Съобщение № С-9 от 20.04.2016 г. до "ТРАНС ЕВРОЕНЕРДЖИ" АД, ЕИК 131399235, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1606, район Красно село, бул. "Скобелев" № 65
20.04.2016

Съобщение № С-9 от 20.04.2016 г. до "ТРАНС ЕВРОЕНЕРДЖИ" АД, ЕИК 131399235, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1606, район Красно село, бул. "Скобелев" № 65