Съобщение с изх. № Е-11Г-00-24/02.05.2018 г. до д-р Григор Костов Малев относно издадено Решение № Ж-135/08.03.2018 г. по жалба с вх. № Е-11Г-00-24/12.12.2017 г., подадена от д-р Григор Костов Малев срещу „ЧЕЗ Електро България“ АД.
02.05.2018

Съобщение с изх. № Е-11Г-00-24/02.05.2018 г. до д-р Григор Костов Малев относно издадено Решение № Ж-135/08.03.2018 г. по жалба с вх. № Е-11Г-00-24/12.12.2017 г., подадена от д-р Григор Костов Малев срещу „ЧЕЗ Електро България“ АД.