Съобщение с изх. № Е-13-62-92/06.12.2018 г. до г-н Тодор Костов относно издадено Решение № Ж-750/24.10.2018 г. по жалба с вх. № Е-13-62-92/11.09.2018 г., подадена от г-н Тодор Костов, срещу „ЧЕЗ Електро България“ АД.
06.12.2018

Съобщение с изх. № Е-13-62-92/06.12.2018 г. до г-н Тодор Костов относно издадено Решение № Ж-750/24.10.2018 г. по жалба с вх. № Е-13-62-92/11.09.2018 г., подадена от г-н Тодор Костов, срещу „ЧЕЗ Електро България“ АД.