Съобщение № С-6 от 20.04.2016 г. до "ЕКО ЕНЕРДЖИ САС" ООД, ЕИК 200832383, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1408, район Триадица, ж.к. Иван Вазов, ул. "Бурел" № 42, ет. 2
20.04.2016

Съобщение № С-6 от 20.04.2016 г. до "ЕКО ЕНЕРДЖИ САС" ООД, ЕИК 200832383, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1408, район Триадица, ж.к. Иван Вазов, ул. "Бурел" № 42, ет. 2