Съобщение с изх. № E-12-00-198 /15.10.2019 г. до г-жа Павлинка Самарджийска, в качеството й на управител на „Стил дом“ ООД, относно издадено Решение № Ж-441/31.07.2019 г. по жалба с вх. № E-12-00-198 от 25.04.2019 г.
15.10.2019

Съобщение с изх. № E-12-00-198 /15.10.2019 г. до г-жа Павлинка Самарджийска, в качеството й на управител на „Стил дом“ ООД, относно издадено Решение № Ж-441/31.07.2019 г. по жалба с вх. № E-12-00-198 от 25.04.2019 г., подадена от „Стил дом“ ООД срещу „Мост Енерджи“ АД​