Съобщение с изх. № Е-04-02-151/20.09.2018 г. до  г-н Иван Асенов Иванов относно издадено Решение № Ж – 558/25.07.2018  г. по жалба с вх. № Е-04-02-151/08.05.2018 г., подадена от г-н Иван Асенов Иванов срещу „ЧЕЗ Електро България” АД.
20.09.2018

Съобщение с изх. № Е-04-02-151/20.09.2018 г. до  г-н Иван Асенов Иванов относно издадено Решение № Ж – 558/25.07.2018  г. по жалба с вх. № Е-04-02-151/08.05.2018 г., подадена от г-н Иван Асенов Иванов срещу „ЧЕЗ Електро България” АД.