Съобщение № С-14 от 09.06.2021 г. до „ЕСТАТО КОНСУЛТ” ООД, ЕИК 175280738, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1164, район Лозенец, ул. „Миджур“ № 8
09.06.2021

Съобщение № С-14 от 09.06.2021 г. до „ЕСТАТО КОНСУЛТ” ООД, ЕИК 175280738, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1164, район Лозенец, ул. „Миджур“ № 8