Съобщение с изх. № E-11Ж-00-29/14.03.2018 г. до г-н Акиф Реджеб Мадан относно издадено Решение № 65/01.02.2018 г. по жалба с вх. № E-11Ж-00-29/07.12.2017 г., подадена от жители на гр. Русе срещу "Топлофикация Русе" ЕАД
14.03.2018

Съобщение с изх. № E-11Ж-00-29/14.03.2018 г. до г-н Акиф Реджеб Мадан относно издадено Решение № 65/01.02.2018 г. по жалба с вх. № E-11Ж-00-29/07.12.2017 г., подадена от жители на гр. Русе срещу "Топлофикация Русе" ЕАД