Съобщение № С-21 от 24.06.2019 г. до "ПАУЪРОН" ЕООД, ЕИК 203698288, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, ж.к. Люлин, бл. 818, вх. Б, ет. 8, ап. 43
24.06.2019

Съобщение № С-21 от 24.06.2019 г. до "ПАУЪРОН" ЕООД, ЕИК 203698288, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, ж.к. Люлин, бл. 818, вх. Б, ет. 8, ап. 43