Съобщение № С-29 от 21.06.2017 г. до „ЕСТАТО КОНСУЛТ” ООД, ЕИК 175280738, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1164, район Лозенец, ул. „Миджур“ № 8
21.06.2017

Съобщение № С-29 от 21.06.2017 г. до „ЕСТАТО КОНСУЛТ” ООД, ЕИК 175280738, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1164, район Лозенец, ул. „Миджур“ № 8