Съобщение с  изх. №  Е-04-02-119/13.11.2017 г. до г-н Никола Димитров относно издадено Решение № Ж – 393/10.10.2017 г. по жалба с вх. № Е-04-02-119/22.03.2017 г., подадена от г-н Никола Димитров срещу „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД.
13.11.2017

Съобщение с  изх. №  Е-04-02-119/13.11.2017 г. до г-н Никола Димитров относно издадено Решение № Ж – 393/10.10.2017 г. по жалба с вх. № Е-04-02-119/22.03.2017 г., подадена от г-н Никола Димитров срещу „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД.