Съобщение № С-8 от 13.11.2015 г. до "ТРАНС ЕВРОЕНЕРДЖИ" АД, ЕИК 131399235, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1606, район Красно село, бул. "Скобелев" № 65
13.11.2015

Съобщение № С-8 от 13.11.2015 г. до "ТРАНС ЕВРОЕНЕРДЖИ" АД, ЕИК 131399235, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1606, район Красно село, бул. "Скобелев" № 65