Съобщение изх. № Е-15-35-1003/18.07.2022 г. за издадено Решение № Ж-200/19.05.2022 г. по жалба с вх. № Е-11Ж-00-4 от 22.02.2022г.
18.07.2022

Съобщение изх. № Е-15-35-1003/18.07.2022 г. за издадено Решение № Ж-200/19.05.2022 г. по жалба с вх. № Е-11Ж-00-4 от 22.02.2022г. срещу „Ситигаз България“ ЕАД.