Съобщение с изх. № № Е-12-00-307/02.04.2019 г. до г-н Валери Тодоров Димитров относно издадено Решение № Ж-103/26.02.2019 г. по жалба с вх. № Е-12-00-307/12.11.2018 г., подадена от г-н Валери Тодоров Димитров, управител на „Вен – Вен 1“ ЕООД
02.04.2019

Съобщение с изх. № № Е-12-00-307/02.04.2019 г. до г-н Валери Тодоров Димитров относно издадено Решение № Ж-103/26.02.2019 г. по жалба с вх. № Е-12-00-307/12.11.2018 г., подадена от г-н Валери Тодоров Димитров, управител на „Вен – Вен 1“ ЕООД, срещу „ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.