Съобщение № С-3 от 16.06.2015 г. до "ИНТЕР НЮ ЕНЕРДЖИ" ЕООД, ЕИК 200898611, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1407, район Лозенец, бул. "Н. Й. Вапцаров" № 53 А
16.06.2015

Съобщение № С-3 от 16.06.2015 г. до "ИНТЕР НЮ ЕНЕРДЖИ" ЕООД, ЕИК 200898611, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1407, район Лозенец, бул. "Н. Й. Вапцаров" № 53 А