Съобщение с  изх. №  Е-11И-00-3/18.10.2017 г. до г-жа Илияна Илиева Христова относно издадено Решение № Ж – 247/20.07.2017 г. по жалба с вх. Е-11И-00-3/30.01.2017 г., подадена от г-жа Илияна Илиева Христова срещу “ЧЕЗ Електро България” АД.
18.10.2017

Съобщение с  изх. №  Е-11И-00-3/18.10.2017 г. до г-жа Илияна Илиева Христова относно издадено Решение № Ж – 247/20.07.2017 г. по жалба с вх. Е-11И-00-3/30.01.2017 г., подадена от г-жа Илияна Илиева Христова срещу “ЧЕЗ Електро България” АД.