Съобщение № С-25 от 09.06.2017 г. до „ЕЛМИБ БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 175199250, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район Възраждане, ул. „Опълченска“ № 46-48
09.06.2017

Съобщение № С-25 от 09.06.2017 г. до „ЕЛМИБ БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 175199250, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район Възраждане, ул. „Опълченска“ № 46-48