Съобщение с изх. № Е-04-02-151/13.11.2017 г. до г-жа Величка Димитрова Русева относно издадено Решение № Ж – 387/10.10.2017 г. по жалба с вх. E-04-02-151/12.04.2017 г., подадена от г-жа Величка Димитрова Русева срещу "ЕНЕРГО-ПРО Мрежи" АД
13.11.2017

Съобщение с изх. № Е-04-02-151/13.11.2017 г. до г-жа Величка Димитрова Русева относно издадено Решение № Ж – 387/10.10.2017 г. по жалба с вх. E-04-02-151/12.04.2017 г., подадена от г-жа Величка Димитрова Русева срещу "ЕНЕРГО-ПРО Мрежи" АД