Съобщение № С-16 от 17.04.2018 г. до "АР СИ ПАУЪР ЕНЕРДЖИ" ООД, ЕИК 202501916, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1324, район Люлин, ж.к. Люлин – Силвър център, бул. "Джавахарлал Неру" № 28, ет. 1, офис 22
17.04.2018

Съобщение № С-16 от 17.04.2018 г. до "АР СИ ПАУЪР ЕНЕРДЖИ" ООД, ЕИК 202501916, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1324, район Люлин, ж.к. Люлин – Силвър център, бул. "Джавахарлал Неру" № 28, ет. 1, офис 22