадена лицензия “Дъбово Енерджи” ЕООД 175291414 Разрешаване започване осъществяването на лицензионната дейност полицензия № Л-397-01 от 15.10.2012г. за „производство на електрическа енергия”
39 И1-Л-397 от 26.04.2013 г. изменение на лицензия “Дъбово Енерджи” ЕООД 175291414 Изменение на лицензия № Л-397-01 от 15.10.2012 г. за извършване на дейността „производство на електрическа енергия” преди изграждане на енергийния обект
38 ОУ-6 от 19.04.2013 г. одобряване на общи условия за достъп до електропреносната мрежа на производители на електрическа енергия от възобновяеми източници „Електроенергиен системен оператор” ЕАД 175201304 Общи условия за достъп до електропреносната мрежа на производители на електрическа енергия от възобновяеми източници
37 Л-406 от 18.04.2013 г. издаване на лицензия „СЕВТ КОНСУЛТ” ООД 200823943 Лицензия №Л-406-15 от 18.04.2013 г. за дейността "търговия с електрическа енергия"
36 Пр-Л-337 от 08.04.2013 г. прекратяване на лицензия „В. Пауър” ЕООД 200268235 Прекратяване на лицензия № Л-337-01 от 30.08.2010 г.за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект
35 И1-Л-361 от 08.04.2013 г. изменение на лицензия „Фючър Енерджи” ЕООД 200990173 Изменение на лицензия № Л-361-15/21.07.2011 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия”, като се допълва същата с права и задължения за дейността „координатор на стандартна балансираща група“
34 П-1 от 14.03.2013 г. приемане на правила за предоставяне на достъп до газопреносните и/или газоразпределителните мрежи и за достъп до съоръженията за съхранение на природен газ Правила за предоставяне на достъп до газопреносните и/или газоразпределителните мрежи и за достъп до съоръженията за съхранение на природен газ
33 О1-Л-135-11 от 19.02.2013 г. откриване на процедура за отнемане на лицензия „ЧЕЗ Електро България” АД 175133827 Откриване на процедура за отнемане на лицензия № Л-135-11 от 29.11.2006 г. за дейността „обществено снабдяване с електрическа енергия”
32 О1-Л-135-07 от 19.02.2013 г. откриване на процедура за отнемане на лицензия „ЧЕЗ Разпределение България” АД 130277958 Откриване на процедура за отнемане на лицензия № Л-135-07 от 13.08.2004 г. за дейността „разпределение на електрическа енергия”
31 Л-405 от 06.02.2013 г. издаване на лицензия „СЕВТ КОНСУЛТ” ООД 200823943 Лицензия №Л-405-15 от 06.02.2013 г. за дейността "търговия с електрическа енергия"
30 Л-404 от 28.01.2013 г. издаване на лицензия “ТЕРА КАП” ЕООД 202240100 Лицензия №Л-404-15 от 28.01.2013 г. за дейността "търговия с електрическа енергия"
29 ГЛ-402 от 07.01.2013 г. поправка на очевидна фактическа грешка “Би Си Ай Черганово” ЕООД 201466946 Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №Л-402 от 03.12.2012 г. за издаване на лицензия №Л-402-01 от 03.12.2012 г. за дейността "производство на електрическа енергия"
28 И2-Р-001 от 17.12.2012 г. изменение на лицензия „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД 130020522 Изменение на лицензия №Р-001-01 от 06.02.2002 г. за дейността "производство на електрическа енергия"
27 Л-403 от 17.12.2012 г. издаване на лицензия "РД ЧЗ Енерджи” с.р.о. 24241814 Лицензия №Л-403-15 от 17.12.2012 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“
26 И2-Л-117 от 03.12.2012 г. продължаване на срока на лицензия "ЕНЕРГО-ПРО България" АД 130368870 Продължаване на срока на лицензия №Л-117-01 от 12.12.2002 г. за дейността "производство на електрическа енергия"
25 Л-402 от 03.12.2012 г. издаване на лицензия “Би Си Ай Черганово” ЕООД 201466946 Лицензия №Л-402-01 от 03.12.2012 г. за дейността "производство на електрическа енергия"
24 Л-401 от 03.12.2012 г. издаване на лицензия „Хелиос Проджектс” ЕАД 201266649 Лицензия №Л-401-01 от 03.12.2012 г. за дейността "производство на електрическа енергия"
23 Л-400 от 19.11.2012 г. издаване на лицензия "Холдинг Словенске електрарне” д.о.о. 1662970000 Лицензия №Л-400-15 от 19.11.2012 г. за дейността "търговия с електрическа енергия"
22 И1-Л-138 от 12.11.2012 г. изменение на лицензия "Енерго-про Мрежи" АД 104518621 Изменение на лицензия №Л-138-07 от 13.08.2004 г. за дейността "разпределение на електрическа енергия"
21 Л-399 от 05.11.2012 г. издаване на лицензия „МВМ Партнер Енергиакерешкеделми Зрт.” 01-10-044818 Лицензия №Л-399-15 от 05.11.2012 г. за дейността "търговия с електрическа енергия"
20 Л-398 от 22.10.2012 г. издаване на лицензия "Фреа Трейдинг" ООД/"Фреа Акспо" ООД 202179963 Лицензия №Л-398-15 от 22.10.2012 г. за дейността "търговия с електрическа енергия"
19 Л-397 от 15.10.2012 г. издаване на лицензия "Дъбово Енерджи" ЕООД 175291414 Лицензия № Л-397-01 от 15.10.2012 г. за дейността "производство на електрическа енергия" преди изграждане на енергийния обект
18 И2-Л-199 от 08.10.2012 г. изменение на лицензия "Е.ОН България Трейдинг" ЕООД 131512672 Изменение на лицензия №Л-199-15 от 27.02.2006 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" с права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и на "координатор на комбинирана балансираща група"
17 Л-396 от 08.10.2012 г. издаване на лицензия “Е.В.Т – Електра Волт Трейд” АД 200874717 Лицензия №Л-396-01 от 08.10.2012 г. за дейността "производство на електрическа енергия"
16 Л-395 от 01.10.2012 г. издаване на лицензия „Гунвор Интернешънъл” Б.В 34275373 Лицензия №Л-395-15 от 01.10.2012 г.за дейността "търговия с електрическа енергия"
15 И1-Л-250 от 01.10.2012 г. изменение на лицензия „Енерджи Съплай” ЕООД 175392783 Изменение на лицензия № Л-250-15 от 20.12.2007 г., за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия”с права и задължения за дейността „координатор на стандартна балансираща група“
14 Л-394 от 26.09.2012 г. издаване на лицензия „ТЕЦЕКО” ЕООД 104575711 Лицензия № Л-394-12 от26.09.2012 г. за дейността „разпределение на природен газ” и лицензия за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Свищов
13 Р-177 от 24.09.2012 г. разрешаване започване осъществяване на лицензионна дейност “Екоенерджи солар” ЕООД 201179946 Разрешаване започване осъществяването на лицензионната дейност „производство на електрическа енергия” по лицензия № Л-390-01 от 03.09.2012 г. за „производство на електрическа енергия” чрез изградения енергиен обект фотоволтаична електрическа централа „Eкоенерджи Солар” с обща инсталирана мощност 10 MW
12 Р-176 от 24.09.2012 г. разрешаване започване осъществяването на лицензионна дейност “Екосолар” ЕООД 201179768 Разрешаване започване осъществяването на лицензионната дейност „производство на електрическа енергия” по лицензия № Л-391-01 от 03.09.2012 г. за „производство на електрическа енергия” чрез изградения енергиен обект - фотоволтаична електрическа централа „Екосолар” с обща инсталирана мощност 15 MW
11 Л-392 от 10.09.2012 г. издаване на лицензия „Елпетра Енерджи” ЕАД 201347194 Лицензия № Л-392-15 от 10.09.2012 г. за дейността “търговия с електрическа енергия”; правила за работа с потребителите
10 И1-Л-264 от 10.09.2012 г. изменение на лицензия „ЕВН ТРЕЙДИНГ САУТ ИЙСТ ЮРЪП” ЕАД 175370769 Изменение на лицензия № Л-264-15 от 14.04.2008 г. за дейността “ търговия с електрическа енергия”
9 И1-Л-318 от 10.09.2012 г. изменение на лицензия „ЕКО ЕНЕРДЖИ САС“ ООД 200832383 Изменение на лицензия № Л-318-15 от 18.01.2010 г. за дейността “търговия с електрическа енергия”
8 Л-391 от 03.09.2012 г. издаване на лицензия “Eкосолар” ЕООД 201179768 Лицензия № Л-391-01 от 03.09.2012 г. за дейността „производство на електрическа енергия” преди изграждане на енергийния обект
7 Л-390 от 03.09.2012 г. издаване на лицензия “Eкоенерджи Солар” ЕООД 201179946 Лицензия № Л-390-01 от 03.09.2012 г. за дейността „производство на електрическа енергия” преди изграждане на енергийния обект
6 Л-389 от 03.09.2012 г. издаване на лицензия „Проенерджи Трейд” ООД 201918522 Лицензия № Л-389-15 от 03.09.2012 г. за дейността “търговия с електрическа енергия”; Правила за работа с потребителите
5 И1-Л-382 от 03.09.2012 г. изменение на лицензия „Енергео” ЕООД 131346040 Изменение на лицензия № Л-382-15 от 02.04.2012 г. за дейността “търговия с електрическа енергия”
4 Р-173 от 23.07.2012 г. разрешаване започване осъществяването на лицензионна дейност “Компания за Енергетика и Развитие” ЕООД 124640262 Разрешаване започване осъществяването на лицензионната дейност „производство на електрическа енергия” по лицензия № Л-388-01 от 23.07.2012 г. за „производство на електрическа енергия” чрез изградения енергиен обект фотоволтаична електрическа централа „Добрич”, с обща инсталирана мощност 14 MW
3 С-06 от 23.07.2012 г. издаване на сертификати за произхода на стоката "електрическа енергия" Сертификати за произхода на стоката електрическа енергия, произведена от 5 бр. възобновяеми енергийни източници
2 Пр-Л-242 от 23.07.2012 г. прекратяване на лицензия „ЕКО ЕЛДА БЪЛГАРИЯ” ЕАД 130948987 Прекратяване на лицензия № Л-242-15 от 14.08.2007г. за дейността “търговия с електрическа енергия”
1 Л-388 от 23.07.2012 г. издаване на лицензия “Компания за Енергетика и Развитие” ЕООД 124640262 Лицензия № Л-388-01 от 23.07.2012 г. за дейността “производство на електрическа енергия”