Съобщение № С-34 от 04.07.2017 г. до „ВИВИД ПАУЪР“ ЕАД, ЕИК 175169524, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1616, район Витоша, ул. „Боянска река“ № 12 
04.07.2017

Съобщение № С-34 от 04.07.2017 г. до „ВИВИД ПАУЪР“ ЕАД, ЕИК 175169524, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1616, район Витоша, ул. „Боянска река“ № 12