Съобщение с  изх. №  С-61/29.11.2017 г. до г-н Веселин Борисов Ненин относно издадено Решение № Ж – 419/31.10.2017 г. по жалба с вх. № Е-11В-00-31/23.06.2017 г., подадена от г-н Веселин Борисов Ненин срещу „ЧЕЗ Разпределение България” АД.
29.11.2017

Съобщение с  изх. №  С-61/29.11.2017 г. до г-н Веселин Борисов Ненин относно издадено Решение № Ж – 419/31.10.2017 г. по жалба с вх. № Е-11В-00-31/23.06.2017 г., подадена от г-н Веселин Борисов Ненин срещу „ЧЕЗ Разпределение България” АД.