Съобщение № С-10 от 26.02.2019 г. до „СОФИЯ УИНД ПАРК” АД, ЕИК 175271013, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1680, район Красно село, ул. „Родопски извор“ № 42 Б
26.02.2019

Съобщение № С-10 от 26.02.2019 г. до „СОФИЯ УИНД ПАРК” АД, ЕИК 175271013, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1680, район Красно село, ул. „Родопски извор“ № 42 Б