Съобщение с изх. № Е-04-02-119/20.09.2018 г. до г-жа Полина Желева относно издадено Решение № Ж – 480/28.06.2018 г. по жалба с вх. № Е-04-02-119 от 13.04.2018 г., подадена от г-жа Полина Желева срещу „Овергаз Мрежи“ АД.
20.09.2018

Съобщение с изх. № Е-04-02-119/20.09.2018 г. до г-жа Полина Желева относно издадено Решение № Ж – 480/28.06.2018 г. по жалба с вх. № Е-04-02-119 от 13.04.2018 г., подадена от г-жа Полина Желева срещу „Овергаз Мрежи“ АД.