Съобщение с изх. № Е-04-02-162/20.09.2018 г. до г-жа Теодора Николова относно издадено Решение № Ж – 567/25.07.2018  г. по жалба с вх. № Е-04-02-162/18.05.2018 г., подадена от г-жа Теодора Николова срещу „ЧЕЗ Електро България“ АД.
20.09.2018

Съобщение с изх. № Е-04-02-162/20.09.2018 г. до г-жа Теодора Николова относно издадено Решение № Ж – 567/25.07.2018  г. по жалба с вх. № Е-04-02-162/18.05.2018 г., подадена от г-жа Теодора Николова срещу „ЧЕЗ Електро България“ АД.