Съобщение № С-5 от 16.07.2014 г. до "ИНТЕР НЮ ЕНЕРДЖИ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1407, район "Лозенец", бул. "Н. Й. Вапцаров" № 53 А, ЕИК 200898611.
16.07.2014

Съобщение № С-5 от 16.07.2014 г. до "ИНТЕР НЮ ЕНЕРДЖИ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1407, район "Лозенец", бул. "Н. Й. Вапцаров" № 53 А, ЕИК 200898611.