Съобщение № С-46 от 07.08.2017 г. до „ИНТЕР НЮ ЕНЕРДЖИ” ЕООД, ЕИК 200898611, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Н. Й. Вапцаров“ № 53 А
07.08.2017

Съобщение № С-46 от 07.08.2017 г. до „ИНТЕР НЮ ЕНЕРДЖИ” ЕООД, ЕИК 200898611, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Н. Й. Вапцаров“ № 53 А