Съобщение с  изх. №  Е-04-02-98/31.10.2017 г. до г-н Антон Николов относно издадено Решение № Ж-322/13.09..2017 г. по жалба с вх. № Е-04-02-98/13.03.2017 г., подадена от г-н Антон Николов срещу „ЧЕЗ Електро България“ АД.
31.10.2017

Съобщение с  изх. №  Е-04-02-98/31.10.2017 г. до г-н Антон Николов относно издадено Решение № Ж-322/13.09..2017 г. по жалба с вх. № Е-04-02-98/13.03.2017 г., подадена от г-н Антон Николов срещу „ЧЕЗ Електро България“ АД.