Информация

IBAN на ДКЕВР от 05.06.2006 г. Считано от 06.03.2015 г., ДКЕВР е преименувана на КЕВР.

1. За парични преводи в страната:

Идентификатор IBAN Наименование
BG78 BNBG 9661 3000 1420 01 Приходи по Тарифите по ЗЕ и ЗРВКУ
BG16 BNBG 9661 3300 1420 01 Гаранции за участие в конкурси в лева
BG65 BNBG 9661 3600 1420 40 Гаранции за участие в конкурси в евро

BIC кодът на БНБ ЦУ е BNBG BGSD.

2. За международни парични преводи:

Recipient: КЕВР (EWRC – Energy and Water Regulatory Commission, Bulgaria)
8-10 DONDUKOV BLVD.
1000 SOFIA
BULGARIA
 
Recipient Account:

Identifier Code:  BNBGBGSD
Name of bank: Bulgarian National Bank
Address of bank: Alexander Battenberg Square 1
City: Sofia
Zip/Postal Code: 1000
Country: Bulgaria
IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01
SWIFT: BNBGBGSF

Correspondence account of BNB in TARGET 2:

IBAN: BG83 BNBG 9661 1100 066141
SWIFT: BNBGBGSF

Назад