Съобщение с изх. № Е-04-02-169/20.09.2018 г. до г-жа Есин Салиева относно издадено Решение № Ж – 482/28.06.2018 г. по жалба с вх. № Е-04-02-169 от 22.05.2018 г., подадена от г-жа Есин Салиева срещу „Овергаз Мрежи” АД.
20.09.2018

Съобщение с изх. № Е-04-02-169/20.09.2018 г. до г-жа Есин Салиева относно издадено Решение № Ж – 482/28.06.2018 г. по жалба с вх. № Е-04-02-169 от 22.05.2018 г., подадена от г-жа Есин Салиева срещу „Овергаз Мрежи” АД.