Съобщение с изх. № Е-13-45-89 /14.06.2018 г. до г-н Александър Бучков относно издадено Решение № Ж-287/09.05.2018 г. по жалба с вх. № Е-13-45-89 от 14.12.2017 г., подадена от г-н Александър Бучков срещу „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД.
14.06.2018

Съобщение с изх. № Е-13-45-89 /14.06.2018 г. до г-н Александър Бучков относно издадено Решение № Ж-287/09.05.2018 г. по жалба с вх. № Е-13-45-89 от 14.12.2017 г., подадена от г-н Александър Бучков срещу „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД.