Съобщение с изх. № Е-04-02-382/02.05.2018 г. до г-жа Парка Владимирова Динева относно издадено Решение № Ж-168/21.03.2018 г. по жалба с вх. № Е-04-02-382/21.12.2017 г., подадена от г-жа Парка Владимирова Динева срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.
02.05.2018

Съобщение с изх. № Е-04-02-382/02.05.2018 г. до г-жа Парка Владимирова Динева относно издадено Решение № Ж-168/21.03.2018 г. по жалба с вх. № Е-04-02-382/21.12.2017 г., подадена от г-жа Парка Владимирова Динева срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.