Съобщение с изх. № Е-04-02-164/20.09.2018 г. до г-жа Ирена Максимова относно издадено Решение № Ж – 566/25.07.2018  г. по жалба с вх. № Е-04-02-164/18.05.2018 г., подадена от г-жа Ирена Максимова срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.
20.09.2018

Съобщение с изх. № Е-04-02-164/20.09.2018 г. до г-жа Ирена Максимова относно издадено Решение № Ж – 566/25.07.2018  г. по жалба с вх. № Е-04-02-164/18.05.2018 г., подадена от г-жа Ирена Максимова срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.