Съобщение № С-7 от 20.04.2016 г. до "ВИВИД ПАУЪР" ЕАД, ЕИК 175169524, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1616, район Витоша, ул. "Боянска река" № 12
20.04.2016

Съобщение № С-7 от 20.04.2016 г. до "ВИВИД ПАУЪР" ЕАД, ЕИК 175169524, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1616, район Витоша, ул. "Боянска река" № 12