Съобщение с изх. № Е-13-273-51/15.10.2019 г. до г-н Димитър Петров, пълномощник, относно издадено Решение № Ж-514/27.09.2019 г. по жалба с вх. № Е-13-273-51/18.10.2018 г., подадена от г-н Асен Николов Атанасов и г-жа Албена Иванова Атанасова
15.10.2019

Съобщение с изх. № Е-13-273-51/15.10.2019 г. до г-н Димитър Петров, пълномощник, относно издадено Решение № Ж-514/27.09.2019 г. по жалба с вх. № Е-13-273-51/18.10.2018 г., подадена от г-н Асен Николов Атанасов и г-жа Албена Иванова Атанасова, чрез пълномощника г-н Димитър Петров, срещу „Електроразпределение Север“ АД​