Съобщение № С-7 от 30.10.2015 г. до "ПРОМИШЛЕНО ГАЗОСНАБДЯВАНЕ" ООД – в ликвидация, ЕИК 109577844, със седалище и адрес на управление: Република България, област Сливен, община Сливен, гр. Сливен 8800, ул. „Хаджи Димитър“ № 41, ап. 312
30.10.2015

Съобщение № С-7 от 30.10.2015 г. до "ПРОМИШЛЕНО ГАЗОСНАБДЯВАНЕ" ООД – в ликвидация, ЕИК 109577844, със седалище и адрес на управление: Република България, област Сливен, община Сливен, гр. Сливен 8800, ул. „Хаджи Димитър“ № 41, ап. 312