Съобщение с изх. № Е-04-02-37//22.08.2017 г. до Димитър Станчев Станчев относно издадено Решение № Ж – 221/06.07.2017 г. по жалба с вх. № Е-04-02-37/31.01.2017 г. от Димитър Станчев Станчев срещу "ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД
22.08.2017

Съобщение с изх. № Е-04-02-37//22.08.2017 г. до Димитър Станчев Станчев относно издадено Решение № Ж – 221/06.07.2017 г. по жалба с вх. № Е-04-02-37/31.01.2017 г. от Димитър Станчев Станчев срещу "ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД