Съобщение с изх. № Е-11Ж-00-3/14.06.2018 г. до г-жа Живка Йорданова Стефанова относно издадено Решение № Ж-243/19.04.2018 г. по жалба с вх. № Е-11Ж-00-3/12.02.2018 г., подадена от г-жа Живка Йорданова Стефанова срещу “ЧЕЗ Разпределение България” АД.
14.06.2018

Съобщение с изх. № Е-11Ж-00-3/14.06.2018 г. до г-жа Живка Йорданова Стефанова относно издадено Решение № Ж-243/19.04.2018 г. по жалба с вх. № Е-11Ж-00-3/12.02.2018 г., подадена от г-жа Живка Йорданова Стефанова срещу “ЧЕЗ Разпределение България” АД.