Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-15//15.12.2017 г. до г-жа Жени Атанасова Минчева относно издадено Решение № Ж-424/10.11.2017 г. по жалба с вх. № E-11Ж-00-15/21.08.2017 г., подадена от г-жа Жени Атанасова Минчева срещу „Топлофикация София” ЕАД.
15.12.2017

Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-15//15.12.2017 г. до г-жа Жени Атанасова Минчева относно издадено Решение № Ж-424/10.11.2017 г. по жалба с вх. № E-11Ж-00-15/21.08.2017 г., подадена от г-жа Жени Атанасова Минчева срещу „Топлофикация София” ЕАД.