Съобщение № С-28 от 09.06.2017 г. до „ЕНЕРДЖИ ХОЛД” ООД, ЕИК 200444555, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1750, район Млдост, ж.к. Младост-1, бл. 29, вх. 5, ет. 2, ап. 76
09.06.2017

Съобщение № С-28 от 09.06.2017 г. до „ЕНЕРДЖИ ХОЛД” ООД, ЕИК 200444555, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1750, район Млдост, ж.к. Младост-1, бл. 29, вх. 5, ет. 2, ап. 76