Съобщение с изх. № Е-04-02-145/20.09.2018 г. до г-жа Диана Иванова относно издадено Решение № Ж – 577/26.07.2018  г. по жалба с вх. № Е-04-02-145/08.05.2018 г., подадена от г-жа Диана Иванова срещу „ЧЕЗ Електро България“ АД.
20.09.2018

Съобщение с изх. № Е-04-02-145/20.09.2018 г. до г-жа Диана Иванова относно издадено Решение № Ж – 577/26.07.2018  г. по жалба с вх. № Е-04-02-145/08.05.2018 г., подадена от г-жа Диана Иванова срещу „ЧЕЗ Електро България“ АД.