Съобщение с изх. № Е-04-02-90/14.06.2018 г. до г-н Веселин Николов относно издадено Решение № Ж-281/09.05.2018 г. по жалба с вх. № Е-04-02-90/13.03.2018 г., подадена от г-н Веселин Николов.
14.06.2018

Съобщение с изх. № Е-04-02-90/14.06.2018 г. до г-н Веселин Николов относно издадено Решение № Ж-281/09.05.2018 г. по жалба с вх. № Е-04-02-90/13.03.2018 г., подадена от г-н Веселин Николов.