Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-112/27.11.2019 г. до г-жа Надежда Атанасова относно издадено Решение № Ж-527/27.09.2019 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-112 от 26.08.2019 г.
27.11.2019

Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-112/27.11.2019 г. до г-жа Надежда Атанасова относно издадено Решение № Ж-527/27.09.2019 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-112 от 26.08.2019 г., подадена от г-жа Надежда Атанасова срещу „Аресгаз“ ЕАД.